Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

werkwijze coachenBij coachen en trainen gaat het om in samenspraak met de klant(organisatie) de managers en professionals en medewerkers te coachen om betere resultaten te behalen, beter te leren en zich professioneel steeds meer te ontwikkelen vanuit zelflerend en zelfoplossend als ook het zelfaccepterend vermogen. 

Met coaching/training/teambuilding ondersteunen wij het management(team) en de teamleden in hun performance, de samenwerking en gewenste professionele ontwikkeling. Er is aandacht voor persoonlijke leiderschapsstijl, kwaliteiten en uitdagingen, teamontwikkeling vanuit diversiteit. Organisatieontwikkeling, kwaliteitgerichtheid zowel extern als intern: de mensen en leiders in de organisatie ondersteunen en in beweging brengen naar effectief en proactief leiderschap vanuit talenten, vitaliteit en verbindend leiderschap. Onze partners faciliteren het proces van zelfsturend en zelfoplossend en zelflerend vermogen bij het management en de medewerkers. Met aandacht voor de actuele ontwikkelingen op de markt en in de maatschappij. Wij werken en leren met de klant(organisatie) vanuit proactief en vitaal leiderschap met het achtstappen plan van Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap. Met deze pragmatische methodiek, waarin we professionele feedback en 360 graden feedback benutten, benoemt de klant(organisatie) (teams, managers/directie en bestuurders, professionals en medewerkers) de gewenste verandering en doelen welke met elkaar vertaald worden naar steeds meer passend gedrag. We werken en leren met elkaar vanuit gelijkwaardigheid, leiderschap vanuit talenten en vitaliteit (ratio en intuïtie; harde en zachte factoren; boven en onderstroom; van EIland naar WIJland) vanuit de drie axioma's van leren en veranderen. Het laatste axioma is dat je zodra je in termen van vaardigheden (gedrag) de gewenste leerdoelen bereikt hebt, je dit met elkaar deelt en aan anderen leert. Zie het axioma vanuit de lerende organisatie: teams en professionals zijn de bouwstenen van de lerende organisatie. In diverse Masterclasses en (MT)Teambuilding wordt dit gekoppeld aan ons coachings leiderschapsmodel, waarin we het oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap vertalen naar leiderschapsvaardigheden en professionale en team- en organiatieontwikkeling met als doel de performance elke keer weer te verbeteren en steeds weer en meer af te stemmen op de doelgroep en ontwikkelingen in de markt, maatschappij en bij de klant. 

Bij coachen/trainen/teambuilding gaat om het verwezenlijken van het potentieel bij de klant(organisatie), waardoor je zowel persoonlijk ondernemerschap als ook samenwerking versterkt. Wij gaan uit van de kracht en expertise die de klant in huis heeft, en helpen deze om te zetten naar actie en vereist ander gedrag passend bij de organisatie- en marktontwikkelingen en gewenste veranderingen. Wij coachen en werken vanuit het pragmatisch model van oplossingsgericht coachen en leiderschap. Ze de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap.

 

Werkwijze 

Wij werken met een breed scala aan methoden en volgen met de methodiek de gewenste ontwikkeling en verandering bij de klant en de organisatie en het team. Wij werken steeds meer vanuit het pragmatisch model van oplossingsgericht coachen, zie de Master Oplossingsgericht Coachen en Leiderschap. Wij werken ook en daar waar passend met het GROW-model  en doorlopen hiermee de verschillende fasen naar gewenste resultaten; realiteits-onderzoek: feiten; analyse van alternatieve oplossingen en uitvoering in de praktijk met behulp van een actieplan. Deze ervaringen zijn de input voor de volgende bespreking. Om vervolgens heldere keuzes te maken gericht op gedrags- en kwaliteitsverbetering.

Je wordt tijdens de coaching uitgenodigd om zelf de verantwoordelijkheid en de regie voor je leerproces te nemen: "Wees je eigen leider". Dit doe je door tijdens het intakegesprek de gewenste leerdoelen en resultaten (wel of niet op basis van feedback uit je omgeving) vast te leggen. 

Vervolgens door na iedere bijeenkomst korte notities en je actieplan voor de komende dagen en weken vast te leggen. Halverwege is er een tussentijdse evaluatie met de coach en eventueel betrokkenen, waarbij zowel naar inhoudelijke resultaten als naar je persoonlijke en professionele ontwikkeling gekeken wordt: wat is al bereikt, wat vraagt nog om bijsturing gedurende het traject? Wij nemen hierin alle beschikbare feedback mee. De coachings-methoden worden afgestemd op de klant. Deze methoden zijn een mix van zowel rationele als associatieve werkvormen, ontspannings- en visualisatie methodieken, timemanagement met aandacht, tijd en zorg op jezelf en je (werk)omgeving.

Coachen is een ongoing proces van: verduidelijken, verhelderen, bewustwording bevorderen, stimuleren en inspireren, ervarend leren: leren door te doen.

Opleiding trainers en coaches 

De trainers en coaches zijn breed opgeleid en hebben verschillende achtergronden. Zij werken eclectisch, dit wil zeggen dat ze per situatie de meest relevante methoden kiezen. Wij zien de methoden als een hulpmiddel om de leervragen, realiteit en gewenste verandering transparanter te maken. Klanten krijgen actueel leesmateriaal mee naar huis om het bewustzijn van en inzicht in de eigen en de gewenste realiteit te verbreden. Uiteindelijk is de klant de ervarings-deskundige over zijn/haar werkelijkheid en gewenste veranderingen.

Theoretisch kader en bronnen

De methoden zijn ontleend aan de volgende bronnen:

 • Oplossingsgericht coachen en leiderschap
 • Communicatie: vaardigheden open communicatie met elkaar te bewaken en in gang te zetten, proces observaties, meta-communicatie (Watzlawick, Schein), communicatieve en coachings-vaardigheden en profiel (Scheweer), de vijf interventie-niveaus (Remmerswaal) en "erkenning op bestaansniveau" (Laing)
 • Counseling: "onvoorwaardelijke liefde en aandacht" (Rogers), "de drie veranderingsfasen: de non-directieve en directieve stijl" (Egan)
 • Coaching: ervarend leren en de persoonlijke leerstijlen (Kolb), de drie veranderingsfasen, de fasen van verandering (Lewin en Locher), GROW-model (Whitmore), coachingsmodel voor gevorderden: van visie tot praktijk (Hargrove), coachingsprofiel, intervisie methoden (Hendriksen), het situationeel coachings-model, provocatief coachen (Scheweer)
 • Leiderschap: het situationeel leiderschaps- en coachingsmodel, proactief leiderschap en cirkel van invloed (Covey), het kernkwadrant en je ontwikkelingslijnen
 • Teamcoaching: teamontwikkeling (Downey), ontwikkelingsfasen en gewenste en passende leiderschapsstijl  (teambuilding en  groepsdynamica Remmerswaal); coachen naar zelfsturende teams; zelfsturende professionals
 • Conflicthantering: het situationeel model en je persoonlijke stijl
 • Stress management: positieve en negatieve stress, mens-typen (type A), RET de perfectionist in je, ontspanningsmethoden, energiehuishouding, balans werk/privé
 • Lichaamsgericht luisteren en ontspannen: Focussen; Mindfulness; passende vormen klant (yoga, tai chi, sport, wandelen)
 • Organisatieontwikkeling: interventies bij organisatieontwikkeling; bezieling van de organisatie en persoonlijke kernkwaliteiten: valkuilen en uitdaging(Ofman), de creatieve spanningsboog tussen visie en realiteit
 • Teamontwikkeling: TGI: thema-gecentreerde interactie (zelf verantwoordelijkheid nemen op je leerproces) (Ruth Cohn), "Teamcoaching en ontwikkeling" Downey, "Fasen in teamontwikkeling" (Becht)
 • Persoonlijke ontwikkeling: RET; timemanagement , werk-, leer- en levensbiografie (oude codes, nieuwe codes), focussen en ontspanningsmethoden, visualisatie methoden (persoonlijke visie), cocreatie met de klanten de creatie-cirkel: de creatieve spanningsboog tussen visie en realiteit (Senge en Ofman), ennea-stijlen (Nathans, Palmer), Transactionele Analyse.

 werkwijze en bronnen

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.