Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

sail2Als een leidinggevende transparant en open is, goed luistert, stimuleert en autonomie faciliteert, zal iedere medewerker en ieder team opbloeien. Een gezond en vitaal team met betrokken medewerkers levert bijdrage aan resultaatgericht werken. Met deze training coachend leiderschap gaan we in op vaardigheden, gedrag en lerende mindset. Hoe je door je medewerkers op de eerste plaats te zetten, de medewerkers jouw klanten/doelgroepen op de eerste plaats zetten. Als rolmodel vraagt dit om het juiste gedrag, feedback weten te geven en te ontvangen. Als leidinggevende vraagt dit om continue zelfreflectie en wordt van je gevraagd vooral anders te communiceren, meer te luisteren, open vragen te stellen. Tips en tools om teams en professionals te erkennen en te waarderen. Om met elkaar een heldere visie, missie vanuit de bedoeling van de organisatie, waarden, kaders en resultaten te communiceren, Oplossingsgericht te coachen op gewenste verandering, doelen en gedrag. Acht stappen model om meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/doelgroepen te creëren vanuit kansen en mogelijkheden. Optimaliseren van resultaat met inzet waarderende professioneel constructieve feedback. Diverse leiderschapsstijlen: je leiderschapsstijl situationeel afstemmen. Coachende leiderschapsstijl: professionals coachen op intrinsieke motivatie en flow, van betekenis te zijn (purpose), autonomie en eigen regie, persoonlijke ontwikkeling. Certificaat met PE-punten. Opleidingsbudget 2019? Contact ons! En ook in te zetten als Intensive: een combinatie van training en coaching; tips en tools!

 • “The role of a leader is not to come up with all the great ideas. The role of a leader is to create an environment in which great ideas can happen.” - Simon Sinek  

Coachend leiderschap is hierbij van groot belang. Leiders die een inspirerende visie delen en een voorbeeldrol vervullen, dragen bij aan de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Coachende leiders bieden een empathische en structurele dialoog waarin de medewerker zich gehoord voelt. Ze kansen te bieden om talenten te ontwikkelen, ruimte om fouten te maken en nieuwe uitdagingen om de tanden in te zetten. Het leiderschap en de cultuur van een organisatie zijn met elkaar verweven. Ook bij het creëren van een sfeer waarin autonomie en innovatie worden aangemoedigd, hebben leidinggevenden een grote rol. Coachen en faciliteren van teams en professionals op eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Te coachen op een  teamcultuur vanuit respect, transparantie, focus. Een veilig leerklimaat en leer- en verbetercultuur waarin successen en fouten gedeeld worden en van geleerd wordt. Stimuleren van professioneel constructieve feedback gericht op meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/doelgroepen. Je faciliteert teams en professionals op eigenaarschap.  Coachend leidinggeven is een stijl van leidinggeven die ervoor zorgt dat medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen, dat ze hun taken kunnen uitvoeren en zelfstandig met klanten/cliënten kunnen werken. Als leidinggevende zorg je er ook voor dat de medewerkers zichzelf blijvend kunnen ontwikkelen:

                "The leader is not a position or a title, it is action and example." - Cory Booker

Tijdens deze training breng je praktijkvoorbeelden in, je oefent met ‘skills & tools’ en ontvangt hierop feedback om in je praktijk toe te passen. Zelfreflectie op jouw persoonlijke stijl van leidinggeven feedback integreren in je dagelijkse praktijk, leren door te doen: “Wees de verandering die je zelf wilt zien”.

Inhoud en resultaat

 • Context: jouw organisatie, bedrijf en klanten/doelgroepen: ontwikkelingen in de markt en de omgeving; toekomstscenario en gewenste verdere professionalisering / De driehoek Strategie - Structuur - Cultuur
 • Missie, Visie en Meerwaarde en wendbaarheid. Why, how, what. Vertaalslag naar je eigen organisatie en teams en doelgroepen/klanten
 • Coaching en coachend leiderschap, wat verstaan wij er onder?
 • Je eigen profiel als leidinggevende en gewenste professionele ontwikkeling
 • Leerstijlen, de diverse leerstijlen in je team en organisatie, inzicht in je eigen leerstijl en gewenste ontwikkeling. Coachen op leren en op experimenteren; Cyclus ervarend leren: Leren door te doen. Zelfreflectie en bijsturing; benutten van feedback (vragen en ontvangen)
 • Een model om doelgericht te coachen - GROW-model. Oefenen en feedback geven en ontvangen. Input: voorbeelden vanuit je praktijk als leidinggevende
 • Het situationeel leiderschapsmodel, je leiderschapsstijl weten af te stemmen op de situatie en gewenste veranderingen, doelen en gedrag
 • Communicatieve vaardigheden en coachingsvaardigheden: het spectrum directieve versus non-directieve gespreksvaardigheden (E = K x A): waar sta je nu, wat is je gewenste ontwikkeling?
 • Over luisteren, diverse niveaus in luisteren, over open vragen stellen – Oefenen en feedback, vertaalslag naar je praktijk
 • Coachen op eigenaarschap, proactief leiderschap en hoe effectief leiding te geven, tips en tools - Vertaalslag naar je eigen praktijk
 • Gelaagdheden bij veranderen en leren; boven en onder de waterlijn coachen, gedrag en mindset: waarden, overtuigingen
 • Professionals en teams coachen op eigenaarschap en verantwoordelijkheid; toekomstgericht vanuit kansen en mogelijkheden (sterktekanten)
 • Coachen op gewenste verandering vanuit kansen en mogelijkheden en een lerende mindset: de succesdriehoek
 • Acht stappen model om teams en professionals te coachen
 • Coachen op volgende uitdaging, doelen en gedrag: 11 stappen plan en schaalvragen, feedback
 • Effectieve teams, hoe zorg je dat teams in je organisatie blijvend goede resultaten behalen en zich kunnen blijven verbeteren in meerwaarde naar de cliënten
 • Teamfasering, fasering in teamontwikkeling en wat vraagt dit van jou als leidinggevende (leiderschapsstijl afstemmen op gewenste ontwikkeling)
 • Team effectiviteit, over resultaten en vertrouwen, inzicht in model en hoe bij te sturen in de praktijk
 • Feedback effectieve en constructieve feedback vanuit een lerende, oplossingsgerichte mindset (coachen en leidinggeven vanuit kansen en mogelijkheden) (DKW-formule)
 • Leer- en verbetercultuur in de organisatie: lerende teams en spelregels voor lerende teams, eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de professionals om meerwaarde naar cliënten, klanten te kunnen leveren – spelregels veilig leerklimaat, vertrouwen. Model om lerende teams en leer- en verbetercultuur te bevorderen. In korte tijd tot creatieve oplossingen te komen vanuit eigenaarschap en delen collectieve intelligentie
 • Coachend leiderschap op de volgende uitdaging bij je team en professional: Mission Possible - elf stappenplan; kleine stapjes, inzet schaalvragen, benutten van supporters en waarderende feedback. Lerende teams, leer- en verbetercultuur stimuleren en faciliteren. Rolmodel.
 • Coachend leiderschap met professional individueel: acht stappen model om de ander te coachen op professionele ontwikkeling vanuit eigenaarschap en eigen regie
 • Ontspanningsoefeningen, 3e positie: leren te reflecteren op jezelf en feedback op te vragen en te integreren
 • Veranderingen, Transitiecurve faciliteren
 • Zelfreflectie als leidinggevende: valkuilen en blinde vlek, inzicht in je valkuilen en gewenste ontwikkeling te benoemen en inzetten
 • ... aanvullingen vanuit de praktijk.

 

Doelgroep; Gecertificeerd met European Quality Award - NOBCO/EMCC

Doelgroep: leidinggevenden, teamleiders uit profit en non-profit organisaties. Coaching in Organisaties heeft ruim 25 jaar ervaring met het trainen van leidinggevenden in coachend en persoonlijk leiderschap. Met ons programma van de Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap zijn wij in 2012 en 2017 gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Zie de (inter)nationale kwaliteitseisen, competenties en gedragscodes van de (team)coach. Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.nobcoCRKBO-logo

Klanten zijn onder andere leidinggevenden en professionals van ING, Rabobank, diverse onderwijs-instellingen, Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, de Baak - Europees Instituut, Kinderopvang organisaties, Ministerie OCW, Ministerie Buitenlandse Zaken - Inclusieve Groene Groei, Aon Hewitt, Aegon, MEE, uitzendbureau Maandag, Outplacementbureau Focus Nederland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Alkmaar, Koninklijke Marine en Luchtmacht, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Orthoteam Amsterdam, Politie Amsterdam, GGZ, Rode Kruis Hoofdkantoor en regionaal, Ministerie van Economische Zaken - Klimaat, Zorggroep Apeldoorn, DUO, ACTA - UVA/VU, RIBW, diverse onderwijsinstellingen, ROC TOP, Hogeschool Rotterdam.

Als verdieping op de basis uit deze training participeren deelnemers in diverse Masterclasses, zie de Masterclass Oplossingsgericht (Team)Coachen.

astridanakuin2

Evaluaties 

"Een inspirerende training waaruit mooie ontwikkelingen voor ons team zijn voortgevloeid. Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om op bestaansniveau open en kwetsbaar te zijn.  Ik waardeer de combinatie van theorie en oefeningen en de verbeterde samenwerking in ons team op basis van de inzichten in de verschillende leiderschapsstijlen."  - Leidinggevende Uitzendbureau

"De manier van werken van de trainer - 'learning by doing' - en het werken met veel praktijkopdrachten, heeft mij geïnspireerd en enthousiast gemaakt tijdens deze training. De trainer weet in erg korte tijd een veilige en vertrouwde leeromgeving te creëren; dit was bijzonder en fijn om te ervaren. De trainer heeft ons de essentie van het coachend leiderschap laten ontdekken door juist in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen. Openheid en empathie, deskundigheid en inspirerend leren." - HR leidinggevende Gemeente

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in een woord super. De meest leerzame onderdelen waren voor mij het inzicht en werken met de gespreksmodellen, het verschil in aanpak tussen directief en non-directief communiceren, de diverse leiderschapsstijlen en hoe de ontwikkeling bij mijn medewerkers te stimuleren, inzicht in de verschillende niveaus van communicatie (IJsbergmodel). Erg nuttig en leerzaam!" -  Leidinggevende Rabobank

"De training heeft bij onze afdeling leiderschap tot zeer positieve resultaten geleid. Mijn doelstellingen als (interim)manager waren drieledig: 1. leren coachen in de rol van coachend leidinggevende  2. het geleerde meenemen in onze eigen training coachend leiderschap 3. elkaar coachen in ontwikkeling tot trainer en senior-trainer. Dankzij deze training is "coachend leiderschap" nu verwerkt in onze nieuwe Training Coachend Leiderschap, door de kennis en ervaring die de trainers bij jou als coach en trainer hebben opgedaan. En mede door de training is het team een prima club geworden met een uitstekende samenwerking en verbeterde onderlinge verhoudingen. Ik heb Astrid Anna  ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." - Interim manager - Afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine

Certificaat Training Coachend Leiderschap - PE-Punten

Ieder deelnemer ontvangt een certificaat Training Coachend Leiderschap met PE punten  (Open Inschrijving). Hiertoe is participatie verplicht als ook het doen van verschillende opdrachten binnen de training.  Het maatwerk In Company programma wordt afgestemd op wensen en mogelijkheden klant per dag twee PE-Punten op certificaat.

Trainers/(Team)Coaches

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior (team)coach en trainer met 25 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. En is gecertificeerd als teamcoach via Buurtzorg, en de opleiding Professional Scrum Master gevolgd. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Specialisaties zijn: systemisch coachen, Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, Solutions Focused Coaching and Leadership; Teamcoaching; Agile organiseren.

Indien gewenst wordt er tijdens de Training Coachend Leiderschap samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel  Evert Hulleman (Transactionele Analyse), Ineke Pet en andere deskundigen brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaal communicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd. 

 

Kosten - Open Inschrijving - In Company of Intensive:  Combinatie Coaching & Maatwerk Training (Individueel)

Open Inschrijving: De Training Coachend Leiderschap van 6 dagen en vervolgens twee losse dagdelen Kosten op aanvraag. Start: Voorjaar 2020. Data en kosten op aanvraag. Intake via telefoon of korte afspraak. Steeds vaker wordt deze training als Intensive verzorgd: een combinatie van coaching en training met keuze uit bovenstaande onderwerpen en tools op (nabije) locatie klant of hier op kantoor of aan zee. Heeft u nog Opleidingsbudget 2019? Het is mogelijk een factuur in 2019 te versturen. Contact ons met uw vragen en wensen. 

Voor In Company Training Coachend Leiderschap kunt u voor een maatwerkprogramma en offerte contact opnemen met drs Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige en senior trainer/teamcoach van Coaching in Organisatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362

 

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze Training Coachend Leiderschap naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap.
De gehele Training Coachend Leiderschap wordt tussentijds en aan het einde van de training geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze training en binnen de professionele gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende training meegenomen.
De trainers volgen intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden. Om de kwaliteit van het trainingsprogramma te waarborgen is deze afgestemd op de kwaliteitscriteria van de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap met het European Quality Award NOBCO/EMCC. 

Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2020 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.