Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

retraiteMediation is: Een interventie in een onderhandeling of een conflict door een geaccepteerde derde partij die een beperkte of geen dwingende beslissingsbevoegdheid heeft, die de betrokken deelnemers assisteert bij het bereiken van een vrijwillig tot stand gekomen, wederzijds acceptabele oplossing van de conflictkwesties. Zie onze module conflicten leren hanteren voor zelfsturende en zelforganiserende teams vanuit onze OIM methodiek (Buurtzorg) conflicthantering voor professionals en voor leidinggevenden.

Mediation is een communicatief proces waarin een derde partij de deelnemers helpt om de kwaliteit van hun interactie en hun onderlinge communicatie te verbeteren' [en] om hun eigen situatie en die van de ander beter te begrijpen, en om beter te kunnen beslissen wat en hoe ze met hun conflict willen omgaan.

Autonomie, zelfbeschikking 

Hierdoor is mediation juist zo waardevol, omdat - als betrokkenen vrijwillig tot mediation besluiten en in alle vrijheid beslissingen kunnen nemen inzake hun conflicten - het leidt tot beslissingen van hogere kwaliteit die veel beter aansluiten op hun eigen behoeftes. Verwacht wordt dat deze beslissingen over het algemeen ook beter uitvoerbaar en duurzamer zijn, omdat de betrokkenen daaraan zelf hebben bijgedragen en zich er meer aan gecommitteerd voelen en dus ook meer bereid zullen zijn zich aan de afspraken te houden.

Voor mediation moeten de partijen natuurlijk wel willen en gemotiveerd zijn om samen met de ander iets aan hun onderlinge conflict te doen.

Autonomie houdt in dat de partijen hun eigen richting kunnen bepalen, geïnformeerde en niet-afgedwongen beslissingen kunnen nemen die voortkomen uit de eigen motieven, die niet extern zijn opgedrongen of het product zijn van dwang en manipulatie door anderen (de andere partij, de mediator of derden).

Het gevolg hiervan is dat de deelnemers uiteindelijk de hoofdactoren en de scheppers van het mediationproces zijn en niet de mediator: zij (en niet de mediator) staan in het centrum van de mediation. Dit betekent dat:

 • de partijen actief en direct participeren in het communicatieproces dat plaatsvindt in de mediation;
 • zij de procedures en normen voor het besluitvormingsproces tijdens de mediation dienen te kiezen en te bepalen of in ieder geval volledig dienen te onderschrijven;
 • zij de opties voor de oplossing van hun conflict dienen te creëren;
 • zij de finale beslissing over of en hoe ze de oplossing willen regelen in de hand dienen te hebben en daarmee zij (en niet de mediator) volledig verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de oplossing.

Na afloop moeten de partijen dus het gevoel kunnen hebben dat de beslissing die ze hebben genomen volledig hun beslissing was (zij zijn ervan de eigenaar) en moeten ze zich niet gedwongen hebben gevoeld een oplossing te accepteren die een afspiegeling was van de normen, ervaring, deskundigheid of wil van de mediator.

De bedoeling bij mediation is dat betrokken deelnemers in onderlinge samenwerking en zonder dwang, door henzelf gecontroleerde keuzes kunnen maken, gebaseerd op alle beschikbare informatie in een besloten, veilige omgeving.

Neutraliteit, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid

Het principe van autonomie en zelfwerkzaamheid van de deelnemers stelt eisen aan de rol en positie van de mediator. De belangrijkste eis is, dat de mediator geaccepteerd wordt door beide deelnemers en hun vertrouwen geniet.

Onder neutraliteit wordt verstaan dat een mediator geen belang heeft bij een bepaalde uitkomst van de mediation en niets doet wat de autonomie van de deelnemers te zeer ondermijnt, dus niet probeert het proces in een bepaalde richting te sturen, maar zich zo veel mogelijk buiten (de inhoud) van het conflict houdt.

Onpartijdigheid houdt in dat een mediator geen blijk geeft (in woord en daad) van een voorkeur voor een van beide deelnemers en niet mag handelen vanuit een bepaalde vooringenomenheid tegen een van hen. Zolang een mediator een goede balans in acht neemt en beide partijen maar dezelfde behandeling geeft, is aan deze eis voldaan.

De fasering van het mediationproces

Structuur is een kernbegrip binnen mediation. Vanuit de structuur wordt duidelijk wat mediation praktisch inhoudt en in de structuur zoeken - vooral beginnende mediators -  houvast voor hun handelen. Door het creëren van een bepaalde structuur oefent de mediator controle uit over de communicatie (bijv. door het werken met gedragsregels en het geven van beurten) en door het bewaken van de agenda en de fasering bepaalt de mediator hoe de mediation verloopt. Een van de belangrijkste structuuraspecten is de fasering van het mediationproces.

Bij de faciliterende of probleemoplossende benadering wordt mediation gezien als een probleemoplossend proces, waarbij de deelnemers - via het doorlopen van een aantal fasen of stadia - werken aan het oplossen van hun probleem onder de begeleiding van de mediator.

Fasering:

 1. voorbereiden en het maken van werkafspraken (een voorfase, waarin de werkrelatie met de deelnemers wordt opgebouwd);
 2. de conflictkwesties vaststellen (Wat is het probleem waar de deelnemers aan willen werken?);
  • de conflictkwesties verhelderen;
  • de conflictkwesties vaststellen;
 3. de achterliggende belangen definiëren (Wat zijn de belangen en behoeftes die aan het probleem ten grondslag liggen?);
  • de inventarisatie van de belangen;
  • de ordening en prioriteitstelling van de belangen;
 4. de oplossingen kiezen voor het probleem;
  • brainstormen: gericht zoeken naar oplossingen;
  • oplossingen beoordelen op hun bruikbaarheid, onderhandelen en kiezen voor de oplossing;
 5. het vastleggen van de afspraken;
  • de medewerking verkrijgen van de achterban, laatste controle van afspraken
  • planning, opstellen en ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst.

De fasering van een probleemoplossend proces begint met een voorfase (fase 1), waarin de werkrelatie met de deelnemers wordt opgebouwd: het contact tussen de mediator en de beide deelnemers wordt tot stand gebracht, het vertrouwen in de mediator wordt opgebouwd, de deelnemers worden ingelicht over de manier van werken bij mediation.

Mediation kent de volgende deelaspecten:

 1. Een goede werkrelatie opbouwen:
  • vertrouwen opwekken: blijkt de mediator in staat te zijn een respectvolle en vertrouwenwekkende werkrelatie met de deelnemers op te bouwen
  • beroepsethiek: behandelt de mediator de deelnemers op een professionele wijze met inachtneming van de gedragscode?
  • onpartijdigheid, (machts)ongelijkheid hanteren: blijkt de mediator in staat te zijn beide deelnemers onpartijdig te behandelen, zodat we op gelijkwaardige wijze kunnen participeren, ongeacht hun eventuele machtsongelijkheid?
 2. De deelnemers motiveren tot mediation:
  • deelnemers brengen tot een gezamenlijk inspanning om het conflict aan te pakken: blijkt de mediator in staat te zijn de deelnemers te stimuleren zich gezamenlijk in te spannen en samen te werken?
  • zelfbeschikking van de deelnemers bevorderen: blijkt de mediator in staat te zijn de deelnemers te stimuleren het proces steeds meer in eigen hand te nemen en aan hun eigen wensen aan te passen?
 3. De communicatie tussen de deelnemers reguleren:
  • begrip bevorderen: blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de deelnemers onderling beter gaan communiceren en dat hun wederzijdse begrip toeneemt?
  • conflicten en emoties hanteren: blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de deelnemers op een productieve wijze kunnen omgaan met conflicten en emoties?
 4. Het mediationproces reguleren:
  • agenda en procedures: blijkt de mediator in staat te zijn om ervoor te zorgen dat het mediationproces volgens heldere en duidelijke procedures, op een gestructureerde wijze voortgang maakt?
 5. De inhoud (conflictkwesties) behandelen:
  • conflictkwesties verhelderen en vaststellen: blijkt de mediator in staat te zijn om voor de deelnemers een kader te scheppen waarbinnen deze de benodigde informatie kunnen opsporen en een helder beeld krijgen van de eigenlijke conflictkwesties?
  • onderliggende belangen inventariseren: geeft de mediator blijk van zijn vermogen om de deelnemers te helpen onderliggende processen bespreekbaar te maken en hun onderliggende belangen te exploreren?
  • creatieve oplossingen zoeken en hierover besluiten nemen: geeft de mediator blijk van zijn vermogen om de deelnemers creatieve opties te laten verzinnen en heldere oplossingen te laten vinden voor hun belangrijkste conflictkwesties en hierover overeenstemming te laten krijgen in door beide deelnemers gedragen besluiten?

Meer informatie over mediation? 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. drs. A.A. Kuin is afgestudeerd als bedrijfskundige, specialisatie conflictbemiddeling en psychologie; organisatieontwikkeling en procesbegeleiding. Zij is vanaf 1988 actief als conflictbemiddelaar voor profit (o.a. ING en Shell) als non-profit (o.a. Socius; Humanitas). Zij handelt volgens de gedragscodes van de coach c.q. mediation (vertrouwelijkheid, neutraliteit). Zie de gedragscodes. Mw. A.A. Kuin heeft ruime expertise op preventie en begeleiding van burn-out en op reintegratie trajecten. Zij heeft zeven jaar samengewerkt met de psycholoog en auteur Jan Remmerswaal. Voor de Koninklijke Marine verzorgt zij zeven jaar trainingen counseling/conflictbemiddeling en voor de RPAA de leergang coaching voor interne coaches.

Vanaf 1995 leidt zij coaches op en is met het trainingsprogramma van de Leergang Coaching met het European Quality Award gecertificeerd door de NOBCO/EMCC (European Mentoring  & Coaching Council).

Voor alle behaalde certificaten verwijzen wij op deze website naar de webpagina certifcaten. Mw. drs. A. A. Kuin is lid van de beroepsvereniging LVSC, NVO2 en NVP.  Zij handelt conform de gedragscodes voor professionals, te weten coaches, trainers en mediators (conform de gedragcodes van het NMI).

Gedragscodes mediation

 • Integriteit en beroepsethiek; de mediator gedraagt zich zoals van een professioneel mediator mag worden verwacht.
 • Transparantie naar betrokken partijen; de mediator verschaft partijenduidelijkheid over het mediationproces.
 • Partijautonomie; de mediator zorgt dat de autonomie van de Partijen gewaarborgd is. De mediator doet geen uitspraak over de Kwestie.
 • Onafhankelijkheid; de mediator stelt zich onafhankelijk op. Indien de mediator de kwestie niet op een onafhankelijke wijze kan begeleiden, aanvaardt zij de opdracht niet of trekt zij zich terug uit de opdracht.
 • Onpartijdigheid; de mediator is er voor alle partijen. Zij is onpartijdig en handelt zonder vooringenomenheid.
 • Vertrouwelijkheid; de mediator waarborgt de vertrouwelijkheid van de mediation.
 • Professionaliteit en competentie; de mediator neemt alleen een opdracht tot mediation aan wanneer zij over de nodige kwaliteiten, competenties en vaardigheden beschikt om de opdracht goed te laten verlopen. 
 • Werkwijze; de mediator is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor een heldere en transparante werkwijze en betrekt beide partijen in de verschillende fasen van het mediationproces. 

 

Informatie

Voor informatie kunt u contact op nemen via de mail, maar u kunt ook bellen: 0251 670026 of 06-46065362

Een eerste intake-gesprek is overigens zonder kosten.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.