Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

retraiteConflicten op teamniveau: leren om te gaan met conflicten. Ieder team komt op een bepaald moment de verschillen tegen. Soms kan dit leiden tot conflicten, en is het tijd om met elkaar een pas op de plaats te maken en tijd en ruimte te nemen met elkaar te leren hoe met verschillen en met mogelijke conflicten op positieve en effectieve wijze om te gaan. zodat je met elkaar en van elkaar leert, zodat ieder vanuit autonomie en eigenheid, zijn/haar rol kan nemen en uitvoeren. zodat feedback onderling een positief instrument wordt om elkaar en jezelf bij te sturen naar passend en gewenst gedrag. Verwachtingen te expliciteren en beter op elkaar af te stemmen vanuit respectie en transparantie. Te mogen benoemen wat iets met je doet en wat je van de ander en van jezelf nodig hebt en mogelijk in de toekomst van elkaar kunt leren in de samenwerking.

Wij worden ingezet om in teams conflicten te bemiddelen en teams te coachen vanuit de spelregels voor open communicatie en tips bij conflicten. Wij worden ook ingezet om tussen een of meerdere mensen conflicten te bemiddelen en de samenwerking te versterken. Indien nodig worden wij ook ingezet als mediator. Hoe eerder je met elkaar in gesprek gaat, hoe beter. Als externe en neutrale bemiddelaar is er voor de verschillende partijen ruimte te benoemen wat pijn doet en wat anders moet. Verwachtingen onderling te faciliteren. Hiertoe heb je elkaar nodig. Eenvoudige tools en duidelijke structuur helpen om dat waar jij last, pijn van hebt te mogen benoemen, verbinding te maken met wat je nodig hebt van de ander en van jezelf, met elkaar passende oplossingen te zoeken en te benoemen, mogelijk nieuw of ander gedrag in te zetten, heldere afspraken te maken.

 

Structuur en spelregels open communicatie, fasering in het proces van conflicthantering

Structuur is een kernbegrip. Vanuit de structuur wordt duidelijk wat conflictbemiddeling praktisch inhoudt. Daarnaast zijn de spelregels van open communicatie een duidelijke leidraad. Door het creëren van een bepaalde structuur leren de professionals met behulp van oplossingsgerichte communicatie  met elkaar de agenda en fasering in conflicthantering te doorlopen. 

 

 

Als nodig en conflicten zijn te ver geëscaleerd dan kan ook mediation ingezet. Mediation is een communicatief proces waarin een derde partij de deelnemers helpt om de kwaliteit van hun interactie en hun onderlinge communicatie te verbeteren' [en] om hun eigen situatie en die van de ander beter te begrijpen, en om beter te kunnen beslissen wat en hoe ze met hun conflict willen omgaan.

Autonomie, zelfbeschikking 

Zowel bij conflicbemideling door een derde partij als bij mediation blijft belangrijk dat ieder vanuit autonomie en zelfbeschikking participeert. Dit maakt het waardevol omdat als betrokkenen vrijwillig tot conflictbemiddeling besluiten en in alle vrijheid beslissingen kunnen nemen inzake hun conflicten - het leidt tot beslissingen van hogere kwaliteit die veel beter aansluiten op hun eigen behoeftes. Verwacht wordt dat deze beslissingen over het algemeen ook beter uitvoerbaar en duurzamer zijn, omdat de betrokkenen daaraan zelf hebben bijgedragen en zich er meer aan gecommitteerd voelen en dus ook meer bereid zullen zijn zich aan de afspraken te houden.

Voor conflictbemiddeling moeten de partijen natuurlijk wel willen en gemotiveerd zijn om samen met de ander iets aan hun onderlinge conflict te doen.

Autonomie houdt in dat de partijen hun eigen richting kunnen bepalen, geïnformeerde en niet-afgedwongen beslissingen kunnen nemen die voortkomen uit de eigen motieven, die niet extern zijn opgedrongen of het product zijn van dwang en manipulatie door anderen (de andere partij, de mediator of derden).

Het gevolg hiervan is dat de deelnemers uiteindelijk de hoofdactoren en de scheppers van het bemidelingsproces zijn en niet de conflictbemiddelaar: zij  staan in het centrum van de bemiddeling. Dit betekent dat:

 • de partijen actief en direct participeren in het communicatieproces dat plaatsvindt in de conflictbemiddeling;
 • zij de procedures en normen voor het besluitvormingsproces tijdens de bemiddeling dienen te kiezen en te bepalen of in ieder geval volledig dienen te onderschrijven;
 • zij de opties voor de oplossing van hun conflict dienen te creëren;
 • zij de finale beslissing over of en hoe ze de oplossing willen regelen in de hand dienen te hebben en daarmee zij (en niet de conflictbemiddelaar) volledig verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de oplossing.

Na afloop moeten de partijen dus het gevoel kunnen hebben dat de beslissing die ze hebben genomen volledig hun beslissing was (zij zijn ervan de eigenaar) en moeten ze zich niet gedwongen hebben gevoeld een oplossing te accepteren die een afspiegeling was van de normen, ervaring, deskundigheid of wil van de conflictbemiddelaar.

De bedoeling bij bemiddeling, coaching is dat betrokken deelnemers in onderlinge samenwerking en zonder dwang, door henzelf gecontroleerde keuzes kunnen maken, gebaseerd op alle beschikbare informatie in een besloten, veilige omgeving.

Neutraliteit, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid

Het principe van autonomie en zelfwerkzaamheid van de deelnemers stelt eisen aan de rol en positie van de conflictbemiddelaar. De belangrijkste eis is, dat de conflictbemiddelaar geaccepteerd wordt door beide deelnemers en hun vertrouwen geniet.

Onder neutraliteit wordt verstaan dat een conflictbemiddelaar geen belang heeft bij een bepaalde uitkomst van de conflictbemiddeling en niets doet wat de autonomie van de deelnemers te zeer ondermijnt, dus niet probeert het proces in een bepaalde richting te sturen, maar zich zo veel mogelijk buiten (de inhoud) van het conflict houdt.

Onpartijdigheid houdt in dat een conflictbemiddelaar geen blijk geeft (in woord en daad) van een voorkeur voor een van beide deelnemers en niet mag handelen vanuit een bepaalde vooringenomenheid tegen een van hen. Zolang een conflictbemiddelaar een goede balans in acht neemt en beide partijen maar dezelfde behandeling geeft, is aan deze eis voldaan.

De fasering van conflictbemiddeling

Structuur is een kernbegrip binnen conflictbemiddeling. Vanuit de structuur wordt duidelijk wat conflictbemiddeling praktisch inhoudt en in de structuur zoeken, houvast voor hun handelen. Door het creëren van een bepaalde structuur oefent de conflictbemiddelaar controle uit over de communicatie (bijv. door het werken met gedragsregels en het geven van beurten) en door het bewaken van de agenda en de fasering bepaalt de conflictbemiddelaar hoe de conflictbemiddeling verloopt. Een van de belangrijkste structuuraspecten is de fasering van het proces van samenwerking.

Bij de faciliterende of probleemoplossende benadering wordt conflictbemiddeling gezien als een probleemoplossend proces, waarbij de deelnemers - via het doorlopen van een aantal fasen of stadia - werken aan het oplossen van hun probleem onder de begeleiding van de conflictbemiddelaar.

Fasering:

 1. voorbereiden en het maken van werkafspraken (een voorfase, waarin de werkrelatie met de deelnemers wordt opgebouwd);
 2. de conflictkwesties vaststellen (Wat is het probleem waar de deelnemers aan willen werken?);
  • de conflictkwesties verhelderen;
  • de conflictkwesties vaststellen;
  • vizier op de toekomst, wat willen we wel, wat verbindt ons als collega's?
 3. verwachtingen en achterliggende behoeften definiëren (Wat zijn de belangen en behoeftes die aan het probleem ten grondslag liggen?);
  • de inventarisatie van de verwachtingen;
  • de ordening en prioriteitstelling van de behoeften;
 4. de oplossingen kiezen voor het probleem;
  • brainstormen: gericht zoeken naar oplossingen;
  • oplossingen beoordelen op hun bruikbaarheid, luisteren en kiezen voor de oplossing;
 5. het vastleggen van de afspraken;
  • de medewerking verkrijgen, commitment, voordelen benoemen
  • afspraken: aan de slag
  • vervolgafspraak om ervaringen te benoemen en bijsturing af te spreken met elkaar, wat is gelukt? Kleine stapjes.

as72 250Meer informatie over conflictbemiddeling of mediation? 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. drs. A.A. Kuin is afgestudeerd als bedrijfskundige, specialisatie conflictbemiddeling en psychologie; organisatie- en teamontwikkeling, faciltator. Zij is vanaf 1988 actief als conflictbemiddelaar voor profit (o.a. ING en Shell) als non-profit (o.a. Socius; Humanitas, Ministerie BiZa). Zij handelt volgens de gedragscodes van de coach c.q. mediation (vertrouwelijkheid, neutraliteit). Zie de gedragscodes. Mw. A.A. Kuin heeft ruime expertise te coachen op preventie verzuim (burn_out) en re-integratie. Zij heeft zeven jaar samengewerkt met de psycholoog en auteur Jan Remmerswaal. Voor de Koninklijke Marine verzorgt zij zeven jaar trainingen counseling/conflictbemiddeling en voor de Polite  de Leergang Coaching voor leidinggevenden.

Vanaf 1995 leidt zij coaches op en is in 2012 en 2017 met Leergang Coaching gecertificeerd (European Quality Award) door de NOBCO/EMCC (European Mentoring  & Coaching Council).

Voor alle behaalde certificaten verwijzen wij op deze website naar de webpagina certifcaten. Mw. drs. A. A. Kuin is lid van de beroepsvereniging LVSC, NVO2 en NVP.  Zij handelt conform de gedragscodes voor professionals, te weten coaches, trainers en mediators (conform de gedragcodes van het NMI).

Gedragscodes coach en conflictbemiddelaar

 • Integriteit en beroepsethiek; de conflictbemiddelaar gedraagt zich zoals van een professional mag worden verwacht.
 • Transparantie naar betrokken partijen; de mediator verschaft partijenduidelijkheid over het proces van conflictbemiddeling.
 • Partijautonomie; de mediator zorgt dat de autonomie van de Partijen gewaarborgd is. De conflictbemiddelaar doet geen uitspraak over de Kwestie.
 • Onafhankelijkheid; de mediator stelt zich onafhankelijk op. Indien de conflictbemiddelaar de kwestie niet op een onafhankelijke wijze kan begeleiden, aanvaardt zij de opdracht niet of trekt zij zich terug uit de opdracht.
 • Onpartijdigheid; de conflictbemiddelaar is er voor alle partijen. Zij is onpartijdig en handelt zonder vooringenomenheid.
 • Vertrouwelijkheid; de conflictbemiddelaar waarborgt de vertrouwelijkheid van de mediation.
 • Professionaliteit en competentie; de mediator neemt alleen een opdracht tot conflictbemiddeling aan wanneer zij over de nodige kwaliteiten, competenties en vaardigheden beschikt om de opdracht goed te laten verlopen. 
 • Werkwijze; de conflictbemiddelaar is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor een heldere en transparante werkwijze en betrekt beide partijen in de verschillende fasen van het proces van conflictbemiddeling. 

Mediation is: Een interventie in een onderhandeling of een conflict door een geaccepteerde derde partij die een beperkte of geen dwingende beslissingsbevoegdheid heeft, die de betrokken deelnemers assisteert bij het bereiken van een vrijwillig tot stand gekomen, wederzijds acceptabele oplossing van de conflictkwesties. Zie onze module conflicten leren hanteren voor zelfsturende en zelforganiserende teams vanuit onze OIM methodiek (Buurtzorg) conflicthantering voor professionals en voor leidinggevenden.

 

Informatie

Voor informatie kunt u contact op nemen met Astrid Anna Kuin via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en u kunt ook bellen: 06-46065362

Een eerste intake-gesprek is overigens zonder kosten. 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.