Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

 • agileDe Leergang Teamcoaching, coachen van zelforganiserende teams binnen de context van lerende teams en organisaties, meerwaarde en wendbaarheid leverend naar de doelgroepen en klanten, is ontwikkeld voor: (HR) managers, professionals,(interne) teamcoaches, Scrum Masters, begeleiders van leer- en veranderprocessen (Foundationlevel-NOBCO/EMCC EQA-gecertificeerd). Deze Leergang biedt de basisprincipes, waarden en tools van (team)coaching, binnen de context van lerende organisaties en lerende teams, Agile organiseren en coachend en dienend leiderschap. Tools om betrokkenen in de organisatie te coachen en te faciliteren  in het proces naar Agile organiseren om optimale meerwaarde en wendbaarheid in interactie met doelgroepen en klanten te kunnen leveren. Zowel in organisaties, employee journey en onboarding als in de samenleving heeft de klant steeds meer eigenaarschap en eigen regie. Door de ontwikkelingen in de markt en samenleving, snel, onzeker, complex, vraagt dit van organisaties, leidinggevenden en professionals een cultuur van leren en innoveren, waarbij de professionals in het contact met de klant optimaal gefaciliteerd worden om meerwaarde naar de klant, de doelgroep te leveren. Deelnemers brengen de ervaringen en gewenste ontwikkelingen binnen de eigen organisatie in. En gaan aan de slag met diverse methoden om teams en organisaties in deze organisatieverandering te coachen. Modules uit deze Leergang zijn als maatwerk, In Company, in te zetten. Het coachmodel voor teamcoaching is leidend. Deelnemers worden getraind in skills voor coaching, luisteren, open vragen, facliteren van teamfasering, teams te coachen vanuit eigen kracht, eigen regie. Met elkaar duidelijke visie, gewenste resultaten en kaders te benoemen en bij te stellen daar waar noodzakelijk. Bottomup en Topdown: facliteren van het organisatieveranderingsproces, met kleine stappen, afgestemd op de eigen context, markt/doelgroepen en cultuur binnen de organisatie. Op interactie niveau coachen naar een leer- en verbetercultuur, waarin successen gedeeld worden, en van "fouten" geleerd kan worden. Resultaten, de bedoeling, met elkaar  benoemd worden en het team gecoacht wordt op tot een otpimale dienstverlening, performance naar de dloelgroepen/klanten te komen. Principes en succesfactoren voor High Performance Teams; coachen op transitie en gewenste verandering, doelen en gedrag vanuit het Agile Manifesto toegespitst op de eigen organisatie, principes en waarden.  Condities en voorwaarden om effectief te werken met zelforganiserende teams en leiderschap binnen de organisatie hierop af te stemmen (van command en control naar vertrouwen en loslaten), naar coachend en faciliterend leiderschap. Faciliteren en coachen van zelfsturend leren en werken, zelforganiserende teams, met diverse tools (Scrum Framework, Kanban, Management 3.0, 12 steps to Happiness). Interventieniveaus om teams te coachen op eigenaarschap en eigen regie (interactieniveau), de leer- en verbetercyclus, experiental learning, korte cycli en feedback. Betrokkenen in de organisatie te coachen naar gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag - Coachen toekomstgericht vanuit mogelijkheden, kansen, innoverend vermogen te optimaliseren en te facliteren, omdenken, proactief leiderschap en zelfsturing - zoelforganiserende teams en professionals, hoe constructieve professionele feedback te geven en ontvangen - Oplossingsgericht te coachen vanuit talenten en mogelijkheden naar de gewenste performance van de klant - Lerende professionals en teams vanuit sterkteperspectief en lerende mindset - Interventies voor de coach - Fasering, vaardigheden en methoden bij coachings- en veranderingstrajecten - European Quality Award Certificering op Foundation niveau afgestemd op (inter-)nationale ethische (gedrags)codes en competenties van de coach (EMCC/NOBCO). Studenten leren door te doen door parallel aan deze Leergang teams, proefssionals en betrokkenen in de organisatie te coachen en deze ervaringen in te brengen en nieuwe inzichten in de praktijk toe te passen. Deze Leergang is de basis, de studenten stromen vervolgens door naar de Masterclass Persoonsgerichte Coaching Vitaliteit en Happiness, Masterclass Systemisch werken en/of naar de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Proactief Leiderschap.

 • drie bruggenMasterclass Agile Coaching is certified with the European Quality Award (2012 and 2017) - NOBCO/EMCC. 

  Agile coaching: we facilitate professionals, self organizing teams and management in the change process and journey to Agile teams and organizations: practices, lessons learned and lessons to learn. Programma Master Agile Coaching Lab: Best Practices and lessons to learn, how to improve, experiental learning. What is Agile coaching and 'What are we coaching for'. Coaching at two levels, individual and team coaching. Being Agile and doing Agile. Tools for agile coaching. Agile mindset and Values: how to translate in the daily practice and culture of learning and improving, experimenting and innovating, to adapt and cocreate to cliënts and markets. Co-active coaching and the change in leadership, coaching leaders and professionals in facilitating skilss - intellect, intuïtion, interaction and co-creation. Hard skills and Soft skills, Listening at three levels and powerfull questions. Competences of Agile coach.Coachingmodel Agile organizing: how to improve our performance and coaching High Performance Teams. Diversity in teams. Cocreation in learning path and circle of improving. Appreciative feedback. How to facilitate (potential) conflicts and optimize solutions? GROW-model. Coaching model for self organizing teams and Agile organizations on their path of learning and changing. About Change and improving. Agile mindset: How to optimize the retrospectives? Tools for retrospectives. Tools for professional and constructive feedback and for learning teams and professionals and managers.

  (HR) managers, professionals, teamcoaches, scrummasters (NOBCO/EMCC EQA-gecertificeerd), basic principles of Agile coaching, Agile organizations and servant and facilitating leadership, the role of coaching and facilitating self organizing teams, the professionals and the leaders and managers. 

 • agileInzet Agile teamcoach bij transitie en organisatie-ontwikkeling naar zelforganiserende teams en Agile organiseren. "Trust is more important than control.". Agile paradigma, mindset, tools. Sparring partner, Teamcoach/trainer bij gewenste verandering in organisatiestructuur, cultuur en innoverend vermogen om meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen te kunnen realiseren. Agile Manifesto, waarden, principes, succesfactoren en tools. Vertaalslag naar je eigen organisatie, context en cultuur. Leren door te doen - "Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm.". Toepassen van Scrum en overige Agile methoden op alle niveaus in de organisatie: 

  • Inzet agile teamcoach en training van MT, leidinggevenden, professionals en teams
  • Agile organiseren: de wet van de klant, de wet van het kleine Agile team, de wet van netwerken: vertaalslag naar de eigen organisatie, context en gewenste veranderingen, doelen en gedrag
  • Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/doelgroepen; interactie en co-creatie, korte cycli, inzet feedback
  • Faciliteren van transitie naar Agile organiseren; Teamcoach Sparring partner
  • Toolkit Agile organiseren, Agile mindset en tools 
  • Faciliteren eigenaarschap, zelfsturend leren en werken
  • Agile Manifesto en de 12 principes
  • Product Owner, Scrum Master, Stakeholders
  • Sprint Backlog, Sprint Planning, Sprint, Daily Scrum, Sprint Review, Increment, Customer, Sprint Retrospective
  • Storytelling, pokercards, Sprint Burndown, Scrum Board
  • Agile Learning - Tools voor managers en professionals
  • Agile values en mindset; klantfocus; intrinsieke motivatie 
  • Scrum Framework
  • Transitie, verandering, fasering en start, little steps, first steps, successen vieren, een veilig leerklimaat en cultuur van vertrouwen, delen van fouten en leren van, innoverend vermogen faciliteren
  • Trainen naar coachend en faciliterend leiderschap vanuit vertrouwen: leren door te doen; Sparring Partner
  • Transparant communiceren; gewenste resultaten en kaders
  • Professionele en constructieve feedback, 3 axioma's
  • Innoveren, leren door te doen, verantwoordelijkheden en autonomie in de zelforganiserende teams, transparantie en inzicht in cijfers, kengetallen
  • Maatwerk formule en In company programma
  • Tools passend bij de organisatie en cultuur; bv. Scrum, KANBAN, OIM (Buurtzorg) Oplossingsgericht Coachen, besluitvorming en samenwerking, vergaderen)
  • Management 3.0 met creatieve tools als delegation cards, motivation cards, 12 steps to Happiness, mental mindmap
  • Coachen en faciliteren van eigenaarschap vanuit nieuwe paradigma (van industriële paradigma "control-and-demand" naar agile paradigma, vertrouwen en autonomie, snelheid en wendbaarheid, interactie met klant)
  • Klant impact en value meten en bijsturen
  • Teams coachen/trainen, MT coachen/trainen; SCRUM Masters trainen in coachingsvaardighede naar teams en professionals
  • Retrospectives, diverse tools om het team kracht en fun te faciliteren; leren van successen en van "fouten", lerende Agile mindset trainen,
 • zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende ZelfsturendeTeams bepaalt u als organisatie uw visie op zelfsturing. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende en zelfsturende  teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing. Zelfsturende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Zie ook de raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma Duurzame Inzetbaarheid onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers 2017/2018. Voor stappenplan en invoering zelfsturende teams, zie ook (Team)coachen bij invoeren zelfsturende teams. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award.

 • sail2Certificaat NOBCO/EMCC European Quality Award - gecertificeerd programma

  Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap - leidinggevenden, interne coaches/begeleiders, professionals/leerkrachten 

  • Persoonlijke Leiderschap binnen de context van de lerende organisatie
  • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • intervisie 11Intervisie voor leerkrachten, interne coaches/begeleiders, trajectbegeleiders, (team)coaches, afdelings- en teamcoördinatoren, (HR)professionals en leidinggevenden, MZ-opleiders/adviseurs: het met collega’s bespreken van werkgerelateerde kwesties om daarmee het eigen leren en gewenste resultaten te verbeteren. Intervisie, ook voor leerteams en zelfsturende teams, kan je helpen een goede aanpak of oplossing voor een actueel werkprobleem te vinden. Succesvolle intervisie vanuit oplossingsgericht coachen: reflectie en actie (action learning). Inzet vanuit breed pakket aan methoden passend bij de context en gewenste ontwikkelingen van het leerteam/ intervisiegroep; leren en werken vanuit successen ('Broaden-and-Build': groeien innoveren en leren met behulp van positieve en constructieve feedback). Aandacht voor de context van de organisatie en de ontwikkelingen (naar zelfsturende/zelforganiserende) teams; best practices en worst practices: lerend en zelfoplossend vermogen van de intervisiegroep, het lerend team van professioanls versterken met spin-off naar de praktijk om van steeds meer betekenis en waarde te zijn voor klanten/doelgroepen en omgeving.

 • supervisieSupervisie - competenties (team)coach; zelflerend vermogen; leercontext

  Supervisie wordt ingezet voor (team)coaches, MZ-opleiders/adviseurs, (HR)professionals en managers die er dagelijks alleen voor staan in hun werk. Vanuit een diversiteit aan interventiemogelijkheden gericht op het faciliteren van het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen bij jou als professional (coach, teamcoach, supervisor) en bij jou klanten (professionals en teams; managers/teamcoördinatoren). De verdere ontwikkeling van competenties van jou als (team)coach en jouw praktijk zijn leidend in dit supervisieproces. Astrid Anna Kuin heeft zelf haar opleiding tot supervisor in 1992 afgerond en coacht professionals, managers en teams en verzorgt mede de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap (HR)professionals, managers en (team)coaches gecertificeerd met het European Quality Award.

 • ImageLeergang Coaching voor loopbaan en carrièrecoaches die in korte tijd achtergronden, theorie en definitie van coaching willen begrijpen en hanteren. In trainen van coachings vaardigheden en methoden. Inzicht in de eigen persoonlijke stijl, inbreng klantsituaties.

 • Image

  Vitaliteitsprogramma, (Team) Coaching/Training of Masterclass Persoonsgerichte Coaching voor professionals, (interne) coaches/begeleiders en leidinggevenden/teamcoördinatoren bij stress/werkdruk: je leert hoe je de ander kunt coachen om beter om te gaan met stress en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Happiness, veerkracht en vitaliteit: wat geeft energie? Wat kost energie? Tips bij stress - Top Tien. Ontspanningsoefeningen om je gewoontepatronen bij stress/werkdruk vanuit de automatische piloot te doorbreken vanuit proactief leiderschap. 12 steps to Happiness; leren door te experimenteren met de celebration grid. Pragmatische interventies in te zetten om boven en onder de waterlijn veranderingen bij uw doelgroep te coachen: mindset en gedrag! RET om bij stress/werkdruk patronen te doorbreken! Transactionele Analyse bij stress: aandacht voor de innerlijke criticus en perfectionist en hoe bij te sturen naar meer zelfzorg. Elkaar en jezelf coachen naar steeds meer vitaliteit en effectiviteit vanuit een gezonde Work/Life Balance vanuit eigen motivatie en krachtbronnen. We leren je de klant te coachen vanuit verbeeldende en associatieve vermogen om leerprocessen te verankeren (diverse kaarten-sets). Elkaar en jezelf te coachen op preventie en herstel bij ziekteverzuim of burn-out vanuit persoonlijk en proactief  leiderschap. Zie ook ons Vitaliteitsprogramma ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.