Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

intervisie 11Intervisie houdt in dat een groep/team collega's bewust leert te reflecteren als professional en met elkaar in gesprek gaat over successen, problemen en verbeterpunten op het werk met inachtneming van de beroepscodes. Gewenst resultaat is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Dit kan ook onder (bege-)leiding van een deskundig intervisiebegeleider. De problemen, verbeterpunten worden geanalyseerd en van oplossingen voorzien. De deelnemers leren met en van elkaar door "successen", "kwetsbaarheden" en "fouten" te delen en van te leren. De ander te bevragen waarbij oplossingen door inbrenger geformuleerd worden vanuit autonomie en eigen regie. Het leerproces bij intervisie is onderzoekend en reflectief van aard. Dit leerproces zorgt voor concrete resultaten. Je leert te begeleiden boven en onder de waterlijn (boven en onderstroom), handelen en overtuigingen, met reflectie op de eigen en gezamenlijke professionele werkwijze en hoe deze optimaal te verbeteren, te leren. Met de inbreng van praktijkvoorbeelden verdere gewenste professionele ontwikkeling en samenwerking vorm te geven. De intervisiebegeleider faciliteert vanuit een veilig leerklimaat en wordt getraind de diverse interventies in de fasering van het traject in te zetten.

WAT IS INTERVISIE? 

Je geeft toelichting op wat intervisie inhoudt: Intervisie houdt in dat een groep collega's met elkaar in gesprek gaat over problemen op het werk. Dit kan ook onder leiding van een deskundig begeleider. De problemen worden geanalyseerd en van oplossingen voorzien. De deelnemers geven elkaar tips of adviezen. Het leerproces bij intervisie is onderzoekend en reflectief van aard. Dit leerproces zorgt voor concrete resultaten.

Je geeft aan wat de ideale groepsgrootte is en werktijden voor intervisie, in overleg met en afgestemd op mogelijkheden betrokkenen.

Je benoemt resultaten en inventariseert met de deelnemers wat voor hen de resultaten zijn. 

Met de Opleiding tot Intervisiebegeleider (Intervisor) leer je succesvol intervisie te begeleiden, Toe te lichten aan deelnemers wat intervisie van hen vraagt, wat het inhoudt en wat de voordelen zijn. Je licht de werkwijze van intervisie toe en begeleidt vanuit de regels en afspraken van intervisie. Je leert het basis werkmodel intervisie te begeleiden. En maakt kennis met diverse werkvormen passend bij jouw organisatie en doelgroep en ontvangt tips om intervisie effectief te begeleiden. Je leert te reflecteren op je eigen rol en hoe deze te verbeteren. Intervisie kan de deelnemers helpen een goede aanpak of oplossing voor een actueel werkprobleem te vinden.  Succesvolle intervisie vanuit oplossingsgericht coachen: reflectie en actieplan, vertaalslag naar de praktijk. Start: zomer, najaar 2022 en voorjaar 2023! Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Programma op aanvraag. Zie ook onze Masterclass Systemisch Werk: zoek je zelf supervisie, intervisie of wil je een systemische opstelling van je klantorganisatie of team en jouw positie als facilitator? Op zoek naar een teamcoach voor uw team, contact ons gerust over intervisie of team coaching of Teambuilding. Zie ook de Leergang Team Coaching en de Leergang Coach - Accreditatie European Quality Award NOBCO/EMCC. Zie ook de Masterclass Systemisch Werk (Familie en Organisatie- en Teamopstellingen). Coaching in Organisaties is CRKBO gecertificeerd en geregistreerd

Programma

Ieder programma is een maatwerkprogramma, Je ontvangt na een intakegesprek het maatwerkprogramma afgestemd op ervaring en opleiding deelnemers, op gewenste resultaat, organisatiecultuur en opleidingsbudget. Voorbeeld Maatwerk Programma op aanvraag. In het standaard programma komen onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Wat is intervisie? Context: Vertaalslag naar je eigen organisatie en professionals. Basis intervisiemodel. Reflecting team model (spelregels lerend team). Oplossingsgerichte werkvormen: Vier oplossingsgerichte vragen bij intervisie - Tips. Diverse intervisie werkvormen afgestemd op jouw verschillende intervisiegroepen (Hand-outs en Tips).- Context Lerende Organisaties/Teams, Professionals
 • Regels en afspraken bij intervisie; veilig leerklimaat (veiligheid en vertrouwen)
 • Het basismodel voor intervisie, de stappen leren te begeleiden. Evaluatie en zelfreflectie. Vertaalslag naar de praktijk.
 • Tips bij intervisie en de diverse werkvormen voor intervisie
 • Begeleiden van (intervisie)groepen op boven en onderstroom (interventies afstemmen op psychologische veiligheid in teams en gelaagdheden in leren)
 • Faciliteren vanuit een leer- en groeimindset: waarderende feedback vanuit oplossingsgericht coachen en intervisie ("Wat werkt wel"; Positief en Toekomstgericht)
 • Faciliteren op de onderlinge communicatie: de dialoog; welke communicatie past bij intervisie (WIJ-taal versus IK-taal)
 • De diverse disciplines binnen de intervisiegroepen: optimaliseren van onderlinge communicatie in meerwaarde en wendbaarheid naar de doelgroep, de cliënt (de klant) en haar/zijn (support)systeem
 • Inbreng casuïstiek, ervaringen vanuit de praktijk (successen en “fouten”, aandachtspunten, die je wilt verbeteren) van de deelnemers op te vragen: intervisiegroep als lerend team: ieder leert individueel door eigen leervragen en leerdoelen in te brengen en af te ronden met een actieplan, vertaalslag naar de eigen praktijk. En ieder leert van elkaar, vertaalslag individueel van het geleerde in het leerteam (de intervisiegroep) naar de eigen praktijk en gezamenlijk voor het team.
 • Groepsdynamica en interventies voor de intervisiebegeleider boven- en onder de waterlijn - Eerste, tweede en derde orde leren 

Verslaglegging en reflectie door deelnemers: ben je als intervisiebegeleider actief voor de collega's jeugd- en gezinsprofessionals - SKJ registratie, dan zijn de deelnemers verplicht per sessie een reflectieverslag te schrijven en in hun verslag van de bij jou gevolgde intervisie de drie verschillende dimensies in hun reflectie te verwerken. In het kader van de vakinhoudelijke ontwikkeling komen deze drie dimensies van professionaliteit aan bod: 1) Technisch instrumenteel: is mijn handelen effectief en efficiënt; gebruik ik de juiste methoden, technieken, richtlijnen en kan ik uitleggen waarom?. 2) Normatief - Maak ik de juiste (beroepsethische) afweging en hoe komen deze tot stand? 3) Persoonlijk (is mijn handelen echt, waarachtig, congruent?  Doe ik mijn werk op een wijze die bij mij past?  

Evaluaties

"Tijdens de training intervisiebegeleider heb ik geregeld situaties kunnen bespreken over de intervisie van de professionals uit het veld; o.a. collega's. Onder deskundige begeleiding heb ik niet alleen meerdere oplossingen aangedragen gekregen, waaruit ik mijn eigen keuzes heb kunnen maken, maar ben ik me ook bewuster geworden van mijn houding en gedrag tijdens intervisiebijeenkomsten. Bijvoorbeeld hoe ik een intervisiegroep sneller in de actiemodus krijg bij lastige vraagstukken of hoe ik mijn allergie jegens een bepaald persoon/cliënt heb kunnen omzetten in doelgerichte actie. Door periodiek aan intervisie deel te nemen en intervisie te begeleiden heb ik ontdekt wat ik zelf anders kan doen om meer grip op situaties te krijgen."

"Het belangrijkste dat Astrid Anna mij biedt is veiligheid; zij geeft mij erkenning en biedt structuur. Astrid Anna is duidelijk en geeft mij alle ruimte te leren wat ik moet leren. Haar kracht is voor mij goed kunnen luisteren. Ik voel me altijd gehoord. en natuurlijk de stof en diversiteit aan methoden afgestemd op mijn verschillende intervisiegroepen."

Ervarend Leren met vertaalslag naar de praktijk

Intervisie

Het werk en het eigen functioneren staan centraal. bijvoorbeeld het optreden naar cliënten, samenwerking, vaardigheden, attitude, stijl, gedragspatronen, dilemma's, persoonlijke en professionele stijl en communicatieve vaardigheden. Centraal staat steeds dat betreffende persoon ervan leert en er beter door gaat functioneren. Wat er aan de orde gesteld wordt en hoe diep het gaat, bepaalt de inbrenger van de intervisie zelf. Van belang is dat de begeleiders van de intervisie de organisatorische voorwaarden scheppen en bewaken (aanwezigheid!) zodat iedere deelnemer een inzet wil leveren zowel door zelf met vragen te komen als door anderen actief te helpen leren. Uiteraard is deelname vrijwillig. Als intervisiebegeleider nodig je je deelnemers uit om te werken met het ervarend leren model van Kolb en met het “levend leren model” van Ruth Cohn. Dit betekent dat ieder zijn/haar eigen leider is in zijn/haar leerproces en zelf verantwoordelijk is voor de gewenste resultaten. Leerthema’s van ieder individueel en van de groep worden ondersteund met passende werkvormen voor intervisie. Je leert je het basismodel voor intervisie eigen te maken. Je ontvangt een syllabus met diverse werkvormen en tips. En leert een aantal van deze werkvormen toe te passen en te reflecteren op je eigen rol. Je ontvangt tips per werkvorm. Je leert een vertaalslag te maken welke werkvormen het beste passen bij jouw organisatie en doelgroepen. Context de lerende organisatie, het lerend team: Je faciliteert vanuit de spelregels voor lerende teams, intervisiegroepen. Speelse en dynamische werkvormen om een leer- en verbetercultuur in de organisatie te ondersteunen. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Leerklimaat van vertrouwen en veiligheid.

Certificaat Opleiding Intervisiebegeleider 

crkboCoaching in Organisaties is CRKBO is gecertificeerd en erkend in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat. Hiertoe moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • participatie programma en toepassen van het geleerde in je praktijk  
 • reflectieverslagen trainingsdagen en van toepassing van het geleerde in de eigen praktijk/organisatie
 • syllabus bestuderen en toepassen in je dagelijkse praktijk als intervisiebegeleider
 • ben je als intervisiebegeleider actief voor de collega's Jeugd- en Gezinsprofessionals - SKJ registratie, dan zijn de deelnemers verplicht om in hun verslag van de bij jou gevolgde intervisie de drie verschillende dimensies in hun reflectie te verwerken
 • eindverslag/presentatie professioneel leerproces ("to celebrate"; oogsten).   

Voor data en maatwerk programma's kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Astrid Anna Kuin, Trainer, (Team)Coach en Intervisiebegeleider via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362. Kunt u ons niet telefonisch bereiken, wilt u dan een mail met uw gegevens toesturen en uw voorkeur voor datum en tijdstip belafspraak? Kosten: uitgaande van minimaal zes tot acht bijeenkomsten (en twee follow-up bijeenkomsten), 570 euro excl. btw excl. locatie en verblijfskosten per bijeenkomst. Totale kosten per deelnemer minimaal 3.420 euro excl. btw. Bij de "een-op-een" trajecten wordt veelal geen locatiekosten doorberekend. Voor non-profit organisaties mogen wij in verband met onze CRKBO-certificering en registratie btw-vrij factureren.

Coaching in Organisaties 

Coaching in Organisaties heeft afgelopen 30 jaar trainingen verzorgd in welzijn en zorg en het onderwijs. Onder andere Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, verzorgingshuis; SMD Zaandam; Socius Velsen; gezinsvoogd William Schrikker Groep; Vellig Thuis; Speciaal Onderwijs; ROC; Politie Amsterdam; Gezinscoaches; GGD; management gezinscoaches; Kinderopvang, Gemeente Amsterdam, Ministerie OCW, Ombudsfunctionaris, Coördinator vertrouwenspersonen; Rode Kruis Hoofdkantoor, Rode Kruis Locaties; ACTA, RWS. Gecertificeerd als trainer/(team)coach Buurtzorg. Daarnaast hebben wij de afgelopen 15 jaar professionals opgeleid in de erkende Leergang Coaching, Training Intervisiebegeleider en diverse Trainingen Oplossingsgericht Coachen. Coaching in Organisaties is gecertificeerd internationaal om professionals te trainen (Certificaat European Quality Award NOCO/EMCC in 2012 en 2017; Coaching en Intervisie). Intervisie, trainingen worden ingezet om organisaties te ondersteunen in een leer- en verbetercultuur om middels professionele zelfreflectie de meerwaarde, kwaliteit in dienstverlening te optimaliseren. Astrid Anna Kuin is bedrijfskundige met specialisaties sociale psychologie, lerende teams (supervisor), senior trainer, intervisiebegeleider en (team)coach. Zij traint met veel energie en compassie lerende teams en intervisiegroepen in gewenste veranderingen op gedragsniveau. Zij is gecertificeerd als (team)coach lerende organisaties, teams door het trainingsbureau via Buurtzorg. De training Intervisiebegeleider is een kortdurend training. Astrid Anna Kuin heeft in 1992 haar een-jarige opleiding tot supervisor bij PAO gevolgd en heeft sindsdien vanuit haar lidmaatschap bij LVSC ruim 10 jaar intervisie gehad met haar collega supervisoren van LVSC (inclusief methodiek systemisch werk: zie Masterclass Systemisch Werk). Astrid Anna Kuin heeft ruim zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal (Auteur van diverse Handboeken Groepsdynamica, groepen en teams begeleiden en de diverse interventies voor de (intervisie)begeleider op boven- en onderstroom).

Onze trainers zijn lid van LVSC, NOBTRA, NVP, Solutions Focused Community (RINO Amsterdam).

Meer informatie over Intervisie of Opleiding Intervisiebegeleider?

Wilt u intervisie inzetten voor uw organisatie of team? Of wilt u de opleiding tot intervisiebegeleider volgen? Start: zomer, najaar 2022; voorjaar 2023, fysiek en indien nodig online, in onderling overleg. De opleiding wordt veelal In Company verzorgd en afgestemd op de organisatiecultuur en professionele beroeps- en gedragscode. U kunt ook kiezen voor een Intensive, Fysiek (en indien gewenst deels online) "een-op-een" afgestemd op uw ervaring, leertempo en opleiding. Wij volgden daarin uw agenda, u ontvangt feedback op uw (online) sessies met uw intervisiegroepen. Werktijden en locatie in onderling overleg en afgestemd op agenda deelnemer(s). sommige leergroepen willen graag deel twee van de middag met doorloop naar het begin van de avond. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons via de contactpersoon Astrid Anna Kuin opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-46065362

Een eerste intakegesprek is overigens zonder kosten. 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2022 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.