Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 

scholenbeurs19

Lerende organisaties: persoonlijk en coachend leiderschap: Tips Skills & Tools  - Teams en professionals coachen - Maatwerk Programma  Persoonlijk Leiderschaps en Coachingsvaardigheden
Lerende organisaties en het Hybride Werken en een cultuur van leren voor iedereen vraagt om steeds meer persoonlijk en coachend leiderschap: hoe doe je dit? Hoe zorg je voor verbinding in het team, hoe om te gaan met de verschillen in persoonlijke stijl en behoefte van je (young) professionals? Hoe draag je zorg op een gezonde balans werk/privé, de mentale en fysieke vitaliteit? Om het maximale uit je teams en  (young) professionals te halen, blijkt de coachende stijl vanuit vertrouwen en transparantie effectief. Daarmee bevorder je de zelfstandigheid van de medewerkers, stimuleer je ze om verantwoordelijkheid te nemen en zich te ontwikkelen. Maar hoe krijg je dat als leidinggevende voor elkaar zonder al te sturend te zijn? Coachend leidinggeven is een stijl van leidinggeven die er voor zorgt dat je medewerkers zich gehoord en gezien voelen (erkenning). Het beste uit zichzelf halen, dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren en zelfstandig met hun taken om kunnen gaan. Daarnaast zorg je er als leidinggevende ook voor dat jouw medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen. Empathisch luisteren, hoe doe je dat? Wanneer je coachend leiding geeft, beluister je medewerkers op het wat en het hoe, vraagt feedback via hen over hun performance intern en naar klanten/doelgroepen. Je benut professioneel constructieve feedback om medewerkers en teams te bekrachtigen. Om in een cultuur van vertrouwen en psychologische veiligheid teams en professionals uit te nodigen tot co-creatie, innovatie, kwaliteit in meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten, doelgroepen. Je traint hen in een lerende oplossingsgerichte mindset, toekomstgericht vanuit kansen en mogelijkheden. Met als doel dat de nodige resultaten worden behaald. Coachend leidinggeven is dus leidinggeven aan de ene kant, wat betekent dat visie en doelen helder zijn en dat deze behaald en verbeterd worden. En coachen wil zeggen dat je jouw medewerkers begeleidt, coacht boven en onder de waterlijn en dat ze zich kunnen ontwikkelen. Coachend leidinggeven combineert dus twee zaken. Jouw teams en medewerkers hebben ruimte nodig om te leren en dus ook om fouten te mogen maken. Gebruik die momenten als een echt coachmoment, om te bekijken wat er mis ging en wat ze er van kunnen leren. En benut deze training/coaching voor je eigen professionele zelfreflectie, feedback en gewenste ontwikkeling in gang zetten met diverse tips en tools. Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Zie ook onze Teamcoaching en Training Feedback geven en ontvangen - en Team Coaching: Samenwerking - Succesvolle en Effectieve teams. Persoonlijk Ontwikkel- of Opleidingsbudget 2022? Contact ons over de mogelijkheden en startdata.

 

Coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag

“The role of a leader is not to come up with all the great ideas.
The role of a leader is to create an environment
in which great ideas can happen.
Simon Sinek

 

Training Persoonlijk en Coachend Leiderschap en coachingsvaardigheden, om professionals en teams te helpen zich verder te ontwikkelen en hen te coachen naar gewenste veranderingen, doelen en gedrag vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie. Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, meer werk- en leerplezier te creëren. Steeds meer organisaties en bedrijven zetten onze trainers in vanwege de meerwaarde. Behoefte aan training coachingsvaardigheden? Te coachen vanuit vertrouwen en  autonomie door te vragen naar mentale welzijn. Wat heeft medewerker en team nodig om voldoende op te laden en zijn er voldoende contactmomenten om met elkaar ervaringen te delen en elkaar op te vangen? Te coachen naar/in een leer- en verbetercultuur vanuit vertrouwen en psychologische veiligheid door "successen" te vieren en "fouten" te delen en van te leren. Om meerwaarde en wendbaarheid naar doelgroepen en (interne) klanten te leveren. De coachend leidinggevende en/of teamcoach speelt hierbij een cruciale rol. Wij trainen je in de skills en tools passend bij je eigen team en  organisatie. Je brengt je eigen praktijkvoorbeelden in. Je leert te coachen vanuit gelijkwaardigheid en erkenning op eigenaarschap en resultaat, op samenwerking en zingeving, op autonomie en onderlinge afstemming. Je coacht medewerkers op innoverend en zelflerend vermogen vanuit autonomie binnen een duidelijke visie met heldere kaders. Je leert steeds beter empathisch te luisteren, anderen ook naar elkaar vanuit de dialoog te laten luisteren en leren vanuit een lerende, oplossingsgerichte mindset; open vragen te stellen, doel en relatiegericht te coachen, feedback te geven en te vragen. Diverse effectieve gespreksmodellen om te coachen op intrinsieke motivatie, talenten en persoonlijke ontwikkeling, werk- en leerplezier, meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/doelgroepen, eigenaarschap en (gezamenlijke) verantwoordelijkheid vanuit collectieve ambitie. Lerende teams, professionals en leidinggevenden, professionele zelfreflectie. In Company Programma, keuze programmaonderdelen in overleg met opdrachtgever/deelnemers. Ook mogelijk als "Intensive", 'een-op-een', een combinatie van training en coaching afgestemd op uw leervermogen en tempo, op uw specifieke situatie en verbeterpunten en uw agenda. 

kanban       

Eindevaluaties van diverse klanten:

“De kennis, vaardigheden en tools van deze training zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

“Ik heb de theorie en tools als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Ik kan nu, na drie trainingsdagen, al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met zelforganisatie en lerende teams en professionals. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft (vanuit eigenaarschap en eigen regie) en hierdoor kost het me minder energie.”.

 

Het hybride werken en hiermee samenhangende ontwikkelingen voor teams en professionals vragen om een andere stijl van leiding geven en communiceren: van "sturen op " naar "verbinden en loslaten", van "controle" naar "vertrouwen en bekrachtigen".  Dit vraagt van de leidinggevenden, teamleiders om steeds meer coachingsvaardigheden in te zetten op eigenaarschap en eigen regie bij professionals. Een heldere visie te communiceren vanuit de bedoeling, waarden en met duidelijke kaders. Teams en professionals te faciliteren om optimaal meer waarde en kwaliteit als ook wendbaarheid doelgroepen en (interne) klanten te leveren. We trainen je in deze skills en tools om met elkaar tot optimaal resulaten en vitaliteit te komen. Te (leren te) faciliciteren op het "wat"en het "hoe". Teams en professionals met professioneel constructieve feedback te coachen op een lerende mindset en krachtige leer- en verbetercyclus. 

 

elsevier kopCoaching in Organisaties heeft het European Quality Award (2012 en 2017) en is internationaal gecertificeerd met haar trainingen door NOBCO/EMCC. En geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De training coachend leiderschap en oplossingsgericht coachen is  ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Wij zijn aangesloten bij NVP, NOBTRA, Solutions Focused Community Amsterdam. Lees ook hier ons interview in Elsevier Magazine. Vragen? Neemt u gerust via mail coach@kuincoaching met Astrid Anna Kuin of  0646065362

Programma - In Company Maatwerk Programma: Keuze uit diverse onderdelen

 • Persoonlijk Leiderschap; professionele zelfreflectie, gewenste professionele ontwikkeling afgestemd op de ontwikkelingen in de organisatie en bij de doelgroepen - Hoe zelf en met je professionals en teams de omslag te maken naar persoonlijk en proactief leiderschap?
 • Persoonlijk leiderschap: wat verstaan we eronder? Vertaalslag naar de eigen organisatie. Professionals en teams coachen op eigenaarschap, op zelfsturend en zelf-oplossend vermogen.
 • Coachen op visie, collectieve ambitie, meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten/doelgroepen; het wat en het hoe (kaders)
 • Professionele zelfreflectie van de coachend leidinggevende of professional; huidig profiel en gewenste professionele ontwikkeling
 • Teams en professionals coachen op lerend en innoverend vermogen, (potentieel aan) talenten, sterkte punten, persoonlijk en professionele ontwikkeling, leer- en werkplezier, professioneel constructieve en waarderende feedback; toekomst en focus, transparantie en gezamenlijke verantwoordelijkheid; dialoog en open communicatie
 • Professionals coachen boven en onder de waterlijn, op gedrag en mindset - IJsbergmodel
 • Coachingsvaardigheden, de basis, luisteren en open vragen stellen; coachen op eigenaarschap 
 • Praktijkvoorbeelden en vragen en het geleerde tussentijds toepassen in je eigen praktijk met je (interne) klanten/doelgroepen
 • Oplossingsgericht coachen, van statische mindset (oordeel, verantwoording, controle) naar lerende mindset (vertrouwen), vanuit gelijkwaardigheid, coachen op mogelijkheden en oplossingen vanuit eigen regie en eigenaarschap 
 • Verwachtingenmanagement, expliciteren behoeften en verantwoordelijkheden
 • Proactief en persoonlijk leiderschap, de Succescirkel
 • Verandering naar zelforganisatie, de leerreis en leercurve (transitiecurve): fasering
 • Inzicht in leerstijlen, fasering in leerprocessen, het model van ervarend leren. Het GROW model om resultaatgericht coachend leiding te geven, gericht op potentieel aan krachtbronnen, vertaalslag naar de praktijk, actieplan - afspraken en verbetercultuur
 • Het acht stappen coachmodel om teams en professionals te coachen op leer- en verbetercyclus, op de volgende uitdaging en gedrag
 • Inzet van constructieve professionele feedback; stappenplan, feedbackcultuur: delen van successen en "fouten", met en van elkaar leren - vier principes (Axioma's) van lerende teams en professionals
 • Delegeren, wat en hoe
 • Lerende teams; methodiek om teams te coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag  - diverse tools
 • Professionele zelfreflectie: input voorbeelden vanuit je praktijk en hoe bij te sturen naar gewenste professionele ontwikkeling, volgende uitdaging, doelen en gedrag. Feedback opvragen en toepassen in je praktijk.
 • Hoe te coachen op een teamklimaat van veiligheid en vertrouwen - Interventies: coachen op het delen van “successen” en “fouten” en leren van, innoveren naar en interactie met je klant. Spelregels veilig leerklimaat
 • Kernkwadrant, inzicht in eigen valkuilen en gewenste ontwikkeling, feedback opvragen
 • Deelnemers brengen gedurende de gehele training praktijkvoorbeelden, ervaringen vanuit het werk in en nemen oplossingen in actieplan mee naar hun praktijk

Kosten en Certificering  - Maatwerk Programma - Coronamaatregelen - Hybride Werken Fysiek en/of Online

Data In Company en Intensive (een combinatie van training en coaching, maatwerk tools afgestemd op uw praktijk en uw agenda) in onderling overleg en afgestemd op uw agenda en praktijk! Combinatie van fysieke en online training, afgestemd op de actuele ontwikkelingen en uw mogelijkheden.

De standaard training bestaat uit tien bijeenkomsten. De kosten zijn 5.700 euro excl. btw, excl. locatie en verblijfskosten. Wij adviseren twee a drie follow-up bijeenkomsten van een half dagdeel (kosten zijn niet verwerkt in eerder genoemd bedrag). Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het CRKBO keurmerk. Voor non-profit organisaties betekent dit dat wij geen btw in rekening brengen.

Belangstelling voor verdere verdieping? Zie onze Masterclasses, Maatwerk programma, keuze uit o.a. Systemisch werken. coachen met Transactionele Analyse, Mindfulness: aantal dagdelen en offerte in overleg op basis van behoefte en gewenste ontwikkeling en resultaat bij opdrachtgever.

Tijdens Corona zal het advies van onze beroepsvereniging voor trainers, NOBTRA op basis van de Coronamaatregelen door de overheid afgekondigd, gevolgd worden. Dit betekent dat indien training, coaching, teamcoaching fysiek niet mogelijk is, deze online (zie het Hybride werken en trainen) gefaciliteerd zal worden.

Trainer/(Team)Coach

indehoep

Astrid Anna Kuin, is senior (team)coach en trainer met ruim 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Haar kracht zit in het coachen en trainen van teams en leergroepen, zowel In Company als de Open Inschrijving. Zij is afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie en lerende teams, organisatie- en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach en als gecertificeerd teamcoach zelforganiserende teams OIM - Buurtzorg. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Met de Leergang Coaching zijn wij gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC (2012 en 2017). Wij hebben onder andere mogen samenwerken met Buurtzorg, Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, Ministeries Buitenlandse Zaken, OCW (DUO), Defensie (Koninklijke Marine en Koninklijke Luchtmacht), diverse onderwijsinstellingen waaronder ACTA UVA/VU, Hogeschool Rotterdam, ROC TOP Amsterdam, VSO, Primair Onderwijs, TNO, ING, Shell, RWS, De Baak, Talent in Opleiding, Veilig Thuis, Gezinscoaches, Jeugd- en Gezinszorg, Kinderopvang, Gemeente Amsterdam, Rode Kruis Hoofdkantoor en landelijk, Aon Hewitt, Aegon, Politie Amsterdam.   .

Specialisaties zijn: Liberating Structures, Systemisch coachen op boven- en onderstroom; Coachen op transities: Successen en Lessen; Persoonlijk en Proactief Leiderschap - Mindfulness en empathisch luisteren; Kleurenleer en Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, Solutions Focused Coaching and Leadership; Teamcoaching; Agile organiseren; Teamcoach zelforganiserende teams: adaptive learning.

Werkwijze Training Coachingsvaardigheden

Methodiek ervarend leren:  u brengt uw actuele ervaringen en gewenste ontwikkeling in en ontvangt maatwerk tools voor uw organisatie. U ontvangt ook een syllabus met relevante actuele literatuur met hand-outs en tools voor de coachend leidinggevende. Tijdens de training oefent de deelnemer met skills, tips en tools in haar/zijn dagelijkse praktijk. Deze ervaringen brengt u de volgende bijeenkomst weer in. Ervarend leren, leren door te doen. Uw gedrag en feedback uit uw nabije omgeving aan te passen of wat nu en voor de toekomst optimaal werkt. Het maatwerkprogramma is afgestemd op de actuele praktijk en gewenste professionele ontwikkeling van deelnemer (en organisatie).

De deelnemer benoemt bij start de gewenste verdere professionalisering en per bijeenkomst worden deze nader gespecificeerd aan de hand van de ervaringen in de praktijk en daarop de programmaonderdelen per bijeenkomst. 

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze Training Coaching naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
De gehele Masterclass Coaching wordt tussentijds en aan het einde van de Masterclass geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze Masterclass en binnen de professionele gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende Masterclass  meegenomen.
De trainers volgen jaarlijks training en maandelijks intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het trainingsprogramma van de Training Coaching (zie ook Leergang Coaching) te borgen: zie EQA certificering Leergang Coaching (Foundation-level) door EMCC/NOBCO en de daarmee samenhangende competenties voor de (team)coach/coachende professional of leidinggevende.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2022 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.