Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

sail2Training Coachend Leiderschap - Fysiek/Online: het managen van thuiswerkers vraagt andere vaardigheden van leidinggevenden. Je moet een stuk controle loslaten en anders communiceren. De coachende leiderschapsstijl vanuit vertrouwen en verbinding faciliteert medewerkers en teams in het leveren van (meer)waarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen. Het is belangrijk om vroegtijdig te signaleren of er ruis op de lijn ontstaat. Belangrijke aandachtspunten, de (online) communicatie en coachings-vaardigheden van de leidinggevende. Waar op te letten zodat je op tijd signalen van psychische (over)belasting kunt beluisteren en hoe je medewerkers hierin te ondersteunen. Op tijd in gesprek met hen die extra begeleiding nodig lijken te hebben. Als een leidinggevende transparant en open is, goed luistert, stimuleert en autonomie faciliteert, zal iedere medewerker en ieder team opbloeien. Een gezond en vitaal team met betrokken medewerkers levert bijdrage aan resultaatgericht werken. Succesvolle en effectieve teams: reflectie op de diverse leiderschapsstijlen, vaardigheden, mindset en gedrag. Hoe je door je medewerkers op de eerste plaats te zetten, de medewerkers de klanten/doelgroepen op de eerste plaats zetten. Als rolmodel vraagt dit om het juiste gedrag, feedback weten te vragen, geven en ontvangen. Om continue zelfreflectie en vooral anders te communiceren, meer te luisteren, open vragen te stellen. Tips en tools voor effectief leiderschap. Om met elkaar een heldere visie, de bedoeling, de waarden, kaders en resultaten te communiceren. Oplossingsgericht te coachen op gewenste verandering, doelen en gedrag; op (potentieel aan) talenten/sterkten en professionele ontwikkeling. Leiderschapsontwikkeling, katalyseren lerend vermogen in performance naar klanten, doelgroepen. Meerwaarde en wendbaarheid vanuit collectieve ambitie. Werk- en leerplezier als lerende teams, leidinggevenden; professionele zelfreflectie. Coachen op intrinsieke motivatie, eigenaarschap en verantwoordelijkheid, co-creatie in teams en organisaties. Certificaat met PE-punten. Persoonlijk Ontwikkel- of Opleidingsbudget 2021? Spreiden budget 2021 en 2022? Contact ons over de mogelijkheden en startdata. Ook in te zetten als In Company Maatwerktraject voor MT en leidinggevenden. Zie ook Training Aanspreek-/Feedbackcultuur en  Coachend Leiderschap en Professionele Zelfreflectie: Coachingsvaardigheden - Tips - Skills & Tools.

 

“The role of a leader is not to come up with all the great ideas.

The role of a leader is to create an environment

in which great ideas can happen.”

Simon Sinek  

 

Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, meer werk- en leerplezier te creëren. Steeds meer organisaties en bedrijven zetten onze trainers in vanwege de meerwaarde. Coachend leiderschap: acht stappen model om meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/doelgroepen te creëren vanuit kansen en mogelijkheden. Optimaliseren van resultaat met inzet waarderende professioneel constructieve feedback. Leiderschapsontwikkeling,  zes fundamentele vaardigheden voor leiders. Drie fasen van succesvolle leiderschapsontwikkeling.

"By reflecting on your successes and failures at every stp, and getting feedback you will keep making positive adjustments and find more opportunities to learn. Research shows how important this reflections can be to your improvement: they found that workers were able to improve their own performance by 20% after spending 15 minutes of reflection with their coach/trainer about lessons learned. Leaders often have a big bias for action, ... it is the reflection on your practice that will you help to improve. You will have become a leader, capable of rallying an organization of people around a meaningful collective goal and delivering the results to reach it."

Je brengt je praktijkvoorbeelden in en oefent met skills en tools om effectief te coachen op eigenaarschap vanuit gelijkwaardigheid. Je leert empathisch te luisteren, open vragen te stellen en feedback te geven. Coachen van managers, medewerkers leidt tot een hogere kwaliteit, tevredener klanten en trotsere professionals. De basis is wederzijds vertrouwen en het diepe geloof dat mensen vanuit zichzelf gemotiveerd zijn en in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen werk en het eigen leren en verbeteren. Je leert in gesprekken blijvend contact houden met de leidinggevenden, de medewerkers, met lef om uit te dagen, je leert als een helikopter te observeren en coacht mensen tot inzicht en leren door te doen. Coaching gaat met name om doelen en gedrag vanuit eigenaarschap te bereiken. De leidinggevenden en teams te helpen zich verder te ontwikkelen en te coachen naar gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Te coachen naar een leer- en verbetercultuur vanuit vertrouwen en veiligheid, waarbij de dienstverlening naar klanten optimaal is door successen te vieren en “fouten” te delen en van te leren. Te coachen vanuit vertrouwen en verbinding, waarbij de doelen van de organisatie samen vallen met de doelen en ontwikkeling van de managers en professionals. De leidinggevende als rolmodel speelt hierin een cruciale rol. Wij trainen je in deze leiderschapsontwikkeling, te coachen, te faciliteren, de coachingsvaardigheden, skills en tools voor in de dagelijkse praktijk.

Programma onderdelen – Keuze Maatwerk Programma in overleg met betrokkene(n):

 • Leiderschapsontwikkeling, wat is passend voor optimale performance naar klanten en doelgroepen?
 • Coachen op collectieve ambitie: Visie, strategie en heldere kaders, het wat en het hoe
 • Je eigen profiel als leidinggevende en gewenste ontwikkeling
 • Feedbackcultuur binnen je organisatie faciliteren
 • Spelregels voor een veilig leerklimaat; waarden om optimaal te leren en innoveren - wendbaar te interacteren en meerwaarde te leveren
 • Leiderschapsvaardigheden in te zetten op eigen regie en eigenaarschap. Je leiderschapsstijl weten af te stemmen op de situatie en gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Je eigen profiel als leidinggevende en je gewenste professionele ontwikkeling (zelfreflectie en bijsturing)
 • Hoe de fundamentele vaardigheden voor leiders in te zetten en je zelf blijvend te ontwikkelen, leren door te doen. Practice, practice and practice
 • Drie fasen in leiderschapsontwikkeling; vertaalslag naar je praktijk, benutten van support en feedback peers, baas, coach/trainer
 • Over luisteren (verbaal en non-verbaal, je houding, achter over weten te leunen, zodat je niet zelf te hard werkt), over open vragen stellen, actief luisteren en LSD; luisteren om te leren en jezelf te verbeteren als ook de ander vanuit eigen regie te laten leren en zichzelf te verbeteren in dienstverlening naar klant – Oefenen en feedback, vertaalslag naar je praktijk
 • Coachingsvaardigheden, de basis: betrokkenen te begeleiden en te coachen vanuit (potentieel aan) eigen krachtbronnen, vanuit verantwoordelijkheid en respect
 • Een veilig gespreksklimaat om te leren - de vier V’s en de vier A’s; gespreksmodel en vaardigheden coachend en faciliterend  leiderschap
 • Communicatieve vaardigheden en coachingsvaardigheden: het spectrum directieve versus non-directieve gespreksvaardigheden, E = K x A   Effectiviteit is Kwaliteit (het wat) en Acceptatie (het hoe): jouw profiel, waar sta je nu, wat is je gewenste professionele ontwikkeling? Hoe wil je jezelf verbeteren? Vertaalslag naar de praktijk en mee oefenen in de praktijk, deze ervaringen breng je de volgende bijeenkomst weer mee.
 • Leerstijlen, de diverse leerstijlen in je team en organisatie, inzicht in je eigen leerstijl en gewenste ontwikkeling. Cyclus ervarend leren: Leren door te doen. Zelfreflectie en bijsturing; benutten van feedback (vragen en ontvangen). Ervarend leren, leren door te doen: inbreng praktijksituaties en hoe anders (wat ga je wel doen, waar ga je mee stoppen); de verschillen in persoonlijke stijlen en leerstijlen bij de managers en medewerkers, leren af te stemmen op deze leerstijlen.
 • Een model om doelgericht te coachen - GROW-model. Oefenen en feedback geven en ontvangen. Input: voorbeelden vanuit je praktijk als leidinggevende. Inzet van het GROW- model, de ander coachen op doelen (lange termijn en korte termijn) en oplossingen vanuit mogelijkheden en kansen te benoemen, inventariseren en in te zetten. Kantelen van problemen of lastige moeilijke situaties naar wat wel mogelijk is vanuit vertrouwen en een lerende mindset: “wat zeg je tegen jezelf en tegen de ander”.
 • Employee experience en werkgeluk; innoverend en lerend vermogen te faciliteren en bekrachtigen
 • Hoe medewerkers of het team vanuit (het potentieel aan) krachtbronnen te coachen op het gewenste resultaat.
 • Hoe te coachen op eigen regie en eigenaarschap  (autonomie en motivatie); te coachen op innoverend en lerend vermogen bij professionals
 • Fasering in het begeleidend en coachend gesprek en traject met de medewerker. Het Psychologisch Contract, verwachtingen expliciteren en doelen benoemen; tussentijds met elkaar evalueren; ieder gesprek vertaalslag naar de praktijk, actieplan manager of medewerker, deze ervaringen brengt de medewerker of manager de volgende keer in bij de manager die hen inwerkt en begeleidt.
 • Proactief leiderschap en gedrag: coachen op eigenaarschap en afstemmen op wat gewenst is vanuit klant en organisatie. Kantelen van rol/gedrag vanuit de dramadriehoek, waarbij de ander afhankelijk is, naar rol/gedrag vanuit de winnaarsdriehoek (succesdriehoek) waarbij de ander initiatief neemt en leert hulp te vragen en eigen verantwoordelijkheid op taken te nemen. En te (durven) leren vanuit een lerende mindset en vertrouwen.
 • Coachen op gewenste verandering vanuit kansen en mogelijkheden en een lerende mindset: de succesdriehoek. Lerende mindset inzetten naar jezelf en naar de ander. Kantelen van statische mindset (controle en oordeel) naar lerende mindset (vertrouwen en loslaten/coachen). Je bent zelf het rolmodel om de ander uit te nodigen tot leren en zichzelf te verbeteren (“wat zeg je tegen jezelf en tegen de ander”, het ‘wat’ en het ‘hoe’).
 • Inzet professioneel constructieve feedback (feedback geven en ontvangen, feedback vragen) vanuit een lerende mindset; regels bij feedback en stappenplan; tips en tools
 • Waarderende feedback: Wish Hand om de ander op positieve wijze meer sturende feedback te geven, met heldere afspraken voor het vervolg (coachen op afstand): manager of medewerker is zelf “in the lead” en gemotiveerd. DKW feedback inzetten op gewenste doelen en gedrag; eenvoudig en doeltreffende feedback methode.
 • Acht stappen coachmodel om medewerkers en teams te faciliteren en te coachen. Te coachen op volgende uitdaging en stap in professionele ontwikkeling en dienstverlening naar klanten; schaalvragen; kleine stapjes, positief bekrachtigen zodat de ander steeds meer eigenaarschap inzet en verantwoordelijkheid neemt binnen gestelde kaders en visie van de divisie en locatie.
 • Learning by doing: Inbreng van praktijkvoorbeelden – Zelfreflectie. Bespreken en benoemen van meer passende oplossingen en vertaalslag naar je praktijk.
 • Kernkwadrant, de ander coachen op allergie of/en valkuilen en gewenste ontwikkeling vanuit de kernkwaliteiten; leren van elkaar en van “moeilijke klanten of collega’s”: wat zegt dit over jezelf, je blinde vlek en hoe hiervan te leren en jezelf te verbeteren. Te benutten bij feedback naar de ander.
 • Gelaagdheden in leren en veranderen. Diverse gelaagdheden in communicatie; coachen boven en onder de waterlijn, zichtbaar (gedrag) en onzichtbaar (kwaliteiten, mindset en motivatie).
 • De leercyclus en (reserve: de transitiecyclus); observatie van fasering bij verandering en leerprocessen en de ander hierin weten te coachen.
 • Leren vanuit lerende mindset; als team, als leider (fixed versus growth mindset); vanuit kansen en mogelijkheden innoverende oplossingen toepassen in de praktijk
 • Zelfreflectie als leidinggevende: valkuilen en blinde vlek, inzicht in je valkuilen en gewenste ontwikkeling te benoemen en inzetten.
 • Ontspanningsoefeningen om helder waar te nemen zonder oordeel en feedback op te vragen; leren te reflecteren op jezelf en feedback op te vragen om jezelf te verbeteren en deze weten te integreren. Inbreng ervaringen tijdens de training.

Werkwijze "Learning-by-doing"

Methodiek ervarend leren: de deelnemer ontvangt een syllabus met relevante literatuur en een werkboek met tools. De deelnemer krijgt per bijeenkomst mini colleges over genoemde onderdelen. Tijdens de training oefent de deelnemer met hand-outs voor de praktijk op het terrein van coaching. De deelnemer gaat hier vervolgens mee aan de slag in de eigen organisatie en praktijk. Deze ervaringen brengt de deelnemer de volgende bijeenkomst weer in (ervarend leren, leren door te doen). Het maatwerkprogramma wordt afgestemd op de praktijk en gewenste professionele ontwikkeling van deelnemer (en organisatie).

De deelnemer benoemt bij start de gewenste verdere professionalisering en per bijeenkomst worden deze nader gespecificeerd aan de hand van de programmaonderdelen per bijeenkomst.

De deelnemer benut reflecties voorafgaand en na de training met vertaalslag naar de praktijk en actieplan met 1e stappen voor morgen.

 

Doelgroep; Gecertificeerd met European Quality Award - NOBCO/EMCC

Doelgroep: leidinggevenden, teamleiders uit profit en non-profit organisaties. Coaching in Organisaties heeft ruim 25 jaar ervaring met het trainen van leidinggevenden in coachend en persoonlijk leiderschap. Met ons programma van de Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap zijn wij in 2012 en 2017 (geldig tot zomer 2022) gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Zie de (inter)nationale kwaliteitseisen, competenties en gedragscodes van de (team)coach. Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.nobcoCRKBO-logo

Klanten zijn onder andere leidinggevenden en professionals van ING, Rabobank, diverse onderwijs-instellingen, Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, de Baak - Europees Instituut, Kinderopvang organisaties, Ministerie OCW, Ministerie Buitenlandse Zaken - Inclusieve Groene Groei, Aon Hewitt, Aegon, MEE, uitzendbureau Maandag, Outplacementbureau Focus Nederland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Alkmaar, Koninklijke Marine en Luchtmacht, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Orthoteam Amsterdam, Politie Amsterdam, GGZ, Rode Kruis Hoofdkantoor en regionaal, Ministerie van Economische Zaken - Klimaat, Zorggroep Apeldoorn, DUO, ACTA - UVA/VU, RIBW, diverse onderwijsinstellingen, ROC TOP, Hogeschool Rotterdam.

Als verdieping op de basis uit deze training participeren deelnemers in diverse Masterclasses, zie de Masterclass Oplossingsgericht (Team)Coachen.

as72 200

Evaluaties 

"Een inspirerende training waaruit mooie ontwikkelingen voor ons team zijn voortgevloeid. Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om op bestaansniveau open en kwetsbaar te zijn.  Ik waardeer de combinatie van theorie en oefeningen en de verbeterde samenwerking in ons team op basis van de inzichten in de verschillende leiderschapsstijlen."  - Leidinggevende Uitzendbureau

"De manier van werken van de trainer - 'learning by doing' - en het werken met veel praktijkopdrachten, heeft mij geïnspireerd en enthousiast gemaakt tijdens deze training. De trainer weet in erg korte tijd een veilige en vertrouwde leeromgeving te creëren; dit was bijzonder en fijn om te ervaren. De trainer heeft ons de essentie van het coachend leiderschap laten ontdekken door juist in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen. Openheid en empathie, deskundigheid en inspirerend leren." - HR leidinggevende Gemeente

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in een woord super. De meest leerzame onderdelen waren voor mij het inzicht en werken met de gespreksmodellen, het verschil in aanpak tussen directief en non-directief communiceren, de diverse leiderschapsstijlen en hoe de ontwikkeling bij mijn medewerkers te stimuleren, inzicht in de verschillende niveaus van communicatie (IJsbergmodel). Erg nuttig en leerzaam!" -  Leidinggevende Rabobank

"De training heeft bij onze afdeling leiderschap tot zeer positieve resultaten geleid. Mijn doelstellingen als (interim)manager waren drieledig: 1. leren coachen in de rol van coachend leidinggevende  2. het geleerde meenemen in onze eigen training coachend leiderschap 3. elkaar coachen in ontwikkeling tot trainer en senior-trainer. Dankzij deze training is "coachend leiderschap" nu verwerkt in onze nieuwe Training Coachend Leiderschap, door de kennis en ervaring die de trainers bij jou als coach en trainer hebben opgedaan. En mede door de training is het team een prima club geworden met een uitstekende samenwerking en verbeterde onderlinge verhoudingen. Ik heb Astrid Anna  ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." - Interim manager - Afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine

Voorjaar 2021- Najaar 2021 - Certificaat Training Leiderschap - PE-Punten

Ieder deelnemer ontvangt een certificaat Training Leiderschap met PE punten  (Open Inschrijving). Hiertoe is participatie verplicht als ook het doen van verschillende opdrachten binnen de training.  Het maatwerk In Company programma wordt afgestemd op wensen en mogelijkheden klant per dag twee PE-Punten op certificaat. Het is mogelijk de training als maatwerk Intensive te volgen, combinatie van training met specifieke tools passend bij uw gewenste ontwikkeling binnen de context van uw organisatie (team) en coaching. Startdata Najaar 2020 en Voorjaar 2021: 17 December 2020. Startdata Voorjaar 2021: 22 April 2021 (Reserve: 23 April 2021), 27 Mei 2021 (Reserve: 28 Mei 2021), 10 Juni 2021 (Reserve: 11 Juni 2021). Overige data in overleg en op aanvraag. Combinatie Online en/of Fysiek. U kunt de kosten van de training spreiden met uw opleidingsbudget over 2021 en 2022 indien gewenst.

Trainers/(Team)Coaches

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior (team)coach en trainer met 25 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. En is gecertificeerd als teamcoach via Buurtzorg, en de opleiding Professional Scrum Master gevolgd. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Zij is gecertificeerd met het European Quality Award met de Leergang Coaching, Coachend Leiderschap via NOBCO/EMCC  en ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Wij hebben onder andere mogen samenwerken met Buurtzorg, Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, Ministeries Buitenlandse Zaken, OCW (DUO), Defensie (Koninklijke Marine en Koninklijke Luchtmacht), diverse onderwijsinstellingen waaronder ACTA UVA/VU, Hogeschool Rotterdam, ROC TOP Amsterdam, VSO, Primair Onderwijs, TNO, ING, Shell, RWS, De Baak, Talent in Opleiding, Veilig Thuis, Gezinscoaches, Jeugd- en Gezinszorg, Kinderopvang, Gemeente Amsterdam, Rode Kruis Hoofdkantoor en landelijk, Aon Hewitt, Aegon, Politie Amsterdam.   

Specialisaties zijn: systemisch coachen, Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, Solutions Focused Coaching and Leadership; Teamcoaching; Agile organiseren.

Indien gewenst wordt er tijdens de Training Leiderschap samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties. 

 

Fysiek (in overleg) - In Company of Intensive:  Combinatie Coaching & Maatwerk Training (Individueel)

Open Inschrijving: De Training Coachend Leiderschap van 6 dagen en vervolgens om de leerprocessen te verankeren in de praktijk: twee losse dagdelen Kosten voor 8 dagen training: 5.800 euro exclusief btw,, exclusief locatie- en verblijfskosten. U ontvangt een certificaat. Indien u voor certficering via NOBCO/EMCC wilt gaan (om met dit certificaat geregistreerd te kunnen worden door NOBCO/ EMCC), dan zijn het totaal 10 dagen training, kosten 6.700 euro excl. btw, excl. locatie- en verblijfskosten.

Start: Najaar 2020. Open Inschrijving startdatum: 16 December 2020. Overige (start)data en kosten op aanvraag. Intake via telefoon of korte afspraak. Data In Company en Intensive (combinatie van training en coaching, maatwerktools afgestemd op uw praktijk,agenda en organisatie). Steeds vaker wordt deze training als Intensive verzorgd: een combinatie van coaching en training met keuze uit bovenstaande onderwerpen en tools; op (nabije) locatie van klant of hier op kantoor of aan zee. In overleg een combinatie van fysieke en online training, afhankelijk van actuele ontwikkelingen.  U kunt indien gewenst de kosten spreiden over 2020 en 2021. Contact ons met uw vragen en wensen. 

Voor In Company Training Leiderschap kunt u voor een maatwerkprogramma en offerte contact opnemen met drs Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige en senior trainer/teamcoach van Coaching in Organisatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362

 

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze Training Coachend Leiderschap naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap.
De gehele Training Coachend Leiderschap wordt tussentijds en aan het einde van de training geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze training en binnen de professionele gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende training meegenomen.
De trainers volgen intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden. Om de kwaliteit van het trainingsprogramma te waarborgen is deze afgestemd op de kwaliteitscriteria van de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap met het European Quality Award NOBCO/EMCC. 

Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2022 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.