Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

supervisieSupervisie - Competenties en Ethische Gedragscodes Coach NOBCO/EMCC

Supervisie wordt ingezet voor professionals, leidinggevenden, (interne) coaches, teamcoaches: je brengt dagelijks praktijkervaringen in; zelfinzicht en zelfontwikkeling door te reflecteren en inzichten en feedback te integreren in je dagelijkse praktijk. Leercontext en meerwaarde naar je klanten/doelgroepen. Je leert je diverse interventies eigen te maken en te reflecteren op je eigen stijl en hoe deze te optimaliseren en af te stemmen op je klanten. Je benoemt gewenste veranderingen, professionele en persoonlijke ontwikkeling en gaat hier tussentijds mee aan de slag. Supervisie en intervisie voor (team)coaches is afgestemd op de competenties en ethische gedragscodes van NOBCO/EMCC. Input vanuit jouw praktijk is leidend tijdens de supervisie of indien gewenst intervisie met een aantal collega's. Zie ook Coach Journey, Team Journey en Teambuilding, Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - NOBCO/EMCC en een diversiteit aan Masterclasses zoals de Masterclass Systemisch Werk (Opstellingen) en de Masterclass Mindfulness. Persoonlijk Ontwikkel of Opleidingsbudget? Contact ons en je ontvangt een maatwerk programma toegespitst op jouw gewenste resultaten. Zie ook Intervisie Lerende Teams of Opleiding tot Intervisor, Teamcoach

Je leert te reflecteren op je praktijk, afstand te nemen en je eigen oplossingen te benoemen als ook je (interne0 klanten steeds meer en beter te faciliteren in het zelfoplossend vermogen. Hoe om te gaan met het Hybride Werken, contact en verbinding te behouden? Ervaringen, kennis en creatieve oplossingen vanuit een lerende, accepterende mindset te benoemen en in te zetten, feedback op te vragen en te ontvangen. Vertaalslag naar de praktijk te faciliteren en flexibel af te stemmen op de veranderingen in de (werk)omgeving. Te faciliteren op mentale en fysieke vitaliteit, flow en focus. Te bekrachtigen op (potentieel) aan krachtbronnen vanuit kansen en  mogelijkheden, toekomstgericht.

Astrid Anna Kuin heeft ruim 25 jaar ervaring als supervisor, coach, teamcoach en trainer en beschikt hiermee over een breed palet aan methoden, tools, skills en tips. Systemisch Werk, Familie en Organisatie Opstellingen (fysiek en online) leveren inzicht en geven de beweging naar oplossingen aan. Via Europees Sociaal Fonds met het Vitaliteitsprogramma (stress, burn-out versus mentale en fysieke vitaliteit, flow, focus en werk/privébalans) ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Met de Training/Coaching Mindfulness en (Zelf)Compassie verwerf je inzicht in je gewoontepatronen, (schaduw)patronen bij stress, spanning mede ten gevolge van het Hybride Werken en leer je deze om te buigen naar meer gezonde routines, gedrag passend bij wie jij bent en waar jij behoefte aan hebt. In contact met jezelf en je (werk)omgeving. Voice Dialogue: inzicht in de verschillende kanten, kwaliteiten en valkuilen in jezelf om je eigen energiecurve (inspanning/ontspanning; opladen en draagkracht) beter te leren balanceren: Je innerlijk criticus? Innerlijke perfectionist? Je kwetsbare of onzekere kanten? Je ambitie en verlangen? Je behoefte aan verbinding, gehoord en gezien worden? Hoe draag je zelf zorg op wat voor jou nu belangrijk is? Hoe bouw je zelfzorg in jouw energiecurve en dagritme in? Transactionele Analyse: hoe voorkom je dat je jezelf of andere laat gijzelen in de dramadriehoek? Professionele zelfreflectie op je eigen rol en bijsturing naar persoonlijk leiderschap, eigen regie, grenzen te stellen, feedback in te zetten, behoeften kenbaar te maken? Niet perfect en wel van betekenis te zijn en effectief samen te werken en te leren. Effectief model om direct in je praktijk toe te passen. Diversiteit aan tools die passend zijn voor jouw gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling, afgestemd op jouw (werk)omgeving en (interne) klanten, doelgroepen. Vragen? Contact ons geheel vrijblijven via Astrid Anna Kuin - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0646065362.

Bij de supervisie, coaching breng je leervragen, gewenste verandering/doelen in, je reflecteert op je casuïstiek, benoemt successen. Met oplossingsgerichte supervisie versterken wij het zelflerend en zelfaccepterend vermogen van de deelnemer. Met aandacht op de (verder te ontwikkelen) competenties, leercontext en beroeps- en gedragscodes van de professional. Je brengt zoveel mogelijk feedback en realiteit vanuit je praktijk in. De supervisie, action learning, is een continue ontwikkelingsspiraal van leren en je zelf verbeteren en verder professionaliseren met aandacht voor de polariteiten van betrokkenheid versus afstand/distantie, vanuit reflectie en actie (nieuw gedrag in te zetten). Supervisie en intervisie richt zich op de leercontext van de klant en met inzet van interventies vanuit het oplossingsgerichte en zelfsturende paradigma ("omdenken"), vanuit eigenaarschap bij de klant, vanuit (gezamenlijke) verantwoordelijkheid, vanuit innoveren en durven leren. Juist tijdens supervisie ontdek je de kracht van de kwetsbaarheid naar steeds meer focus op gewenste veranderingen met daarbij behorend stappen- en actieplan. Supervisie wordt ingezet vanuit sterkteperspectief, successen en  eigenaarschap bij de klant. Interventies (interactie- en bestaansniveau) zijn gericht op het faciliteren van het zelfaccepterend, zelflerend, zelfsturend en zelfoplossend vermogen bij de klant. Wij werken vanuit het concept van levend leren van Ruth Cohn: de context waarbinnen de professional werkzaam is, de huidige en gewenste professionele performance (benoemen van gewenste verandering/doelen met daarbij behorend en passend gedrag), de interactie en samenwerking met betrokkenen. Vanuit je reflectie(verslagen) op de bijeenkomsten benut je deze output de daaropvolgende dagen/weken in je praktijk door ander meer passend gedrag in te zetten en feedback op te vragen.  

Supervisie richt zich op het verbeteren van het eigen functioneren in het werk (inzicht, vaardigheid, bewustzijn, attitude, loopbaan). Dit kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie (effectiviteit, klimaat van samenwerking en leren, professionaliteit, veranderingspotentieel, vernieuwing), maar dit is geen hoofddoel. Het belangrijkste doel is uiteindelijk om de eigen effectiviteit, zelfstandigheid en weerbaarheid te vergroten.  Voor oplossingsgericht coachen en leiderschap zie op deze website Masterclass Solutions Focused Coaching en Leiderschap.

We werken toekomstgericht en vanuit een positieve focus en flow. Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen als professional, coach of manager. De coach (professional, manager) doorloopt een aantal stadia in haar/zijn professionele ontwikkeling en leert te reflecteren op haar/zijn handelen (ervaringen) en denken (theorie-model van ervarend leren). Aandacht bij de supervisant over de context en organisatieontwikkelingen bij zijn/haar (klant)organisatie. Lerend vermogen en professioneel kapitaal binnen teams en binnen de intervisie leerteams uitnutten en verbeterpotentieel versterken en bekrachtigen. Faciliteren van leerprocessen van intake via psychologisch contract naar eindresultaat (het leerpad en gewenste ontwikkeling van professionals). Aandacht voor groepsdynamica en hoe en welke interventies in te zetten. We werken met bij de leer en ontwikkelingsvraag passende methoden vanuit Voice Dialogue, TGI, systemisch luisteren, zowel cognitieve als associatieve interventies te leren toe te passen op situaties in de eigen praktijk.

Evaluaties door klanten

“Astrid Anna weet door haar manier van vragen, je tot de kern te brengen van je vraagstuk. Als supervisor van mij na de Leergang Coaching heeft haar manier van werken ertoe geleid dat ik een goed en reëel zelfbeeld heb gekregen van waar mijn kracht en waar mijn uitdagingen liggen. Was zeer verhelderend!”.
Interne Coach 

“Zeer professionele klantgerichte supervisie. Zeer goed in staat om vragen achter de vraag boven water te krijgen op natuurlijke wijze.”.
Coach 

Degene die supervisie krijgt, leert het eigen handelen en denken en voelen tegen het licht te houden. Inzicht te verwerven in patronen van overdracht, projectie en tegenoverdracht. De supervisant wordt uitgenodigd zijn of haar leervragen, supervisievragen, van te voren voor te bereiden aan de hand van lopende coachingsopdrachten en na afloop een reflectieverslag te beschrijven, met daarin opgenomen het actieplan over hoe anders.

“Astrid weet door haar manier van vragen, je tot de kern te brengen van je vraagstuk. Als supervisor van mij na de Leergang Coaching heeft haar manier van werken ertoe geleid dat ik een goed en reëel zelfbeeld heb gekregen van waar mijn kracht en waar mijn uitdagingen liggen. Was zeer verhelderend!”.
DUO Organisatie adviseur/Team Coach (zowel voor DUO, Ministerie OCW en overige Ministeries)

 

Voor coaches - NOBCO/EMCC: 

We gaan er vanuit dat een coach haar/zijn vlieguren als coach blijft maken, coachen is een professioneel ambacht, iedere klantrelatie en relatie met organisatieontwikkeling en gedragsverandering, is een lerende situatie. Het parallelproces in het hier-en-nu wordt meegenomen in de supervisie. Reflectie op het eigen handelen en het toepassen van het geleerde in de komende klant-situaties en contacten. De coach/supervisor is hierbij het instrument! In hoeverre kan hij/zij faciliterend leiderschap en interactieve interventies zodanig inzetten, dat het eigenaarschap en zelfsturing bij klant optimaal gefaciliteerd wordt. De supervisor pleegt met de coach in de supervisie metainterventies en maakt met de coach de patronen van interactie zichtbaar. Het gaat hierbij om een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen, waarin feedback en observeren op metaniveau, en vervolgens het onderzoeken van alternatieve interventies centraal staat. Degene die supervisie krijgt, leert het eigen handelen en denken en voelen tegen het licht te houden. Inzicht te verwerven in patronen van overdracht, projectie en tegenoverdracht. De supervisant wordt uitgenodigd zijn of haar leervragen, supervisievragen, van te voren voor te bereiden aan de hand van lopende coachingsopdrachten en na afloop een reflectieverslag te beschrijven, met daarin opgenomen het actieplan over hoe anders. De supervisor en supervisant integreren in dit proces de competenties van de coach, en het leertraject in deze van foundation, naar practitioner, naar senior practitioner.  De supervisant wordt uitgenodigd een sessie per zes a acht weken te volgen en te vertalen naar de lastiger professionele vraagstukken uit zijn of haar praktijk. Voor supervisoren in opleiding bij PAO (LVSC) geldt een minimum van 10 sessies; bij NOBCO geldt een minimaal van 5 keer per jaar. Astrid Anna Kuin heeft van 1992 tot 1993 bij PAO bij Philip H. van Praag haar opleiding supervisiemethodiek/supervisor gevolgd en is sindsdien aangesloten bij de LVSC en inzetbaar als supervisor, als ook als begeleider voor intervisie. Tijdens haar doctoraal Bedrijfskunde heeft zij zich gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en gedragsverandering, vanuit Schein en T.A. (1984). Zij heeft zich verder gespecialiseerd in Voice Dialogue en Focussen, TGI (contextbewustzijn en persoonlijk leiderschap), lerende organisatie (Senge), counseling en psychopathologie (RINO), Gestalt en Psychosynthese, systemische werk (opstellingen), enneagram, cognitieve therapie (RET) en Mindfulness. Zij is door NOBCO gecertificeerd als trainer met het European Quality Award met de Leergang Coaching. Zij is aangesloten bij de LVSC, NVO2, NVP en het netwerk van Focussen. Als coach en trainer zet zij regelmatig zelf supervisie en intervisie in om professioneel "scherp en neutraal" te blijven en zich verder te ontwikkelen in haar "professionele vakmanschap".

as72 250In haar supervisie maakt zij gebruik van de competenties voor de coach (NOBCO/EMCC) als ook de competenties destijds door ST!R geformuleerd (LVSC/supervisoren opleiding).

Het doel van supervisie

Supervisie richt zich op het verbeteren van het eigen functioneren in het werk (inzicht, vaardigheid, bewustzijn, attitude, loopbaan). Dit kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie (effectiviteit, klimaat van samenwerking en leren, professionaliteit, veranderingspotentieel, vernieuwing), maar dit is geen hoofddoel. Het belangrijkste doel is uiteindelijk om de eigen effectiviteit, zelfstandigheid en weerbaarheid te vergroten.  Voor oplossingsgericht coachen en leiderschap zie op deze website Masterclass Solutions Focused Coaching en Leiderschap.

Toelichting Intervisie 

Intervisie is met collega's - door uitwisseling, feedback, reflectie en experimenteren - leren over de eigen vakuitoefening en te werken aan verbetering van het eigen functioneren.

Het werk en het eigen functioneren staan centraal. bijvoorbeeld het optreden bij klanten, samenwerking, vaardigheden, attitude, stijl, gedragspatronen, dilemma's, loopbaanaspecten, et cetera. Centraal staat steeds dat betreffende persoon ervan leert en er beter door gaat functioneren. Wat er aan de orde gesteld wordt en hoe diep het gaat, bepaalt de inbrenger zelf. Van belang is dat de deelnemers de organisatorische voorwaarden scheppen en bewaken (aanwezigheid!) en ook dat iedere deelnemer een inzet wil leveren zowel door zelf met vragen te komen als door anderen actief te helpen leren. Uiteraard is deelname vrijwillig. 

Intervisie: Volgens Egberts is intervisie het met collega’s – gestructureerd – bespreken van werkgerelateerde kwesties om daarmee het eigen functioneren te verbeteren. Intervisie kan helpen een goede aanpak of oplossing voor een actueel werkprobleem te vinden. Je kunt meer over jezelf leren, en over de eigen wijze van reageren. Je kunt leren van de zaken die anderen aan de orde stellen. Daarmee ontwikkel je inzicht in anderen en in dynamieken in de organisatie. Wij benutten ook de inzichten vanuit het lerend vermogen voor organisaties en teams vanuit het oplossingsgericht coachen en daarmee samenhangend intervisie.  

Intervisie richt zich op het verbeteren van het eigen functioneren in het werk (inzicht, vaardigheid, bewustzijn, attitude, loopbaan). Dit kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie (effectiviteit, klimaat van samenwerking en leren, professionaliteit, veranderingspotentieel, vernieuwing), maar dit is geen hoofddoel. Het belangrijkste doel is uiteindelijk om de eigen effectiviteit, zelfstandigheid en weerbaarheid te vergroten. De voortgaande ontwikkelingen op het lerend vermogen van teams en organisaties (zie het Nieuwe Werken en oplossingsgericht coachen en leiderschap) zijn ook van invloed op de intervisie-methodieken. Wij leveren per organisatie en team maatwerk aan. Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze partners en onze contactpersoon drs. Astrid Anna Kuin via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362. Voor oplossingsgericht coachen en leiderschap zie op deze website Masterclass Solutions Focused Coaching en Leiderschap.

Intervisie en supervisie - ervarend leren  

We werken met het ervarend leren model van Kolb en met het “levend leren model” van Ruth Cohn. Dit betekent dat je je eigen leider bent in je leerproces en zelf verantwoordelijk bent voor de gewenste resultaten. Leerthema’s van jezelf en van de groep worden ondersteund met relevante literatuur en publicaties.Voor intervisie en coaching maken we gebruik van een variëteit aan methoden en interventies vanuit de Leergang Coaching.

De lerende organisatie, het lerende team

In termen van de lerende organisatie streven we naar double-loop-learning: leren te leren door werksituaties op metaniveau te observeren en te interveniëren. Passend bij de leervragen en het leerproces van de groep, worden zowel rationele als associatieve methoden, o.a. ontspanningsoefeningen en visualisaties, gebruikt.  We werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling: kwaliteiten en gewenste ontwikkelingslijn. Deelnemers zeggen vooral baat te hebben gehad bij het delen van eigen ervaringen met anderen en het in de praktijk toepassen van de ontvangen feedback. 

Certificaat van supervisie of intervisie

Alle deelnemers ontvangen een certificaat. Hiertoe moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • deelname aan alle sessies (aanwezigheid verplicht!)
 • (intervisie: bestuderen van de literatuur)
 • procesverslag van de sessies of individuele leerproces met verwijzing naar de competenties van de coach
 • uitvoeren van je actieplan (ervarend leren) en reflectie op het eigen persoonlijk en professionele proces (vakmanschap)

Tijd en frequentie; Kosten Intervisie en Supervisie

Bij intervisie:  een dagdeel (in overleg met deelnemers). Per intervisiegroep wordt op basis van de intake een keuze gemaakt uit de enorme diversiteit aan intervisiemethoden die beschikbaar zijn, ook vanuit de Oplossingsgerichte intervisiemethoden.

De frequentie is in overleg met de deelnemers. We werken met minimaal vier a vijf deelnemers. Kosten: 650 euro per dagdeel

Bij supervisie NOBCO/EMCC ethische gedragscode en LVSC: 2 uur per bijeenkomst, eens in de zes of acht weken (minimaal 3 tot 5 bijeenkomsten per jaar). Kosten per uur 150 euro.

Begeleider, Senior Coach/Supervisor

astridanakuin2Na een intakegesprek zullen wij in overleg met onze klant een van onze partners met de specifieke deskundigheid voor uw organisatie (profit, non-profit en met ervaring in uw branche) inzetten om de intervisie te begeleiden. Een van de begeleiders is Astrid Anna Kuin met ruim 25 jaar ervaring als trainer met de Leergang Train de Trainer en de Leergang Coaching en met trainingen Persoonlijke Leiderschap en Coachend Leidinggeven. Als senior-coach/supervisor en als (interim)manager en (HR)professional heeft zij ruim 25 jaar expertise opgebouwd in de profit en non-profit sector. Astrid Anna Kuin heeft zelf haar opleiding tot supervisor in 1992 afgerond en coacht professionals, coaches, managers en teams en verzorgt mede de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap (HR)professionals, managers en (team)coaches gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC. 

Meer informatie over supervisie of intervisie?

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 06-46065362

Een eerste intake-gesprek is overigens zonder kosten. 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2022 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.