Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

sail2Certificaat NOBCO/EMCC European Quality Award - gecertificeerd programma -  Brochure op aanvraag!

Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap - leidinggevenden, teamleiders interne coaches/begeleiders, professionals/leerkrachten 

 • Persoonlijke Leiderschap binnen de context van de lerende organisatie
 • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Coachend Leiderschap voor leidinggevenden en begeleiders van teams en van professionals
 • Situationeel leiderschap gekoppeld aan teamfasering en maturity professionals
 • Verdere gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemer in relatie tot doelgroep
 • Ervarend leren: leren door te doen, inzicht in leerstijlen
 • Coachingsgesprekken: veel oefenen en feedback integreren in dagelijkse praktijk
 • Coachen naar gewenste verandering en resultaten bij de (interne) klant - persoonlijk actieplan
 • Proactief leiderschap faciliteren en uitstralen
 • Interventies, fasering in veranderingstrajecten, vaardigheden en methodiek

Deze Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap is de basisopleiding voor bestuurders, schoolleiders en professionals/leerkrachten en intern begeleiders. Met de basis van deze Leergang kunt u zich verder professionaliseren met de Masterclass Persoonsgerichte Coaching. en de Masterclass Oplossingsgericht Oplossingsgericht en Coachend Leiderschap. Met deze basis en verdieping beschikt u als bestuurder en coachende manager of professional over een goed basispakket aan methoden. Deze Leergang is ook voor (MT)team, bestuurders, managers en professionals (intern Begeleiders) In Company te boeken.

Aanvraag Rotterdamse Lerarenbeurs: voor 2019 en 2020 kunnen leraren en schoolleiders van een Rotterdamse school (PO/VO incl. speciaal onderwijs, MBO en HBO) een Rotterdamse Scholen- of Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 of de komende twee schooljaren, dus 2019-2020 en 2020-2021. Lees hier hoe u subsidie kunt aanvragen. Op basis van ons intakegesprek ontvangt u een maatwerkprogramma en offerte aangepast op uw gewenste verdere professionele ontwikkeling.

Doelgroep; EQA gecertificeerd NOBCO/EMCC

Coaching in Organisaties heeft 25 jaar ervaring met het trainen van professionals, managers en bestuurders uit profit en non-profit organisaties met de (In Company) Leergang Coaching, die anderen en zichzelf coachen verdere ontwikkeling leiderschap en zelfsturend vermogen. De Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches is begin 2012 door NOBCO/EMCC (European Mentoring & Coaching Council) met het European Quality Award op Foundation-level gecertificeerd en hiermee afgestemd op de (inter)nationale kwaliteitseisen, competenties en gedragscodes van de coach. Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.nobcoCRKBO-logo

Deze Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap biedt een inspirerend leerklimaat, waarbij theorie en praktijk afwisselend ingezet worden. Vanaf 1989 zijn gezamenlijk met Jan Remmerswaal diverse Leergangen verzorgd met de focus op persoonlijk en professioneel leiderschap en groepsdynamica en fasering en leiderschap naar zelfsturende teams. Klanten zijn onder andere managers en professionals vanuit het onderwijs, MEE, uitzendbureau Maandag, Outplacementbureau Focus Nederland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Alkmaar, Koninklijke Marine en Luchtmacht, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Orthoteam Amsterdam, Politie Amsterdam. Als Open Inschrijving hebben diverse bestuurders, managers, professionals en coaches vanuit het bedrijfsleven en non-profit organisaties geparticipeerd (Rabobank, Aegon, Aon, Rode Kruis, Onderwijs, MEZ, Zorggroep Apeldoorn, DUO, UVA, RIBW). Als verdieping op de basis uit deze Leergang participeren deelnemers of in de Masterclass Persoonsgerichte Coaching of in de de Masterclass Oplossingsgericht Coachen/Leiderschap, zie Oplossingsgericht Coachen, nadere informatie op aanvraag en op deze website.

De onderwerpen in de verschillende blokken zijn: Visie, definitie leiderschap en coaching, leerklimaat van veiligheid en vertrouwen; houding en vaardigheden van de coach en coachende manager/professional, de verbeter en leercyclus; de fasen in de coachingscylus en het gespreksmodel, ervarend leren - leren door te doen en te oefenen in de praktijk; de cirkel van zelfsturend leren en het GROW-model; reflectie, inzicht en verdere ontwikkeling van je eigen persoonlijke en professionele stijl - feedback integreren in dagelijkse praktijk; fasering - methodieken en interventies; gelaagdheden in leren en veranderen; over veranderen en hoe deze processen te faciliteren - over eigenaarschap en zelfsturing; over weerstand (h)erkennen en benutten in veranderingsprocessen. astridanakuin2

Evaluaties 

Een inspirerende Leergang waaruit mooie ontwikkelingen voor ons team zijn voortgevloeid. Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om op bestaansniveau open en kwetsbaar te zijn.  Ik waardeer de combinatie van theorie en oefeningen en de verbeterde samenwerking in ons team op basis van de inzichten in de verschillende leerstijlen.  
(Manager Uitzendbureau)

De manier van werken van de trainer - learning by doing - en het werken met veel praktijkopdrachten, heeft mij geïnspireerd en enthousiast gemaakt tijdens deze Leergang. De trainer weet in erg korte tijd een veilige en vertrouwde leeromgeving te creëren; dit was bijzonder en fijn om te ervaren. De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door juist in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen. Openheid en empathie, deskundigheid en inspirerend leren. (HR manager Gemeente)

De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in een woord super. De meest leerzame onderdelen waren voor mij het inzicht en werken met de gespreksmodellen, het verschil in aanpak tussen directief en non-directief begeleiden, de leerstijlen van Kolb en hoe de ontwikkeling bij mijn medewerkers te stimuleren, inzicht in de verschillende niveaus van coaching (IJsbergmodel). Erg nuttig en leerzaam!
(Manager RaboBank)

De Leergang Coaching heeft bij onze afdeling leiderschap tot zeer positieve resultaten geleid. Mijn doelstellingen als (interim)manager waren drieledig: 1. leren coachen  2. het geleerde meenemen in onze eigen opleiding  3. elkaar coachen in ontwikkeling tot trainer en senior-trainer. Dankzij deze Leergang is "coaching" nu verwerkt in onze nieuwe Leergang Managementvorming, door de kennis en ervaring die de trainers bij jou als coach en trainer hebben opgedaan. En mede door de Leergang is het team een prima club geworden met een uitstekende samenwerking en verbeterde onderlinge verhoudingen. Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert. (Interim manager - afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine)

Doelstelling; Resultaten

Gewenste resultaten van deze Leergang zijn:

 • inzicht in de theorie en achtergronden van coaching en coachend leiderschap en de context van de lerende organisatie
 • bewustzijn van de houdingsaspecten van de coach, coachend leidinggevende en het eigen profiel
 • het leren toepassen van de coachingsvaardigheden en integreren in de eigen persoonlijke stijl
 • kunnen afstemmen op de leervraag van de klant en gewenste verandering bij de klant (resultaat)
 • stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de klant
 • leiderschapsstijl weten af te stemmen op maturity teams en professionals
 • coachen naar eigenaarschap en eigen regie (verwachtingen expliciteren)
 • proactief leiderschap, Covey
 • autonomie en intrinsieke motivatie (Pink) coachen op vitaliseren van teams en professionals
 • vertrouwensrelatie o.a. middels (psychologisch) contract en procedure coachrelatie (fasering)
 • vormgeven van coachrelatie, van intake middels tussentijdse naar eindevaluatie
 • interventies en fasering in veranderingstraject; coachingsmethoden en technieken kunnen hanteren
 • het leren observeren van de coachingsrelatie en interactie in het hier-en-nu (meta-niveau)
 • reflectie op de eigen praktijk en professionaliteit (zelfinzicht en bewustzijn)
 • inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste ontwikkeling: proactief leiderschap
 • feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk
 • op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de competenties, kwaliteit en gedragscodes van de coach manager.

Intakegesprek

In een intake-gesprek worden de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers besproken en zoveel mogelijk geïntegreerd in het programma. Daarnaast worden de persoonlijke leerdoelen bewaakt in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan van de deelnemer en aan het einde en tussentijds en aan het einde geëvalueerd. Bij de potentiële deelnemer wordt ook aandacht besteed aan de condities en voorwaarden voor deelname aan de Leergang Coaching (potentiële vaardigheden en competenties coach; minimaal HBO- denk en werkniveau).

Inhoud; maatwerk

Iedere Leergang (Open Inschrijving en In Company) is ook maatwerk. Afgestemd op de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, bij de doelgroep en gewenste leerresultaten bij de deelnemers, wordt er een keuze gemaakt uit onderstaande onderwerpen:

 • Context, de lerende organisatie
 • Visie op coaching
 • Definities van coaching
 • Reflectie, bewustzijn en verantwoordelijkheid
 • Zelfsturing klant stimuleren, faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Eigenaarschap bij de klant
 • Houdingsaspecten van de coach, coachend leidinggevende
 • Directieve versus non-directieve vaardigheden: een spectrum
 • Coachingsvaardigheden van de coach, coachende leidinggevende
 • Fasering gedurende coaching en de verschillende vaardigheden
 • Contact en psychologisch contract
 • Oplossingsgericht coachen en leiderschap (dienend leiderschap)
 • De verschillende interventieniveaus; inhoud, procedure en interactie
 • Bestaansniveau, een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid
 • Ervarend leren: de persoonlijke leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Coachingsprofiel: je persoonlijk profiel en leerdoelen
 • Competenties en gedragscodes coach, sterkten zwakten analyse en ontwikkeling
 • Gelaagdheden in niveaus van leren en coachen
 • IJsbergmodel McClelland
 • Inzicht en reflectie op je persoonlijke stijl: valkuilen en tips
 • Keuze uit: waarden, visie en missie, kwaliteiten, energiebalans
 • GROW-model (Goals –> Reality –> Options –> Will)
 • Fasering in het coachingstraject: van intake tot (tussentijdse) evaluatie
 • Het coachingscontract en werkwijze; gewenste resultaten
 • Fasering en interventies
 • Observeren, procesniveau en parallel proces (meta-niveau)
 • De coachingsrelatie in het hier-en-nu, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid
 • Valkuilen en ontwikkelingslijn
 • Van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek; cirkel van acht; Covey; winning teams
 • Veranderingsprocessen,  o.a. Lewin; U-curve faciliteren
 • Persoonlijk Ontwikkelings Plan
 • Rollen en competenties van de coach; van de coachend leidinggevende
 • Het situationeel coachings-/leiderschapsmodel
 • Feedback coach, coachend leidinggevende
 • Ontspanningsmethoden en methoden uit de Mindfulness (leeg maken, rust, ontvankelijk)
 • Overige associatieve en creatieve werkvormen (verankeren veranderingsprocessen)

Methode

Bij deze Leergang wordt gebruik gemaakt van het zelfsturend leren en het ‘ervarend leren’: leren door te doen. Hierbij wordt de volgende cyclus gevolgd: ervaringen inbrengen, reflecteren op deze ervaringen en toepassen van nieuwe inzichten in de praktijk. Het GROW-model van Whitmore sluit hier op aan en is het kloppend hart van de Leergang. De kracht van deze Leergang is dat de deelnemers zelf aan het werk gezet worden met hun eigen ervaringen middels het Persoonlijk Ontwikkelings Plan, dus .....wat zij in hun werk met hun klant en medewerker doen, ervaren zij ook in de rol van klant gedurende deze Leergang.

Deelnemers hebben tijdens de Leergang Coaching drie superivisiegesprekken over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling als coach en over zijn of haar verslagen van coachgesprekken met klanten en de professionele ontwikkeling als coach daarbij.

De extra dagdelen worden ingezet voor vier intervisie- en drie supervisiebijeenkomsten (twee gedurende de Leergang; een supervisiegesprek bij nabespreking Eindwerkstuk).

Syllabus Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap en Werkboek 'Tools voor de coach en coachende leidinggevende of professional'

De syllabus van de Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap is een soort handboek met historische en actuele literatuur, artikelen en publicaties over coaching, achtergronden en context, visie en definities, principes en houding, vaardigheden en methoden. Er zijn ook veel voorbeelden opgenomen van coachgesprekken.  Er is ook een werkboek 'Tools voor de coach' met vragenlijsten, methoden, hand-outs, coachprofiel, coachingscontract, fasering in coaching, format coachingstrajecten en format klantverslagen van en reflectie op coachingsgesprekken door de deelnemer.

Werkwijze

Tijdens de Leergang worden mini-colleges over eerder genoemde thema’s afgewisseld met het oefenen in de praktijk aan de hand van leervragen van de deelnemers uit hun praktijk en tijdens hun eigen ontwikkeling gedurende de Leergang. We maken ook gebruik van associatieve en ontspanningsmethoden.

Deelnemers bestuderen per blok de literatuur uit de syllabus Leergang Coaching en aanbevolen literatuur. Daarnaast sluit elke deelnemer het blok af met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarmee zij of hij tussentijds aan het werken en leren gaat. Deze ervaringen zijn de input voor het oefenen in de rol van klant in het coachgesprek van het daaropvolgende blok.

Maatwerk

Het programma van de Leergang wordt zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke en organisatieleerdoelen van de individuele deelnemers en de opleidingsvereisten voor een opleiding tot coach en de daarbij behorende certificering (competenties, gedragscodes), zie eerder. Iedere leergroep van de Leergang Coaching zowel de In Company als Open Inschrijving is hiermee maatwerk. Daarnaast worden deelnemers gedurende het gehele traject individueel begeleid.

Certificering PE-punten; aanvraag Amsterdamse Lerarenbeurs 2017-2018

Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het actieplan (ervarend leren en reflectie op het leerproces). De deelnemer wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. De cursist kan facultatief een aantal extra supervisiesessies boeken om zijn of haar leerproces te intensiveren. Daarnaast presenteert iedere deelnemer op de laatste dag een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten. Om te voldoen aan de certificeringseisen is participatie aan de trainingsdagen (contacturen) verplicht; wordt student gevraagd de relevante artikelen en literatuur te lezen; casuïstiek uit de praktijk voor te bereiden; het geleerde uit de trainingsdagen toe te passen in de eigen praktijk (actieplan; leeropbrengst vertalen naar praktijk en deze ervaringen inbrengen op de volgende trainingsdag); reflectieverslag per dag te schrijven waarin omschreven de leeropbrengst van de dag en hoe dit te gaan toepassen in tussenliggende periode (reflectieverslag en actieplan); oefeningen vanuit de trainingsdag toe te passen; op de laatste dag van de Leergang schrijft de student een eindwerkstuk (met in de bijlage de reflectieverslagen per dag) en vindt toetsing plaats op basis van aangeleverd literatuur gedurende de Leergang. De student verzorgt een korte presentatie waarin hij/zij de leeropbrengst van de Leergang presenteert. U ontvangt een certificaat met per dagdeel een PE punt. De Leergang wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma. Wilt u een aanvraag doen voor de Amsterdamse Lerarenbeurs 2017-2018 aanvraag 14 maart tot 22 april 2017 door deze Leergang te volgen, individueel of met een groep (professionele leergemeenschap - peer-feedback)? Lees dan hoe u deze kunt aanvragen en bij eventuele vragen kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor een eerste intakegesprek en een maatwerkaanbod en offerte. Voor de informatie over deze subsidie verwijzen wij u naar : https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse/lerarenbeurs/

 

Programma

Opleiding coachingDe Leergang bestaat uit tien losse trainingsdagen en een aantal extra bijeenkomsten (intervisie en supervisie). Het programma is verder uitgewerkt in de brochure en deze kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opvragen. Tijdens de intake wordt in overleg met de deelnemers en de actuele ontwikkelingen voor uw organisatie en doelgroep een keuze of aanvulling op onderstaande modules gemaakt.

Blok I     Visie, definitie, leerklimaat voor coaching, coachend en persoonlijk leiderschap

Blok II    Gedragscodes, houding en vaardigheden om te coachen en coachingsvaardigheden 

Blok III    Ervarend leren, zelfsturend leren en werken. Betrekkingsnviveau en pschologisch contract

Blok IV   Cirkel van zelfsturend leren en het Grow-model; methoden en vaardigheden; feedback

Blok V    De persoonlijke stijl en professionalisering van de deelnemer en bijsturing; praktijksituaties; Action Learning

Blok VI   Fasering, methodieken en interventies, verdieping

Blok VII en VIII  Over veranderen en leren; interventieniveau's en systemisch werk - U -curve (Senge; Scharmer)

Parallel aan dit programma: casuïstiek vanuit de praktijk

 • Supervisie en intervisie; inzetten van succesvolle intervisie en supervisie vanuit Oplossingsgericht Coachen en Leiderschap
 • Praktijksimualitie en feedback
 • Feedback in relatie tot de gedragscodes en competenties 
 • Voor verdieping op de Leergang Coaching die wij als basis voor de coach zien, zie Masterclass Persoonsgerichte Coaching met o.a.  Mindfulness en Compassietraining, T.A. RET, Voice Dialogue, systemisch werken met opstellingen.

Certificaat Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap

Deelnemers ontvangen een certificaat Leergang op basis van een aantal condities afgestemd op de vereiste opleidingscriteria voor de kwalificatie en kwaliteit van de coach en de (inter) nationale competenties en gedragscodes van de coach (EQA; EMCC/NOBCO). De voorwaarden voor certificering worden ook toegelicht in het intakegesprek. De deelnemers volgen gedurende de Leergang het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (verplicht) en oefenen met het coachen van minimaal vijf klanten een serie van zes tot acht gesprekken. Ze maken hiervan verslagen die worden besproken met en getoetst door de trainer(s). Bij aanvang van de Leergang Coaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor hem/haar als coach. Daarnaast bestuderen de deelnemers de syllabus Leergang Coaching en presenteren zij twee artikelen. Presentatie van de eigen visie op coaching vanuit het bedrijf behoort ook tot de verplichte onderdelen. De praktijksimulatie is een synthese van het geleerde gedurende deze Leergang: de student laat vanaf dag 8 van deze Leergang tijdens een praktijksimulatie zien in hoeverre hij/zij de geleerde stof van de Leergang Coaching beheerst, uitgaande van de competenties en gedragscodes van de coach. Aan het einde van de Leergang presenteert iedere deelnemer een reflectie op zijn/haar leerproces. Op basis van de competenties en gedragscodes van de coach heeft ieder een sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Coaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding middels de Verdiepingsmodule Persoonsgericht Coachen en reflectie op de eigen coachpraktijk via intervisie. Vanuit de eindevaluatie van de Leergang Coaching worden suggesties en opmerkingen ter verbetering van de kwaliteit van de Leergang meegenomen in de volgende leergroep. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies  ter ondersteuning van de professionele ontwikkeling als coach en voor het bespreken van de coachgesprekken en verslagen (supervisie). Aanwezigheid is verplicht in verband met aantal contacturen.

Het trainingsprogramma van de Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches is EQA (European Quality Award) gecertificeerd op Foundation-level door EMCC/NOBCO.

Meerdere deelnemers hebben met het certificaat van deze Leergang met positief resultaat het assessment van Intercoach doorlopen. 

Studiebelasting en doorlooptijd

CRKBO-logoCoaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Wij gaan uit van een doorlooptijd van tien maanden, zodat de studenten voldoende ervaring opdoen met het coachen van (oefen) klanten en supervisie en intervisie hier op.
Naast de tien trainingsdagen, het coachen van (oefen) klanten, supervisie en intervisie, gaan wij uit van een studiebelasting van vier uur per week.
De student heeft gedurende de Leergang Coaching minimaal twee keer een supervisiegesprek met de trainer. De student participeert vier keer in een intervisiebijeenkomst.

Trainers/Coaches

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 25 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Specialisaties zijn: coachen aan zee, Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, systemisch werken, Solutions Focused Coaching and Leadership; Teamcoaching.

Indien gewenst wordt er tijdens de Leergang Coaching samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel  Evert Hulleman (Transactionele Analyse), Ineke Pet en andere deskundigen brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze Leergang.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Leergang Coaching, In Company en Open Inschrijving

Leergang Coaching (Coachend Leidinggeven/Oplossingsgericht coachen), In Company

nobcoDe Leergang Coaching-Foundation Level wordt vaak In-Company ingezet als een professionaliseringstraject voor managers en professionals in een veranderende organisatie in een veranderende markt. Gericht op een lerende marktgerichte innovatieve organisatie, klantgericht (intern en extern), waarbij aandacht besteed wordt aan een leer- en communicatiestructuur en cultuur, waarbij dialoog, verantwoordelijkheid en resultaatgericht werken in samenwerking (top-down en bottom-up) versterkt worden. Dit vraagt letterlijk ruimte, tijd en aandacht van het management en de professionals om zich te professionaliseren op deze gewenste managementstijl en interne communicatie en samenwerking. Persoonlijk leiderschap staat hierbij centraal. Het programma houdt rekening met het beschikbaar aantal dagdelen bij het management en het opleidingsbudget bij de desbetreffende organisatie. Zie ook op deze website Leergang Coachend Leidinggeven. Zie ook de Leergang Oplossingsgericht Coachen, maatwerk aanbod op basis van een intakegesprek met de klant.

Leergang Coaching Open Inschrijving

Intakegesprek

De intakegesprekken zijn op afspraak.

Data, Leergang Coaching Open Inschrijving Najaar 2019 en Voorjaar 2020

Planning Leergang Coaching Open Inschrijving - Leergroep   Najaar 2018 en Voorjaar 2019 

De Leergroepen Najaar 2018 - voorjaar 2019 zijn vol en zijn van start gegaan. De keuze voor de donderdag of vrijdag en soms bij wijze van uitzondering de zaterdag gaat zoveel mogelijk in overleg met deelnemers voorafgaand aan de start van deze Leergang Coaching. Bij eventuele belangstelling tot deelname adviseren wij u via de mail contact met ons op te nemen over de planning en uw voorkeursdata.

Najaar 2019- Voorjaar 2020: Planning op aanvraag en afgestemd op agendawensen deelnemers voor zover mogelijk

Locatie

De locatie voor de Leergang Coaching is in overleg met de klant.

Kosten

De trainingskosten van de Leergang Coaching zijn 5.700 euro exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten, inclusief de syllabus Leergang Coaching en het uitgebreide Werkboek Toolkit voor de coach. Tijdens de Leergang worden deelnemers geadviseerd twee actuele coachingsboeken aan te schaffen en te lezen. De Leergang Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Voor deelnemers uit het onderwijs, In Company Leergang: korting op bovenstaande prijs en maatwerkformule; op basis van intakegesprek met deelnemers.

Mocht u uw scholingsbudget willen spreiden over 2019 en 2020 dan kan er afhankelijk van de planning van de Leergang, onderzocht worden of het mogelijk is de kosten over  2019 en 2020 te spreiden.

Gaat u de Leergang als particulier betalen: check voor de actuele informatie en voorwaarden over de aftrek studiekosten ook de website van de Belastingdienst.

Meer informatie over de Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap? 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251-670026 of 06-46065362

Masterclass Persoonsgerichte Coaching bij stress/werkdruk en verdere professionele ontwikkeling

De Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap is de basismodule voor de coaches. Vervolgens kunnen coaches een Masterclass, verdiepingsmodule Persoonsgericht Coachen, volgen. Deze bestaat uit zes dagen.

Hierbij staan centraal: persoonsgerichte interventies, zoals Mindfulness, RET, TA, Focussen,Voice Dialogue en systemisch werk. We werken met ontspannings- en associatieve oefeningen, en maken kennis met opstellingen. Van iedere deelnemers wordt inbreng van casuïstiek verwacht. Intervisie met aandacht voor: keuze in interventies, metaniveau, parallelproces. Een intakegesprek gaat vooraf aan de deelname. Najaar 2015 is een Masterclass Persoonsgerichte interventies voor de coach van start gegaan. Voorjaar en najaar 2017 gaat er weer een Masterclass van start; zie voor data Masterclass Persoonsgerichte Coaching. 

Informatie op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Noot: wij doen ons best om bovenstaande informatie zo accuraat mogelijk voor je bij te houden. Desalniettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina inzake de Lerarenbeurs Amsterdam. Zie hiertoe de rechtstreekse informatie bij de gemeente Amsterdam.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.