Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

gedragscodeDe trainers, adviseurs en coaches kunt u aanspreken op de gedragscodes van supervisoren/coaches en HR-professionals van de beroepsverenigingen waar wij bij aangesloten zijn, nml. LVSC (Landelijke Vereniging Supervisoren en Coaches), en NVO2 (Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden) en op de Privacy AVG. Voor verdere informatie kunt u hier verder lezen.

 

De (inter)nationale gedragscodes (EMCC/NOBCO) en kwaliteitseisen van de coach zijn toegevoegd. Onze coaches en trainers bewaken de  competenties van hun professie: faciliteren van leerprocessen en reflectie, aandacht voor de werkcontext, resultaatgerichtheid, gerichtheid op zelfsturing in werken en leren, stimuleren van zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid bij de klant, tussentijdse en eindevaluatie met alle betrokkenen, middels professionele training en intervisie.

Gedragscodes beroepsverenigingen 

De gedragscodes van de verschillende beroepsverenigingen overlappen elkaar. Voor de duidelijkheid en transparantie geven wij hier het overzicht van de gedragscodes voor HR professionals, die ook richtlijnen zijn voor coaches en trainers. 

NVO2-Beroepscode

Het NVO2-lid dient in de uitoefening van haar/zijn beroep te handelen naar de inhoud en geest van de beroepscode. De code heeft voor alle leden van NVO2 volledig bindende kracht.

Dienstverlenende verantwoordelijkheid

Vanuit onze discretie en integriteit als coach en trainer:

 1. stel ik als coach en trainer de invalshoek van de cliënt centraal en stel ik mij als coach faciliterend op
 2. ben ik als coach en trainer eerlijk en open in mijn relatie met cliënten en richt ik mij op duurzame dienstverlening
 3. maak ik bij de uitoefening van mijn beroep als coach en trainer geen misbruik van mijn uit deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht
 4. verplicht ik mij als coach en trainer tot geheimhouding van hetgeen mij bij de uitoefening van mijn beroep ter kennis komt, voorzover daarover geen afspraken zijn gemaakt (vertrouwensrelatie)
 5. stimuleer ik als coach en trainer een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening
 6. geef ik als coach en trainer rekenschap van mijn handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.

Professionele verantwoordelijkheid

Vanuit mijn professionele competentie als coach en trainer:

 1. geef ik als coach en trainer eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen ten aanzien van mijn handelen, wanneer dat wordt verlangd
 2. ontwikkel ik als coach en trainer mijn professionele deskundigheid en blijf ik op de hoogte van de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied
 3. kenmerkt mijn relatie met collega’s zich door respect, bereidheid tot uitwisseling van kennis en indien nodig tot samenwerking en verantwoording van de eigen werkzaamheden
 4. onthoud ik mij als coach en trainer van gedrag dat het aanzien van beroepsgenoten of het beroep kan schaden.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Vanuit mijn persoonlijke integriteit als coach en trainer:

 1. handel ik als coach en trainer op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid)
 2. doe ik als coach en trainer alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden
 3. probeer ik als coach en trainer een juiste balans te vinden tussen mijn doelen en belangen en die van anderen.

Onze coaches werken conform de gedragscodes van de coach

Respect

 • De coach en trainer benadert en behandelt de coachee als gelijkwaardig en laat de coachee alle ruimte om eigen beslissingen te nemen rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 • De coach en trainer houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en de behoeften van de coachee.
 • Als er sprake is van een interne opdrachtgever (bijvoorbeeld een leidinggevende), zorgt de coach en trainer er voor de aanvang van de coaching voor dat zowel de opdrachtgever als de coachee over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de coaching en de voorgenomen werkwijze. De coaching/training kan slechts doorgang vinden als over gewenste resultaten en werkvormen tussen hen overeenstemming bestaat. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht komt de coach formeel tot hernieuwde afspraken.

Integriteit en vertrouwelijkheid

 • De coach en trainer is eerlijk en oprecht, De coach en trainer laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of die algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan.
 • Hoewel de coach en trainer zelfbewust optreedt en handelt, dringt de coach zich nergens op de voorgrond en blijft de coach bescheiden.
 • In situaties waarin de coach met de coachee of anderen van mening verschilt of waarin de coach compromissen sluit, blijft de coach redelijk en houdt de dialoog open.
 • De coach en trainer gaat tactvol met de coachee om en past zich, wanneer dat nodig is, in redelijkheid aan de omstandigheden aan, in het bijzonder aan gewoonten en gebruiken van de coachee, zonder zijn/haar persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
 • De coach en trainer gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de coachee die De coach en trainer direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen en vrijwaart de coachee van misbruik en openbaar worden van data, tenzij geautoriseerd door de coachee of verplicht door de wet.

Verantwoordelijkheid

 • De coach en trainer onderkent de macht die inherent is aan zijn/haar positie: de coach beseft dat hij/zij zowel bewust als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de coachee en mogelijk ook op derden.
 • De coach en trainer kent zowel de beperkingen van coaching als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat de coach geen van beide overschrijdt. De coach en trainer verwijst indien nodig door en onderhoudt hiertoe een professioneel netwerk.
 • De coach en trainer maakt de bevrediging van eigen emotionele en andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een coachee.
 • De coach en trainer werkt mee aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen hem/haar wordt ingesteld en zorgt ervoor dat in redelijkheid voorzien is in beroepsaansprakelijkheid.

Professionaliteit

 • De coach en trainer neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij/zij zichzelf als mens en als coach ontwikkelt, om optimaal in deze rol te blijven functioneren.
 • De coach en trainer  houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching. De coach en trainer weet welke benadering en stijlen de coach (voornamelijk) gebruikt bij coaching en kan daarover desgevraagd informatie verschaffen.
 • De coach en trainer maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. De coach en trainer waakt voor het optreden van belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties beeindigt de coach en trainer ofwel de coachings/trainingsrelatie, ofwel schort de andere relatie op.

Privacyverklaring - AVG

 • In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Zoals bij u bekend vindt er per 25 mei 2018 een wijziging plaats in de wetgeving rondom de privacy van individuen. Deze wetswijziging, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of AVG), zorgt ervoor dat elk individu de controle krijgt over zijn of haar persoonsgegevens door middel van het bieden van een aantal rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens. Vanaf 25 mei mogen deze gegevens niet zonder juridische grondslag opgeslagen en verwerkt worden (meer info hier). Eén van deze juridische grondslagen is expliciete en ondubbelzinnige toestemming om de persoonsgegevens van een individu te verwerken.
 • Coaching in Organisaties heeft van u persoonlijke gegevens (naam en emailadres) opgeslagen, omdat u in het verleden informatie heeft aangevraagd over (team)coaching of training en deze in de nabije toekomst wilt inzetten of omdat u (team)coaching/training bij ons heeft gevolgd. Het beheer en verwerking van deze data wordt bij Coaching in Organisaties conform de in deze wet vastgelegde regels uitgevoerd.
  Deze gegevens zijn alleen intern door Coaching in Organisaties-medewerkers te bekijken en/of te gebruiken. Coaching deelt nooit persoonlijke data met andere organisaties of personen.
 • Van klanten die training of coaching volgen worden gegevens zoals verplicht door onze beroepsorganisatie twee jaar bewaard. Na 2 jaar worden deze gegevens vernietigd. Voor de belasting dienen wij de gegevens omtrent facturatie 7 jaar te bewaren. Na 7 jaar worden deze gegevens vernietigd.
 • De privacyverklaring van Coaching in Organisaties hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht u hierover contact (vragen, feedback, suggesties) wilen dan kunt u contact opnemen met Astrid Anna Kuin via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Evaluatie - Kwaliteit van de dienstverlening; Klachtenprocedure

Alle diensten van Coaching in Organisaties worden tussentijds en aan het einde geëvalueerd. Zorgvuldigheid en kwaliteit in de dienstverlening naar onze klant staat hierbij voorop. Feedback uit evaluaties wordt meegenomen in de diensten van Coaching in Organisaties ten behoeve van een goede kwaliteit van de gewenste resultaten van deze diensten.

Als u klachten heeft over coaching en of training uitgevoerd door een van de trainers of coaches van Coaching in Organisaties, dan kunt u dit op de volgende wijze indienen:

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Coaching in Organisaties in eerste instantie bij mw. drs. A. A. Kuin.
 2. De ontvangst van de klacht wordt terstond maar in ieder geval binnen acht werkdagen bevestigd.
 3. Indien een klacht ontvankelijk is, verricht Coaching in Organisaties binnen een afhandelingstermijn van acht weken de werkzaamheden zoals overeengekomen.
 4. Indien een termijn van acht weken onmogelijk is wordt de klant hierover uiterlijk in week vier van eerdergenoemde acht weken geïnformeerd; de termijn van uitstel is dan vervolgens wederom maximaal acht weken.
 5. Als het niet meer zinvol is de werkzaamheden alsnog uit te voeren, omdat voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden zal Coaching in Organisaties slechts aansprakelijk zijn vanuit de inspanningsverplichting van Coaching in Organisaties (zie onze algemene voorwaarden bij het contract met de opdrachtgever). De opdrachtgever moet schriftelijk kenbaar maken dat hij het niet meer zinvol vindt dat de werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd.

Ten behoeve van de handhaving van deze beroepscode kent de NVO2 een Raad van Toezicht en een college van Beroep. Iedere klant van Coaching in Organisaties heeft het recht een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht over het niet naleven van deze beroepscode en klachtenprocedure door Coaching in Organisaties. Contact leggen met NVO2 kan via www.nvo2.nl Het advies en de uitspraak van de Raad van Toezicht van NVO2 is voor Coaching in Organisaties bindend. Coaching in Organisaties draagt zorg voor de naleving van de uitspraak binnen acht weken na de melding van de uitspraak (met een eenmalige termijn van uitstel van wederom acht weken, waarover de klant tijdens de eerste termijn in week vier geïnformeerd wordt). Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alle klachten worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2020 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.