Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Image Coaching in Organisaties heeft 30 jaar ervaring als partner in business en in het leren met professionals en management van profit en not for profit organisaties naar teamorganisaties en zelfsturende teams.Het bureau bestaat uit een team van 120 (team)coaches, trainers en (HR) adviseurs en interim managers, Met de trainingen proactief, coachend en gedeeld leiderschap ondersteunen onze partners de klant om tot een optimaal mogelijke performance te komen. Vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect en transparantie, (team) ondernemerschap om zowel in dienst en kwaliteit van waarde en betekenis te zijn voor de klant.  Wij trainen en coachen teams, medewerkers - professionals - managers op persoonlijke en proactief leiderschap, coachend leiderschap, onderlinge samenwerking en communicatie, zelfzorg en work/life balance, klant- en resultaatgericht (samen) werken, kwaliteit in dienstverlening. Wij zien de teams en professionals als de bouwstenen van de lerende en klantgerichte organisatie. Managers, bestuurders, directie en coördinatoren ondersteunen en faciliteren teams en professionalss om als organisatie een excellente performance naar de klant/doelgroep te leveren.  

 

30 jaar Vakmanschap - Resultaatgericht Meerwaarde naar klanten - Wendbaarheid - Agile Coach, Agile organiseren - Zelforganiserende teams

Coaching in Organisaties bestaat 30 jaar! Wij vieren graag onze samenwerking met jou! Zoals het balletstuk “Ode aan de Meester” van Hans van Maanen en het Nationale Ballet een schitterende en inspirerende performance was vanuit diversiteit en creativiteit, zo kenmerkt ook onze langdurige relatie zich vanuit coachend en faciliterend en dienend leiderschap. Onderweg in transities naar zelfsturende en zelf-organiserend teams en professionals.

Samen zetten we een performance neer met meerwaarde naar uw (interne) klanten en doelgroepen. Samen stemmen we af op ontwikkelingen in de samenleving en de markt, Agile leiderschap en coachen, wendbaar en resultaatgericht vanuit eigenaarschap, vertrouwen en vitaliteit. (Management) Team Coaching en Training: faciliteren binnen gewenste transities - stakeholders, eigenaarschap en intrinsieke motivatie. Maatwerk en tools zoals oplossingsgericht coachen, OIM (Buurtzorg), zelforganiserende teams, Scrum, Kanban en Kleurenleer staan centraal: van feedback naar feedforward resulterend in de gewenste veranderingen, doelen en gedrag. De pragmatische methodiek van Coaching in Organisaties - ervarend leren: leren door te doen vanuit een Agile mindset - levert het grootste leerrendement en effectiviteit op! In gesprek over Agile transities, coaching, Scrum en Kanban? Zie http://www.kuincoaching.nl/leergang-coaching-nobco/agile.html. Zie ook ons ESF Vitaliteitsprogramma en Duurzame inzetbaarheid.


inspiratie

Astrid Anna Kuin is bedrijfskundige en psycholoog en wordt als organisatieadviseur en (team)coach ingezet bij team en organisatieveranderingstrajecten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Zij heeft met de partners uit dit bureau de trainingen leiderschap, communicatie en zelfmanagement ontwikkeld en langdurig met diverse organisaties ingezet. Vanaf 1995 verzorgen wij de nu inmiddels door NOBCO gecertificeerde Leergang Coaching en Coachend Leiderschap. Als allround en senior trainer en organisatie/teamcoach werken wij vanuit het oplossingsgerichte coachen en communicatiemodel. Daarnaast benutten we diverse tools om teams, professionals en managers te faciliteren naar zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen. De methodiek volgt de situatie van de klantorganisatie en gewenste verandering en resultaten. Een eerste gesprek is zonder kosten, zodat u kans heeft uw situatie te bespreken en met elkaar het gewenste traject met daarbij behorende stappen te benoemen en in te zetten, uitgaande van zoveel mogelijk eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de klant.

Met organisatieadvies, coaching/training/teambuilding ondersteunen wij het (management)team, (zelfsturende/zelforganiserende)teams met professionals, teamleden in hun performance naar de klant, de samenwerking en gewenste verdere professionele ontwikkeling. Er is aandacht voor persoonlijke leiderschapsstijl, kwaliteiten en uitdagingen, teamontwikkeling vanuit diversiteit. Organisatieontwikkeling, kwaliteitgerichtheid zowel extern als intern: de mensen en leiders in de organisatie ondersteunen en in beweging brengen naar effectief en proactief leiderschap vanuit talenten, vitaliteit en verbindend leiderschap. Onze partners faciliteren het proces van zelfsturend en zelfoplossend en zelflerend vermogen bij het management en de medewerkers. Met aandacht voor de actuele ontwikkelingen op de markt en in de maatschappij. Wij werken en leren met de klant(organisatie) vanuit proactief en vitaal leiderschap met het achtstappen plan van Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap. Met deze pragmatische methodiek, waarin we professionele feedback en 360 graden feedback benutten, benoemt de klant(organisatie) (teams, managers/directie en bestuurders, professionals en medewerkers) de gewenste verandering en doelen welke met elkaar vertaald worden naar steeds meer passend gedrag. We werken en leren met elkaar vanuit gelijkwaardigheid, leiderschap vanuit talenten en vitaliteit (ratio en intuïtie; harde en zachte factoren; boven en onderstroom; van EIland naar WIJland) vanuit de drie axioma's van leren en veranderen. Het laatste axioma is dat je zodra je in termen van vaardigheden (gedrag) de gewenste leerdoelen bereikt hebt, je dit met elkaar deelt en aan anderen leert. Zie het axioma vanuit de lerende organisatie: teams en professionals zijn de bouwstenen van de lerende organisatie. In diverse Masterclasses en (MT)Teambuilding wordt dit gekoppeld aan ons coachings leiderschapsmodel, waarin we het oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap vertalen naar leiderschapsvaardigheden en professionale en team- en organiatieontwikkeling met als doel de performance elke keer weer te verbeteren en steeds weer en meer af te stemmen op de doelgroep en ontwikkelingen in de markt, maatschappij en bij de klant.

Astrid Anna Kuin, werkt op projectbasis samen met andere senior coaches, trainers. Is pragmatisch en resultaatgericht in haar aanpak en allround geschoold. Maatwerk formule: de methoden en werkvormen worden afgestemd op uw organisatie, cultuur en gewenste veranderingen in mindset en gedrag, klantgericht, afgestemd op de ontwikkelingen in de markt en bij uw doelgroep. Wij zijn tijdelijk uw “Partner in Business” bij organisatieveranderings-trajecten, leiderschap en samenwerking, duurzame oplossingen. Zie uw mensen als het expeditieteam, zie onze begeleiding als de gids om ook vertrouwen en veiligheid onderling te borgen en te verankeren. Teamcoaching en persoonlijke coaching boven en onder de waterlijn. Trainingen proactief leiderschap en coachingsvaardigheden gericht op eigen kracht en potentieel en klantgerichte attitude en gedrag. Vanaf 1988 CEO van Coaching in Organisaties. Bedrijfskundige, organisatie- en teamontwikkeling, Action Learning; duurzaam en kleinschalig organiseren. Senge  Reframing; paradigmashift in overtuigingen, Presencing, U-curve onder en boven de waterlijn elkaar coachen. Antropoloog/ Corporate Coach: coachen op kracht/potentie en diversiteit in organisaties, teams en in de samenleving. Mindfulness/Compassie trainer; vitaliteit en Work/Life Balance: zelf regie en flow in je (werk)leven. Creatief therapeut/coach: benutten van ons verbeeldend vermogen in leiderschap vanuit verbinding; intuïtie en ratio. Coachen en trainen: persoonlijke en executive coaching. teamcoaching om blijvend te innoveren naar uw doelgroep. Vanuit vertrouwen, dialoog en waarderend leiderschap drijfveren, talenten steeds meer te benutten. Dromen en ambities: te denken en te handelen vanuit kansen en mogelijkheden. Uw gewenste (leer)resultaten te optimaliseren vanuit een lerende en innoverende mindset. Professionele en constructieve feedback in te zetten en ook te leren vanuit successen. European Quality Award certificaat NOBCO/EMCC. Evaluaties: Leergang Train de Trainer; Leergang Coaching en Coachend en Persoonlijk Leiderschap, Masterclasses Oplossingsgericht Coachen, Persoonsgerichte en Executive Coaching bij stress/werkdruk en professionele ontwikkeling; Teambuilding/coaching. Onze trainers/coaches zijn opgeleid en gecertificeerd in Transactionele Analyse, systemisch coachen en systemisch werk, Mindfulness en Compassietraining, Oplossingsgericht coachen en leiderschap, proactief leiderschap, Focussen en Voice Dialogue, RET en diverse andere creatieve en effectieve werkvormen. Klanten: financieel en verzekeringen; het Rode Kruis; onderwijs (3 x beoordeling excellente school) ; Zorg (2x beste werkgever non-profit); Gemeente Amsterdam en Alkmaar; leidinggevenden Jeugd en Gezinscoaches; Shell BV; de BAAK; Koninklijk Instituut Tropen; Koninklijke Marine en Luchtmacht; ING; Rabobank; UVA/VU; Politie Amsterdam; AON Hewitt Corporate Wellness.

Astrid Anna Kuin is CEO van Coaching in Organisaties en (organisatie en team)coach en trainer, supervisor en intervisor en procesbegleider lees facilitator. Zij heeft als vooropleiding antropologie en veel gereisd onder andere in Zuid Amerika. En als doctoraal opleiding Bedrijfskunde, specialisatie sociale psychologie en organisatie- en teamontwikkeling. In haar pragmatische aanpak werkt zij met teams en individueel vanuit verbindend leiderschap en nodigt zij de klant (team en individu) uit tot meer werkplezier en zelfsturing en samenwerking en afstemming. Astrid Anna Kuin en het team van parnters uit diverse disciplines richten zich op persoonlijk, team en organisatieontwikkeling. Zij en de partners van Coaching in Organisaties werken vanuit het concept van Oplossingsgericht Coachen en (Persoonlijk) Leiderchap: hoe stuur je met elkaar aan op positieve ontwikkeling en verandering, vanuit kracht en talent van de medewerkers, het team en de organisatie. En hoe blijf je met je dienstverlening goed en in samenspraak met je klant effectief en kwalitatief leveren? Welke kwaliteiten en talenten zijn hiertoe al in huis? Wat moet mogelijk verder ontwikkeld of afgestemd worden? Denken, voelen en doen: aandacht voor de onderstroom: hoe zorg je voor een goede verbinding met je klant? Hoe zet je proactief leiderschap en timemanagement in? Hoe vertaal je dit naar de eigen praktijk? Hoe leer je meer zorg te dragen op work/life balance? De eigen successen en kansen te benutten en effectiever in te zetten? Astrid Anna Kuin heeft haar certificering behaald op sociale psychologie, psychopathologie, counseling, TGI, supervisor, TA, Enneagram, RET, Mindfulness, Focussen, Voice Dialogue, Oplossingsgericht werken/coachen en systemisch werken. Bij coaching en teamcoaching maken wij gebruiken van meerdere passende werkvormen die aansluiten op de gewenste ontwikkeling en resultaten bij de klant. Zowel rationele methoden, als ook ontspanningsmethoden als ook meer associatieve werkvormen, zoals mindmapping en werken met metaforen. Zodat zowel boven- als onderstroom integraal aan bod komen bij de gewenste verandering, groei en ontwikkeling van de klant.  In haar vrije tijd is Astrid Anna beeldhouwer en beoefent Tai Chi en is geregeld aan zee om naast een drukke praktijk ook ontspanning te vinden en te fotograferen. Zij geeft een groot deel van haar trainingen en (team)coaching aan zee. 

aakuin2Astrid Anna Kuin wordt onder andere door Aon Hewitt Consulting, Corporate Welness (inter)nationaal ingezet als (team)coach op vitaliteit, communicatie en samenwerking, als ook persoonlijk leiderschap. Als professional geniet zij van het coachen en trainen van teams, medewerkers, professionals en managers. Iedere klant (organisatie) vraagt om maatwerk en is een uniek traject. Juist dit is de uitdaging voor coaches en trainers met hun klant(organisatie): te focussen op de gewenste resultaten bij de klant. Haar aanpak is professioneel gezien breed, zij beschikt over een groot pakket aan diverse werkmethoden en heeft 25 jaar ervaring als senior coach en trainer (en manager) in de profit en non-profit branche. Humor en doortastendheid, veiligheid en vertrouwen zijn kenmerkend voor haar werkstijl. Certificaten; zie hieronder.

Coaching in Organisaties werkt met een team van coaches, trainers en adviseurs uit diverse disciplines en werkvelden. Zij heeft onder andere zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op groepsdynamica en teamontwikkeling en leiderschap. 

Astrid Anna Kuin verzorgt sinds 1988 trainingen persoonlijk leiderschap en time- en zelfmanagement en heeft zich gespecialiseerd als psycholoog, counselor, coach en supervisor. Veiligheid, vertrouwen, openheid en humor zijn kenmerkend voor haar aanpak. Zij is pragmatisch in haar aanpak en richt de focus in het coachen op de gewenste resultaten van het bedrijf en van de klant en is organisatiesensitief.

Coaches en trainers

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.

Coaching in Organisaties - Train de Trainer 

Vanaf 1991 zijn trainers door haar opgeleid in de Leergang Train de Trainer (o.a. communicatieve en managementvaardigheden, stress- en conflicthantering, leiderschap, groepsdynamica, meta-communicatie en counseling). Dit resulteerde in 1997 in een Leergang Coaching voor adviseurs, managers en coaches.

Certificaten

Coaching in Organisaties werkt samen met partners, ervaren trainers en coaches. Als trainers en coaches beschikken wij onder andere over de volgende certificaten:

 • EQA (European Quality Award) NOBCO/EMCC (European Mentoring & Coaching Council)
 • Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
 • Supervisor (supervisiemethodiek) via PAO
 • Certificaat Oplossingsgericht coachen zelfsturende teams 
 • Certificaat systemisch werk en TA 
 • Oplossingsgericht werken in het onderwijs  
 • Certificaat Jaaropleiding Oplossingsgericht Coachen en werken Leidinggevenden (2015-2016)
 • Trainer Transactionele Analyse en Verbale Gedragsanalyse, MATCH BV
 • Trainer MyersBriggs Type Indicator, step 1, OPP ltd.
 • Masterclass Timothy Leary Academy, trainer Roos van Leary
 • Accreditatie Belbin-Groen Teamrol training
 • Coach, leergang coaching voor professionals, School voor Coaching
 • Leergang Train de Trainer, Remmerswaal
 • Leergang coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches
 • LIFO, MATCH BV
 • Mindfulness voor trainers, RINO
 • Mindfulness verdieping, Centrum voor Mindfulness
 • Big Five, Pimedia 
 • Enneagram, Palmer & Daniels
 • Enneagram, Nathans
 • Voice Dialogue, Stamboliev Bergen
 • Focussen (Focusnetwerk Den Haag en Hilversum; basis en meerdere verdiepingsmodules; intervisie)
 • Counseling (Universiteit Utrecht; RINO)

 

Visie en methoden

aakuin nobco emcc2Wij werken vanuit de visie van verbindend leiderschap en het situationeel leiderschapsmodel en Covey. Daarnaast is de overkoepelende methodiek en ons model van oplossingsgericht coachen en leiderschap het hoogst gewaardeerd bij klantevaluaties. En vanuit de methoden Levend Leren en Leiderschap van Thema Gecentreerde Interactie (Ruth Cohn)), Rationeel Emotieve Therapie (RET), enneagram-stijlen, focussen en ontspanningstechnieken eigen gemaakt. Familie- en organisatieopstellingen hebben onze warme belangstelling. Coaching is de synthese van organisatie-, team en persoonlijke ontwikkeling. Het gaat om een combinatie van rationele methoden (leerstijlen, leer-, levens- en werkbiografie, zelfmanagement, ervarend leren, GROW-model, oplossingsgerichte coachingsvaardigheden, metacommunicatie en interventies, kernkwadrant) en associatieve methoden (ontspanning, visualisaties, mindmapping, balans in de energiehuishouding, focussen en lichaamsgericht luisteren - zie Bateson gelaagdheden in leren en veranderen: onderstroom). Wij zijn met de Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches op foundation-niveau EQA gecertificeerd door NOBCO/EMCC.

Partners (senior trainers en coaches) van ons bureau werken volgens de gedragscodes voor trainers, supervisoren en coaches.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.