Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

intervisie 11Intervisie voor leerkrachten, interne coaches/begeleiders, trajectbegeleiders, (team)coaches, afdelings- en teamcoördinatoren, (HR)professionals en leidinggevenden, MZ-opleiders/adviseurs: het met collega’s bespreken van werkgerelateerde kwesties om daarmee het eigen leren en gewenste resultaten te verbeteren. Intervisie, ook voor leerteams en zelfsturende teams, kan je helpen een goede aanpak of oplossing voor een actueel werkprobleem te vinden. Succesvolle intervisie vanuit oplossingsgericht coachen: reflectie en actie (action learning). 

Inzet vanuit breed pakket aan methoden passend bij de context en gewenste ontwikkelingen van het leerteam/ intervisiegroep; leren en werken vanuit successen ('Broaden-and-Build': groeien innoveren en leren met behulp van positieve en constructieve feedback). Aandacht voor de context van de organisatie en de ontwikkelingen (naar zelfsturende/zelforganiserende) teams; best practices en worst practices: lerend en zelfoplossend vermogen van de intervisiegroep, het lerend team van professionals versterken met vertaalslag naar de praktijk om van steeds meer betekenis en waarde te zijn voor klanten/doelgroepen en omgeving.Met oplossingsgerichte intervisie versterken wij het zelflerend en zelfaccepterend vermogen van de deelnemer aan de intervisie. Afhankelijk van de vraagstelling en gewenste resultaten per intervisiegroep, maken wij gebruik van diverse tools, vanuit oplossingsgericht coachen, Kids Skills ook in te zetten voor jongeren en volwassenen; systemisch werk en tafelopstellingen, associatieve en creatieve werk- en spelvormen, Transactionele Analyse (van drama naar winnaarsdriehoek), Voice Dialogue, Enneagram persoonlijke patronen bij stress/werkdruk of spanning en gewenste persoonlijke en professionele ontwikkelingslijn. Neveneffect van de intervisie is dat binnen en tussen de teams meer informatie en oplossingen gedeeld en ingezet worden. Hiermee kan de professional en het team de performance en gewenste resultaten naar en met de doelgroepen blijvend verbeteren en optimaliseren. Met aandacht op de (verder te ontwikkelen) competenties, kwaliteit en accreditaties/certificering, leercontext en beroeps- en gedragscodes van de professional. Om als professional de optimale balans te bewaken tussen nabijheid en professionele afstand, de derde positie, kunnen deelnemers ook gebruik maken van tools vanuit de Mindfulness en Compassietraining. Belangrijkste principe bij intervisie is dat de cauïstiek van de deelnemers en het lerend en zelfoplossend vermogen binnen het team gefaciliteerd wordt. De methodiek is in overleg en afgestemd op de praktijk.Voor deelnemers Medezeggenschap is er de mogelijkheid tot inzet intervisor bij MZO-intervisiegroep t.b.v. accreditatie. De deelnemer brengt successen en leervragen in. De overige deelnemers stellen vragen en faciliteren het proces van zelfsturend, zelflerend, zelfaccepterend en zelfoplossend vermogen bij de collega uit deze intervisiegroep en de uitnodiging deze inzichten te vertalen naar zijn of haar praktijk en doelgroep (intern en extern). We benutten de Oplossingsgerichte methodiek van waarderende en constructieve feedback. We werken met het vijf stappen plan voor intervisie, waarbij aan het einde van iedere bijeenkomst alle deelnemers de eigen leervragen, inzichten en vertaalslag naar de praktijk benoemen. De deelnemer is eigenaar op zijn/haar leerproces en de vertaling van de gewenste verandering/doelen in zijn/haar praktijk. De intervisie wordt ingezet vanuit het omdenken en de paradigmashift naar mogelijkheden, kansen, successen. Dus vanuit de oplossingsgerichte intervisiemethodiek: elkaar coachen en faciliteren vanuit mogelijkheden en alternatieve oplossingen - reframing mindset. In het leerproces gaat het om zowel betrokkenheid als ook afstand nemen vanuit de derde positie; we werken met elkaar vanuit afspraken voor een veilig leerklimaat binnen deze groep (gedragscode vertrouwelijkheid). Wij zien iedere leervraag, successen en lastige situaties uit je praktijk, als een kans om je verder te ontwikkelen als professional of leidinggevende. Wij coachen vanuit het sterktperspectief bij de klant en nodigen de klant uit tot reflectie op (reflectieverslagen kort en bondig) en actieplan (wat ga je morgen en deze week anders doen?; litte steps; buddies in de werk- en leeromgeving organiseren en benutten). Intervisie wordt ingezet om het lerend vermogen en professioneel kapitaal binnen teams en binnen de intervisie (leerteams) uit te nutten en het leer- en verbeterpotentieel te versterken en te bekrachtigen. Onze coaches zijn vanaf 1992 ingezet op intervisie. Wij werken en coachen en faciliteren elkaar met behulp van de interventies op interactie- en bestaansniveau (gelijkwaardigheid; verantwoordelijkheid en eigenaarschap op leerproces). In een eerste kennismaking met de intervisiegroep starten we met onderlinge kennismaking, benoemen van gewenste resultaten en toelichten van de diverse methoden waarmee we met elkaar gaan werken. Met deze eerste bijeenkomst worden met elkaar de spelregels voor een veilig leerklimaat benoemd en gaan we (indien gewenst) direct aan de slag.

De ervaringen van deelnemers en teamleden die deze methodiek hanteerden zijn positief. Zij ervaren het gesprek als "lichter", vrolijker en positiever en gaan met meer en andere energie terug naar het werk. De inbrenger wordt zich bewust van wat zij/hij allemaal al gedaan heeft en wat dat al teweeg heeft gebracht.  Het nadenken over het benutten van wat al succesvol was, en daar nog meer van doen, levert creatieve gedachten op, stimuleert het innovatieve vermogen en zelf-oplossend vermogen bij het team, die associatief voortkomen uit deze reflecties en eerdere en toekomstig geplande acties (Reflecting and Acting Team: ervarend leren: leren door te doen). En een prachtig neveneffect is dat de deelnemers een kleine training in oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap (eigen regie op werkvermogen) krijgen en ervaren hoe het is om vanuit een oplossingsgerichte vraagstelling (paradigma van vragen stellen en luisteren in plaats van adviseren en overnemen) te werken en te leren. En dit weer zelf elders toe te passen (Axioma 3 en 4: leer er van en leer het elkaar). 

Deze methode combineert een oplossingsgerichte vraagstelling met een gespreksvorm waarin door verschillende teamleden afwisselend actief gepraat en geluisterd wordt. Dat betekent meer tijd voor ‘professionele reflectie’ en ‘(anders) doen (Action Learning): wat leer je van elkaar en wat neem je mee en vanuit eigenaarschap, zelfsturing en eigen regie: wat ga je anders doen morgen, komende dagen? Little steps en DKW inzetten. Oplossingsgericht:  Het woord zegt het al, de oplossingsgerichte methode (solution focus)  focust op de oplossing en niet (of in mindere mate) op het probleem.  Daarbij wordt vooral gekeken naar wat wel werkt (in plaats van wat niet, of waarom niet), naar uitzonderingssituaties (wanneer is het probleem er niet). De oplossing komt meer in beeld als de probleem vrager in staat is om te beschrijven wat hij eigenlijk zou willen. Welke eindsituatie. Een helder toekomstbeeld. Van dat toekomst beeld maak je een zo concreet mogelijke voorstelling, en dan verken je welke kleine stapjes je kunt zetten om dat toekomstbeeld dichterbij te brengen. Het oplossingsgerichte zit hem in deze methode in de wijze van vragen stellen, gericht op mogelijkheden, op wat werkt, op hulpbronnen, op het benoemen van vooruitgang. Deelnemers leren zich de spelregels eigen te maken en toe te passen in de eigen organisatie en teams.

 

Aanvraag Amsterdamse Lerarenbeurs vanaf 14 maart 2018! Tussen 14 maart en 22 april 2018 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2018-2019 of de komende twee schooljaren, dus 2017-2018 en 2018-2019. Lees hier hoe u subsidie kunt aanvragen.

Hiermee ontwikkel je meer inzicht in jezelf (je performance en effectiviteit als professional), in anderen en in de teamontwikkeling binnen de lerende organisaties. Hiermee kan je voor jezelf verdere gewenste veranderingen, gedrag en vaardigheden inzetten naar jouw doelgroep (interne en/of externe) klant. Intervisie is een van de belangrijke bouwstenen voor de lerende organisatie. Senge spreekt ook over Presence in persoonlijk leiderschap; vanuit het hier-en-nu je koers uit te zetten en bij te sturen. Door vanuit rust, reflectie bewust keuzes te maken en je actieplan vanuit proactief leiderschap in te zetten. Vanuit de methodiek Relfecting Team benut je ontvangen feedback. Lerende teams zijn de bouwstenen van de lerende organisatie. Vanuit een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen zet je met elkaar de lastiger casuïstiek in en benoem je daarnaast je (kleine) successen om van daaruit je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen.

Reflecteren en vanuit successen veranderen en bijsturen worden in de methoden van succesvolle en oplossinsgerichte intervisie meegenomen. de klant wordt uitgenodigd zijn of haar persoonlijk actieplan te benoemen en de volgende sessie de ervaringen als ook hernieuwde vragen uit de praktijk in te brengen.

Doelstelling: Intervisie richt zich op het verbeteren van het eigen functioneren in het werk (inzicht, vaardigheid, bewustzijn, attitude, loopbaan). Dit kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie (effectiviteit, klimaat van samenwerking en leren, professionaliteit, veranderingspotentieel, vernieuwing), maar dit is geen hoofddoel. Het belangrijkste doel is te reflecteren op je persoonlijk en professioneel leiderschap en ontwikkelingen mede aan de hand van feedback te benoemen en mee aan de slag te gaan. Het gaat uiteindelijk om de eigen effectiviteit, zelfstandigheid en weerbaarheid te vergroten. De voortgaande ontwikkelingen van het lerend vermogen van teams en organisaties (zie oplossingsgericht werken en coachen) zijn ook van invloed op de intervisie-methodieken. Wij leveren per organisatie en team maatwerk aan en maken hierbij gebruik van de methoden van oplossingsgerichte en succesvolle intervisie. Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze partners en onze contactpersoon drs. Astrid Anna Kuin via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362. Voor oplossingsgericht coachen en leiderschap zie op deze website Masterclass Solutions Focused Coaching en Leiderschap

Evaluaties begeleide intervisie: 

"Tijdens intervisie heb ik geregeld situaties kunnen bespreken met professionals uit het veld; o.a. collega MZ-trainers. Onder deskundige begeleiding heb ik niet alleen meerdere oplossingen aangedragen gekregen, waaruit ik mijn eigen keuzes heb kunnen maken, maar ben ik me ook bewuster geworden van mijn houding en gedrag tijdens MZ-trainingen. Bijvoorbeeld hoe ik een OR sneller in de actiemodus krijg bij lastige vraagstukken of hoe ik mijn allergie jegens een bepaalde voorzitter heb kunnen omzetten in doelgerichte actie. Door periodiek aan intervisie deel te nemen heb ik ontdekt wat ik zelf anders kan doen om meer grip op situaties te krijgen."

Toelichting intervisie

IntervisieIntervisie wordt ingezet door professionals en managers, zowel organisatie overstijgend als ook binnen de organisatie, onder andere door (MT)teams. Intervisie is met collega's - door uitwisseling, feedback, reflectie en experimenteren - leren over de eigen vakuitoefening en te werken aan optimalisering van de eigen performance en die van het team en de organisatie (klant- en resultaatgericht vanuit proactief leiderschap).

Het werk en het eigen functioneren staan centraal. bijvoorbeeld het optreden bij klanten, samenwerking, vaardigheden, attitude, stijl, gedragspatronen, dilemma's, ontwikkelingen in leiderschapsstijl en communicatieve vaardigheden. Centraal staat steeds dat betreffende persoon ervan leert en er beter door gaat functioneren. Wat er aan de orde gesteld wordt en hoe diep het gaat, bepaalt de inbrenger zelf. Van belang is dat de deelnemers de organisatorische voorwaarden scheppen en bewaken (aanwezigheid!) en ook dat iedere deelnemer een inzet wil leveren zowel door zelf met vragen te komen als door anderen actief te helpen leren. Uiteraard is deelname vrijwillig. 

Intervisie - ervarend leren  - Succesvolle intervisie - Interventies vanuit Oplossingsgerichte Intervisie - Reflecting Team

We werken met het ervarend leren model van Kolb en met het “levend leren model” van Ruth Cohn. Dit betekent dat je je eigen leider bent in je leerproces en zelf verantwoordelijk bent voor de gewenste resultaten. Leerthema’s van jezelf en van de groep worden ondersteund met relevante literatuur en publicaties.Voor intervisie en coaching maken we gebruik van een variëteit aan methoden en interventies passend bij de ontwikkeling en autonomie van de groep/team.

De lerende organisatie, het lerende team; reflecting team

In termen van de lerende organisatie streven we naar double-loop-learning: leren te leren door werksituaties op metaniveau te observeren en te interveniëren. Passend bij de leervragen en het leerproces van de groep, worden zowel rationele als associatieve methoden gebruikt.  We werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling: onder andere ook kwaliteiten, valkuilen en gewenste ontwikkelingslijn. Deelnemers zeggen vooral baat te hebben gehad bij het delen van eigen ervaringen met anderen en het in de praktijk toepassen van de ontvangen feedback. 

Vorm van de intervisiebijeenkomsten

We starten iedere bijeenkomst met een inventarisatie van de (actuele) leervragen van de deelnemers en ruimte voor inbreng van casuïstiek. De methodiek volgt de ingebrachte casuïstiek van de deelnemers. We sluiten iedere bijeenkomst af met een individueel actieplan. 

Certificaat van de intervisie

Alle deelnemers ontvangen een certificaat. Hiertoe moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • deelname aan alle sessies 
 • uiteraard is deelname vrijwillig!
 • gelijkwaardige verdeling van inbreng van casuïstiek (voorbeelden vanuit je praktijk die je wilt verbeteren)
 • reflectieverslagen van de sessies en vooral het individuele leerproces en het actieplan
 • beschrijven van de ervaringen door nieuw en ander gedrag toe te passen vanuit het benoemde actieplan (ervarend leren)

Tijd en frequentie

De frequentie en duur wordt in overleg met de betrokkenen vastgelegd. 

Certificering PE-punten; aanvraag Amsterdamse Lerarenbeurs 2018-2019

Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het actieplan (ervarend leren en reflectie op het leerproces). De deelnemer  wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. De cursist kan facultatief een aantal extra supervisiesessies boeken om zijn of haar leerproces te intensiveren. Daarnaast presenteert iedere deelnemer op de laatste dag een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten. Om te voldoen aan de certificeringseisen is participatie aan de trainingsdagen (contacturen) verplicht; wordt student gevraagd de relevante artikelen en literatuur te lezen; casuïstiek uit de praktijk voor te bereiden; het geleerde uit de trainingsdagen toe te passen in de eigen praktijk (actieplan; leeropbrengst vertalen naar praktijk en deze ervaringen inbrengen op de volgende trainingsdag); reflectieverslag per dag te schrijven waarin omschreven de leeropbrengst van de dag en hoe dit te gaan toepassen in tussenliggende periode (reflectieverslag en actieplan); oefeningen vanuit de trainingsdag toe te passen; op de laatste dag van de Master schrijft de student een eindwerkstuk (met in de bijlage de reflectieverslagen per dag). De student verzorgt een korte presentatie waarin hij/zij de leeropbrengst van dit gezamenlijk leertraject presenteert. U ontvangt een certificaat met per dagdeel een PE punt. De professionele leergemeenschap/intervisie wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma. Wilt u een aanvraag doen voor de Amsterdamse Lerarenbeurs 2018-2019 aanvraag 14 maart tot 22 april 2018 door deze Masterclass te volgen, individueel of met een groep (professionele leergemeenschap - peer-feedback)? Lees dan hoe u deze kunt aanvragen en bij eventuele vragen kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor een eerste intakegesprek en een maatwerkaanbod en offerte. Voor de informatie over deze subsidie verwijzen wij u naar : https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse/lerarenbeurs/

 

Intervisiebegeleiders - senior coaches en trainers

Na een intakegesprek zullen wij in overleg met onze klant een van onze partners met de specifieke deskundigheid voor uw organisatie (profit, non-profit en met ervaring in uw branche) inzetten om de intervisie te begeleiden. Een van de begeleiders is Astrid Anna Kuin met ruim 25 jaar ervaring als trainer met de Leergang Train de Trainer en de Leergang Coaching en met trainingen Persoonlijke Leiderschap en Coachend Leidinggeven. Als senior-coach/supervisor en als (interim)manager/professional heeft zij 25 jaar expertise opgebouwd in de profit en non-profit sector. Zij heeft in 1992 haar opleiding tot supervisor/intervisie begleider gevolgd, en in 2012/2015 een verdere specialisatie met certificering in het systemisch werk en oplossingsgericht werken (toe te passen bij coachen en intervisie) behaald. Als sociaal psycholoog is zij gedurende haar studie en daarna ingezet op teamcoaching.

Meer informatie over Intervisie?

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons via de contactpersoon Astrid Anna Kuin opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of via 0251-670026 of 06-46065362

Een eerste intakegesprek is overigens zonder kosten. 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.