Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

zelfsturendDoelgroep: professionals, die organisatieveranderingsprocessen naar zelforganiserende en zelfsturende teams in gang zetten en elkaar onderling oplossingsgericht coachen naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen (regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen daarbij behorende randvoorwaarden en kaders). Intrainen en toepassen van vaardigheden en competenties vanuit open communicatie en oplossingsgericht (samen)werken en oplossingsgerichte coachingsvaardigheden. Ieder team doorloopt in haar ontwikkeling naar en vanaf in de invoering als zelfsturend team tegen verschillen binnen het team aan. Hoe om te gaan met deze verschillen op een effectieve en respectvolle wijze? Bespreekbaar maken van diversiteit in rol en gedrag, afstemmen onderlinge verwachtingen en onderlinge afspraken vanuit autonomie benoemen. Conflicten in een team verdienen zo snel mogelijk aandacht, omdat deze "crisis" ook vaak een "kans" is om van en met elkaar te leren, vanuit de drie axioma's van oplossingsgericht communiceren. elkaar te versterken en van elkaar te leren, gericht op optimalere performance als team naar de klant en markt. 

Teamcoachen zelforganiserende/zelfsturende teams – Coaching in Organisaties: inzet training/intervisie en evenuteel oplossingsgerichte (team)coaching om bij organisaties en teams de leerroute en eventuele conflicten op deze route naar zelfsturende teams te faciliteren. Onze coaches worden vanaf 1988 mede ingezet op het ombuigen van conflicten naar leren en afstemmen op elkaar, waardoor de kracht van het team en van iedere professional sterker wordt en ieder "gezien" wordt. Onder andere aandacht voor professionele feedback-regels en leer- en verbetercyclus team. Voor conflictbemiddeling en conflicthantering door teamcoach in samenspraak met betrokkenen, zie ook  Van doorslaggevend belang is de visie op de professionals, zoals een organisatie deze benoemt: "Onze professionals zijn creatieve, attente en volwassen mensen, in staat om belangrijke beslissingen te nemen; zijn aan te spreken op en verantwoordelijk voor hun beslissingen en handelingen; zijn feilbaar; zijn uniek; willen hun talenten en vaardigheden inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de organisatie en aan de wereld." Een shift als deze in de visie op zelfsturing binnen de gehele organisatie, is leidend naar succes van zelfsturing en eigenaarschap en optimaal benutten van de interacties en positieve energie binnen de organisatie en resultaten naar en met de klanten. Zelfsturing werkt, precies zoals de traditionele piramide waarvoor het in de plaats komt, met een op elkaar afgesteld systeem van structuren, processen en praktijken; die bepalen hoe teams worden opgezet, hoe besluiten worden genomen, hoe rollen worden gedefinieerd en verdeeld, hoe salarissen worden vastgesteld, hoe mensen worden aangenomen of ontslagen etc. Rollen worden soepel en flexibel opgepikt, afgeschaft of uitgewisseld. Met een daarbij passende organisatievorm van zelforganiserende/zelfsturende teams met gewenste vorm van sturing, besluitvorming, verantwoordelijkheden en interacties - vrij naar Laloux "Reïventing Organizations". Teamcoaching/Training/Intervisie: Oplossingsgerichte interventies op interactieniveau. Met elkaar intrainen van deze vaardigheden.

Coaching in Organisaties heeft met haar trainers en coaches ruim 25 jaar ervaring in het faciliteren van professionals in hun gewenste professionele ontwikkeling en oplossingsgerichte te coachen vanuit successen en eigen kracht en talenten.  Met het acht stappen coachingsmodel: op organisatie en teamniveau worden een achttal stappen doorlopen van "urgentie tot deze verandering en dit met elkaar te delen" naar het ontwikkelen van een visie met kernwaarden als ook een strategie van verandering met plan van aanpak te communiceren. Het is van belang in dit proces met elkaar te werken en te leren vanuit een draagvlak van betrokkenheid. Om het de professionals van het zelfsturende team (nog meer) mogelijk te maken op korte termijn successen te behalen, het tempo en de verandering te bewaken met elkaar en een cultuur van verdere innovatie, klant en resultaatgericht handelen te faciliteren. De concepten vanuit de lerende organisatie (reflectie, feedback, handelen door nieuw gedrag per direct in te zetten vanuit successen) en de coachingsvaardigheden van sturen naar loslaten en faciliteren, van aanbod naar vraaggericht werken. Het coachen is gericht op het faciliteren van het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen bij de zelfsturende professionals binnen het zelfsturend team. Coaching in Organisaties heeft ervaring vanuit de praktijk met teamcoaching en mediation als ook in de diverse Leergangen en Masters Teamontwikkeling, waarbij het gaat om de overdracht van hoe een team en de professionals te coachen. Met de Leergang Coaching is ons bedrijf door NOBCO gecertificeerd met het European Quality Award. Bij deze organisatieontwikkeling is de rol van de professionals onderling van essentieel belang voor het goed doorlopen van de verschillende fasen in deze verandering. Bij oplossingsgerichte coaching  gaat het over het elkaar stimuleren, ondersteunen, richting geven en sturen van leer- en ontwikkelingsvragen in de samenwerking, zodat optimale kwalaiteit en teamprestaties worden geleverd en het team een goede uitvalsbasis vormt. Het gaat hierbij om het inschatten, benutten en creëren van samenhang tussen de (potentiële) talenten en (voorkeurs)stijlen in het team. De professionals herkennen de fasen van teamontwikkeling en weten met elkaar passende interventies in te zetten. De professionals sturen met elkaar bij op de uitvoering in het primaire proces en de verdere gewenste resultaten hierin. Leren praktische tools en werkvormen in te zetten gericht op zelfsturing en een effectieve uitvoering van het primaire proces. Reserveer tijd en ruimte hiervoor met elkaar. Wij werken bij het coachen en trainen van het team vanuit het model oplossingsgericht coachen en werken. Op basis van een eerste gesprek met de klant, wordt een specifiek maatwerktraject aan en met de professionals in uw team besproken en ontworpen. Thema's:

 • Faciliteren van zelfsturend leren en werken in uw organisatie
 • Aandacht voor de context: organisatieontwikkelingstrajecten
 • Visie, kaders en gewenste resultaten
 • SWOT analyse, heldere visie, plan van aanpak, PDCA-cyclus
 • Professionele ontwikkeling van de zelfsturende professional
 • Faciliteren van teamontwikkeling en de teamprocessen (verschillen en talenten benutten); resultaatgericht werken
 • Ervarend leren: leren door te doen, inzicht in leerstijlen
 • Leer- en verbetercyclus faciliteren
 • Model van oplossingsgericht coachen voor teams
 • Van controle naar 'loslaten' vanuit vertrouwen en verbinding (openheid; "delen van informatiesystemen klant")
 • Coachingsgesprekken: oefenen en feedback integreren in dagelijkse praktijk
 • Coachen naar zelfsturing en nog meer klantgericht leiderschap (communiceren van randvoorwaarden en condities)
 • Change vanuit cocreatie en gelijkwaardigheid 

Doelgroep

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 25 jaar haar sporen verdiend in het trainen van professionals, (interne) (team)coaches met de In Company Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap gericht op het faciliteren van zelfsturende teams en het zelfoplossend en zelflerend vermogen bij de professionals. Bij de huidige organisatieontwikkelingen samenhangend met de ontwikkelingen in de maatschappij en op de markt is het coachen van zelfsturende teams een waardevolle aanvulling om mensen en teams te faciliteren in ontwikkelingen naar persoonlijk ondernemerschap en proactief leiderschap. Wij richten ons  op professionals met de coachende stijl, die een verdieping zoeken op de interventies om organisaties, teams en collega's professioneel te faciliteren bij het proces van organistieontwikkeling naar zelfsturende teams.   

nobcoWij verwijzen ook naar de uitgebreide Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches - Foundation Level die medio 2012 door NOBCO/EMCC met het European Quality Award is gecertificeerd. Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Coaching in Organisaties beschikt over (team)coaches om deze processen te faciliteren als ook verzorgt ons bedrijf al ruim 25 jaar trainingen gericht op het faciliteren van teamontwikkeling en teamcoaching, zowel in de Leergang Coaching en de Leergang Persoonlijk Leiderschap als ook in deze Masterclass, waarbij wij methodieken vanuit het Oplossingsgericht Coachen en Werken inzetten.

Intakegesprek

In een intakegesprek worden de professionele leervragen en gewenste resultaten van de deelnemers besproken en geïntegreerd in het maatwerkprogramma (In Company). Hierbij kan sprake zijn van deels inhuren van een allround teamcoach en deels overdracht van de specifieke vaardigheden met daaraan gekoppeld een supervisie of intervisieformule.  

Inhoud

Bij dit organisatieontwikkelingstraject en de coaching van deze veranderingen kan ook breder gekeken worden en deels gekozen worden uit de volgende voor het team relevante onderwerpen:

 • Context, de lerende organisatie (visie en resultaat; performance)
 • Visie op leiderschap en coachend leiderschap
 • Reflectie, bewustzijn en verantwoordelijkheid
 • Zelfsturing (interne) klant stimuleren, faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Eigenaarschap bij de klant
 • Houdingsaspecten en coachingsvaardigheden/managementvaardigheden
 • Directieve versus non-directieve vaardigheden: het spectrum van coachingsvaardigheden kunnen inzetten gericht op zelfsturing bij de ander; vragen stellen die aanzetten tot positieve verandering (zie vragenlijst Oplossingsgericht Coachen en acht stappen plan)
 • Coachingsvaardigheden van de professionals in het team: ontwikkelingslijnen benoemen en toetsen
 • Fasering in het team, interventies en vaardigheden
 • Oplossingsgericht coachen inzetten en mee oefenen onderling en naar de klant
 • De verschillende interventieniveaus; inhoud, procedure en interactie en bestaansniveau; context
 • Bestaansniveau, stimuleren van een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid; vertrouwen en verbinding
 • Ervarend leren: de persoonlijke leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Profiel: je persoonlijk profiel en leerdoelen; teamprofiel
 • Gelaagdheden in niveau's van leren en veranderen; verankeren van leerprocessen 
 • IJsbergmodel McClelland (zichtbaar/bewust versus onzichtbaar/onbewust) (gedrag versus kwaliteiten en talenten versus overtuigingen)
 • Inzicht en reflectie op je persoonlijke en professionele stijl 
 • Kernwaarden, visie en missie, kwaliteiten, bewaken energiebalans
 • GROW-model (Goals –> Reality –> Options –> Will); toepassen in de praktijk; compact model in korte gesprekken
 • Het coachingscontract en werkwijze; gewenste resultaten benoemen en bewaken 
 • Leerstijlen leren te herkennen en diversiteit inzetten
 • Verantwoordelijkheid faciliteren; afsprakencultuur, actieplan en terugkoppeling PDCA-cyclus)
 • De leer en verbetercyclus van het team en van het individu
 • Valkuilen van de coach, professionals in het team (en indien sprake van de manager met coachende stijl); top tien kwaliteiten/talenten
 • Processen van zelfsturing faciliteren: van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek (hoe naar verantwoordelijkheid te sturen en om te buigen); bewustzijn van je eigen rol in interactie met de ander
 • Veranderingsprocessen in teams
 • Het situationele leiderschapsmodel voor professionals
 • Feedback leren toepassen in de praktijk
 • Associatieve methoden bij het verankeren van veranderingsprocessen; innoveren

Methode en werkwijze

Bij deze training wordt gebruik gemaakt van  het zelfsturend leren en het ‘ervarend leren’: leren door te doen. Hierbij wordt de volgende cyclus gevolgd: ervaringen inbrengen, reflecteren op deze ervaringen en toepassen van nieuwe inzichten in de praktijk. Zie het acht stappen coachingsmodel.

Methoden en interventies afgewisseld met het oefenen in de praktijk aan de hand van leervragen van de deelnemers uit hun praktijk en tijdens hun eigen ontwikkeling gedurende de training.

Maatwerk

Het programma van de training wordt afgestemd op de gewenste resultaten van de deelnemers en hun organisatie en de actuele organisatieontwikkelingen en context van de markt en de klanten-doelgroep van de organisatie. 

Programma

In overleg met de deelnemende organisatie wordt op basis van een aantal modules een maatwerk programma ontwikkeld en aangeboden. Voor een intakegesprek kunt u via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. geheel vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige en teamcoach. Al onze partners zijn senior coaches en trainers met ervaring op de werkvloer als (HR) manager en professional in profit en non-profit organisaties. Telefoon 0646065362

Trainers/Coaches

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 25 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR-professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Specialisaties zijn: Oplossingsgericht Coachen en Werken, Systemisch werken en coachen; Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en T.A., Teamcoaching; mediation.

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel Ineke Pet (senior coach; voorheen adviseur bij GITP en met opleiding in systemisch werken en Transactionele Analyse bij Phoenix) als ook  Evert Hulleman (Transactionele Analyse) en andere ervaringsdeskundigen brengen hun ervaring in.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde. Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n zes jaar als interne trainer verzorg."

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd. 

Kosten

sail sloep
De kosten  zijn in overleg met klant en gewenst aantal dagdelen op offerte basis na een intakegesprek beschikbaar en afgestemd op het trainings- en opleidingsbudget van de klant(organisatie). 

Meer informatie over dit aanbod of het inhuren van een of meerdere allround teamcoaches? 

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin (senior coach en trainer; drs. Bedrijfskunde Erasmus Rotterdam Specialisatie Organisatieontwikkeling en zelfsturende teams) opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251-670026 of 06-46065362

Masterclass Oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap 

Zie ook de Masterclass Oplossingsgericht coachen en pesoonlijk leiderschap 

Informatie op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.