Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

De “Masterclass Oplossingsgericht Werken en Coachen & Persoonlijk Leiderschap” helpt u om  uw doelgroep te coachen naar de gewenste verandering in gedrag en vaardigheden. Omdenken en omhandelen; u bent zelf de sleutel in uw communicatie naar de ander. Brochure Oplossingsgericht, Progressiegericht Coachen Teamtraining/Professionaliseringstraject op aanvraag. Eerste gesprek voor maatwerk programma passend bij gewenste professionalisering is zonder kosten bij u op locatie! Certificaat: 16 PE-punten. Zie ook de gecertificeerde Leergang Coaching met versnelde leerroute voor ervaren coaches!

 

Gewenste veranderingen, doelen en gedrag

De huidige organisatieontwikkelingen vragen van leidinggevenden een coachende rol en een leiderschapsstijl die vanuit verbinding en vertrouwen het zelfsturend en oplossend vermogen bij de medewerkers versterkt. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat de medewerker de expertise heeft zelf zijn/haar oplossingen in te zetten. Dit vraagt om een andere stijl van communiceren en leiderschap, van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen. Coachende vaardigheden van de leidinggevende zijn hierbij belangrijk.

In de Masterclass Progressiegericht Werken en Coachen en Persoonlijk Leiderschap krijg je handvatten om gedrag bij te sturen richting een gewenste verandering. Je leert negatieve gesprekken die blijven hangen in problemen, te vertalen naar positieve en oplossingsgerichte gesprekken. Je nodigt de ander uit oplossingen te benoemen en per direct toe te passen in de praktijk. Aan het slot van de masterclass kun je omdenken en omhandelen vanuit mogelijkheden en (verborgen) talenten. 

Je leert om samen te werken en te coachen met een positieve focus op de beoogde verandering. Iedere dag meer passend gedrag in te zetten en vanuit kleine successen verder uit te bouwen. Het doel is een leiderschapsstijl waarbij je medewerker en team stimuleert naar steeds meer zelfsturend en zelf-oplossend vermogen in een positief leerklimaat. 

Oplossingsgericht coachen van dromen en ambities, 21eeeuwse vaardigheden

 “De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf vorm te geven.”

Van de professionals, leidinggevenden en doelgroepen in het onderwijs wordt steeds meer een coachende houding en rol gevraagd. Wij helpen je om je het model van oplossingsgericht coachen eigen te maken en in te zetten bij je leerlingen, waarbij je hen ondersteunt in het zich eigen maken van 21e eeuwse vaardigheden. Deze methode is te gebruiken door leidinggevenden, leerkrachten, interne coaches/begeleiders, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, teamcoördinatoren en teammanagers als ook door leerlingen zelf onderling in te zetten om als winning team betere (leer)resultaten te behalen door elkaar te coachen op het (weer) benoemen van dromen en ambities en elkaar te coachen gedurende deze leerroute met successen en terugval, zie het 12 stappen plan om zowel teams/klassen als individueel oplossingsgericht te coachen.

Van klacht naar kracht: de kracht van oplossingen vanuit eigenaarschap en eigen regie

Oplossingsgericht coachen:  de oplossingsgerichte methode (“solution focus”)  focust op de oplossing en niet (of in mindere mate) op het probleem.  Daarbij wordt vooral gekeken naar wat wel werkt (in plaats van wat niet, of waarom niet), naar uitzonderingssituaties (wanneer is het probleem er niet). De oplossing komt meer in beeld als de probleem vrager vanuit eigenaarschap in staat is om te beschrijven wat hij eigenlijk zou willen. Welke eindsituatie. Een helder toekomstbeeld. Van dat toekomst beeld maak je een zo concreet mogelijke voorstelling, en dan verken je welke kleine stapjes je kunt zetten om dat toekomstbeeld dichterbij te brengen. Het oplossingsgerichte zit hem in deze methode in de wijze van vragen stellen, gericht op mogelijkheden, op wat werkt, op hulpbronnen, op het benoemen van vooruitgang. Elkaar als supporters te ondersteunen in het trainen van vaardigheden (van “klacht naar kracht”!).

Een oplossingsgerichte houding betekent:

 • denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit moeilijkheden (aandacht).
 • veel vragen stellen en geen oordeel vellen (vertrouwen en verbinding).
 • het niet beter weten dan de inbrenger, maar de inbrenger ondersteunen en suggesties doen om zijn eigen oplossingen te formuleren (coachen op eigenaarschap).
 • vooral een focus op de toekomst houden en  niet op het verleden.
 • elkaar als team en klas als supporters positief te ondersteunen in het jezelf trainen van vaardigheden en je gewenste leerroute vol te houden en tussentijdse successen te delen.
 • benutten van waarderende en constructief professionele feedback vanuit een groei- en leermindset!

ITijdens de Masterclass werken we vanuit de drie basisregels voor positief en oplossingsgericht werken:

 • Stoppen met wat niet werkt,
 • Doorgaan met wat goed werkt en dit aan anderen leren
 • Beginnen en toepassen van nieuw en meer passend gedrag die gewenst zijn in bepaalde praktijksituaties.

 Doelgroep

 • Leidinggevenden
 • Teamcoaches
 • Teamcoördinatoren en teammanagers

Feedback van klanten

“Ik heb de theorie in deze masterclass als positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu, na drie masterclassdagen, al positiever coachen en veel gelijkwaardiger tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

 “De kennis en andere vaardigheden (“tools”) vanuit deze Master zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."

 "Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project."

 “Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”

impossible

Onderwerpen

 • Inzicht in uw persoonlijke leiderschapsstijl en gewenste ontwikkelingslijnen
 • Cultuur en structuur binnen uw organisatie en team ombuigen naar oplossingen en mogelijkheden
 • Aansturen en inzetten van proactief leiderschap
 • Verantwoordelijkheid en zelfsturing: de medewerker faciliteren in het (steeds meer) leiden vanuit talent
 • Leidinggeven: sturen en coachen naar gewenste verandering/doelen
 • Relatie naar leiderschapsmodel Senge: lerende organisatie en lerende teams
 • Oplossingsgerichte vaardigheden kunnen inzetten
 • Reflectie op uw eigen stijl; feedback weten te integreren in uw dagelijkse praktijk
 • Oplossingen weten in te zetten n.a.v. persoonlijke leervragen; waarderen op successen en eigen kracht/sterkten; ander meer passend gedrag leren in te zetten op basis van ervarend leren (bespreking casuïstiek)
 • Coachen van klacht naar kracht, van problem talk naar solutions talk
 • Paradigmaverschuiving in uw team en organisatie weten te faciliteren: ombuigen van “problem island” (problemen) naar “solutions island” (mogelijkheden en eigen kracht)
 • Kunnen omgaan met weerstand en bijsturen naar oplossingen vanuit autonomie en zelfsturing medewerkers en doelgroep
 • "Lastige medewerker" of "lastige klant/doelgroep" kunnen coachen met inzet van oplossingsgerichte coachende vaardigheden
 • Met de organisatie steeds optimaler klant- en kwaliteitsgericht te werken (sparring partners)
 • Teamontwikkeling vanuit sterkteperspectief coachen; inzetten van diverse methoden voor teamontwikkeling o.a. de 'Reflecting Team'
 • Oplossingsgericht vragen stellen en leren aan de ander
 • Professioneel feedback geven vanuit sterkteperspectief naar gewenste verandering (doelen)
 • Omdenken en omhandelen: ander, meer passend gedrag inzetten met elkaar en individueel
 • Groei- en leermindset vormgeven en uitdragen; voorbeeldgedrag uitstralen en inzetten ('Teach what you preach')
 • Teamontwikkeling: inzet reflecting team en overige krachtige intervisievormen; van EIland naar WIJland - Kwaliteitslemniscaat
 • Veranderingsprocessen faciliteren: van Angelsaksisch naar Rijnlands denken; verschillende interventies voor de manager/professional
 • Faciliteren van het zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen van u zelf en van uw team/collega's in een veilig leerklimaat.

Intakegesprek en programma 

Op basis van een eerste gesprek ontvangt u van ons een passend maatwerkprogramma afgestemd op uw praktijk, agenda en opleidingsbudget. Uw praktijk en succeservaringen zijn leidend in dit programma, de methode en werkvormen ondersteunen u in uw verdere gewenste professionele ontwikkeling en leiderschap binnen uw organisatie. Neem geheel vrijblijvend contact op voor een intakegesprek met een van onze trainers via onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 06-46065362. De modules uit deze Masterclass zijn ook inzetbaar voor een In Company leiderschapsprogramma voor medewerkers, leidinggevenden en (young) professionals in een organisatie.

Programma - Maatwerk Masterclass Intensive

 • Coaching, wat verstaan we er onder? Visie, en definitie op coaching; de competenties van de coach
 • Coachen vanuit zelfsturing, spelregels voor een veilig leerklimaat: “Be your own chairman” (Wees je eigen leider in je leerproces)
 • Nulmeting coachprofiel, gewenste professionele ontwikkeling als coach in opleiding
 • Coachingsvaardigheden, het spectrum directief versus non-directief (expert/adviseur versus coach/facilitator); luisteren en open vragen stellen
 • Coachprofiel, coachingsvaardigheden de basis, jouw profiel als coach, gewenste ontwikkeling
 • Leerstijlen, jouw persoonlijke leerstijl en gewenste verdere professionele ontwikkeling
 • De cyclus van ervarend leren en het GROW-model: structuur voor het gesprek en traject van coaching naar steeds meer eigenaarschap vanuit intrinsieke motivatie
 • Fasering in het coachingstraject en gesprek en de interventieniveaus van de coach (coachen vanuit gelijkwaardigheid; erkenning om wie je bent; zelfvertrouwen en zelfsturende vermogen en gedrag bij leerling bekrachtigen middels o.a. waarderende constructieve feedback)
 • Transactionele Analyse, van drama- naar winnaarsdriehoek, hoe je eigenaarschap bij de leerling faciliteert en coacht vanuit gelijkwaardigheid
 • Bateson, gelaagdheden in leren en veranderen, coachen boven en onder de waterlijn: mindset en overtuigingen bij de leerling (Senge lerende organisaties, teams en professionals) naar steeds meer zelfsturing (intrinsieke motivatie) en gedrag leerling naar steeds meer zelfsturing vanuit eigenaarschap (GROW-model/Actieplan; ervarend leren: leerstijlen)
 • Progressiegericht coachen: kantelen in mindset/overtuiging en gedrag naar “wat wil je wel bereiken en inzetten?” naar zelfsturend en zelf-oplossend vermogen bij leerling; kantelen van consument naar producent; acht stappenplan bij coaching
 • Benutten van waarderende feedback, Wish Hand (positieve en constructieve feedback)
 • Next Challenge - Volgende uitdaging: “Durf niet te klein te dromen” - 12 stappen plan
 • Reserve: 12 stappen plan om teams en individuen te coachen op gewenste verdere professionele ontwikkeling // Kleurenleer: profilering als onderdeel van coachen/BV IK

In Company of als Intensive

Deze Masterclass wordt zowel individueel als Intensive ingezet,. Dit betekent dat uw praktijk en casuïstiek uit uw praktijk naast de methodiek van het oplossingsgericht werken afwisselend aandacht krijgen in de bijeenkomsten.  

De student ontvangt een syllabus en bestudeert literatuur en tijdens de bijeenkomsten heeft u mini-colleges. Daarnaast wordt er veel geoefend met diverse werkvormen, de deelnemers brengen praktijkervaringen in en leren hoe hier mee anders om te gaan met behulp van het achtstappenplan. De deelnemers werken aan verdere professionalisering en ontwikkeling van de (SL) competenties van leiderschap en van het coachend leiderschap voor leidinggevenden.

Kosten

Deze training bestaat uit tien bijeenkomsten met een doorlooptijd van acht tot tien maanden. De training is ook als maatwerk en In Company voor teams, MT te volgen. De kosten per bijeenkomst zijn 420 euro exclusief btw en exclusief locatie- en verblijfskosten (deze laatste kosten vervallen als er sprake is van een Intensive).

Certificering

De Masterclass Progressiegericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap wordt afgesloten met een certificaat. Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het leerplan. De deelnemer wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten/doelgroep en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. Daarnaast presenteert iedere deelnemer op de laatste dag een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten. Certificaat: 16 PE-punten.

Certificeringseisen

 • Participatie aan de trainingsdagen
 • Student wordt gevraagd de relevante artikelen en literatuur te lezen en zijn/haar Top Tien te schrijven gekoppeld aan de eigen praktijk
 • Casuïstiek uit de praktijk voor te bereiden
 • Het geleerde uit de trainingsdagen toe te passen in de eigen praktijk en reflectieverslagen te schrijven
 • Dagelijks een reflectieverslag te schrijven over de leeropbrengst van de dag en hoe dit te gaan toepassen in tussenliggende periode
 • Supervisie
 • Intervisie
 • Oefeningen vanuit de trainingsdag toe te passen
 • Op de laatste dag van de Master schrijf je een eindwerkstuk en vindt toetsing plaats op basis van aangeleverd literatuur gedurende de Masterclass
 • Een korte presentatie waarin hij/zij de leeropbrengst van de Masterclass presenteert.

U ontvangt een certificaat met per dagdeel een PE punt. De Masterclass wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma.

Wanneer?

Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Leiderschap: afhankelijk van uw leervraag en die van uw team kunt u kiezen uit zes of tien modules. Najaar 2019 en voorjaar 2020: op aanvraag en afgestemd op de agenda van de deelnemers. 

Scholingsbudget

Mocht u uw scholingsbudget willen spreiden over 2019 en 2020 dan kan er afhankelijk van de planning van de Master, onderzocht worden of het mogelijk is de kosten over 2019/2020 te spreiden. U kunt ook onderzoeken of deze Masterclass Coachen stress/werkdruk, preventie burn-out (voorheen Masterclass Persoonsgericht Coachen) of de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap voor u wordt vergoed via de Lerarenbeurs Rotterdam.  Voor deelnemers uit non-profit organisaties wordt geen btw doorberekend. 

 

.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.