Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

intervisie 11Als je er dagelijks alleen voorstaat, regel je voor je zelf tijd en ruimte om te reflecteren. Je brengt successen, dilemma’s en aandachtspunten vanuit jouw (dagelijkse) praktijk in. Je werkt aan zelfreflectie en je persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei met “sparring partners op soortgelijke posities”. Je benoemt vanuit eigen regie jouw alternatieve oplossingen en mogelijkheden vanuit co-creatie en dialoog in dit lerend team.

Diversiteit aan werkvormen, tips en tools vitaliteit en leiderschap op boven en onderstroom afgestemd op de dynamiek van deze intervisiegroep, dit  lerend team. Je bent zelf de regisseur van je leerreis tijdens deze intervisie en leert van en met elkaar. Met heldere vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk.  

Spelregels voor een psychologisch veilig leerklimaat vanuit een lerende en waarderende mindset. Tools vanuit Leiderschapstrainingen, Mindfulness en Compassietraining, Systemisch Werk, Voice Dialogue.

Gewenst resultaat is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de meerwaarde en kwaliteit van het werk verbetert. De problemen, verbeterpunten worden geanalyseerd en van oplossingen voorzien. De deelnemers leren met en van elkaar door "successen", "kwetsbaarheden" en "fouten" te delen en collectief van te leren. De ander te bevragen waarbij oplossingen door inbrenger geformuleerd worden vanuit autonomie en eigen regie. Het leerproces bij intervisie is onderzoekend en reflectief van aard. Dit leerproces zorgt voor concrete resultaten. Vragen over intervisie, lerende teams?  Persoonlijk Ontwikkel of Scholingsbudget? Contact ons via Astrid Anna Kuin met een belafspraak via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of rechtstreeks via 06-46065362. Op zoek naar een Team Coach voor uw team? Zie Team Coaching

Intervisie. Rol en randvoorwaarden: veilig leerklimaat en resultaten

Soms is voor de begeleiding van intervisie een procesbegeleider gewenst. Een procesbegeleider, facilitator is iemand die een intervisiegroep begeleidt zonder er inhoudelijk aan deel te nemen. Het  voordeel van een externe is dat zij niet besmet is met de organisatiecultuur en dus met een frisse blik naar de mensen kijkt. En zoals het spreekwoord luidt: vreemde ogen dwingen. Een goede  procesbegeleider heeft ervaring met de ontwikkeling en verandering van groepen en heeft inzicht in mensen. Belangrijke competenties van de facilitator zijn empathie, sensitiviteit, luistervaardigheid, nieuwsgierigheid, geduld en leiderschap. 

Leiderschap om op de spelregels en randvoorwaarden voor succesvolle intervisie te faciliteren. De facilitator heeft de taak het juiste leerklimaat te realiseren zodat de bespreking van de casuïstiek een optimaal resultaat oplevert voor de casusinbrenger. De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer  de randvoorwaarden en spelregels in acht worden genomen  dit positief bijdraagt aan het succes van de bijeenkomst, het collectief leren, een psychologisch veilig leerklimaat en de openheid in de groep. 

Te faciliteren op de randvoorwaarden zoals:

 • gevoel van onderling vertrouwen en veiligheid;
 • gelijkheid;
 • aanwezigheid;
 • feedback en reflectie;
 • autonomie en eigen verantwoordelijkheid.

Je inventariseert met de deelnemers wat voor hen de gewenste resultaten zijn: wat zou je willen veranderen en leren? Wat wil je bereiken? Intervisie is een gefaseerd proces. Met een grote variëteit aan methoden Is bij elke methode in essentie een zestal kenmerkende fasen te formuleren en een voorbereiding. De methode zorgt voor focus, structuur en resultaat. Elke bijeenkomst wordt gestart met een voorbereiding en afgesloten met een reflectie. Tijdens de reflectie wisselen deelnemers, facilitator en casusinbrenger uit wat de bijeenkomst heeft opgeleverd met een heldere vertaalslag naar de praktijk. 

Met de intervisie en de facilitator als rolmodel trainen de deelnemers elkaar in communicatieve vaardigheden en feedback. Bij intervisie is het vooral belangrijk dat deelnemers elkaar vragen stellen en de werkelijkheid van een ander respecteren en niet te oordelen. Bij oordelen benadrukt iemand de eigen werkelijkheid, het eigen gelijk en de eigen mening. Het is de taak van een procesbegeleider erop toe te zien dat deelnemers elkaars grenzen respecteren. En het mooie daarvan is dat het paradoxaal genoeg leidt tot openheid en transparantie. Diverse speelse en dynamische werkvormen die energie geven. Tools voor communicatie die niet en wel bij intervisie (collectief leren en verbinding) passen. 

Lerende Teams: Intervisie houdt in dat een groep/team bewust leert te reflecteren en met elkaar in gesprek gaan over successen, problemen en verbeterpunten op het werk afgestemd op ontwikkelingen in de context en bij je klanten/doelgroepen. Deelnemers komen geregeld bij elkaar om:

 • visies op, opvattingen over, en ervaringen met het vak te delen;
 • op lastige werksituaties te reflecteren;
 • de eigen manier  van werken te toetsen;
 • persoonlijke vragen en dilemma's te analyseren en aan te  pakken;
 • handvatten te krijgen voor effectief denken en handelen;
 • inspiratie en energie op te doen.

 

Organisatie- en Teamontwikkeling: Context en meerwaarde

Leiders van organisaties willen graag werken met medewerkers die actief bijdragen aan de strategie en de organisatiedoelen van de onderneming. Daarmee   kan worden geanticipeerd op  marktontwikkelingen en blijft een  bedrijf, organisatie aantrekkelijk voor de klant. Het is wenselijk om met regelmaat de richting, de strategie en de concrete doelstellingen scherp te stellen en toe te lichten. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers  doordrongen zijn van de focus van de organisatie, is het nodig met elkaar methodisch van gedachten wisselen. Met intervisie als leerinstrument wordt gewerkt aan de individuele kwaliteiten en mogelijkheden  van de medewerkers, waardoor deze nog beter kunnen aansluiten op de bedrijfscultuur en -doelstellingen. De neergelegde visie en doelen kunnen via intervisie worden vertaald naar gewenst gedrag. Door intervisie toe te passen: krijgt men inzicht in de relatie tussen professionele opvattingen en werkwijzen zoals die door de werkgever worden geformuleerd en de eigen persoonlijke opvattingen over het werk Doe ik de juiste dingen? Hoe doe ik het eigenlijk?

Vragen over intervisie? Persoonlijk Ontwikkel of Scholingsbudget? Contact ons via Astrid Anna Kuin: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-46065362. 

Klanten: Rode Kruis, SMD Zaandam, Gemeente Amsterdam, diverse onderwijs en zorginstellingen, diverse Kinderkopvang organisaties;  Heineken, Politie Amsterdam, GGD, ING, diverse Startups. Ministerie Economische Zaken en Klimaat. Koninklijke Marine, Leiderschapstrainingen. OCW Training en Team Coaching.

Op zoek naar een teamcoach voor uw team, contact ons gerust over Team Coaching. Zie ook de Leergang Team Coaching en de Leergang Coaching en Faciliterend Leiderschap. Zie ook de Masterclass Systemisch Werk (Familie en Organisatie- en Teamopstellingen). Coaching in Organisaties is CRKBO gecertificeerd en geregistreerd.

 

Met de Opleiding tot Intervisiebegeleider leer je succesvol intervisie te begeleiden: Je leert te begeleiden boven en onder de waterlijn (boven en onderstroom), handelen en overtuigingen, met reflectie op de eigen en gezamenlijke professionele werkwijze en hoe deze optimaal te verbeteren, te leren. Met de inbreng van praktijkvoorbeelden verdere gewenste professionele ontwikkeling en samenwerking vorm te geven. Toe te lichten aan deelnemers wat intervisie van hen vraagt, wat het inhoudt en wat de voordelen zijn. Je licht de werkwijze van intervisie toe en begeleidt vanuit de regels en afspraken van intervisie. Je leert het basis werkmodel intervisie te begeleiden. En maakt kennis met diverse werkvormen passend bij jouw organisatie en doelgroep en ontvangt tips om intervisie effectief te begeleiden. Je leert te reflecteren op je eigen rol en hoe deze te verbeteren. Intervisie kan de deelnemers helpen een goede aanpak of oplossing voor een actueel werkprobleem te vinden.  Succesvolle intervisie vanuit oplossingsgericht coachen: reflectie en actieplan, vertaalslag naar de praktijk.

Start: najaar 2023 en voorjaar 2024! Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Programma op aanvraag. 

Programma Opleiding Intervisiebegeleider

Ieder programma is een maatwerkprogramma, Je ontvangt na een intakegesprek het maatwerkprogramma afgestemd op ervaring en opleiding deelnemers, op gewenste resultaat, organisatiecultuur en opleidingsbudget. Voorbeeld Maatwerk Programma op aanvraag. In het standaard programma komen onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Wat is intervisie? Context: Vertaalslag naar je eigen organisatie en professionals. Basis intervisiemodel. Reflecting team model (spelregels lerend team). Oplossingsgerichte werkvormen: Vier oplossingsgerichte vragen bij intervisie - Tips. Diverse intervisie werkvormen afgestemd op jouw verschillende intervisiegroepen (Hand-outs en Tips).- Context Lerende Organisaties/Teams, Professionals
 • Regels en afspraken bij intervisie; veilig leerklimaat (veiligheid en vertrouwen)
 • Het basismodel voor intervisie, de stappen leren te begeleiden. Evaluatie en zelfreflectie. Vertaalslag naar de praktijk.
 • Tools voor communicatie die niet en wel bij intervisie (collectief leren en verbinding) passen
 • Tips bij intervisie en de diverse werkvormen voor intervisie
 • Begeleiden van (intervisie)groepen op boven en onderstroom (interventies afstemmen op psychologische veiligheid in teams en gelaagdheden in leren)
 • Faciliteren vanuit een lerende mindset: waarderende feedback vanuit oplossingsgericht coachen en intervisie ("Wat werkt wel"; Positief en Toekomstgericht)
 • Faciliteren op de onderlinge communicatie: de dialoog; welke communicatie past bij intervisie (WIJ-taal versus IK-taal)
 • De diverse disciplines binnen de intervisiegroepen: optimaliseren van onderlinge communicatie in meerwaarde en wendbaarheid naar de doelgroep, de cliënt (de klant) en haar/zijn (support)systeem
 • Inbreng casuïstiek, ervaringen vanuit de praktijk (successen en “fouten”, aandachtspunten, die je wilt verbeteren) van de deelnemers op te vragen: intervisiegroep als lerend team: ieder leert individueel door eigen leervragen en leerdoelen in te brengen en af te ronden met een actieplan, vertaalslag naar de eigen praktijk. En ieder leert van elkaar, vertaalslag individueel van het geleerde in het leerteam (de intervisiegroep) naar de eigen praktijk en gezamenlijk voor het team.
 • Groepsdynamica en interventies voor de intervisiebegeleider boven- en onder de waterlijn - Eerste, tweede en derde orde leren 

 

Evaluaties 

Intervisie

"Tijdens de training intervisiebegeleider heb ik geregeld situaties kunnen bespreken over de intervisie van de professionals uit het veld; o.a. collega's. Onder deskundige begeleiding heb ik niet alleen meerdere oplossingen aangedragen gekregen, waaruit ik mijn eigen keuzes heb kunnen maken, maar ben ik me ook bewuster geworden van mijn houding en gedrag tijdens intervisiebijeenkomsten. Bijvoorbeeld hoe ik een intervisiegroep sneller in de actiemodus krijg bij lastige vraagstukken of hoe ik mijn allergie jegens een bepaald persoon/cliënt heb kunnen omzetten in doelgerichte actie. Door periodiek aan intervisie deel te nemen en intervisie te begeleiden heb ik ontdekt wat ik zelf anders kan doen om meer grip op situaties te krijgen."

"Het belangrijkste dat Astrid Anna mij biedt is veiligheid; zij geeft mij erkenning en biedt structuur. Zij is duidelijk en geeft mij alle ruimte te leren wat ik moet leren. Haar kracht is voor mij goed kunnen luisteren. Ik voel me altijd gehoord. en natuurlijk de stof en diversiteit aan methoden afgestemd op mijn verschillende intervisiegroepen."

  

Certificaat Opleiding Intervisiebegeleider 

crkboCoaching in Organisaties is CRKBO is gecertificeerd en erkend in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat. Hiertoe moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • participatie programma en toepassen van het geleerde in je praktijk  
 • reflectieverslagen trainingsdagen en van toepassing van het geleerde in de eigen praktijk/organisatie
 • syllabus bestuderen en toepassen in je dagelijkse praktijk als intervisiebegeleider
 • ben je als intervisiebegeleider actief voor de collega's Jeugd- en Gezinsprofessionals - SKJ registratie, dan zijn de deelnemers verplicht om in hun verslag van de bij jou gevolgde intervisie de drie verschillende dimensies in hun reflectie te verwerken
 • eindverslag/presentatie professioneel leerproces ("to celebrate"; oogsten).   

Voor data en maatwerk programma's kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Astrid Anna Kuin, Trainer, (Team)Coach en Intervisiebegeleider via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362. 

 

Coaching in Organisaties heeft afgelopen 25 jaar trainingen verzorgd onder andere Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, verzorgingshuis; SMD Zaandam; Socius Velsen; Heineken, ING, GGD, Vellig Thuis; Speciaal Onderwijs; ROC; Politie Amsterdam; Gezinscoaches; GGD; management gezinscoaches; Kinderopvang, Gemeente Amsterdam, Ministerie OCW, Ombudsman, Coördinator vertrouwenspersonen; Rode Kruis Hoofdkantoor, Rode Kruis Locaties; ACTA, RWS.

Wij zijn gecertificeerd als trainer/(team)coach Buurtzorg. Daarnaast hebben wij de afgelopen 20 jaar professionals opgeleid in de erkende Leergang Coaching (ruim 15 jaar gecertificeerd met het Certificaat European Quality Award NOCO/EMCC), Training Intervisiebegeleider en diverse Trainingen Oplossingsgericht Coachen. 

Astrid Anna Kuin is als bedrijfskundige (organisatie en teamontwikkeling) actief in diverse rollen, zoals senior coach, team coach en trainer als ook facilitator en  intervisiebegeleider. Zij faciliteert met veel energie en compassie lerende teams en intervisiegroepen in gewenste veranderingen op gedrags- en onderliggende niveaus (drijfveren, overtuigingen, zingeving en van betekenis te zijn). Zij heeft ruim zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal (Auteur van diverse Handboeken Groeps- en Teamdynamica; Interventies voor de facilitator op boven- en onderstroom).

Onze trainers zijn lid van LVSC, NOBTRA, NVP, Solutions Focused Community (RINO Amsterdam).

Meer informatie over Intervisie of de Opleiding Intervisiebegeleider?

Wil je intervisie inzetten voor jouw organisatie, professionals of leidinggevenden? En wil je een intervisiebegeleider inzetten om via een collectief leerproces succesvol resultaat te bereiken (het 'hoe' en het 'wat')?

Of wil je de opleiding tot intervisiebegeleider volgen? De opleiding wordt veelal In Company verzorgd en afgestemd op de organisatiecultuur en professionele beroeps- en gedragscode. Je kunt ook kiezen voor een Intensive, "een-op-een" afgestemd op jouw ervaring, leertempo en opleiding. Wij volgden daarin jouw agenda, je ontvangt feedback op jouw (online) sessies met jouw intervisiegroepen. Werktijden en locatie in onderling overleg en afgestemd op agenda deelnemer(s).

Je kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpersoon Astrid Anna Kuin: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  06-46065362

Een eerste intakegesprek is overigens zonder kosten. 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.