Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

organisatie coaching (HR/MD) professionals, adviseurs, managers/coaches

 • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Leiderschapsstijlen en organisatieontwikkeling
 • Performance in veranderende context
 • Professionele ontwikkeling van de klant (organisatie) op kwaliteit 
 • Ervarend leren: leren door te doen, inzicht in leerstijlen
 • Leer en verbetercyclus faciliteren
 • Een gezonde balans tussen directief en non-directief leiderschap 
 • Van controle naar vertrouwen en verbinding
 • Coachingsgesprekken: oefenen en feedback integreren in dagelijkse praktijk
 • Coachen naar zelfsturing en klantgericht leiderschap
 • Change vanuit cocreatie
 • Vitaal leiderschap 

Doelgroep

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 25 jaar haar sporen verdiend in het trainen van professionals en managers en bestuurders met de (In Company) Leergang Coaching voor HR en MD professionals, adviseurs, managers en coaches. Bij de huidige organisatieontwikkelingen en ontwikkelingen op de markt is de kortdurend Masterclass Organisatie Coaching een waardevolle aanvulling om mensen en teams te faciliteren in ontwikkelingen naar zelfsturend en vitaal leiderschap. Wij richten ons met deze Masterclass op (HR) professionals, adviseurs, managers en coaches die een verdieping zoeken op de interventies om organisaties, teams en medewerkers professioneel te faciliteren bij organistieontwikkelingen zoals zelfsturende teams en bij reorganisaties.   

nobcoWij verwijzen ook naar de uitgebreide Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches - Foundation Level. De Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches is begin 2012 door NOBCO/EMCC (European Mentoring & Coaching Council) met het European Quality Award op Foundation-level gecertificeerd en hiermee afgestemd op de (inter)nationale kwaliteitseisen, competenties en gedragscodes van de coach.

De doelgroep voor deze Masterclass is de coachende (HR/MD) manager/coach, professional en adviseur uit profit en non-profit organisaties, die anderen (bege-) leiden en gericht zijn op verdere ontwikkeling van bewustzijn, verantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen bij medewerkers en teams. Deze Masterclass biedt een inspirerend leerklimaat, waarbij theorie en praktijk afwisselend ingezet worden. De praktijk van de deelnemers is leidend in het leren binnen deze Masterclass.  Vanaf 1989 heeft mw. drs. Astrid Anna Kuin samen met Jan Remmerswaal de Leergang Train de Trainer - gericht op persoonsgerichte vaardigheden en coachend leiderschap - verzorgd voor zowel de Koninklijke Marine als de Koninklijke Luchtmacht als ook voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen als ook voor Focus Nederland en Maandag. Vanaf 1995 heeft zij de Leergang Coaching opgezet voor de trainers en adviseurs van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. De Leergang Coaching is vervolgens jaarlijks als In Company en Open Inschrijving voor vele organisaties (profit en non-profit) verzorgd. Het opleidingsprogramma van deze Leergang Coaching is EQA (European Quality Award op Foundation-level) gecertificeerd door NOBCO/EMCC (European Mentoring & Coaching Council) en hiermee afgestemd op de (inter)nationale kwaliteitseisen, competenties en gedragscodes van de coach en coachende professionals en adviseurs. Deze Masterclass is ook In Company in zijn geheel of als maatwerk - "Performance in a changing and learning environment" in uw organisatie te boeken. U kunt ook kiezen voor verdere professionalisering met de Masterclass Oplossingsgericht Coachen/Leiderschap (Solutions Focussed Coaching and Leiderschap), zie Oplossingsgericht Coachen, nadere informatie op aanvraag en op deze website.

De Masterclass Organisatie Coaching is ook als In Company training te boeken. De onderwerpen in de verschillende blokken worden aangepast naar organisatie en beleid, visie en missie, een cultuur waarbij verbeteringen centraal staan en ruimte is te leren en te verbeteren met behulp van de leer- en verbetercyclus, stijlen van leidinggeven, coachend en dienend leiderschap,  de PDCA-cyclus, communicatieve en managementvaardigheden, leiderschap vanuit verbinding en vertrouwen, regels voor effectieve en opbouwende feedback en feed-forward, Solutions Focused Coaching en Leiderschap (oplossingsgericht coachen en werken), timemanagement en actuele ontwikkelingen. Wij werken vanuit de drieluik "Training - Coaching - Intervisie" om zoveel mogelijk de kennis en expertise binnen de organisatie bij de diverse afdelingen en betrokkenen te ontginnen en in te zetten tot oplossingsgericht en veranderend gedrag, waardoor resultaten en performance verbeterd worden afgestemd op de ontwikkelingen in de markt. Iedere In Company Leergang Leiderschap in Professionele Organisaties is maatwerk: inhoud, aantal dagdelen, programma en syllabus worden afgestemd op de doelgroep en gewenste resultaten van de klantorganisatie. 

Evaluaties 

sail2015De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in een woord super. De meest leerzame onderdelen waren voor mij het inzicht en werken met de gespreksmodellen van Egan, het verschil in aanpak tussen directief en non-directief begeleiden en de daarbij behorende vaardigheden, de leerstijlen van Kolb en hoe de ontwikkelingslijnen bij mijn medewerkers te stimuleren, inzicht in de verschillende niveaus van coaching en leiderschap(McClelland gelaagdheden in leren en veranderen). Erg nuttig en leerzaam!

(Manager RaboBank)

De Leergang Coaching heeft bij onze afdeling leiderschapstrainingen tot zeer positieve resultaten geleid. Mijn doelstellingen als (interim)manager waren drieledig: 1. leren coachen  2. het geleerde meenemen in onze eigen opleiding  3. elkaar coachen in ontwikkeling tot trainer en senior-trainer. Dankzij deze Leergang is "coaching" nu verwerkt in onze nieuwe Leergang Managementvorming, door de kennis en ervaring die de trainers bij jou als coach en trainer hebben opgedaan. En mede door de Leergang is het team een prima club geworden met een uitstekende samenwerking en verbeterde onderlinge verhoudingen. Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert. (Interim manager - afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine)

Resultaten

Gewenste resultaten van deze Masterclass zijn:

 • inzicht in de theorie en achtergronden van klantgericht leiderschap en de context van de lerende organisatie
 • bewustzijn van de houdingsaspecten van de (HR en MD) professional, manager en adviseur en het eigen profiel
 • het leren toepassen van de coachingsvaardigheden en integreren in de eigen professionele stijl
 • kunnen afstemmen op de leervraag van de interne klant en gewenste verandering bij de klant (resultaat)
 • stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de klant
 • input casuïstiek uit de praktijk en professionele leervragen benoemen en geleerde interventies inzetten
 • vertrouwensrelatie verder uitbouwen met behulp van verschillende interventieniveau's: van contact naar contract
 • vormgeven van de relatie met de interne klant en ondersteunen op zelfsturing en ervarend leren (veranderen en verbeteren)
 • coachingsmethoden en technieken kunnen hanteren
 • het leren observeren van de coachingsrelatie en interactie in het hier-en-nu (meta-niveau)
 • reflectie op de eigen praktijk en professionaliteit (zelfinzicht en bewustzijn)
 • inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste ontwikkeling en feedback uit de praktijk integreren
 • feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk.

Intakegesprek

In een intakegesprek worden de professionele leervragen en gewenste resultaten van de deelnemer besproken en zoveel mogelijk geïntegreerd in het programma. Daarnaast worden de professionele leervragen en resultaten bewaakt in Reflection&Action per bijeenkomst en  tussentijds en aan het einde geëvalueerd. Bij de potentiële deelnemer wordt ook aandacht besteed aan de condities en voorwaarden voor deelname aan de Master (competenties en vaardigheden; academisch denk- en werkniveau).

Inhoud

Bij de Masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Context, de lerende organisatie (visie en resultaat; performance)
 • Visie op leiderschap en coachend leiderschap
 • Reflectie, bewustzijn en verantwoordelijkheid
 • Zelfsturing (interne) klant stimuleren, faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Eigenaarschap bij de klant
 • Houdingsaspecten en coachingsvaardigheden/managementvaardigheden
 • Directieve versus non-directieve vaardigheden: spectrum coachingsskills (situationeel kunnen inzetten)
 • Coachingsvaardigheden van de manager, professional: ontwikkelingslijnen benoemen en toetsen
 • Fasering, interventies en vaardigheden
 • Oplossingsgericht coachen
 • De verschillende interventieniveaus; inhoud, procedure en interactie
 • Bestaansniveau, stimuleren van een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid
 • Ervarend leren: de persoonlijke leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Profiel: je persoonlijk profiel en leerdoelen
 • Gelaagdheden in niveau's van leren en veranderen 
 • IJsbergmodel McClelland (zichtbaar versus onzichtbaar) (gedrag versus kwaliteiten en talenten versus overtuigingen)
 • Inzicht en reflectie op je persoonlijke en professionele stijl 
 • Levens en werkbiografie kort: waarden, visie en missie, kwaliteiten, energiebalans
 • GROW-model (Goals –> Reality –> Options –> Will); toepassen in de praktijk; compact model in korte gesprekken
 • Het coachingscontract en werkwijze; gewenste resultaten
 • Leerstijlen leren te herkennen en te intervenieren op metaniveau
 • Verantwoordelijkheid faciliteren; afsprakencultuur, actieplan en terugkoppeling
 • De leer en verbetercyclus van het team en van het individu
 • Valkuilen van de manager, professional; top tien kwaliteiten/talenten
 • De dramadriehoek (hoe naar verantwoordelijkheid te sturen en om te buigen); bewustzijn van je eigen rol in interactie met de ander
 • Veranderingsprocessen
 • Het situationele model voor professionals
 • Feedback leren toepassen in de praktijk
 • Associatieve methoden bij (het verankeren van) veranderingsprocessen

Methode

Bij deze training wordt gebruik gemaakt van  het zelfsturend leren en het ‘ervarend leren’: leren door te doen. Hierbij wordt de volgende cyclus gevolgd: ervaringen inbrengen, reflecteren op deze ervaringen en toepassen van nieuwe inzichten in de praktijk. Het GROW-model van Whitmore sluit hier op aan en is het kloppend hart van de Leergang. De kracht van deze Leergang is dat de deelnemers zelf aan het werk gezet worden met hun eigen ervaringen middels het Reflectie en Actie Plan, dus .....wat zij in hun werk met hun klant en medewerker doen, ervaren zij ook in de rol van klant gedurende deze training.

Deelnemers hebben tijdens de training drie a vier coachingsgesprekken over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De extra dagdelen worden ingezet voor vier intervisie- en drie supervisiebijeenkomsten (twee gedurende de Leergang; een supervisiegesprek bij nabespreking Eindwerkstuk).

Syllabus en Werkboek

De syllabus van deze Masterclass is een soort handboek met historische en actuele literatuur, artikelen en publicaties over organisatieontwikkeling, achtergronden en context, visie en definities, principes en houding, vaardigheden, methoden en interventies.  

Werkwijze

Tijdens de Masterclass worden mini-colleges over eerder genoemde thema’s afgewisseld met het oefenen in de praktijk aan de hand van leervragen van de deelnemers uit hun praktijk en tijdens hun eigen ontwikkeling gedurende de training.

Deelnemers bestuderen per blok de publicaties uit de syllabus en het werkboek. Daarnaast sluit elke deelnemer het blok af met een reflectie en actieplan, waarmee zij of hij tussentijds aan het werken en leren gaat. Deze ervaringen zijn de input voor het daaropvolgende blok en de coaching parallel aan de training. Aan het einde van de training koppelt de deelnemer terug over zijn behaalde resultaten en het leerproces en de professionale ontwikkeling.

Maatwerk

Het programma van de training wordt zoveel mogelijk afgestemd op de gewenste resultaten van de deelnemers en hun organisatie en de actuele organisatieontwikkelingen en context van de markt en de klanten-doelgroep van de organisatie.

Programma

De training bestaat uit zeven trainingsdagen en een follow-up dag. In overleg met de deelnemende organisatie wordt op basis van onderstaande modules een maatwerk programma ontwikkeld en aangeboden. Voor een intakegesprek kunt u via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. geheel vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige. Al onze partners zijn senior coaches en trainers met ervaring op de werkvloer als (HR) manager en professional in profit en non-profit organisaties. Telefoon 0646065362

Blok I     Visie, definitie, veranderen en verbeteren; leerklimaat van vertrouwen

 • Context, de lerende organisatie
 • Lerende organisatie, strategie, structuur en cultuur
 • Reorganisaties en de interventies
 • Zelfsturende teams en faciliteren op kracht en eigenaarschap 
 • faciliteren op zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen
 • Leerklimaat: psychologisch contract, veiligheid en vertrouwen
 • Visies op leiderschap en coachend leiderschap
 • Een eerste aanzet voor het profiel en condities om effectief te coachen (coachend leiderschap)
 • Oefenen met het coachend gesprek

Blok II   Fasering in het traject en de vaardigheden

 • Het spectrum van directief versus non-directief
 • Aandacht voor weerstand; opbouw en start klantrelatie
 • Expertrol (controle) versus coachende rol (vanuit vertrouwen en zelfsturing)
 • Houding van de manager, professional, coach
 • Coachings- en managementvaardigheden
 • Zelfsturend vermogen bij klant, eigenaarschap
 • Ontwikkelingen in leiderschap en organisaties (je persoonlijk profiel)
 • Persoonlijk profiel 
 • Gewenste ontwikkelingslijn profiel
 • Simulatie adviesgesprekken, oefenen met vaardigheden en feedback 

Blok III    Ervarend leren, zelfsturend leren en werken.De leer- en verbetercyclus

 •  Fasering, houding en vaardigheden
 • Relatie met (interne) klant: vertrouwen, veiligheid en zelfsturing
 • (Psychologisch) contract; verwachtingen en werkwijze expliciteren
 • Kolb, leerstijlen, coachingscyclus
 • Inzicht in professionele leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Inzicht in leerstijl van je klant (organisatie en teams) en hoe af te stemmen op leer en werkstijl en cultuur klant(organisatie)
 • Cyclus van zelfsturend leren bij veranderingen
 • Coachingscyclus: van contact naar contract naar tussentijdse naar eindevaluatie
 • Werkrelatie vormgeven, methoden en technieken inzetten
 • Intakegesprek en feedback
 • Praktijksimulatie
 • Coachgesprekken, oefenen en feedback adviseur, manager, professional
 • Vertrouwen, commitment en gelijkwaardigheid in de interactie (niveaus in communicatie en metapositie)

Blok IV    Cirkel van zelfsturend leren en het Grow-model; methoden en technieken

 • Zelfsturende teams: faciliteren van gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en bewustzijn in de organisatie (met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden)
 • Circulair model van het coachingsproces Whitmore: het GROW-model
 • Verhoeven, tien principes van coaching
 • Context bewustzijn (TGI model)
 • Oplossingsgericht coachen en adviseren
 • Resultaatgerichtheid, actieplan (krachtenveldanalyse); zelfsturing klant (organisatie); zelfsturende teams
 • Fasering in klantrelatie en werkrelatie klant (intake en contract - tussentijdse en eindevaluatie)
 • Coachgesprekken, oefenen en feedback

Blok V       De persoonlijke stijl en verdere professionalisering afgestemd op ontwikkelingen bij je (klant)organisaties 

 • De persoonlijkheid en gelaagdheden bij coaching, leren af te stemmen op niveau
 • Het IJsbergmodel van McClelland (zichtbaar versus onzichtbaar)
 • Codes vanuit levens- en werkbiografie 
 • Valkuilen Top Tien van de manager, professional en je persoonlijke uitdaging
 • De persoonlijke stijl en professionalisering
 • Kernkwadrant; kwaliteiten, valkuilen, allergie en uitdaging
 • Oefenen met coachingsvaardigheden, fasering en vaardigheden
 • Afstemmen op referentiekader klant en taal klant volgen
 • timemanagement en energiebalans klant (organisatie)
 • Ontspanningsoefeningen, je leeg maken als manager, professional, ruimte maken, innerlijke rust
 • Aandacht voor bestaansniveau (interne) klant en manager, professional (erkenning; uitnodigen tot zelfsturing en zelfoplossend/zelflerend vermogen bij klantorganisatie faciliteren)

Blok VI       Fasering, methodieken en interventies, vervolg

 • Inbreng casuïstiek, ervaringen uit de praktijk als adviseur/manager/professional
 • Observatieschema: fasering, houding en vaardigheden van de coach
 • Interventiestijlen en fasering tijdens het coachingstraject (interventieniveaus in de communicatie met klant)
 • Opnieuw: luisteren en open vragen stellen; verschillende vragen weten te stellen
 • Fasering in de relatie met de klant
 • Praktijksimulatie (lerend vermogen faciliteren)
 • Coachingscyclus en actieplan
 • Inzet verschillende methoden en technieken bij coaching
 • Feedback kunnen hanteren in de interactie met de klant

Blok V en VII          Over veranderen en leren; eindevaluatie, certificering

 • Over veranderen en leren; veranderingsprocessen
 • Inbreng klantgesprekken, klantverslagen, reflectie op persoonlijke stijl, wat is van klant, wat is van coach?
 • Solutions Focused Coaching
 • Inzicht interactiepatronen en de Dramadriehoek: andere rol manager door te faciliteren op verantwoordelijkheid nemen!
 • Hoe blijf je uit de dramadriehoek? Reflectie op eigen rol en allergie. Sturen naar zelfsturing!
 • Tussentijdse evaluatie, kernkwadrant van de adviseur/manager/professional, feedback
 • Praktijksimulatie en feedback
 • Interventies en metaniveau in de relatie met je klant
 • Leren professionaliseren als manager/professional
 • Evaluatie Reflectie en Actieplan
 • Coachings bijeenkomsten met trainer
 • Reflectie leerproces en Eindevaluatie professionele ontwikkeling: presentatie
 • Feedback
 • Evalueren is oogsten; interventies voor de manager/professional, terugblik en vooruitblik
 • Intervisie: casuïstiek uit de praktijk
 • Praktijksimualitie en feedback (assessment)

Certificaat 

sail2Deelnemers ontvangen een certificaat op basis van een aantal condities. Daarnaast bestuderen de deelnemers de syllabus en presenteren zij twee artikelen.  Aan het einde van de training presenteert iedere deelnemer een reflectie op zijn/haar leerproces.  

Trainers/Coaches

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 25 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR-professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Specialisaties zijn: coachen aan zee, Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en T.A., systemisch werken, Solutions Focused Coaching and Leadership; Teamcoaching.

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel Ineke Pet (senior coach; voorheen adviseur bij GITP en met opleiding in systemisch werken en Transactionele Analyse bij Phoenix) als ook  Evert Hulleman (Transactionele Analyse; Situationeel Leiderschap Hersey and Blanchard) en andere deskundigen brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze Leergang.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg." 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Masterclass Organisatie Coaching, In Company 

Masterclass Organisatie Coaching (Coachend Leidinggeven/Oplossingsgericht coachen), In Company

nobcoDe Masterclass wordt vaak In-Company ingezet als een professionaliseringstraject voor managers en professionals in een veranderende organisatie in een veranderende markt. Gericht op een lerende marktgerichte innovatieve organisatie, klantgericht (intern en extern), waarbij aandacht besteed wordt aan een leer- en communicatiestructuur en cultuur, waarbij dialoog, verantwoordelijkheid en resultaatgericht werken in samenwerking (top-down en bottom-up) versterkt worden. Dit vraagt letterlijk ruimte, tijd en aandacht van het management en de professionals om zich te professionaliseren op deze gewenste managementstijl en interne communicatie en samenwerking. Persoonlijk leiderschap staat hierbij centraal. Het programma houdt rekening met het beschikbaar aantal dagdelen bij het management en het opleidingsbudget bij de desbetreffende organisatie. Zie ook op deze website Leergang Coachend Leidinggeven. Zie ook de Leergang Oplossingsgericht Coachen, maatwerk aanbod op basis van een intakegesprek met de klant.

Intakegesprek

De intakegesprekken zijn op afspraak.

Locatie

Amsterdam en/of Castricum aan zee. Reserve: werklocatie in Den Haag. In overleg met deelnemers.

Kosten 

De trainingskosten van de Masterclass Organisatie Coaching zijn op aanvraag.  

Meer informatie over de Masterclass Organisatie Coaching? 

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin (senior coach en trainer; bedrijfskunde Erasmus Rotterdam) opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251-670026 of 06-46065362

Masterclass Oplossingsgericht coachen en leiderschap

Zie ook de Masterclass Oplossingsgericht coachen en leiderschap 

Informatie op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

De Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches is begin 2012 door NOBCO/EMCC (European Mentoring & Coaching Council) met het European Quality Award op Foundation-level gecertificeerd en hiermee afgestemd op de (inter)nationale kwaliteitseisen, competenties en gedragscodes van de coach.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.