Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen zelforganiserende Teams benoemt u als organisatie uw visie (bedoeling) en kaders (in de transitie naar) zelforganiserende teams. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing om vanuit de bedoeling meer waarde naar de doelgroepen en klanten te leveren. Zelforganiserende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. In verband met Corona Maatregelen is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten).  Start: voorjaar/zomer en najaar 2020! Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang (Team)Coaching  - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award. Zie https://www.kuincoaching.nl/leergang-coaching-nobco/leergang-coaching-hr-managers-professionals-en-interne-coaches-nobco.html

 

Coachen van zelforganiserende teams en organisaties om vanuit de bedoeling meerwaarde naar klanten en doelgroepen te leveren. Van verticaal naar horizontaal organiseren. Hiërarchisch leiderschap lijkt steeds meer tot de verleden tijd te gaan behoren. De toekomst van organisaties is naar steeds meer flexibele, zelforganiserende en vitale teams. Tijdens deze organisatieontwikkeling is uw team als een expeditie-team, waarin teamleden elkaar coachen op een constructieve en waarderende manier op weg naar gewenste veranderingen, resultaten en gedrag.

Om teams te coachen in een complexe en veranderende omgeving vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar klanten en doelgroepen. Als coach doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden als respect en transparantie, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie. U begeleidt teams en de organisatie in het paradigma vanuit vertrouwen en loslaten, te faciliteren op de collectieve ambitie en doelen van de organisatie. Teams te coachen op resultaten vanuit heldere kaders, onderling vertrouwen en optimaal leerklimaat waarin successen en fouten gedeeld worden en van geleerd wordt, innoverend vermogen in meerwaarde naar doelgroepen. Transitiecurve van ego naar eco vanuit vertrouwen en open en heldere communicatie, feedback en aanspreekcultuur. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen op individueel en groepsniveau in beweging te brengen. Het faciliteren en coachen van teams (en organisaties) blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen.

Coaching in Organisaties hanteert daarbij het Acht Stappen Coachingsmodel voor organisatieverandering, waarmee u uw organisatie zich een leer- en verbetercultuur eigen maakt waarbij de klant/doelgroep centraal staat. We trainen oplossingsgericht en proactief leiderschap. U leert uw teams en organisatie te coachen vanuit de vijf interventieniveaus. U leert systemisch te coachen op de gewenste organisatieontwikkeling en transitie met de U-curve die een lerend team/organisatie doorloopt bij veranderingsprocessen onder en boven de waterlijn. Een teamcoach kan daarbij helpen. U leert zelf interventies in te zetten om vertrouwen, veiligheid, respect, openheid en gelijkwaardigheid in het leerklimaat te borgen. U bouwt voort op successen en leert hoe waarderend coachen leidt tot verbinding en vertrouwen. Benutten van twaalf stappen plan bij gewenste verandering en actieplan voor teams. Faciliteren van samenwerking en afstemming tussen de verschillende teams - korte doelgerichte en samenwerkingsgerichte werkvormen.

In de Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende Teams van Coaching in Organisaties raakt u vertrouwd met de principes van zelforganiserende teams en zelforganisatie. Organisaties met zelforganiserende teams kennen korte en directe communicatielijnen, zijn minder hiërarchisch georganiseerd, vergeleken met de bekende, centraal georganiseerde modellen. Het zijn complexe en voortdurend veranderende systemen, vergelijkbaar met ecosystemen in de natuur. Innovaties in de dienstverlening naar de klant en doelgroep kunnen hiermee optimaler benut worden.

Zelforganiserende teams zijn de bouwstenen van de lerende organisatie: zelfsturing, eigenaarschap en inzet van aanwezige krachtbronnen, talenten en kwaliteiten binnen het team. U leert oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap in te zetten vanuit de successen en mogelijkheden voor teamontwikkeling. Met als resultaat: meer  zelforganiserend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen bij de professionals en teams afgestemd op de ontwikkelingen in de omgeving en bij de klant/doelgroep (“Future Proof”) .

U leert teams te coachen op gewenste ontwikkeling, verandering, doelen en gedrag om wendbaar en van meerwaarde naar klanten/doelgroepen te zijn.

Doelgroep

 • (Interne) teamcoaches
 • Professionals zelforganiserende teams
 • Teamleiders in de transitie naar de rol als coach
 • Leidinggevenden die ontwikkeling/transitie naar zelforganisatie faciliteren

Doelen/Resultaten

 • Context teamcoachen zelforganiserende teams, transitie naar zelforganisatie, lerende organisaties en lerende zelforganiserend teams
 • Visie, definitie teamcoaching en gewenste veranderingen, doelen en gedrag voor de eigen organisatie afgestemd op de ontwikkelingen in de omgeving en bij doelgroepen/klanten: vertaalslag naar de eigen organisatie, betekenis, motivatie, passend bij de eigen organisatie, vertaalslag en commitment
 • Coachen op de fasen in organisatieverandering, coachen van organisatieverandering vanuit eigenheid (mindset, overtuigingen)
 • Zelforganisatie: lerende mindset en de diverse tools; hoe binnen de organisatie te coachen op de diverse gelaagdheden
 • Reflectie op jezelf als professional en benoemen gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling, profiel en competenties van de teamcoach
 • Principes, waarden en vaardigheden zelforganiserende teams, lerende teams en organisaties (zelforganisatie)
 • Coachen implementatie in de gehele organisatie, coachen en leren toe te passen, gewenste resultaten (visie, de bedoeling) en kaders (spelregels; condities en voorwaarden) met elkaar te benoemen 
 • Coachen op gewenste organisatieverandering en inzet van de diverse tools passend bij de organisatie en professionals en doelgroepen en klanten
 • Invoering van zelforganiserende teams, waar op te letten om succesvol en met plezier in zelforganiserende teams te werken en te leren
 • Coachen op succesfactoren voor High Performance Teams, het leerpad faciliteren
 • Coachmodel om zelforganiserende teams te coachen op eigen regie en samenwerking
 • Interventieniveaus.OIM methode, coachen vanuit gelijkwaardigheid op eigen regie, leren te coachen en te faciliteren op interactieniveau, op samenwerking, besluitvorming, diversiteit, eventuele conflicten
 • Coachen teamfasering, essentieel de reflectie op je eigen rol, inzet luistervaardigheden en het stellen van open vragen, om teams te faciliteren in eigenaarschap als team, in zelforganiserend vermogen - veiligheid en vertrouwen in teams
 • Coachingsvaardigheden, profiel en gewenste ontwikkelingslijn
 • Van expert-rol (het wat, de inhoud) naar de coach-rol (het hoe); coachingsvaardigheden van de teamcoach (vertrouwen; loslaten; heldere kaders)
 • Tools om binnen de teams en organisatie elkaar vanuit gelijkwaardigheid  te coachen op meerwaarde en wendbaarheid naar je klanten/doelgroepen
 • Coachen van de overige betrokkenen en leidinggevenden in de organisatie in de omslag naar zelforganisatie (dienend leiderschap)
 • Coachen op een leer- en verbetercultuur, top-down en bottom-up. Een cultuur van vertrouwen en veiligheid waarin successen geoogst worden en van "fouten" en successen met elkaar optimaal geleerd wordt. De axioma's bij teamcoaching.
 • Inzet diverse tools als teamcoach om teams en de professionals te laten excelleren en het innoverende en zelflerend en zelfoplossend vermogen te versterkenen bekrachtigen
 • Hoe te coachen op veiligheid, vertrouwen, commitment en resultaat binnen en tussen teams? Teammodel om teams te coachen op onderlinge samenwerking en inzet teamthermometer.
 • Coachen en leiderschap "from one step behind"
 • Faciliteren van experiëntal learning in het zelforganiserend team
 • Inzet van korte cycli en feedback - continu benutten van waarderende en constructieve feedback (tools leren in te zetten)
 • Eigen maken van de diverse tools en een verdieping en transfer naar de eigen organisatie (lerende teams, coachmodel voor zelforganiserende teams, OIM)
 • Interventies en fasering in veranderingstraject; reflectie en bijsturing
 • Reflectie op je ervaringen als teamcoach in de eigen praktijk en bijsturing (zelfinzicht en bewustzijn); inbreng ervaringen vanuit je praktijk en tijdens de traingsdagen aan de slag in de rol van teamcoach, feedback integreren in je dagelijkse praktijk
 • Feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk
 • Op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de vereiste professionele kwaliteit en naar de EMCC/NOBCO (inter-)nationale ethische (gedrags)codes en competenties van de professionele (team)coach.

Certificaat Leergang (Team)Coaching - NOBCO/EMCC Gedragscode - Coachen: de discipline van meesterschap

EMCC logonobcoCRKBO-logoHet trainingsprogramma van de Leergang Teamcoaching  is EQA (European Quality Award) gecertificeerd op Foundation-level door EMCC/NOBCO. Deelnemers ontvangen een certificaat Leergang Teamcoaching. De volgende voorwaarden worden gesteld:

 • De deelnemers werken aan gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling - learning objectives
 • Studenten oefenen met het coachen (minimaal 50 praktijkuren)
 • Studenten reflecteren hierop en brengen deze reflecties in tijdens supervisie 
 • Bij aanvang van de Leergang Teamcoaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor hem/haar als teamcoach.
 • Bestudering van de syllabus Leergang (Team)Coaching; uitwerking Top Tien en eigen visie op teamcoaching en werkwijze en relatie naar te behalen resultaten bij de eigen teams en/of organisatie 
 • Presentatie van ervaringen en behaalde resulaten als teamcoach bij de eigen teams en organisatie (verwijzend naar de EMCC/NOBCO Ethische Codes en competenties als coach)
 • Participatie aan intervisiebijeenkomsten en inbreng leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk als coach
 • In de praktijksimulatie laat de student vanaf dag 8 van deze Leergang zien in hoeverre hij/zij de geleerde stof van de Leergang Teamcoaching beheerst en toepast, uitgaande van de competenties en ethische (gedrags-)codes van de coach en ontvangt hierop feedback (is ook toetsingsmoment).
 • Aan het einde van de Leergang levert de student een eindwerkstuk aan bij de trainer en wordt getoetst of alle criteria en vereisten in voldoende mate ingezet worden door de student, en presenteert iedere deelnemer een reflectie op zijn/haar leerproces en behaalde resultaten bij de eigen teams en/of organisatie.

Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Teamcoaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies. Aanwezigheid is verplicht in verband met het vereist aantal contacturen voor certificering. Deze Leergang Teamcoaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten.

Studiebelasting en doorlooptijd

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Bij de gecertificeerde Leergang gaan wij uit van een doorlooptijd van tien maanden, zodat de studenten voldoende ervaring opdoen met het coachen van (oefen) klanten en supervisie en intervisie hier op. Met de 10 trainingsdagen (80 uur) en daarnaast het coachen van (oefen) klanten (50 uur), supervisie (2 x 1,5 uur) en intervisie (4 x 3 uur), gaan wij uit van een studiebelasting van vier uur per week voor de deelnemers die voor het NOBCO-certifcaat willen gaan naast het certificaat van Coaching in Organisaties Training Coachingsvaardigheden - Skills & Tools.   

Feedback klanten

“Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om open en kwetsbaar te zijn.”

"Eén van de meest invloedrijke inzichten van het coachen, is dat ik geleerd heb mij te blijven concentreren op de vraag/het probleem van de ander: het is aan de klant. Dus, niet invullen of oordelen, maar gewoon echt actief luisteren." 

"De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen." 

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in één woord super."

"Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert."

"Ik heb de training als team coach als zeer prettig ervaren, om wanneer dat nodig was, direct even te kunnen sparren. Ik wil je bedanken voor je kunde en bezieling en heldere uitleg. Maar ook voor je humor en je luisterend oor." 

Intakegesprek

In een intakegesprek worden de persoonlijke en professionele leerdoelen van de studenten besproken en de eisen en criteria voor deelname en certficering in het programma toegelicht. Daarnaast worden de persoonlijke en professionele leerdoelen bewaakt in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan van de student en bij aanvang, aan het einde en tussentijds geëvalueerd en gepresenteerd.

Trainers, Teamcoaches

Onze trainers/teamcoaches hebben zowel ervaring in het bedrijfsleven en andere organisaties. Daarnaast worden wij regelmatig ingezet als teamcoach en als vitaliteitscoach (flow, effectiviteit, Happiness and Fun) vanuit het oplossingsgerichte coachen: faciliteren vanuit eigen kracht en eigen regie. Gecertificeerd teamcoach Buurtzorg, (team)coach/trainer in het onderwijs, diverse onderwijsinstellingen in Amsterdam met positieve resultaten, gecertificeerd trainer met het programma Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap  (European Quality Award certificaat NOBCO/EMCC in 2012 en 2017), Management 3.0. Ruim 25 jaar expertise en ervaring in het teamcoachen en trainen van teams, professionals en leidinggevenden in profit en non-profit organisaties. (ING, RABO, AON, AEGON, Shell BV, KPN, Kinderopvang, Jeugdzorg, Socius, Veilig Thuis, Rode Kruis, Politie Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, GGZ, Onderwijs – de diverse onderwijsorganisaties van primair tot VO, VSO, MBO, HBO en Universitair als ook DUO, Koninklijke Marine en Luchtmacht, UVA/VU, Hogeschool Rotterdam).
Onze partners zijn deskundigen met ervaring als facilitator op organisatieontwikkeling en als teamcoach/trainer in diverse organisaties.

Kosten

Open Inschrijving: kosten per deelnemer zijn 7.078 euro excl. locatie en accomodatiekosten; inclusief studiemateriaal. Exclusief intervisie en indien gewenst: supervisie. U kunt de kosten indien gewenst met uw opleidingsbudget spreiden over 2020 en 2021. De kosten voor tien bijeenkomsten zijn 7.078 euro excl. locatie- en verlbijfskosten. In dit bedrag is de standaard btw 21% over de kosten opleiding/training verwerkt. De meeste bedrijven kunnen deze btw bij de aangifte van de omzetbelasting weer terugvorderen. Maar o.a. particulieren en non-profit organisaties betalen als eindgebruiker het volledig bedrag en krijgen dat niet op een later moment terug. In die gevallen factureert Coaching in Organisaties btw-vrij. Dat kan dankzij onze CRKBO-registratie.Data en locaties van de In Company Leergang worden afgestemd op de wensen van de deelnemers van desbetreffende organisatie/teams.

In company

De Leergang wordt vaak In-Company ingezet als een professionaliseringstraject voor managers en professionals in een veranderende organisatie in een veranderende markt. Het programma houdt rekening met het beschikbaar aantal dagdelen bij het management en het opleidingsbudget bij de desbetreffende organisatie. Zie ook op deze website Leergang Coachend Leidinggeven. Zie ook de Leergang Oplossingsgericht Coachen, maatwerk aanbod op basis van een intakegesprek.

Data en Locatie  - Open Inschrijving - In Company

Intakegesprek Mei, Juni 2020. Planning: data op aanvraag 

Locatie Open Inschrijving: Castricum Duinen en Praktijkruimte tegenover het Intercity-station Castricum.. Locaties In Company: in overleg  met klant/opdrachtgever: aantal dagen en locatie: Amsterdam, Castricum aan zee of een locatie naar keuze van de klantorganisatie. 

Coachen van en naar zelforganiserende teams en zelforganisatie

Coachen van zelforganiserende teams en organisaties om vanuit de bedoeling meerwaarde naar klanten en doelgroepen te leveren. Van verticaal naar horizontaal organiseren. Hiërarchisch leiderschap lijkt steeds meer tot de verleden tijd te gaan behoren. De toekomst van organisaties is naar steeds meer flexibele, zelforganiserende en vitale teams. Tijdens deze organisatieontwikkeling is uw team als een expeditie-team, waarin teamleden elkaar coachen op een constructieve en waarderende manier op weg naar gewenste veranderingen, resultaten en gedrag.

Coaching in Organisaties hanteert daarbij het Acht Stappen Coachingsmodel voor organisatieverandering, waarmee u uw organisatie zich een leer- en verbetercultuur eigen maakt waarbij de klant/doelgroep centraal staat. We trainen oplossingsgericht en proactief leiderschap. U leert uw teams en organisatie te coachen vanuit de vijf interventieniveaus. U leert systemisch te coachen op de gewenste organisatieontwikkeling en transitie met de U-curve die een lerend team/organisatie doorloopt bij veranderingsprocessen onder en boven de waterlijn. Een teamcoach kan daarbij helpen. U leert zelf interventies in te zetten om vertrouwen, veiligheid, respect, openheid en gelijkwaardigheid in het leerklimaat te borgen. U bouwt voort op successen en leert hoe waarderend coachen leidt tot verbinding en vertrouwen. Benutten van twaalf stappen plan bij gewenste verandering en actieplan voor teams of individueel.

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.