Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

agileDe Leergang Teamcoaching, coachen van zelforganiserende teams om binnen de context van steeds veranderende omgeving en markt, vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar de doelgroepen en klanten. Doelgroepen: (HR) leidinggevenden, professionals,(interne) teamcoaches, Agile coaches, Scrum Masters, begeleiders van leer- en veranderprocessen (NOBCO/EMCC EQA-gecertificeerd). Deze Leergang biedt de basisprincipes en tools voor (team)coaching, lerende teams en organisaties. Agile organiseren en coachend en dienend leiderschap. 

Zowel in organisaties, employee journey en onboarding als in de samenleving heeft de klant steeds meer eigenaarschap en eigen regie. Door de ontwikkelingen in de markt en samenleving, snel, onzeker, complex, vraagt dit van organisaties, leidinggevenden en professionals een cultuur van leren en innoveren, waarbij de professionals in het contact met de klant optimaal gefaciliteerd worden om meerwaarde naar de klant, de doelgroep te leveren.

Deelnemers brengen de ervaringen en gewenste ontwikkelingen binnen de eigen organisatie in. En gaan aan de slag met diverse interventies en tools om teams en organisaties in deze organisatieverandering te coachen. Modules uit deze Leergang zijn als maatwerk, In Company, in te zetten. Het coachmodel voor teamcoaching is leidend. Deelnemers worden getraind in skills voor coaching, luisteren, open vragen, faciliteren van teamfasering, teams te coachen vanuit eigen kracht, eigen regie. Met elkaar duidelijke visie, gewenste resultaten en kaders te benoemen en bij te stellen daar waar noodzakelijk. Bottom-up en Topdown: facliteren van het organisatieveranderingsproces, met kleine stappen, afgestemd op de eigen context, markt/doelgroepen en cultuur binnen de organisatie. Op interactie niveau coachen naar een leer- en verbetercultuur, waarin successen gedeeld worden, en van "fouten" geleerd kan worden. Resultaten, de bedoeling, met elkaar  benoemd worden en het team gecoacht wordt op tot een optimale dienstverlening, performance naar de doelgroepen/klanten te komen. Principes en succesfactoren voor High Performance Teams; coachen op transitie en gewenste verandering, doelen en gedrag vanuit het Agile Manifesto toegespitst op de eigen organisatie, principes en waarden.  Van "command-and-control" naar "vertrouwen en loslaten", naar coachend en faciliterend leiderschap vanuit een lerende, agile mindset. Faciliteren en coachen van zelfsturend leren en werken, zelforganiserende teams, met diverse tools. Interventieniveaus om teams te coachen op eigenaarschap en eigen regie (interactieniveau), de leer- en verbetercyclus, experiëntal learning, korte cycli en feedback. Betrokkenen in de organisatie te coachen naar gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag. Toekomstgericht te coachen vanuit mogelijkheden, kansen. Hoe constructieve professionele feedback te geven en ontvangen. Het programma van deze Leergang Teamcoaching is afgestemd op de EMCC Ethische (Gedrags-)Code en competenties van de professionele (team)coach.

Na de Leergang Teamcoaching kunt u zich vervolgens verder professionaliseren met de Masterclass Persoonsgerichte Coaching (Systemisch werken en coachen) en met de Masterclass Oplossingsgericht (Progressiegericht) Coachen. Met deze verdieping beschikt u als coach over een goed basispakket aan methoden. 

Doelgroep

 • Professionals van zelforganiserende teams
 • (Interne) teamcoaches
 • Scrum Masters, Agile coaches
 • MZ opleiders/adviseurs
 • (HR) leidinggevenden en MT

Doelen/Resultaten

 • Context teamcoachen zelforganiserende teams, Agile organiseren, lerende organisaties en lerende zelforganiserend teams
 • Visie, definitie teamcoaching en gewenste veranderingen, doelen en gedrag voor de eigen organisatie afgestemd op de ontwikkelingen in de omgeving en bij doelgroepen/klanten: vertaalslag naar de eigen organisatie, betekenis, motivatie, passend bij de eigen organisatie, vertaalslag en commitment
 • Coachen op de fasen in organisatieverandering, coachen van organisatieverandering vanuit eigenheid (mindset, overtuigingen)
 • Agile lerende mindset en de diverse tools; hoe binnen de organisatie te coachen op de diverse gelaagdheden, Agile being and Agile doing
 • Reflectie op jezelf als professional en benoemen gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling, profiel en competenties van de teamcoach
 • Principes, waarden en vaardigheden zelforganiserende teams, lerende teams en organisaties (Agile Organiseren)
 • Agile Manifest, vertaalslag en implementatie in de gehele organisatie, coachen en leren toe te passen, gewenste resultaten (visie, de bedoeling) en kaders (spelregels; condities en voorwaarden) met elkaar te benoemen 
 • coachen op gewenste organisatieverandering en inzet van de diverse tools passend bij de organisatie en professionals en doelgroepen en klanten
 • invoering van zelforganiserende teams, waar op te letten om succesvol en met plezier in zelforganiserende teams te werken en te leren
 • Succesfactoren voor High Performance Teams
 • Coachmodel om zelforganiserende teams te coachen op eigen regie en samenwerking
 • Interventieniveaus voor de teamcoach en coachende HR professionals en leidinggevenden.OIM methode, coachen vanuit gelijkwaardigheid op eigen regie, leren te coachen en faciliterend leiding te geven op interactieniveau, op samenwerking, besluitvorming, diversiteit, eventuele conflicten
 • Coachen teamfasering, essentieel de reflectie op je eigen rol, inzet luistervaardigheden en het stellen van open vragen, om teams te faciliteren in eigenaarschap als team, in zelforganiserend vermogen 
 • Coachingsvaardigheden, profiel en gewenste ontwikkelingslijn
 • Van expert (inhoud) naar faciliterend leiderschap (hoe); inzet van passende vaardigheden om tot faciliterend leiderschap te komen (vertrouwen; loslaten; heldere kaders)
 • Tools om binnen de teams en organisatie elkaar vanuit gelijkwaardigheid  te coachen op meerwaarde en wendbaarheid naar je klanten/doelgroepen
 • Coachen op een leer- en verbetercultuur, top-down en bottom-up. Een cultuur van vertrouwen en veiligheid waarin successen geoogst worden en van "fouten" en successen met elkaar optimaal geleerd wordt. 
 • Inzet diverse tools als teamcoach om teams en de professionals te laten excelleren en het innoverende en zelflerend en zelfoplossend vermogen te versterkenen bekrachtigen
 • Hoe te coachen op veiligheid, vertrouwen, commitment en resultaat binnen en tussen teams? Teammodel om teams te coachen op onderlinge samenwerking en inzet teamthermometer.
 • Coachen en leiderschap "from one step behind"
 • Faciliteren van experiëntal learning in het zelforganiserend team
 • Inzet van korte cycli en feedback - continu benutten van waarderende en constructieve feedback (tools leren in te zetten)
 • Eigen maken van de diverse tools en een verdieping en transfer naar de eigen organisatie (Scrum Framework, lerende teams, coachmodel voor zelforganiserende teams, OIM)
 • Interventies en fasering in veranderingstraject; reflectie en bijsturing
 • Reflectie op ervaringen als teamcoach in de eigen praktijk en bijsturing (zelfinzicht en bewustzijn)
 • Feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk
 • Op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de vereiste professionele kwaliteit en naar de EMCC/NOBCO (inter-)nationale ethische (gedrags)codes en competenties van de professionele coach.

Certificaat Leergang Teamcoaching - NOBCO/EMCC Gedragscode - Coachen: de discipline van meesterschap

EMCC logonobcoCRKBO-logoHet trainingsprogramma van de Leergang Teamcoaching  is EQA (European Quality Award) gecertificeerd op Foundation-level door EMCC/NOBCO. Deelnemers ontvangen een certificaat Leergang Teamcoaching. De volgende voorwaarden worden gesteld:

 • De deelnemers werken aan gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling - learning objectives
 • Studenten oefenen met het coachen (minimaal 50 praktijkuren)
 • Studenten reflecteren hierop en brengen deze reflecties in tijdens supervisie 
 • Bij aanvang van de Leergang Teamcoaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor hem/haar als teamcoach.
 • Bestudering van de syllabus Leergang Coaching; uitwerking Top Tien en eigen visie op coaching en werkwijze naar de eigen organisatie/doelgroep
 • Presentatie van behaalde resulaten als teamcoach bij de eigen teams en organisatie (verwijzend naar de EMCC/NOBCO Ethische Codes en competenties als coach)
 • Participatie aan intervisiebijeenkomsten en inbreng leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk als coach
 • In de praktijksimulatie laat de student vanaf dag 8 van deze Leergang zien in hoeverre hij/zij de geleerde stof van de Leergang Teamcoaching beheerst en toepast, uitgaande van de competenties en ethische (gedrags-)codes van de coach en ontvangt hierop feedback (is ook toetsingsmoment).
 • Aan het einde van de Leergang levert de student een eindwerkstuk aan bij de trainer en wordt getoetst of alle criteria en vereisten in voldoende mate ingezet worden door de student, en presenteert iedere deelnemer een reflectie op zijn/haar leerproces en behaalde resultaten bij de eigen teams en/of organisatie.

Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Teamcoaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies. Aanwezigheid is verplicht in verband met het vereist aantal contacturen voor certificering. Deze Leergang Teamcoaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten.

Studiebelasting en doorlooptijd

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Bij de gecertificeerde Leergang gaan wij uit van een doorlooptijd van tien maanden, zodat de studenten voldoende ervaring opdoen met het coachen van (oefen) klanten en supervisie en intervisie hier op. Met de 10 trainingsdagen (80 uur) en daarnaast het coachen van (oefen) klanten (50 uur), supervisie (2 x 1,5 uur) en intervisie (4 x 3 uur), gaan wij uit van een studiebelasting van vier uur per week.  

 

Feedback klanten

“Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om open en kwetsbaar te zijn.”

(HR Professional Uitzendbureau)

"Eén van de meest invloedrijke inzichten van het coachen, is dat ik geleerd heb mij te blijven concentreren op de vraag/het probleem van de ander: het is aan de klant. Dus, niet invullen of oordelen, maar gewoon echt actief luisteren." (Organisatieadviseur/MZ-opleider)

"De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen." (HR-manager Gemeente)

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in één woord super."

(HR-professional Rabobank)

"Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." (Interim manager - Afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine)

Intakegesprek

In een intakegesprek worden de persoonlijke en professionele leerdoelen van de studenten besproken en de eisen en criteria voor deelname en certficering in het programma toegelicht. Daarnaast worden de persoonlijke en professionele leerdoelen bewaakt in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan van de student en bij aanvang, aan het einde en tussentijds geëvalueerd en gepresenteerd.

Kosten

De trainingskosten van de Leergang Teamcoaching zijn €4.950,- exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten, inclusief de syllabus Leergang Teamcoaching en het uitgebreide Werkboek Toolkit voor de coach. 

Data

Intakegesprekken: Januari, Februari  2019; Planning voorjaar 2019 In Company en per leergroep in overleg. Planning voorjaar 2019 wordt zoveel mogelijk afgestemd op de agenda deelnemers; intakegesprekken Februari en Maart 2019 (Start voorjaar 2019).

 • Dag 1: 22 Mei 2019 
 • Dag 2: 6 Juni 2019      Reserve: 7 Juni 2019
 • Dag 3: 20 Juni 2019    Reserve: 21 Juni 2019
 • Dag 4: 5 Juli  2019      Reserve: 3 Juli 2019
 • Dag 5: 13 September 2019 Reserve: 6 September 2019  (En: Start intervisie en supervisie)
 • Dag 6:  27 Septmber 2019
 • Dag 7: 24 Oktober 2019
 • Dag 8:  21 November 2019
 • Maanden  September 2019 tot en met December 2019 doorlopende intervisie en supervisie (data in overleg)
 • Dag 9: 12 December 2019
 • Dag 10: December 2019/Januari 2020 datum (certificering) in overleg
 • Reservedatum: 10 Januari 2020

 

Locatie

De locatie wordt afgestemd op wensen locatie studenten (Amsterdam of Castricum aan zee) en vindt ook zeer regelmatig plaats in de praktijkruimte de Mient tegenover het Intercitystation Castricum als ook op schitterende locaties in Castricum in duinen en/of aan zee. Bij een In Company Leergang Coaching is de locatie afgestemd op de wensen van de klant(organisatie).

Senior Trainers/Coaches

astridanakuin2Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 30 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van leidinggevenden en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisaties sociale psychologie, TA en groepsdynamica, de lerende organisatie en teams, organisatie- en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in de psychologie, therapie en counseling als supervisor en als (team)coach. Zij heeft samen met Jan Remmerswaal de Leergang Train de Trainer gegeven. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Verdere specialisaties zijn: Mindfulness en Compassietraining, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, systemisch werken, Oplossingsgericht Coachen en werken; Teamcoaching.

Indien gewenst wordt er tijdens de Leergang Coaching samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van Coaching in Organisaties.  Zowel Ahsan Mahmud (Agile Coach, trainer),  Evert Hulleman (Transactionele Analyse), Ineke Pet (systemisch werk) en andere deskundigen brengen dan vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze Leergang.

  

ahsan2019

Ahsan Mahmud, Facilitator, Trainer, Agile coach:"Living Change to deliver value for people, teams & organizations"
Ik geloof dat het succes van elke organisatie voortkomt uit het creëren van samenwerking op basis van positiviteit en transparantie, waarin mensen eigenaarschap kunnen en willen nemen.

Ik geloof in een betere uitkomst door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel in een team met diverse functies en rollen.

Ik ben nieuwsgierig, analytisch en proactief op zoek naar uitdagingen om mezelf en mijn omgeving te verbeteren.
Met meer dan 15 jaar ervaring in het faciliteren, coachen, leiden, ontwikkelen en implementeren van veranderingen in verschillende rollen en functies.

 

Anita Weinans, senior organisatieadviseur en coach bij het Ministerie van OCW, heeft als coach in opleiding en als collega trainer de Leergang Coaching twee maal doorlopen; daarnaast is zij door Astrid Kuin en Jan Remmerswaal opgeleid in de Leergang Train de Trainer. Zij wordt in haar eigen organisatie zeer regelmatig ingezet als (team) coach en is erkend door Intercoach en beschikt over het certificaat Leergang Coaching NOBCO/EMCC en Oplossingsgericht Coachen.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.