Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende Teams bepaalt u als organisatie uw visie op zelfsturing. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende en zelfsturende  teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing. Zelfsturende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Zie ook de raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma Duurzame Inzetbaarheid onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers . Voor stappenplan en invoering zelfsturende teams, zie ook (Team)coachen bij invoeren zelfsturende teams. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award.

 

In de Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende Teams van Coaching in Organisaties raakt u vertrouwd met de principes van zelfsturende organisaties. Organisaties met zelfsturende teams kennen korte en directe communicatielijnen, zijn minder hiërarchisch georganiseerd, vergeleken met de bekende, centraal georganiseerde modellen. Het zijn complexe en voortdurend veranderende systemen, vergelijkbaar met ecosystemen in de natuur. Innovaties in de dienstverlening naar de klant en doelgroep kunnen hiermee optimaler benut worden.

Zelforganiserende teams zijn de bouwstenen van de lerende organisatie: zelfsturing, eigenaarschap en inzet van aanwezige krachtbronnen, talenten en kwaliteiten binnen het team. U leert oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap in te zetten vanuit de successen en mogelijkheden voor teamontwikkeling. Met als resultaat: meer  zelfsturend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen bij de professionals en teams afgestemd op de ontwikkelingen in de omgeving en bij de klant/doelgroep (“Future Proof”) .

U leert in de Leergang om te gaan met een op elkaar afgestemd systeem van structuren, processen en praktijken, die bepalen hoe teams worden opgezet. Hoe worden besluiten genomen? Hoe worden de rollen gedefinieerd en verdeeld, hoe worden salarissen vastgesteld, hoe mensen worden aangenomen of ontslagen? Met de Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende Teams volgt het team en de organisatie de gewenste ontwikkeling, verandering, doelen en gedrag om wendbaar en van meerwaarde naar klanten/doelgroepen te zijn.

Doelgroep

 • Interne teamcoaches
 • Professionals, teamcoaches
 • Leidinggevenden

Onderwerpen

Onder andere:

 • Anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving, markt, klant en doelgroepen
 • Visie zelfsturing en keuzes op eigen passende wijze (in dialoog met alle betrokkenen), kader, kernwaarden; geloof in zelfsturing en voorbeeldfunctie door het hoger managementniveau ("Teach what you preach")
 • Faciliteren van het veranderingsproces in de organisatie en heldere communicatie hierover; Fasering acht fasen
 • Coachen op zelfsturend, zelf-oplossend en zelflerend vermogen bij de professional en zijn/haar team; benutten van verschillen
 • Coachen met acht stappen coachingsmodel om veranderingen vanuit successen te verankeren: toekomstgericht en positieve feedback/waardering
 • Open en oplossingsgerichte communicatie; interventies op interactieniveau
 • Oplossingsgericht vergaderen
 • Besluitvorming, de adviesmethode
 • Conflicthantering; benutten van verschillen, talenten en kwaliteiten binnen het team en de organisatie
 • Van verticaal organiseren naar horizontaal organiseren; faciliteren van eigenaarschap, verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap 
 • Onderlinge communicatie binnen het team en de fasen in teamontwikkeling
 • Model van oplossingsgericht coachen voor teams; reflectie op teamniveau-intercollegiale consultatie-supervisie: input praktijksituaties; leren van successen en van fouten vanuit sterkteperspectief en lerende mindset
 • De verschillende interventieniveaus; inhoud-, procedure-, interactie- en bestaansniveau (stimuleren van een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid)
 • Gelaagdheden in niveaus van leren en veranderen; verankeren van leerprocessen
 • IJsbergmodel McClelland (zichtbaar/bewust versus onzichtbaar/onbewust) (gedrag versus kwaliteiten en talenten versus overtuigingen)
 • Inzicht en reflectie op je persoonlijke en professionele stijl
 • Kernwaarden, visie en missie, kwaliteiten, bewaken energiebalans
 • GROW-model (Goals –> Reality –> Options –> Will); toepassen in de praktijk; compact model in korte gesprekken
  • Competenties van de (interne) (team) coach, professional, manager (met coachend stijl gericht op zelfsturing bij het team en de organisatie) en het eigen profiel
  • Het leren toepassen van de coachingsvaardigheden en integreren in de eigen professionele stijl
  • (Steeds meer in staat zijn beter te ) kunnen afstemmen op de vraag van de klant (resultaatgericht; persoonlijk ondernemerschap)
  • Stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de klant (eigen kracht; ervaringsdeskundige en inhoudelijk deskundige)
  • Input casuïstiek uit de praktijk en professionele leervragen benoemen en de geleerde interventies inzetten in dagelijkse praktijk (actieplan)
  • Persoonlijk leiderschap: van controle naar loslaten vanuit vertrouwen; vertrouwensrelatie verder uitbouwen met behulp van verschillende interventieniveaus: fasering naar zelfsturing
  • Teamprestaties evalueren en verbeterpotentieel vanuit co-creatie en gelijkwaardigheid benutten
  • Zelfsturing en ervarend leren (veranderen en verbeteren)
  • Coachingsmethoden en technieken kunnen hanteren; uitnodigen tot persoonlijk ondernemerschap en benutten van diversiteit in het team
  • Faciliteren van eigen kracht; zelfsturing; zelfoplossend en lerend vermogen bij klant en professional
  • Reflectie op de eigen praktijk en professionaliteit (zelfinzicht en bewustzijn; verdere professionele ontwikkeling en zelfsturing): uitnodigen tot verandering in gedragsrepertoire
  • Inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste ontwikkeling en feedback uit de praktijk integreren
  • Feedback kunnen geven en ontvangen in een leer- en teamklimaat van veiligheid en vertrouwen
  • Ervarend leren: leren van "fouten" en toepassen van "inzichten vanuit reflectie" in de praktijk; faciliteren van de dialoog; vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen communiceren met klant en met professionals
  • Processen en aandacht voor teamontwikkeling; de diverse fasen in het team met elkaar doorlopen en faciliteren (SWOT analyse; Plan van aanpak).

Kosten

De trainingskosten van de Leergang (tien trainingsdagen) zijn €4.600,- exclusief btw en locatie- en verblijfskosten. Deelnemers uit non-profit organisaties zijn prijzen op aanvraag. Parallel aan de Leergang hebben de deelnemers minimaal 4 en maximaal 6 keer supervisie/coaching op de eigen performance (aanvullende kosten op aanvraag). Data en locaties worden afgestemd op de wensen van de deelnemers van desbetreffende organisatie/teams.

In company

De Leergang wordt vaak In-Company ingezet als een professionaliseringstraject voor managers en professionals in een veranderende organisatie in een veranderende markt. Het programma houdt rekening met het beschikbaar aantal dagdelen bij het management en het opleidingsbudget bij de desbetreffende organisatie. Zie ook op deze website Leergang Coachend Leidinggeven. Zie ook de Leergang Oplossingsgericht Coachen, maatwerk aanbod op basis van een intakegesprek.

Locatie

Amsterdam, Castricum aan zee of een locatie naar keuze van de klantorganisatie.

Future Proof organisatie

Hoe Future Proof is uw organisatie en uw performance naar uw (potentiële) klant(en) en doelgroep(en)? Hiërarchisch leiderschap lijkt steeds meer tot de verleden tijd te gaan behoren. De toekomst van organisaties is naar steeds meer flexibele, zelfsturende teams. Tijdens deze organisatieontwikkeling is uw team als een expeditie-team, waarin teamleden elkaar coachen op een constructieve en waarderende manier op weg naar gewenste veranderingen, resultaten en gedrag.

Coaching in Organisaties hanteert daarbij het Acht Stappen Coachingsmodel voor organisatieverandering, waarmee u uw organisatie Future Proof maakt. We trainen oplossingsgericht en proactief leiderschap. U leert over de vijf interventieniveaus van de coachende teamcoach en professionals om klantgericht te luisteren en te coachen. U doet uw analyse van ontwikkelingen op de markt en in de samenleving aan de hand van onder andere de SWOT-analyse. U raakt vertrouwd met de U-curve die een lerend team/organisatie doorloopt bij veranderingsprocessen onder en boven de waterlijn. Een externe coach kan daarbij helpen. U leert zelf interventies in te zetten om vertrouwen, veiligheid, respect, openheid en gelijkwaardigheid in het leerklimaat te borgen. U bouwt voort op successen en leert hoe waarderend coachen leidt tot verbinding en vertrouwen. Benutten van twaalf stappen plan bij gewenste verandering en actieplan voor teams of individueel.

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.