Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

klantgerichtOplossingsgericht coachen, coachend lesgeven en krachtgerichte gespreksvoering door professionals met leerlingen (en ouders): het motiveren van leerlingen, gepersonaliseerd leren, oplossingsgericht coachen vanuit eigenaarschap op doelen. Acht stappen coach model. De professional in de didactische coachrol, van directieve naar non-directieve communicatieve vaardigheden.  Gepersonaliseerd leren en de didactische coachrol. Professionals (leraren en schoolleiders van een Rotterdamse school (PO/VO/MBO incl. Speciaal Onderwijs), teamleiders/coördinatoren en leerkrachten, mentoren in de rol van coach, coaches en intern begeleiders. Deze training is opgezet vanuit oplossingsgericht coachen en stappenplan. Kids Skills en Mission Possible voor jongeren. Deze maatwerktraining voor teams is gericht op verdere professionalisering in je contact met de leerlingen, om hen te coachen op eigen doelen, te motiveren, om oplossingen vanuit steeds meer eigen verantwoordelijkheid in te zetten. Bij eventuele conflicten of problemen deze om te buigen naar positief geformuleerde doelen (cognitief en sociaal-emotioneel) en gedrag. Vanuit een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid. Maatwerk Programma op aanvraag!

We benutten hiertoe het oplossingsgericht coachen en positieve, waarderende feedback als ook Wish Hand (gericht feedback geven op wat je wel wilt van de leerlingen . We maken hierbij o.a. gebruik van de methodiek Kids Skills en Mission Possible, een stappenplan om leerlingen te coachen in de gewenste ontwikkeling passend bij de leerling, doelen en gedrag. Wij trainen en coachen vanuit successen (en wat wel mogelijk is) en situaties vanuit de praktijk die aandacht vragen en waarop de deelnemers leren te coachen vanuit kracht (in plaats vanuit problemen, klachten/conflicten). Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelprogramma voor jongeren dat hen helpt doelen te stellen en deze ook echt te realiseren. Werken en coachen met Mission Possible leidt tot een leerervaring die het vervullen van dromen en het bereiken van doelen makkelijker maakt. De methode bestaat uit elf stappen of taken en biedt onder andere: hulp voor adolescenten tussen 11 en 23 jaar om doelen te stellen en ze succesvol te bereiken; een praktische en ontwikkelingsgerichte bendering; de mogelijkheid voor de jongere om zelf expert te worden en zo de regie in eigen hand te nemen en te houden; een kans om meer zelfvertrouwen en zelfsturing te ontwikkelen. Indien gewenst maken wij gebruik van de achtergronden van Transactionele Analyse om communicatie en interactie met de leerling als coach vorm te geven. Inzicht in interactiepatronen, leerlingen zelf doelen te laten stellen en te coachen op zelfvertrouwen en zelflerend vermogen. Vanuit openheid, respect, veiligheid en vertrouwen.

Je wordt als professional getraind in de didactische rol van coach: houding, vaardigheden om de leerling zelf zijn/haar doelen te laten stellen. Coachingsvaardigheden, luisteren en open vragen stellen vanuit een lerende en complimenterende mindset. Van expertrol (gedrag) waarbij je jezelf als deskundige of expert ziet, die zichzelf daarmee ook verantwoordelijk maakt voor de doelen en resultaten, naar een  coach-rol (gesprek) waarbij de leerlingen met elkaar doelen en oplossingen benoemen en gewenste gedrag (leren) in (te) zetten. Gepersonaliseerd leren, maatwerk formule en diverse leervormen in de klas. Met als uitgangspunt dat de leerling erkend en gezien wordt in zijn/haar (potentiële) krachtbronnen en verantwoordelijkheid op te behalen resultaten.

Van klacht naar kracht! Oplossingsgericht coachen naar doelen en gewenste resultaten. Stappenplan en gesprekstechnieken. Luisteren en open vragen stellen. Doelgerichte feedback op gewenste gedrag. Transactionele Analyse en eigen regie. Kids Skills. Leer- en verbetercirkel. Te coachen op dromen en ambities vanuit kleine successen en "little steps"., wat werkt wel, inzetten van "supporters"., werken met complimenten. Ingezet bij Altra College Amsterdam, De Kolom Amsterdam (3 x excellente school). Trainers hebben onder andere bij Furman (Kids Skils) de opleiding gevolgd. (met certificaat).

Wat hebben de leerlingen van nu in de toekomst nodig aan bagage, zowel cognitief als persoonsgericht? Gepersonaliseerd leren biedt ruimte voor de leerling om op haar/zijn eigen niveau te excelleren, op basis van eigen talenten, interesses en leerstijlen (talentontwikkeling als eerste motief). Een tweede motief is de leerlingbetrokkenheid en motivatie. De leerling ontwikkelt meer inzicht in het eigen leerproces. Inzicht in en regie van de eigen leerprocessen dragen bij aan een hogere betrokkenheid van de leerlingen. Personaliseren van leren heeft als effect dat individuele motivaties van leerling gezien, erkend en aangesproken worden. Hierdoor zal de leerling zich meer ervaren als eigenaar van het eigen leerproces. Onderwijs 21e eeuw: Visie op leren en visie op onderwijs. Betekenis geven aan gepersonaliseerd leren: de zes basisdimensies worden pas betekenisvol wanneer de school er zelf invulling, inhoud en betekenis aan geeft. De teamdialoog over de betekenisgeving van deze zes dimensies van gepersonaliseerd leren (leerling centraal) draagt hieraan bij. Vier leerling dimensies: Regie (Wie heeft de regie? Hoe?), Eigenaarschap (Wie is eigenaar van het leerproces? Hoe?), Motivatie (Wat motiveert de leerling?), Betrokkenheid (Hoe wordt betrokkenheid gecreëerd?). Twee systeemdimensies: Toetsing en evaluatie (Waartoe dient toetsing en evaluatie?), Curriculum (Hoe is het curriculum ingericht?). (OMJS Matrix betekenisgeving gepersonaliseerd leren).

Coaches en docenten in de didactische coachrol hebben de volgende taken:

• Leerlingen helpen om structuur in hun leerproces aan te brengen. Vooral door te ondersteunen bij het bepalen van doelen, leerstrategieën en een studieplanning;

• Leerlingen helpen om terug te kijken op hun leren, een reflectieve houding ontwikkelen. Bijvoorbeeld door terug te blikken op werk dat de afgelopen week is behaald, het resultaat. Maar ook op de manier waarop de leerling dit heeft aangepakt. Wat heeft gewerkt? Wat niet?

• Leerlingen helpen zich bewust te worden van zijn/haar sterke en zwakke kanten;

• Leerlingen helpen om kritisch te blijven op hun taken;

• Coachgesprekken kunnen aanpassen op de behoeften van en het vermogen van de leerling.

Docenten geven aan dat door coaching duidelijk een groeiend eigenaarschap bij de leerlingen is waar te nemen. Eigenaarschap van leerlingen ten aanzien van leerresultaten, de wijze van leren (leerstrategieën en leerstijlen) en studieplanning. Een andere opbrengst van coaching is volgens hen dat de leerlingen zich meer en meer bewust zijn hoe zij het beste leren: studieplanning, leerdoelen, leerstrategieën en reflectie. Ook geven docenten aan dat coaching positieve effecten heeft op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Zij zijn steeds beter in staat om zelfstandig keuzes te kunnen maken en besluiten te nemen. Tot slot geven docenten aan dat coaching leidt tot hogere betrokkenheid van de leerlingen.

De onderwijskundige principes die ten grondslag liggen aan gepersonaliseerd leren:  Eigen niveau en tempo; Individueel, maar niet alleen; Léren leren; Variëteit in onderwijsaanbod. Coaches en docenten in de didactische coachrol zijn de spil in de begeleiding van het leerproces. Coaches bewaken het proces en houden in de gaten of leerlingen hun doelen halen. De coaches werken samen met leerlingen om het zelfstandig leren van leerlingen te bevorderen. Hierbij wordt gewerkt aan het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor het leerproces door leerlingen. Zo bouwen leerlingen vrijheden op binnen de afgesproken doelen. Dit stelt de leerling in staat om in toenemende mate zelf zijn tijd in te delen. De leerling wordt steeds meer eigenaar van het proces. De docent, in de didactische coachrol coacht de leerling zowel individueel als in groepsverband bij het leerproces: plannen van zijn werk, het vaststellen van doelen, strategieën en prioriteiten en het reflecteren hierop. Zie de 12 bouwstenen van het onderwijsconcept gepersonaliseerd leren, waarbij de leerling echt centraal staat en onder begeleiding van hun coach hun eigen doelen (lange termijn en tussendoelen) stellen en er aan werken om deze te bereiken met de ambitie om zo hoog mogelijke eindresultaten te behalen. Zie de Pyramide van Daniel Kim: een groei- en veranderproces naar gepersonaliseerd leren wordt kansrijker als de innovatie gedragen wordt middels een dialoog in het team over een gedeelde visie.

Coaching in Organisaties - Certificering

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 30 jaar haar sporen verdiend in het trainen van professionals en leidinggevenden met de In Company Leergang Coaching. De training oplossingsgericht coachen en krachtgerichte gespreksvoering is een kortdurend training (5 tot 6 dagen).

nobcoWij verwijzen ook naar de uitgebreide Leergang Coaching  in 2017 (en 2012) met het European Quality Award gecertificeerd door NOBCO/EMCC. Coaching in Organisaties is ook geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Onze trainers zijn lid van LVSC, NVO2, en Solutions Focused Community (Oplossingsgericht coachen in het onderwijs en psychiatrie) Amsterdam (RINO).

Deelnemers ontvangen een certificaat met PE-punten (aantal PE punten afhankelijk van aantal dagdelen).

Inhoud - Maatwerkprogramma per organisatie afgestemd op gewenste resultaten en ontwikkelingen 

Wij maken gebruik van de volgende modules in deze training, deze worden op maat gemaakt voor uw organisatie, team en professionals en leerkrachten na een eerste intakegesprek:

 • Context onderwijs, visie en praktijk school en gewenste ontwikkeling

 • Coachen om leerlingen te motiveren en naar meer eigen regie en doelen stellen, spelregels voor een veilig leerklimaat: onder andere “Je eigen leider in je leerproces”

 • Coaching wat verstaan we er onder? Visie en profiel, competenties en vaardigheden in de rol van coach; vertaalslag naar de eigen praktijk, de professional in de didactische coachrol

 • Nulmeting coachprofiel, gewenste professionele ontwikkeling als coach in opleiding

 • Coachingsvaardigheden, het spectrum directief versus non-directief (ex­pert/adviseur versus coach/facilitator); luisteren en open vragen stellen

 • Coachprofiel, coachingsvaardigheden de basis, jouw profiel als coach, gewenste ontwikkeling

 • Leerstijlen, jouw persoonlijke leerstijl en gewenste verdere professionele ontwikkeling

 • Doelen stellen met de leerling: de cyclus van ervarend leren en het GROW-model: structuur voor het gesprek en traject van coaching naar steeds meer eigenaarschap vanuit intrinsieke motivatie

 • Fasering in het coachingstraject en gesprek en de interventieniveaus van de coach (coachen vanuit gelijkwaardigheid; erkenning om wie je bent; zelfvertrouwen en zelfsturende vermogen en gedrag bij leerling bekrachtigen middels o.a. waarderende constructieve feedback)

 • Transactionele Analyse, van drama- naar winnaarsdriehoek, hoe je eige­naarschap bij de leerling faciliteert en coacht vanuit gelijkwaardigheid

 • Bateson, gelaagdheden in leren en veranderen, coachen boven en onder de waterlijn: mindset en overtuigingen bij de leerling (Senge lerende organisaties, teams en professionals) naar steeds meer zelfsturing (intrin­sieke motivatie) en gedrag leerling naar steeds meer zelfsturing vanuit eigenaarschap (GROW-model/Actieplan; ervarend leren: leerstijlen)

 • Oplossingsgericht coachen: kantelen in mindset/overtuiging en gedrag naar “wat wil je wel bereiken en inzetten?” naar eigen regie, zelfsturend en zelf-oplossend vermogen bij leerling; kantelen van consument naar producent; acht stappenplan bij coachen van leerlingen op eigen regie (van expert gedrag naar coachend gedrag)

 • Benutten van waarderende feedback, Wish Hand (positieve en construc­tieve feedback)

 • Next Challenge - Volgende uitdaging: “Durf niet te klein te dromen” – Mission Possible

 • Mission Possible: 12 stappen plan om leerlingen te coachen op doelen met kleine stapjes. Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelprogramma voor jongeren dat hen helpt doelen te stellen en deze ook echt te realiseren.

 • Gepersonaliseerd leren, leerling centraal, betekenisgeving: introductie in de verschillende aspecten: betrokkenheid en motivatie, eigenaarschap en regie, curriculum, toetsing en evaluatie.  Betekenis geven aan gepersonaliseerd leren: de zes basisdimensies worden pas betekenisvol wanneer de school er zelf invulling, inhoud en betekenis aan geeft.

 • De teamdialoog over de betekenisgeving van deze zes dimensies van gepersonaliseerd leren (leerling centraal). Vier leerling dimensies: Regie (Wie heeft de regie? Hoe?), Eigenaarschap (Wie is eigenaar van het leerproces? Hoe?), Motivatie (Wat motiveert de leerling?), Betrokkenheid (Hoe wordt betrokkenheid gecreëerd?). Twee systeemdimensies: Toetsing en evaluatie (Waartoe dient toetsing en evaluatie?), Curriculum (Hoe is het curriculum ingericht?).

Intakegesprek

klantgericht2In een intakegesprek worden de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer(s) besproken en zoveel mogelijk geïntegreerd in het programma. Daarnaast worden de persoonlijke leerdoelen bewaakt en resultaten geëvalueerd in het Persoonlijk Actieplan van de deelnemer (tussentijds en aan het einde). 

Werkwijze - Data

Tijdens de training worden mini-colleges over oplossingsgericht coachen afgewisseld met het oefenen in de praktijk aan de hand van voorbeelden vanuit de praktijk.

Elke deelnemer heeft een logboek en sluit iedere trainingsdag af met een reflectie- en actieplan, waarmee zij of hij tussentijds aan de slag gaat. Deze ervaringen zijn de input voor het daaropvolgende trainingsdag.. Aan het einde van de training evalueert en presenteer de deelnemer haar/zijn behaalde resultaten en professionele ontwikkeling.

Data Najaar 2019 en Voorjaar 2020: op aanvraag.

 

Evaluatie deelnemers

Het programma van de training wordt zoveel mogelijk afgestemd op de gewenste resultaten van de deelnemers en de actuele ontwikkelingen.

Evaluatie deelnemers: "Ik zet ook in samenspraak met mijn collega's andere tools in op eigen regie bij de leerling. Door meer zelfbewustzijn op mijn eigen rol in de interactie met de leerling, waarbij ik voorheen mij verantwoordelijk voelde voor de prestaties van de leerling zet ik nu tools in om samen met de leerling tot oplossingen te komen en deze feedback te geven waardoor zelfvertrouwen groeit, dus meer eigen regie op leerproces en leerresultaten bij de leerling. Ik doe dit door minder als expert te zenden, maar meer vragen te stellen en de leerling aan het denken te zetten: wat vind je zelf? wat kunnen we daarmee bereiken? Bv. bij toetsen en examens. Dus steeds meer de verantwoordelijkheid bij de leerling te faciliteren en te coachen." - Leerkracht VSO - Altra College

"Ik leer steeds meer feedback op gedrag te geven in plaats van op de persoon. En het besef dat ik voor de leerlingen met de positieve constructieve feedback en door te investeren in de relatie met leerlingen, korte prettige gesprekjes, een rolmodel ben voor leerlingen. Door te benoemen welk gedrag wel passend is in de klas en hierop positieve feedback te geven is het leerklimaat in de klas prettiger en is er meer vertrouwen hoe leerlingen zelf met oplossingen kunnen komen (in plaats van deze voor hen te bedenken doordat ik mij (te) verantwoordelijk voel. - Leerkracht VO in de rol van coach

"Ik vond Astrid Anna competent, wijs, behulpzaam en aardig. Zij weet wat de deelnemers nodig hebben en helpt ze daarmee.". - Leerkracht VO

Programma

In overleg met de deelnemende organisatie wordt op basis van onderstaande modules een maatwerk programma ontwikkeld en aangeboden. Deze kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opvragen. of neem geheel vrijblijvend contact op met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige. Al onze partners zijn senior coaches en trainers met ervaring op de werkvloer als (HR) manager en professional in profit en non-profit organisaties. Telefoon 0646065362

Certificaat - Oplossingsgericht coachen in het onderwijs

Deelnemers ontvangen een certificaat op basis van een aantal condities gekoppeld aan het programma met PE-punten.

 

Oplossingsgericht coachen in het onderwijs

“De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf vorm te geven.”

Van de professionals, leerkrachten en leidinggevenden en doelgroepen in het onderwijs wordt steeds meer een coachende houding en rol gevraagd. Wij helpen je om je het model van oplossingsgericht coachen eigen te maken en in te zetten bij je leerlingen, waarbij je hen ondersteunt in het zich eigen maken van 21e eeuwse vaardigheden. Deze methode is te gebruiken door leidinggevenden, leerkrachten, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, teamcoördinatoren als ook door leerlingen zelf onderling in te zetten om als winning team betere (leer)resultaten te behalen door elkaar te coachen op het (weer) benoemen van dromen, ambities, gewenste resultaten/veranderingen en elkaar te coachen gedurende deze leerroute met successen en terugval, zie het 12 stappen plan om zowel teams/klassen als individueel oplossingsgericht te coachen en lerende teams.

Van klacht naar kracht: de kracht van oplossingen vanuit eigenaarschap en eigen regie

Oplossingsgericht coachen:  de oplossingsgerichte methode (“solution focus”)  focust op de oplossing en niet (of in mindere mate) op het probleem.  Daarbij wordt vooral gekeken naar wat wel werkt (in plaats van wat niet, of waarom niet), naar uitzonderingssituaties (wanneer is het probleem er niet). De oplossing komt meer in beeld als de probleem vrager vanuit eigenaarschap in staat is om te beschrijven wat hij eigenlijk zou willen. Welke eindsituatie. Een helder toekomstbeeld. Van dat toekomst beeld maak je een zo concreet mogelijke voorstelling, en dan verken je welke kleine stapjes je kunt zetten om dat toekomstbeeld dichterbij te brengen. Het oplossingsgerichte zit hem in deze methode in de wijze van vragen stellen, gericht op mogelijkheden, op wat werkt, op hulpbronnen, op het benoemen van vooruitgang. Elkaar als supporters te ondersteunen in het trainen van vaardigheden (van “klacht naar kracht”!).

Een oplossingsgerichte houding betekent:

 • denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit moeilijkheden (aandacht).
 • veel vragen stellen en geen oordeel vellen (vertrouwen en verbinding).
 • het niet beter weten dan de inbrenger, maar de inbrenger ondersteunen en suggesties doen om zijn eigen oplossingen te formuleren (coachen op eigenaarschap).
 • vooral een focus op de toekomst houden en  niet op het verleden.
 • elkaar als team en klas als supporters positief te ondersteunen in het jezelf trainen van vaardigheden en je gewenste leerroute vol te houden en tussentijdse successen te delen.
 • benutten van waarderende en constructief professionele feedback vanuit een groei- en lerende mindset!

Trainers/Coaches

klantgericht 3Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 30 jaar ervaring, ook als (interim)manager en professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Astrid Anna Kuin heeft de Leergang Oplossingsgericht coachen in het onderwijs gevolgd en certificaat behaald. En heeft de specifieke modules Kids Skills bij Ben Furman gevolgd en certificaat behaald als trainer/coach. Zij is lid van het ASFC (Amsterdam Solutions Focussed Community) van RINO Amsterdam. Klanten in het onderwijs, onder andere SO en VSO (drie keer excellente school).

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel  Evert Hulleman (Transactionele Analyse) en Ineke Pet brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

 

Meer informatie over de Training Oplossingsgericht coachen en Krachtgerichte gespreksvoering in het onderwijs?

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin - senior coach en trainer opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen via 06-46065362, Astrid Anna Kuin heeft de Leergang Oplossingsgericht coachen in het onderwijs gevolgd en certificaat behaald. En heeft de specifieke modules Kids Skills bij Ben Furman gevolgd en certificaat behaald als trainer/coach. Zij is lid van het ASFC van RINO Amsterdam.

Masterclass Oplossingsgericht coachen en leiderschap

Zie ook de Masterclass Oplossingsgericht coachen en leiderschap

Informatie op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.