Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

zelfsturendTrainen van professionals, lerende en zelforganiserende teams in onderlinge samenwerking ,communicatie en coachingsvaardigheden. Doelgroep: professionals/teams in organisatieveranderings naar de kracht van lerende teams. Elkaar onderling oplossingsgericht te coachen naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen (regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen heldere kaders). Vanuit psychologische veiligheid, vertrouwen en in dialoog, Wij-communicatie versus Ik-Communicatie. Delen van ervaringen vanuit de praktijk als lerend team, leren van successen en "fouten", aandachtspunten, kansen in de markt, bij doelgroepen. Samen te werken vanuit verbinding en autonomie waarbij ieder vanuit persoonlijke en collectieve mindset werkt. Waarbij de teamleden elkaar onderling coachen. Met inzet teammodel effectieve en succesvolle teams. Open communicatie en oplossingsgericht (samen) te werken; oplossingsgerichte coachingsvaardigheden. De ervaringen vanuit de praktijk zijn hierin leidend. Aandacht voor en maatwerk modules: basis principes zelfsturing, besluitvorming en adviesmethode, vergaderen, teambuilding, professionele feedback, teamrollen en benutten/afstemmen verschillende stijlen en kwaliteiten, leer- en verbetercyclus (op basis van SWOT; gewenste resultaten en kwaliteit). Teams en professionals als lerend team om performance naar klanten/doelgroepen en omgeving/(arbeids)markt te optimaliseren. Professionele feedback en feed forward.Zie ook Team Coaching/Training, Succesvolle en Effectieve Teams, ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers!

Hoe Future Proof is uw organisatie en uw performance naar uw (potentiële) klant(en) en doelgroep(en)? Veranderingscurve Organisaties: Acht stappen plan voor organisatieverandering. Senge: Presencing U-curve. Uw team en organisatie als lerend expeditie-team; elkaar (laten) coachen op de weg en leerroute naar gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag (acht stappen coaching model). Benutten van constructieve en waarderende feedback. Intrainen van coachend oplossingsgericht en proactief leiderschap. Vijf interventie-niveaus voor de coachende  manager en professional om klantgericht te luisteren en te coachen. Lerende teams, professionals en klanten beluisteren. Analyse van ontwikkelingen op de markt en in de samenleving; SWOT-analyse en mogelijke scenario’s en gewenste verandering. Als lerend team/organisatie de U-curve doorlopen bij veranderingsprocessen onder en boven de waterlijn en eventueel te laten faciliteren door een (externe) coach. Omdenken. Paradigma-verschuiving: Reframing mental model en een lerende mindset om vanuit kansen, talenten en mogelijkheden, toekomstgericht positieve resultaten, doelen en gedrag te benoemen met elkaar, vanuit een dialoog (Talking stick). Coachen van zelfsturend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen binnen teams en organisaties; klantgericht luisteren met een glimlach. Interventies inzetten om vertrouwen, veiligheid, respect, openheid en gelijkwaardigheid in het leerklimaat te borgen. Voortbouwen op successen; elkaar waarderend coachen vanuit verbinding en vertrouwen. Loslaten van oude paradigma’s of denkwijzen en benutten van metaforen voor nieuwe paradigma’s ten aanzien van de toekomstige performance. Benutten van 12 stappen plan bij gewenste verandering en actieplan voor teams of individueel

Wat vraagt aandacht in dit proces naar zelfsturende/zelforganiserende teams? Interventies op interactieniveau. Ruimte en tijd nemen om in deze overgangsfase elkaar te coachen en te trainen (naar) het zelfsturende en zelforganiserende teams: aannames en uitgangspunten, SWOT analyse, denken en handelen in kansen en mogelijkheden, organisatiestructuur en cultuur, staffuncties wat en hoe anders, coördinatie en andere diverse teamrollen: rolinhoud en toekennen van rollen, professionele ontwikkeling en kwaliteit producten/diensten naar klant, transparantie in informatieuitwisseling (kengetallen) hoe anders (randvoorwaarden), transparantie in communicatie, besluitvorming, conflict-oplossing, hoe mogelijk anders met projecten om te gaan, crisissituaties, inkoop en investeringen, informatiestroom, gewenste resultaten/dienstverlening en kwaliteit en wetgeving, beloning, opleiding, werving en selectie. Maatwerk op basis van de actuele thema's bij de professionals van het zelfsturende team als ook de ondersteundende diensten.

Teamcoachen zelforganiserende/zelfsturende teams – Coaching in Organisaties: inzet training/intervisie en evenuteel oplossingsgerichte (team)coaching om bij organisaties en teams de leerroute naar zelfsturende teams te faciliteren. Van doorslaggevend belang is de visie op de professionals, zoals een organisatie deze benoemt: "Onze professionals zijn creatieve, attente en volwassen mensen, in staat om belangrijke beslissingen te nemen; zijn aan te spreken op en verantwoordelijk voor hun beslissingen en handelingen; zijn feilbaar; zijn uniek; willen hun talenten en vaardigheden inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de organisatie en aan de wereld." Een shift als deze in de visie op zelfsturing binnen de gehele organisatie, is leidend naar succes van zelfsturing en eigenaarschap en optimaal benutten van de interacties en positieve energie binnen de organisatie en resultaten naar en met de klanten. Zelfsturing werkt, precies zoals de traditionele piramide waarvoor het in de plaats komt, met een op elkaar afgesteld systeem van structuren, processen en praktijken; die bepalen hoe teams worden opgezet, hoe besluiten worden genomen, hoe rollen worden gedefinieerd en verdeeld, hoe salarissen worden vastgesteld, hoe mensen worden aangenomen of ontslagen etc. Rollen worden soepel en flexibel opgepikt, afgeschaft of uitgewisseld. Met een daarbij passende organisatievorm van zelforganiserende/zelfsturende teams met gewenste vorm van sturing, besluitvorming, verantwoordelijkheden en interacties - vrij naar Laloux "Reïventing Organizations". Teamcoaching/Training/Intervisie: Oplossingsgerichte interventies op interactieniveau. Met elkaar intrainen van deze vaardigheden.

Coaching in Organisaties heeft met haar trainers en coaches ruim 25 jaar ervaring in het faciliteren van professionals in hun gewenste professionele ontwikkeling en oplossingsgerichte te coachen vanuit successen en eigen kracht en talenten.  Met het acht stappen coachingsmodel: op organisatie en teamniveau worden een achttal stappen doorlopen van "urgentie tot deze verandering en dit met elkaar te delen" naar het ontwikkelen van een visie met kernwaarden als ook een strategie van verandering met plan van aanpak te communiceren. Het is van belang in dit proces met elkaar te werken en te leren vanuit een draagvlak van betrokkenheid. Om het de professionals van het zelforganiserende team (nog meer) mogelijk te maken op korte termijn successen te behalen, het tempo en de verandering te bewaken met elkaar en een cultuur van verdere innovatie, klant en resultaatgericht handelen te faciliteren. De concepten vanuit de lerende organisatie (reflectie, feedback, handelen door nieuw gedrag per direct in te zetten vanuit successen) en de coachingsvaardigheden van sturen naar loslaten en faciliteren. Op basis van een eerste gesprek met de klant, wordt een specifiek maatwerktraject aan en met de professionals in uw team besproken en ontworpen. Thema's:

 • Faciliteren van zelforganiserend leren en werken in uw organisatie
 • Aandacht voor de context: organisatieontwikkelingstrajecten
 • Visie, kaders en gewenste resultaten
 • Professionele ontwikkeling binnen het team; diversiteit; feedback; inclusie
 • Faciliteren van teamontwikkeling en de teamprocessen (verschillen en talenten benutten); resultaatgericht werken
 • Ervarend leren: leren door te doen, inzicht in leerstijlen
 • Leer- en verbetercyclus faciliteren
 • Model van oplossingsgericht coachen voor teams
 • Van controle naar 'loslaten' vanuit vertrouwen en verbinding (openheid; "delen van informatiesystemen klant")
 • Coachingsgesprekken: oefenen en feedback integreren in dagelijkse praktijk
 • Coachen op gewenste verandering, doelen en gedrag vanuit cocreatie en gelijkwaardigheid 

 

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 25 jaar haar sporen verdiend in het trainen van professionals, (interne) (team)coaches met de In Company Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap gericht op het faciliteren van zelfsturende teams en het zelfoplossend en zelflerend vermogen bij de professionals. Bij de huidige organisatieontwikkelingen samenhangend met de ontwikkelingen in de maatschappij en op de markt is het coachen van zelfsturende teams een waardevolle aanvulling om mensen en teams te faciliteren in ontwikkelingen naar persoonlijk ondernemerschap en proactief leiderschap. Wij richten ons  op professionals met de coachende stijl, die een verdieping zoeken op de interventies om organisaties, teams en collega's professioneel te faciliteren bij het proces van organistieontwikkeling naar zelfsturende teams.   

nobcoWij verwijzen ook naar de uitgebreide Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches - Foundation Level die medio 2012 door NOBCO/EMCC met het European Quality Award is gecertificeerd. Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Coaching in Organisaties beschikt over (team)coaches om deze processen te faciliteren als ook verzorgt ons bedrijf al ruim 25 jaar trainingen gericht op het faciliteren van teamontwikkeling en teamcoaching, zowel in de Leergang Coaching en de Leergang Persoonlijk Leiderschap als ook in deze Masterclass, waarbij wij methodieken vanuit het Oplossingsgericht Coachen en Werken inzetten.

(Team)Trainers/Coaches

as15 200Drs. Astrid Anna Kuin, is senior (team)coach en trainer met 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatie en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als trainer, supervisor en (team0coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Zij heeft afgelopen jaren o.a. in vitaliteitsprogramma Rode Kruis gewerkt als coach en is ingezet als teamcoach/trainer bij Rode Kruis, UVA/VU, RIBW, Fokus Wonen, onderwijs Amsterdam. Specialisaties zijn: Oplossingsgericht Coachen en Werken, Systemisch werken en coachen; Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en T.A., Teamcoaching; mediation.

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel Ineke Pet (senior coach; voorheen adviseur bij GITP en met opleiding in systemisch werken en Transactionele Analyse bij Phoenix) als ook  Evert Hulleman (Transactionele Analyse) en andere ervaringsdeskundigen brengen hun ervaring in.

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd. 

Meer informatie? 

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin (senior coach en trainer; drs. Bedrijfskunde Erasmus Rotterdam Specialisatie Organisatieontwikkeling en zelfsturende teams) opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 06-46065362

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2022 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.