Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

drie bruggen

Practices and experiences are input for these Coach Labs. We support you with a diversity of coaching skills, tools and agile, learning mindset. To share and learn together from successes and questions from your own agile coaching practice. To explore innovating solutions, and to coach on the next challenge, scaling methods and first little steps. To learn to use professional constructive feedback - appreciatve inquiry. To use interventions to keep on learning as a team, within basic rules of safety and trust. The art of listening, silence, powerfull questions to facilitate solutions and ownership. Coaching skills and tools with support of the solution focused coachingmodel, eight steps. Practices, do's and don'ts for the teamcoach.

Coach Labs (lerende teams) voor teamcoaches, agile coaches, scrum masters: het met collega’s bespreken van werkgerelateerde kwesties om daarmee het lerend en innoverend vermogen te versterken en gewenste wendbaarheid en meerwaarde naar klanten te optimaliseren. Tijdens de coach labs breng je successen en aandachtspunten in. We ondersteunen elkaar als lerend team om oplossingen vanuit eigen regie te benoemen en in te zetten in je praktijk. Deze Coach Labs zijn ook In Company inzetbaar voor zelforganiserende teams, om te reflecteren op behaalde resultaten en de gewenste volgende verandering, doelen en gedrag. We trainen je in coach skills, tools en het coachen naar een lerende agile mindset.

Coach labs: Succesvolle intervisie vanuit oplossingsgericht coachen: reflectie en actie (action learning). Elkaar coachen op "fouten/aandachtspunten", successen en te leren (en te innoveren) van en met elkaar met inzet van professionele constructieve feedback ('Broaden-and-Build'). Aandacht voor de context op de markt en de ontwikkeling zelforganiserende teams om steeds meer wendbaarheid en meerwaarde naar klanten te leveren. "Best practices and Worst practices": coachen op lerend en zelfoplossend vermogen van de deelnemers en vertaalslag naar volgende uitdaging,doelen en gedrag. Coachen op paradigmashift in mindset naar mogelijkheden, kansen, successen. Coach Lab: elkaar te (leren te) coachen en te faciliteren eigen regie en eigenaarschap. Als teamcoach is een van de competenties neutraliteit, aandacht voor de polariteiten "afstand nemen"versus "betrokkenheid" vanuit de 3e positie als teamcoach. Wij zien iedere leervraag, successen en lastige situaties uit je praktijk, als een kans om je verder te ontwikkelen als teamcoach. Enj coachen elkaar vanuit het sterktperspectief en nodigen elkaar uit tot professionele zelfreflectie en actieplan (wat ga je morgen en deze week anders doen?; litte steps; supporters op volgende stappen). Coach Lab wordt ingezet om het lerend vermogen te benutten en het leer- en verbeterpotentieel te versterken en te bekrachtigen. Onze coaches zijn vanaf 1992 ingezet als coach, supervisor, en begeleider van intervisie. Wij werken en coachen en faciliteren elkaar met behulp van de interventies op interactie- en bestaansniveau (gelijkwaardigheid; verantwoordelijkheid en eigenaarschap). Tijdens de eerste bijeenkomst worden met elkaar de spelregels voor een veilig leerklimaat benoemd vanuit de ethische gedragscode van de coach.

De ervaringen van deelnemers en teamleden die deze methodiek hanteerden zijn positief. Zij ervaren het gesprek als "lichter", vrolijker en positiever en gaan met meer en andere energie terug naar het werk. De inbrenger wordt zich bewust van wat zij/hij allemaal al gedaan heeft en wat dat al teweeg heeft gebracht.  Het nadenken over het benutten van wat al succesvol was, en daar nog meer van doen, levert creatieve gedachten op, stimuleert het innovatieve vermogen en zelf-oplossend vermogen bij het team, die associatief voortkomen uit deze reflecties en eerdere en toekomstig geplande acties (Reflecting and Acting Team: ervarend leren: leren door te doen). En een prachtig neveneffect is dat de deelnemers een kleine training in oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap (eigen regie op werkvermogen) krijgen en ervaren hoe het is om vanuit een oplossingsgerichte vraagstelling (paradigma van vragen stellen en luisteren in plaats van adviseren en overnemen) te werken en te leren. En dit weer zelf elders toe te passen (Axioma 3 en 4: leer er van en leer het elkaar). 

Deze methode combineert een oplossingsgerichte vraagstelling met een gespreksvorm waarin door verschillende teamleden afwisselend actief gepraat en geluisterd wordt. Dat betekent meer tijd voor ‘professionele reflectie’ en ‘(anders) doen (Action Learning): wat leer je van elkaar en wat neem je mee en vanuit eigenaarschap, zelfsturing en eigen regie: wat ga je anders doen morgen, komende dagen? Little steps en DKW inzetten. Oplossingsgericht:  Het woord zegt het al, de oplossingsgerichte methode (solution focus)  focust op de oplossing en niet (of in mindere mate) op het probleem.  Daarbij wordt vooral gekeken naar wat wel werkt (in plaats van wat niet, of waarom niet), naar uitzonderingssituaties (wanneer is het probleem er niet). De oplossing komt meer in beeld als de probleem vrager in staat is om te beschrijven wat hij eigenlijk zou willen. Welke eindsituatie. Een helder toekomstbeeld. Van dat toekomst beeld maak je een zo concreet mogelijke voorstelling, en dan verken je welke kleine stapjes je kunt zetten om dat toekomstbeeld dichterbij te brengen. Het oplossingsgerichte zit hem in deze methode in de wijze van vragen stellen, gericht op mogelijkheden, op wat werkt, op hulpbronnen, op het benoemen van vooruitgang. Deelnemers leren zich de spelregels eigen te maken en toe te passen in de eigen organisatie en teams.

 

Hiermee ontwikkel je meer inzicht in jezelf (je performance en effectiviteit als teamcoach), in anderen en in de teamontwikkeling binnen de lerende organisaties. Hiermee kan je voor jezelf verdere gewenste veranderingen, gedrag en vaardigheden inzetten naar jouw doelgroep (interne en/of externe) klant. Intervisie is een van de belangrijke bouwstenen voor de lerende organisatie. Senge spreekt ook over Presence in persoonlijk leiderschap; vanuit het hier-en-nu je koers uit te zetten en bij te sturen. Door vanuit rust, reflectie bewust keuzes te maken en je actieplan vanuit proactief leiderschap in te zetten. Vanuit de methodiek Relfecting Team benut je ontvangen feedback. Lerende teams zijn de bouwstenen van de lerende organisatie. Vanuit een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen zet je met elkaar de lastiger casuïstiek in en benoem je daarnaast je (kleine) successen om van daaruit je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen.

Reflecteren en vanuit successen veranderen en bijsturen worden in de methoden van succesvolle en oplossinsgerichte intervisie meegenomen. de klant wordt uitgenodigd zijn of haar persoonlijk actieplan te benoemen en de volgende sessie de ervaringen als ook hernieuwde vragen uit de praktijk in te brengen.

Doelstelling: Intervisie richt zich op het verbeteren van het eigen functioneren in het werk (inzicht, vaardigheid, bewustzijn, attitude, loopbaan). Dit kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie (effectiviteit, klimaat van samenwerking en leren, professionaliteit, veranderingspotentieel, vernieuwing), maar dit is geen hoofddoel. Het belangrijkste doel is te reflecteren op je persoonlijk en professioneel leiderschap en ontwikkelingen mede aan de hand van feedback te benoemen en mee aan de slag te gaan. Het gaat uiteindelijk om de eigen effectiviteit, zelfstandigheid en weerbaarheid te vergroten. De voortgaande ontwikkelingen van het lerend vermogen van teams en organisaties (zie oplossingsgericht werken en coachen) zijn ook van invloed op de intervisie-methodieken. Wij leveren per organisatie en team maatwerk aan en maken hierbij gebruik van de methoden van oplossingsgerichte en succesvolle intervisie. Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze partners en onze contactpersoon drs. Astrid Anna Kuin via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362. Voor oplossingsgericht coachen en leiderschap zie op deze website Masterclass Solutions Focused Coaching en Leiderschap

Evaluaties begeleide intervisie: 

"Tijdens intervisie heb ik geregeld situaties kunnen bespreken met professionals uit het veld; o.a. collega MZ-trainers. Onder deskundige begeleiding heb ik niet alleen meerdere oplossingen aangedragen gekregen, waaruit ik mijn eigen keuzes heb kunnen maken, maar ben ik me ook bewuster geworden van mijn houding en gedrag tijdens MZ-trainingen. Bijvoorbeeld hoe ik een OR sneller in de actiemodus krijg bij lastige vraagstukken of hoe ik mijn allergie jegens een bepaalde voorzitter heb kunnen omzetten in doelgerichte actie. Door periodiek aan intervisie deel te nemen heb ik ontdekt wat ik zelf anders kan doen om meer grip op situaties te krijgen."

Toelichting intervisie

IntervisieIntervisie wordt ingezet door professionals en managers, zowel organisatie overstijgend als ook binnen de organisatie, onder andere door (MT)teams. Intervisie is met collega's - door uitwisseling, feedback, reflectie en experimenteren - leren over de eigen vakuitoefening en te werken aan optimalisering van de eigen performance en die van het team en de organisatie (klant- en resultaatgericht vanuit proactief leiderschap).

Het werk en het eigen functioneren staan centraal. bijvoorbeeld het optreden bij klanten, samenwerking, vaardigheden, attitude, stijl, gedragspatronen, dilemma's, ontwikkelingen in leiderschapsstijl en communicatieve vaardigheden. Centraal staat steeds dat betreffende persoon ervan leert en er beter door gaat functioneren. Wat er aan de orde gesteld wordt en hoe diep het gaat, bepaalt de inbrenger zelf. Van belang is dat de deelnemers de organisatorische voorwaarden scheppen en bewaken (aanwezigheid!) en ook dat iedere deelnemer een inzet wil leveren zowel door zelf met vragen te komen als door anderen actief te helpen leren. Uiteraard is deelname vrijwillig. 

Intervisie - ervarend leren  - Succesvolle intervisie - Interventies vanuit Oplossingsgerichte Intervisie - Reflecting Team

We werken met het ervarend leren model van Kolb en met het “levend leren model” van Ruth Cohn. Dit betekent dat je je eigen leider bent in je leerproces en zelf verantwoordelijk bent voor de gewenste resultaten. Leerthema’s van jezelf en van de groep worden ondersteund met relevante literatuur en publicaties.Voor intervisie en coaching maken we gebruik van een variëteit aan methoden en interventies passend bij de ontwikkeling en autonomie van de groep/team.

De lerende organisatie, het lerende team; reflecting team

In termen van de lerende organisatie streven we naar double-loop-learning: leren te leren door werksituaties op metaniveau te observeren en te interveniëren. Passend bij de leervragen en het leerproces van de groep, worden zowel rationele als associatieve methoden gebruikt.  We werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling: onder andere ook kwaliteiten, valkuilen en gewenste ontwikkelingslijn. Deelnemers zeggen vooral baat te hebben gehad bij het delen van eigen ervaringen met anderen en het in de praktijk toepassen van de ontvangen feedback. 

Vorm van de intervisiebijeenkomsten

We starten iedere bijeenkomst met een inventarisatie van de (actuele) leervragen van de deelnemers en ruimte voor inbreng van casuïstiek. De methodiek volgt de ingebrachte casuïstiek van de deelnemers. We sluiten iedere bijeenkomst af met een individueel actieplan. 

Certificaat van de intervisie

Alle deelnemers ontvangen een certificaat. Hiertoe moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • deelname aan alle sessies 
 • uiteraard is deelname vrijwillig!
 • gelijkwaardige verdeling van inbreng van casuïstiek (voorbeelden vanuit je praktijk die je wilt verbeteren)
 • reflectieverslagen van de sessies en vooral het individuele leerproces en het actieplan
 • beschrijven van de ervaringen door nieuw en ander gedrag toe te passen vanuit het benoemde actieplan (ervarend leren)

Tijd en frequentie

De frequentie en duur wordt in overleg met de betrokkenen vastgelegd. 

Certificering PE-punten; aanvraag Amsterdamse Lerarenbeurs 2018-2019

Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het actieplan (ervarend leren en reflectie op het leerproces). De deelnemer  wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. De cursist kan facultatief een aantal extra supervisiesessies boeken om zijn of haar leerproces te intensiveren. Daarnaast presenteert iedere deelnemer op de laatste dag een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten. Om te voldoen aan de certificeringseisen is participatie aan de trainingsdagen (contacturen) verplicht; wordt student gevraagd de relevante artikelen en literatuur te lezen; casuïstiek uit de praktijk voor te bereiden; het geleerde uit de trainingsdagen toe te passen in de eigen praktijk (actieplan; leeropbrengst vertalen naar praktijk en deze ervaringen inbrengen op de volgende trainingsdag); reflectieverslag per dag te schrijven waarin omschreven de leeropbrengst van de dag en hoe dit te gaan toepassen in tussenliggende periode (reflectieverslag en actieplan); oefeningen vanuit de trainingsdag toe te passen; op de laatste dag van de Master schrijft de student een eindwerkstuk (met in de bijlage de reflectieverslagen per dag). De student verzorgt een korte presentatie waarin hij/zij de leeropbrengst van dit gezamenlijk leertraject presenteert. U ontvangt een certificaat met per dagdeel een PE punt. De professionele leergemeenschap/intervisie wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma. Wilt u een aanvraag doen voor de Amsterdamse Lerarenbeurs 2018-2019 aanvraag 14 maart tot 22 april 2018 door deze Masterclass te volgen, individueel of met een groep (professionele leergemeenschap - peer-feedback)? Lees dan hoe u deze kunt aanvragen en bij eventuele vragen kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor een eerste intakegesprek en een maatwerkaanbod en offerte. Voor de informatie over deze subsidie verwijzen wij u naar : https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse/lerarenbeurs/

 

Intervisiebegeleiders - senior coaches en trainers

Na een intakegesprek zullen wij in overleg met onze klant een van onze partners met de specifieke deskundigheid voor uw organisatie (profit, non-profit en met ervaring in uw branche) inzetten om de intervisie te begeleiden. Een van de begeleiders is Astrid Anna Kuin met ruim 25 jaar ervaring als trainer met de Leergang Train de Trainer en de Leergang Coaching en met trainingen Persoonlijke Leiderschap en Coachend Leidinggeven. Als senior-coach/supervisor en als (interim)manager/professional heeft zij 25 jaar expertise opgebouwd in de profit en non-profit sector. Zij heeft in 1992 haar opleiding tot supervisor/intervisie begleider gevolgd, en in 2012/2015 een verdere specialisatie met certificering in het systemisch werk en oplossingsgericht werken (toe te passen bij coachen en intervisie) behaald. Als sociaal psycholoog is zij gedurende haar studie en daarna ingezet op teamcoaching.

Meer informatie over Intervisie?

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons via de contactpersoon Astrid Anna Kuin opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of via 0251-670026 of 06-46065362

Een eerste intakegesprek is overigens zonder kosten. 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.