Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

dolfijnenVoice Dialogue, Focussen bij stress/werkdruk en verdere professionele ontwikkeling. Als coach, leerkracht/docent benutten van het Systemisch werken in combinatie met de Transactionele Analyse: bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende stemmen in je die enerzijds vinden dat ... maar anderzijds ook ... Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ´ikken´. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens  en een lichamelijke gewaarwording. Inzet van Focussen en Voice Dialogue: lichaamsgericht luisteren, waarnemen en kantelen naar mogelijkheden en oplossingen vanuit eigenaarschap bij jouw doelgroep. Je leert te coachen met methoden en stappenplan Voice Dialogue, Focussen en systemisch coachen: dilemma´s coachen. 

Tijdens deze Masterclass breng je ervaringen vanuit je praktijk in en leert in de rol van coach je doelgroep boven en onder de waterlijn te coachen: gedrag en mindset. Een creatieve leerwerkplaats om ervarend te leren en vanuit persoonlijk leiderschap en lerende organisaties Senge, Transactionele Analyse van Eric Berne, Mindfulness je doelgroep passend en effectief te coachen. Te coachen op zowel context als gewenste verandering bij je doelgroep.

Focussen bij stress en dilemma's is een procesgerichte, lichaamsgeoriënteerde werkwijze om het lichamelijk bewustzijn van de coachee te vergroten om hiermee van binnenuit blijvende verandering in gang te zetten. De coach leert deze werkwijze in de eigen werkwijze toe te passen. De coach leert de coachee stapsgewijs zelf te focussen (het aanleren van de vaardigheid en om via een aantal processtappen het lichamelijk ervaren gevoel te herkennen. De coach leert de zes stappen van focussen toe te passen.

Met de coachingstechniek van Voice Dialogue ga je in dialoog met de innerlijke stemmen van de coachee. Iedere stem, iedere kant van een persoon heeft een functie.  Iedere stem kent emoties en energie en geeft richting aan iemands gedrag. Door in dialoog te gaan met de innerlijke stemmen kan de coachee leren deze verschillende kanten van zichzelf te omarmen (zelfaccepterend vermogen, to embrace obstacles, herberg, lerende mindset) De coachee leert door deze dialoog de verschillende kanten te ervaren, waar te nemen en de energie steeds bewuster in te zetten en onbenutte talenten van zichzelf toe te laten. De coachee ervaart iedere kant, subpersoonlijkheid van zichzelf als iets wat bij hem/haar hoort, met de daarbij behorende energie, emotie en innerlijk stem als een deel van zichzelf en meer rust, acceptatie en vitaliteit ervaren. Voice Dialogue gaat uit van drie verschillende bewustzijnsniveaus: onbewust handelend ego, bewust ego en gewaar zijn. We bewegen ons op het onbewust handelend ego als we hier niet over nadenken en soms een van onze subpersonen het stuur overneemt (zie metafoor bus met ikken). Coachen we de klant vanuit het bewuste ego dan denken we na, reflecteren over dit handelend ego …Denken we na over dit handelend ego en realiseren we ons dat we verschillende keuzemogelijkheden hebben, dan begeven we ons op het niveau van het bewuste ego. Op het moment dat we vanuit ons bewuste ego waardevrij kunnen kijken naar onze innerlijke subpersonen, dan zijn we aan het coachen vanuit het niveau van gewaar-zijn. Je kijkt als het ware naar jezelf van een afstandje (het bewuste ego): wie er achter het stuur zit (het handelend ego), wie er op de achterbank zitten (de primaire subpersonen) en wie ver weggestopt zijn, verborgen, je verstoten kanten/subpersonen. Inzetten en benutten van oefeningen en methoden vanuit psychodrama door de coach zodat de coachee beide kanten van het dilemma energetisch kan ervaren en optimaal voor- en nadelen kan benoemen en gewenste verandering vanuit eigenheid en eigenaarschap vervolg kan geven. Benutten van deze methoden om praktijksituaties van de coach of via opstellingen of via psychodrama-methoden neer te zetten. Zie raakvlakken met de methoden vanuit Voice Dialogue en energetisch werken: de coachee leert zichzelf en zijn/haar context te ervaren en te observeren, waar te nemen vanuit de derde positie, om vanuit bewust-zijn optimale keuzes te kunnen maken ten aanzien van gewenste veranderingen, doelen en gedrag (Metafoor: de klant als regisseur van zijn/haar eigen leven; 3e positie). Oefening successen coachee: vanuit positieve energie reeds behaalde successen en gewenste successen /veranderingen neerzetten (If you can think it, you can do it). De kracht van de verbeelding optimaal te benutten. Oefenen met diverse technieken vanuit Psychodrama, zoals dubbelen, spiegelen en rolverwisseling.

Systemische benadering; als coach leer je de basisprincipes van systemisch werk, we coachen vanuit inclusie, de klant en zijn context/systeem. In coaching hebben we te maken met ‘onzichtbare dynamieken’ die gericht zijn op het handhaven van patronen in het systeem van de coachee. We nodigen de coachee uit datgene wat impliciet aanwezig is expliciet te maken. De coach coacht de coachee om ‘terugkerende gedrags- en/of interactiepatronen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Door dit bespreekbaar te maken wordt de coachee zich bewust van haar/zijn eigen rol in het geheel en kan gezocht worden naar gedragsalternatieven of veranderingen. De coach leert methoden om met de klant het groter geheel, de context er bij te betrekken, gebruikmakend van het genogram vanuit diverse methoden, van ‘symbolen’ of om de klant te faciliteren in een ruimte op te stellen of een tafelopstelling neer te zetten. 

Achtergronden: Watzlawick, Bateson en Senge: systemisch waar te nemen, de kracht en invloed van het systeem. Eric Berne spreekt over het ‘script’ vanuit de Transactionele Analyse. Oplossingsgericht coachen richt zich vervolgens op het waarnemen en bij te sturen vanuit je innerlijk kompas, je ambitie en dromen, door te accepteren wat is. Als coach transitie processen en fasen daarin te faciliteren. Dit vraagt van de coach zelfinzicht en het trainen van deze methoden met anderen en feedback te ontvangen. Het systemisch coachen gaat over het ervaren wat is, wat er mis is, wat er uit balans is, waar de onbewuste spanning zit (coachen onder de waterlijn). Werken in de ruimte met energie en ervaren van wat is, accepteren van wat is zonder oordeel, betekent dat de coachee kijkt naar het groter geheel, het grotere ‘veld’ waarin hij/zij zich als persoon bevindt. Het gaat dan om de invloed van de cultuur, de organisatie, het gezin, de familie en voorgaande generaties, van ‘ongeschreven wetten’. De historie en de eigen plaats die je al dan niet inneemt en wat je onbewust van ouders en grootouders met je meedraagt. Systemisch coachen heeft een diagnostische, verhelderende functie, het helpt je coachee in het waarnemen en bewust-zijn: thema’s en belemmerende patronen worden zichtbaar en herkenbaar vanuit het systeem.

Transactionele Analyse (TA): transacties – doelgerichte interacties - door de coach zodat de klant kan afstemmen op de verschillende egoposities (ouder, volwassene en kind). Inzicht in het OVK-model en egoposities en deze kunnen toepassen bij je klant. Inzicht in drivers bij stress en ombuigen naar gewenste positieve ontwikkeling (Ik ben OK; jij bent OK). Benutten van de egoposities bij systemisch werk en tafelopstellingen en opstellingen in de ruimte.

ImageTransities coachen, creatie en leerspiraal, Theorie U en systemisch werk: benutten van het verbeeldend en associatieve vermogen bij de klant: coachen met metaforen en visualisaties en andere associatieve werkvormen. Innerlijke dialoog; coachen op innerlijke wijsheid vanuit beelden, metaforen en visualisaties en/of de brief/ansicht, oefening successen 2+1 (visualiseren van de toekomst), oefening droombeeld, oefening wondervraag / Next Challenge, Vita pizza, Top 20; Talking Stick en medicijnkaarten. Coachen Creatiespiraal bij jongeren. Zie artikel verbeeldingskracht directeur gezondheidszorg, Lidy Hartemink. Metafoor van de herberg. De centrale vraag van de Theorie U is: hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan mijn sociale omgeving de sleutel ligt in het verschuiven van onze aandacht (paradigma). Hierdoor zullen we de wereld anders bezien. “We zullen gaan navigeren langs de obstakels die ons lemmeren om ons dieper niveau van bewustzijn te bereiken, daar vinden we een bron van innerlijke wijsheid, waarin de toekomst (om diepgaande innovatie en verandering te bewerkstelligen) reeds besloten ligt.” - Otto Scharmer. Het model is opgebouwd uit drie fases die vervolgens zijn onderverdeeld in tussenliggende stappen, waarmee klanten de juiste mentale ruimte creëren om creativiteit en diepgaande inzichten te ontlokken.  

Partners/begeleiders van deze Masterclass: drs Astrid Anna Kuin (cultureel antropoloog/creatieve therapie/corporate coach: verbindende leerateliers en  communities coachen op transitie, duurzaamheid en wederkerigheid in organisaties/teams en de samenleving - diversiteit en inclusie - Bedrijfskundige (Erasmus Rotterdam) - sociale psychologie, groeps- en teamdynamica, Transactionele Analyse; organisatie en teamontwikkeling; vitaliteitsprogramma's en coachen op vitaliseren en innoveren; teamcoach; trainer European Quality Award NOBCO/EMCC Foundation Leergang Coaching; Masterclasses Oplossingsgericht coachen en Persoonlijk Leiderschap. Ineke Pet, trainer, coach en adviseur, Phoenix opleiding systemisch werk en Plata systemisch werk en Transactionele Analyse; voorheen adviseur/assessor bij GITP.

Doelgroep: leerkrachten, docenten, (ervaren) interne (team) coaches en intern begeleiders, beeldcoaches, (HR) leidinggevenden en (MZ) professionals.

In deze Masterclass komt het Focussen, Voice Dialogue, Systemisch werken en Transactionele Analyse uitgebreid aan de orde. De coach leert deze methoden toe te passen in de eigen praktijk, door ze tijdens de Masterclass te oefenen en plenair te observeren. We maken gebruik van het focussen, Voice Dialogue methoden en speelse werkvormen, psychodrama. U leert  te coachen vanuit het systemisch en energetisch werken (onder de waterlijn; dat wat impliciet is expliciet maken. Senge Presence: waarnemen en gewaar-zijn, reframing, oplossingsgericht coachen; Trap op/Trap af; acht stappen model).

Werken met (tafel)opstellingen als (interne) coach: het werken met opstellingen is gebaseerd op de systeemtheoretische inzichten en wordt daarom ook wel aangeduid als ´systemisch´ werk. Zowel door de relaties met het systeemdenken als het gebruik van de intuïtie heeft het een verwantschap met het werk van Senge (lerende organisatie).´Net als een familie is een organisatie een systeem. Door elementen van dat systeem op te stellen, wordt letterlijk zichtbaar in welke richting de oplossing voor dilemma´s gezocht mogen worden.´ De principes van de methode worden toegelicht en er wordt centraal en in tweetallen geoefend. Werken met o.a. tafelopstellingen is een zeer inzichtelijk instrument voor coach en gecoachte.

Maatwerkprogramma met onderdelen te kiezen op basis van intake, gewenste verandering en casuïstiek:

 • Faciliteren van de dialoog en van de innerlijke dialoog (je innerlijke stem en kompas - Covey en Jon Kabat Zinn - vitaliseren en proactief en persoonlijk leiderschap).
 • Inzetten van energetisch werk, context in de opstelling waarnemen, ruimtelijke vormgeven, de polariteiten in het energetisch veld. Systemisch luisteren. En ook: zonder oordeel te luisteren, paradigma bewustwording…en mogelijke verschuiving van paradigma. Verstrikking, binding, loyaliteit. De basis principes van systemisch werk en hoe bij te sturen op energetisch niveau. Visualiseren.
 • Storytelling/verhalend luisteren, Talking stick, vanuit meerdere posities je verhaal beluisteren, op verschillende manieren je verhaal beschouwen….bewustwording …keuzeprocessen ….afstemmen op jezelf en de klant/organisatie.
 • Veranderingsprocessen bij de klanten coachen, transitie, fasen en diverse methoden, onder andere de U-curve
 • Visualiseren op gewenste veranderingen vanuit zelfsturend en zelfoplossend vermogen bij de klant
 • Diverse methoden om te werken aan gewaar-zijn, waarnemen en mogelijke paradigma verschuiving bij de klant (Presence; pijlers/principes; lerende mindset); waarderende en constructieve feedback en coachen op successen; coachen van zelf-accepterend en zelf-lerend vermogen bij de klant
 • Werken en coachen met metaforen en medicijnkaarten; verankeren van leerprocessen; inzetten van visualiserend en vernieuwend vermogen
 • Leren van en met elkaar - community. Yalom de helende werking van coaching, individueel en met leerteams/groepen.
 • Fasering in de het coachingstraject en de coachingsniveaus: inzet achttal interventieniveaus. Het kloppend hart tijdens de coaching: coachen op zelf-accepterend vermogen, onder de waterlijn, interventies op bestaans- en gevoelsniveau: erkenning. Lerende teams en professionals: de moed van de kwetsbaarheid; zelfonthulling als interventie. Relatie naar TA en energetisch werk en VD.
 • Jouw missie als professional/leidinggevende/(team)coach: de “redder” in je, wat in jou maakt dat je dit werk doet? Hoe zorg je voor je eigen voeding. De “rebel” in je? De innerlijke criticus/kritische ouder in je? Ontwikkelen van mildheid en (zelf)compassie, van mededogen - oefeningen. Hoe ziet je eigen voeding er uit? Ontwikkelen van je eigen innerlijke voedende ouder: Work/Life Balance (Top 20; Vita Pizza).
 • Verbinding in leiderschap, de relatie regelen. Hoe regel je je relatie met je klant/medewerkers. Een leerklimaat van accepteren, onvoorwaardelijke aandacht, fouten bespreekbaar maken, jezelf verbeteren, jezelf in de spiegel durven kijken.
 • Creatiespanning: hoe zorg je voor uitdaging en verbetering in je werk? Benutten van associatieve werkvormen.
 • Mindfulnessoefeningen: verbinding maken met je innerlijke kompas, verstilling, waarnemen, gewaar-zijn vanuit het hier-en-nu. Kunnen switchen tussen doe-modus en zijns-modus; afstand kunnen nemen. Opmerkzaam zijn van…zonder er mee samen te vallen. Vanuit je automatische piloot naar bewustzijn naar keuzes …
 • Afstemmen en faciliteren van de klantvraag/ontwikkeling: wat is de echte vraag? Wat is er nodig om te veranderen? De polariteiten ‘verlangen versus angsten’. Faciliteren van denken en doen vanuit onmogelijkheden (slachtoffer; afhankelijkheid) naar mogelijkheden en kansen (sturen; regie nemen schepper). Het kantelpunt faciliteren, de cirkel of influence, de innerlijke stem, van lijden aan naar leiden van talenten/kwaliteiten.
 • TGI: focussen op resultaten en kwaliteit, afstemmen op klant, context, persoonlijkheid en interactie (team/wij)
 • Werken met beelden/associatief lerend vermogen…. De relativering van het cognitieve leren, de ratio …metapositie en interventies op bestaansniveau, vanuit innerlijk weten en leren, leren van binnenuit….
 • Welke patronen ontwikkel je met je klant? Welke patronen zie je in de klantorganisatie? Hoe op te pakken? Wat doe je zelf daarin? Hoe faciliteer je de klant daarbij?
 • Kwaliteitenprofiel; coachen vanuit metaforen op kwaliteiten, schatkist bij je klant (en de verborgen kwaliteiten); systemisch werken met je klant
 • Visie op het vak? Gelijkwaardigheid….zelfsturing…leiderschap…authenticiteit en eigenheid…de relatie met je klant maar ook met jezelf….werken vanuit echtheid, ieder kan een kleine bijdrage leveren aan het geheel als je maar echt zegt wat er is, de relatie zuiver houden (systemisch gewaar zijn van ..). Interventies in het Hier-en-Nu, vanuit inclusie en diversiteit. Faciliteren van een proces bij je klant (of organisatie) waarin deze zelf verantwoordelijkheid gaat nemen.
 • Voice Dialogue en focussen (lichaamsgericht luisteren naar wat is – iets – in je binnenwereld): verkennen van de verschillende stemmen in jezelf. Luisteren en bewustworden van deze verschillende “Ikken”. Wie is er aan het roer tot nog toe? Wie bestuurt de bus met verschillende Ikken in jezelf? Ben je je hiervan bewust? Hoe neem je de regie?... bij jezelf beluisteren, bij je klant beluisteren. Methoden vanuit psychodrama.
 • Genogram en systemisch werk; transitie curve
 • Transactionele Analyse; interventies coach vanuit welke egoposities om vanuit gelijkwaardigheid de klant te coachen op zelfsturend en zelfoplossend vermogen. Kantelen van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek, rol van de klant en rol van de coach.
 • …over boosheid en grenzen stellen… je emoties (h)erkennen en beluisteren. Zelf-accepterende vermogen bij de klant coachen vanuit onder andere Mindfulness, systemisch werk, Voice Dialogue, Transactionele Analyse en weten te kantelen (Senge mental model, van BO naar SO); gewaar-zijn oefenen
 • Parallelprocessen en synchroniciteit….

Als professional of leidinggevende in de rol van coach, kennismaken met en inzicht verwerven in de achtergronden en methodiek van het systemisch werken (individuele coaching coachen met tafelopstellingen) en energetisch werken (coachen en interventies onder de waterlijn) en deze leren toe te passen bij de klant, afgestemd op de ontwikkelingsvraag en gewenste leerresultaten van de klant (eigenaarschap en zelfsturing klant); waarbij de klant zelf zijn/haar oplossend vermogen inzet in zijn/haar praktijk. De student past hierbij toe de vaardigheden vanuit Mindfulness:  je energetisch leegmaken, verstillen en vanuit een neutrale houding afstemmen op de klant en diens leer- en ontwikkelingsvragen. Systemisch te leren te luisteren naar de klant; (Senge: Presence and Reframing Mental Model, The Fifth Discipline, Belemmerende versus stimulerende oplossingsgericht overtuigingen, Mental Model: “Trap af- Trap op”). Met de tafelopstelling gecombineerd met de drie egoposities O-V-K, maakt de klant een opstelling en kan deze vervolgens observeren en energetisch ervaren. De klant leert bij zijn leervraag en de systemische opstelling hiervan, waar te nemen, bewust te zien en te zijn en vervolgens eigen keuzes vanuit persoonlijk leiderschap te maken naar de gewenste ontwikkeling en resultaten. Zie Cirkel van acht en de Mindfulness-Compassie training: accepteren wat is en bijsturen wat binnen de eigen mogelijkheden ligt. Inzetten persoonlijk leiderschap (de klant is ervaringsdeskundige) van eigen (verborgen) talent (schatkist) van de klant naar voor de klant gewenste situatie/toekomst.   “Visualiserend en Verbeeldend vermogen”: energetisch werken met beelden en energie verleden-heden-toekomst; afstemmen op gewenste resultaat bij klant (oefening droombeeld; visualisatieoefeningen).

Praktische informatie; Certificering 

 • Doelgroep: professionals, (HR/MD)leidinggevenden, ervaren coaches, adviseurs, (team)coaches, interne coaches/begeleiders, mentoren en overige (MZ en OR) professionals
 • Planning is in overleg met de betrokkenen die zich reeds hebben ingeschreven. Start: voorjaar 2021, najaar 2021
 • Frequentie en tijdsduur: acht tot tien bijeenkomsten om de vier a zes weken; intakegesprek verplicht.  Locatie, data en tijdstippen gaan in overleg met de betrokkenen.
 • Locatie: Amsterdam centrum; Rotterdam, Castricum of Castricum aan zee; locatie naar keuze; locatie organisatie deelnemers Als pilot is er met een aantal belangstellende deelnemers als trainingslocatie Barcelona. Meld je aan via mail als je hier belangstelling voor  hebt.
 • Toelating: na een intakegesprek
 • Certificering. Zowel als In Company (data in overleg met opdrachtgever; als Intensive individueel of met twee- of drietal; Open Inschrijving.

Intakegesprek

Op basis van een eerste gesprek ontvangt u van ons een passend maatwerkprogramma afgestemd op uw praktijk, agenda en opleidingsbudget. Uw praktijk en succeservaringen zijn leidend in dit programma, de methode en werkvormen ondersteunen u in uw verdere gewenste professionele ontwikkeling en leiderschap binnen uw organisatie. 

Neem geheel vrijblijvend contact op voor een intakegesprek met een van onze trainers via onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 06-46065362. De modules uit deze Masterclass zijn ook inzetbaar voor een In Company programma voor medewerkers, leidinggevenden en (young) professionals in een organisatie.

Kosten en data

Voor het voorjaar en najaar 2020  zijn de kosten 570 euro per module, exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten. Indien u  tien modules boekt, zijn de kosten 530 euro excl. btw per module. Bij kleine leergroepen werken wij op eigen locatie en vervallen deze kosten. Het is mogelijk deze opleidings-kosten te spreiden over de twee schooljaren of kalenderjaren. Keuze uit totaal zes, acht of tien bijeenkomsten (in overleg). Doorlopende Masterclass voorjaar en najaar 2020 en voorjaar 2021: data op aanvraag en in overleg met betrokkenen ook In Company. maatwerk programma, planning en locatie.

Scholingsbudget

Mocht u uw scholingsbudget willen spreiden over 2020 en 2021 dan kan er afhankelijk van de planning van de Masterclass, onderzocht worden of het mogelijk is de kosten over 2020/2021 te spreiden. U kunt ook onderzoeken of deze Masterclass Persoonsgerichte Coaching - Multidisciplinaire interventies voor de coach of de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap voor u wordt vergoed via de Lerarenbeurs Amsterdam. U kunt hiertoe vanaf februari 2021  een aanvraag indienen. Voor deelnemers uit non-profit organisaties wordt geen btw doorberekend.

Certificering

De Masterclass wordt afgesloten met een certificaat. Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het actieplan. De student wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. De cursist kan facultatief een aantal extra supervisiesessies boeken om zijn of haar leerproces te intensiveren.

Certificeringseisen

 • Participatie aan de trainingsbijeenkomsten
 • Student wordt gevraagd de relevante artikelen en literatuur te lezen
 • Casuïstiek uit de praktijk voor te bereiden
 • Het geleerde uit de trainingsbijeenkomst toe te passen in de eigen praktijk
 • Dagelijks een reflectieverslag te schrijven over de leeropbrengst van de dag en hoe dit te gaan toepassen in tussenliggende periode
 • Oefeningen vanuit de trainingsbijeenkomst toe te passen
 • Op de laatste dag van de Master schrijf je een eindwerkstuk en vindt toetsing plaats op basis van aangeleverd literatuur gedurende de Masterclass
 • Een korte presentatie waarin hij/zij de leeropbrengst van de Masterclass presenteert.

De Masterclass wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma.

 

Senior trainers/coaches

Astrid Anna Kuin, senior coach en trainer van Coaching in Organisaties. Met culturele antroplogie en bedrijfskunde met als specialisaties team- en organisatieontwikkeling en sociale psychologie, heeft zij een eclectische en pragmatische aanpak. Vanaf 1992 wordt zij na haar opleiding tot supervisor (PAO Supervisiemethodieken) frequent ingezet als coach. Astrid Anna Kuin werkt samen met partners uit diverse disciplines en organisaties, die zich richten zich op persoonlijk, professionele en organisatie- en teamontwikkeling. Zij geniet van het werken met teams en professionals. Haar aanpak is divers en zij heeft ruim 25 jaar ervaring als senior coach en trainer en als adviseur en interim-manager in de profit en non-profit organisaties. Humor en doortastendheid, veiligheid en vertrouwen zijn kenmerkend voor haar werkstijl. Zij werkt met een team van coaches, trainers en adviseurs uit diverse disciplines en werkvelden. 

Astrid Anna Kuin verzorgt sinds 1988 trainingen persoonlijk leiderschap en zelfmanagement. Zij heeft onder andere zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op groepsdynamica en teamontwikkeling en leiderschap en gedurende zeven jaar trainers opgeleid in de Leergang Train de Trainer.  Zij heeft o.a. haar bijscholing gedaan op Psychosynthese en Gestalt voor organisatieadviseurs, de avondopleiding psychologie (Europees Instituut), therapeutische modules (psychopathologie en counseling) bij het RINO, counseling en TA, Enneagram (Nathans en Palmer), Transactionele Analyse, Voice Dialogue (Robert Stamboliev), Mindfulness (RINO en Rob Brandsma verdiepingsmodules) en Focussen (lichaamsgericht luisteren - Focusnetwerk Ann Weiser Cornell en verdiepingsmodules bij René Maas).

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Ineke Pet is een vijftal jaren actief geweest bij GITP, en heeft haar opleiding TA en systemisch werken gevolgd bij Phoenix en Plata.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.