Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

zelfsturend

Zelforganiserende teams in de praktijk: Hoe succesvol in te voeren? In Company (Team)Coach/trainer zelforganiserende teams: Principes, succesfactoren, coachvaardigheden, effectieve zelforganiserende teams, teamfasering en samenwerken/leren, constructieve feedback, (team) ondernemerschap, proactief leiderschap, lerende teams. Aanleiding, motivatie en transitie: visie, kaders,  de rol van de top en veranderende rol en stijl van leidinggevenden; succesfactoren van zelforganiserende en lerende teams en professionals. Stappenplan bij invoering. Tools passend bij uw organisatie, context, cultuur en klanten/doelgroepen: OIM Buurtzorg, Scrum Framework, Oplossingsgericht coachen, Mission Possible 12 stappen plan: Maatwerk en keuzes passend bij de organisatie en gewenste resultaten. Teamfasering; rollen in het team en samenwerken; elkaar succesvol oplossingsgericht coachen, acht stappen model; klant meerwaarde en wendbaarheid, leer- en verbetercirkel, professionele en constructieve feedback; gewenste resultaten en voortgangsbewaking, transparantie en kengetallen; teamtaken/rollen en teamhandboek, kaders, praktijkgericht. Leer- en verbetercyclus: leren door te doen, leren van successen en van “fouten”. 

Hoe toekomstbestendig is uw organisatie en uw performance naar uw (potentiële) klanten en doelgroepen? Veranderingscurve Organisaties: Acht stappen plan voor organisatieverandering. Senge: Presencing U-curve. Uw team en organisatie als lerend expeditie-team; elkaar (laten) coachen op de weg en leerroute naar gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag (acht stappen coaching model). Benutten van constructieve en waarderende feedback. Intrainen van coachend oplossingsgericht en proactief leiderschap. Vijf interventie-niveaus voor de coachende  manager en professional om klantgericht te luisteren en te coachen. Lerende teams, professionals en klanten beluisteren. Analyse van ontwikkelingen op de markt en in de samenleving; SWOT-analyse en mogelijke scenario’s en gewenste verandering. Als lerend team/organisatie de U-curve doorlopen bij veranderingsprocessen onder en boven de waterlijn en eventueel te laten faciliteren door een (externe) coach. Omdenken. Paradigma-verschuiving: Reframing mental model en een lerende mindset om vanuit kansen, talenten en mogelijkheden, toekomstgericht positieve resultaten, doelen en gedrag te benoemen met elkaar, vanuit een dialoog (Talking stick). Coachen van zelfsturend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen binnen teams en organisaties; klantgericht luisteren met een glimlach. Interventies inzetten om vertrouwen, veiligheid, respect, openheid en gelijkwaardigheid in het leerklimaat te borgen. Voortbouwen op successen; elkaar waarderend coachen vanuit verbinding en vertrouwen. Loslaten van oude paradigma’s of denkwijzen en benutten van metaforen voor nieuwe paradigma’s ten aanzien van de toekomstige performance. Benutten van 12 stappen plan bij gewenste verandering en actieplan voor teams of individueel.  

 

Onze ondersteuning is interactief afgestemd om gewenste veranderingen in te zetten en te ondersteunen, als teamcoach/organisatiecoach of meer integraal voor de gehele organisatie middels passende training, afgestemd op gewenste ontwikkelingen met elkaar. Zelfsturing werkt, precies zoals de traditionele piramide waarvoor het in de plaats komt, met een op elkaar afgesteld systeem van structuren, processen en praktijken; die bepalen hoe teams worden opgezet, hoe besluiten worden genomen, hoe rollen worden gedefinieerd en verdeeld, hoe salarissen worden vastgesteld, hoe mensen worden aangenomen of ontslagen etc. Wat ons aanvankelijk bij zelfsturende organisaties vaak van stuk brengt, is dat ze niet zijn gestructureerd volgens de strak gecontroleerde modellen van de newtoniaanse wetenschap. Het zijn complexe, participatieve, onderling afhankelijke en voortdurende evoluerende/veranderende systemen, zoals de ecosystemen in de natuur. Vorm volgt behoefte en ontwikkelingen in de markt en omgeving. Rollen worden soepel en flexibel opgepikt, afgeschaft of uitgewisseld. De macht wordt gedeeld, hetgeen tot meer gezamenlijke kracht kan leiden. Beslissingen worden genomen bij de bron. Vernieuwingen kunnen van alle kanten komen. Iedere organisatie werkt aan de waarde en betekenis voor de klant en omgeving, met een daarbij passende organisatievorm van zelforganiserende/zelfsturende teams met gewenste vorm van sturing, besluitvorming, verantwoordelijkheden en interacties.". - Vrij naar Laloux "Reïnventing Organisations"

Teams zijn de bouwstenen van de lerende organisatie: de inzet van oplossingsgericht coachen en leiderschap vanuit successen en mogelijkheden voor teamontwikkeling en voor het faciliteren van steeds meer zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen bij professionals en teams. Laloux heeft met zijn boek Reinventing Organizations vanuit de praktijk van diverse organisaties en bedrijven de lessen en leerroutes voor organisaties en teams omschreven. Wat betekent dit voor uw organisatie en gewenste ontwikkelingen? Hoe vertaalt u dit naar uw eigen organisatie, professsionals en managers? Coaching in Organisaties ondersteunt met ervaren allround senior (team)coaches en trainers uw gewenste veranderingen te vertalen naar uw eigen leerroute: wat past en wat past niet? Op basis van een eerste intakegesprek ontvangt u van ons een maatwerk programma, afgestemd op de gewenste resultaten. Dit specifieke programma is hiermee afgestemd op de eigen-wijs-heid binnen uw organisatie. Coaching in Organisaties wordt al ruim 25 jaar ingezet op teamcoaching en op training coachend leiderschap en oplossingsgericht samenwerken. Coaching in Organisaties is met de Leergang Coaching gecertificeerd door NOBCO/EMCC met het European Quality Award. Als teamcoach benutten wij het coachingsmodel met oplossingsgerichte interventies op interactieniveau vanuit gelijkwaardigheid en respect. Hoe formuleert u de basisaannames over de medewerkers in uw organisatie? In een van de praktijkvoorbeelden formuleert een bedrijf deze als volgt: "onze medewerkers zijn creatieve, attente en volwassen mensen, in staat om belangrijke beslissingen te nemen; zijn aan te spreken op en verantwoordelijk voor hun beslissingen en handelingen; zijn feilbaar; zijn uniek; willen hun talenten en vaardigheden inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de organisatie en aan de wereld."Traditionele hiërarchieën en hun overmaat aan ingebouwde controlesystemen zijn in hun essentie ontzagwekkende machines die angst en wantrouwen produceren. Zelfsturende structuren en de adviesmethode bouwen na verloop van tijd een enorm gezamenlijk reservoir op van onderling vertrouwen en initiatief tussen collega's.". 

De organisatie van de toekomst: vanuit de maatschappelijk politieke en economische ontwikkelingen zien we dat de organisatie van de 21e eeuw qua organisatiestructuur en cultuur om organisatieontwikkelingstrajecten vragen.

Zelforganiserende eenheden en teams, zelforganiserende professionals, lerend vermogen verder optimaliseren, resultaatgericht en steeds meer persoonlijk ondernemerschap, eigenaarschap, samenwerking en afstemming. Deze processen van verandering vragen een overgang van sturend naar faciliterend, van wat naar hoe, van loslaten en vertrouwen en openheid. Ruimte en condities en randvoorwaarden bieden aan de zelfsturende teams, de zelfsturende professionals om nog meer klantgericht en resultaatgericht te kunnen samenwerken. het gaat hierbij ook om het intrainen van teamvaardigheden en benutten van verschillen en kwaliteiten in het team, als ook in de fasen van teamontwikkeling aandacht voor visie (kaders), bespreekbaar maken van verschillen als ook mogelijk eventuele conflicten en een goede verdeling van taken. De rol van de coach is om de onderlinge communicatie te faciliteren vanuit vertrouwen en openheid, zonder oordeel. Dit kan leiden naar de vraag om tijdelijk een allround teamcoach van ons bedrijf Coaching in Organisaties in te huren of/en training om overdracht van deze vaardigheden in te trainen bij de zelfsturende professionals binnen de zelfsturende teams.

Coaching in Organisaties is ruim 25 jaar actief in het faciliteren van professionele ontwikkeling en oplossingsgerichte coaching vanuit successen en eigen kracht en talenten. Met de Leergang Coaching is ons bedrijf door NOBCO gecertificeerd met het European Quality Award. Bij deze organisatieontwikkelingstrajecten is de rol van de (team) coach die tijdelijk ingezet wordt van belang voor het doorlopen van de verschillende fasen in deze verandering. Bij teamcoaching  gaat het over het stimuleren, ondersteunen, richting geven en sturen van leer- en ontwikkelingsvragen in de samenwerking, zodat optimale teamprestaties worden geleverd en het team een goede uitvalsbasis vormt. Het gaat hierbij om het inschatten, benutten en creëren van samenhang tussen de (potentiële) talenten en (voorkeurs)stijlen in het team. De teamcoach herkent de fase van teamontwikkeling en weet passende interventies in te zetten. Onze teamcoaches werken vanuit de gedragscodes (vertrouwelijkheid) en competenties van de coach.De coach werkt in dit proces vanuit de gedragscodes neutraliteit, geen oordeel, faciliteren van een proces vanuit het model oplossingsgericht coachen en werken. Op basis van een eerste gesprek met de klant, wordt een specifiek maatwerktraject voor uw organisatie ontworpen:

 • Faciliteren van zelfsturend leren en werken in uw organisatie
 • Aandacht voor de context: organisatieontwikkelingstrajecten
 • Visie, kaders en gewenste resultaten
 • SWOT analyse, heldere visie, plan van aanpak, PDCA-cyclus
 • Professionele ontwikkeling van de zelfsturende professional
 • Faciliteren van teamontwikkeling en de teamprocessen (verschillen en talenten benutten); resultaatgericht werken
 • Ervarend leren: leren door te doen, inzicht in leerstijlen
 • Leer en verbetercyclus faciliteren
 • Model van oplossingsgericht coachen voor teams
 • Van controle naar 'loslaten' vanuit vertrouwen en verbinding (openheid; "delen van informatiesystemen klant")
 • Coachingsgesprekken: oefenen en feedback integreren in dagelijkse praktijk
 • Coachen naar zelfsturing en nog meer klantgericht leiderschap (communiceren van randvoorwaarden en condities)
 • Gewenste verandering faciliteren vanuit cocreatie en gelijkwaardigheid 

Coaching in Organisaties

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 25 jaar haar sporen verdiend in het trainen van professionals, (interne) (team)coaches en managers en bestuurders  met de In Company Leergang Coaching en Coachend Leiderschap gericht op het faciliteren van zelfsturende teams en het zelfoplossend en zelflerend vermogen bij de professionals. Bij de huidige organisatieontwikkelingen samenhangend met de ontwikkelingen in de maatschappij en op de markt is het coachen van zelfsturende teams een waardevolle aanvulling om mensen en teams te faciliteren in ontwikkelingen naar persoonlijk ondernemerschap en proactief leiderschap. Wij richten ons  op professionals, (team)coaches en managers met de coachende stijl, die een verdieping zoeken op de interventies om organisaties, teams en medewerkers professioneel te faciliteren bij de organistieontwikkeling naar zelfsturende teams.   

nobcoWij verwijzen ook naar de uitgebreide Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches - Foundation Level die door NOBCO/EMCC met het European Quality Award is gecertificeerd. Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Coaching in Organisaties beschikt over (team)coaches om deze processen te faciliteren als ook verzorgt ons bedrijf al ruim 25 jaar trainingen gericht op het faciliteren van teamontwikkeling en teamcoaching. 

Vragen?

Met eventuele vragen kunt u via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. geheel vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige. Al onze partners zijn senior (team)coaches en trainers met ervaring in profit en non-profit organisaties. Telefoon 0646065362

(Team)Coaches, Trainers

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 25 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR-professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Specialisaties zijn: Oplossingsgericht Coachen en Werken, Systemisch werken en coachen; Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en T.A., Teamcoaching; mediation. Certificaten en opleiding, systemisch (U-curve), Presence and Mindfulness, Transactionele Analyse, Oplossingsgericht Teamcoachen Mission Possible (12 stappen plan), Buurtzorg teamcoach, Agile coach, Scrum Master.

Indien gewenst wordt er samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel Ineke Pet (senior coach; voorheen adviseur bij GITP en met opleiding in systemisch werken en Transactionele Analyse bij Phoenix) als ook  Evert Hulleman (Transactionele Analyse; Situationeel Leiderschap Hersey and Blanchard) en andere deskundigen brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze Leergang.

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd. 

Ahsan Mahmud, Facilitator, trainer, Agile coach, professional scrum master:   "Living Change to deliver value for people, teams & organizations". 
Ik geloof dat het succes van elke organisatie voortkomt uit het creëren van samenwerking op basis van positiviteit en transparantie, waarin mensen eigenaarschap kunnen en willen nemen. Ik geloof in een betere uitkomst door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel in een team met diverse functies en rollen. Ik ben nieuwsgierig, analytisch en proactief op zoek naar uitdagingen om mezelf en mijn omgeving te verbeteren.
Met meer dan 15 jaar ervaring in het faciliteren, coachen, leiden, ontwikkelen en implementeren van veranderingen in verschillende rollen en functies. 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2022 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.