Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

agileDe Leergang (Team)Coaching: coachen van teams om binnen de context van een steeds veranderende en complexe omgeving  vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar de doelgroepen en klanten. Deze Leergang is voor teamcoaches, teamleiders, (HR) leidinggevenden, professionals. Deze Leergang (European Quality Award-gecertificeerd door NOBCO/EMCC in 2012 en 2017). biedt de basisprincipes, vaardigheden en tools voor teamcoaching. De teacoach coacht teams en organisaties in hun ontwikkeling naar lerende en zelforganiserende teams. De Leergang Teamcoaching is met het programma vanaf het begin afgestemd op ST!R competenties teamcoach. Start Najaar 2019!

Zowel in organisaties, employee journey en onboarding als in de samenleving heeft de klant steeds meer eigenaarschap en eigen regie. Door de ontwikkelingen in de markt en samenleving, snel, onzeker, complex, vraagt dit van organisaties en teams om een cultuur van leren en innoveren. Zodat de professionals en teams optimaal gefaciliteerd worden om meerwaarde naar de (potentiële) klanten, doelgroepen te leveren. Customer journey, employee journey en team journey,vanuit interactie, de verbinding en dialoog binnen en tussen teams te faciliteren. Coachen op het potentieel van de collectieve intelligentie, vanuit dialoog tot passende en creatieve oplossingen naar de klanten/doelgroepen te komen. Ontwikkelingen van een lerende community te faciliteren op alle gelaagdheden in de communicatie en veranderingen, boven en onderstroom. Dialoog en co-creatie; samen sturing en eigenaarschap, zelforganiserende teams, wat past? Te coachen vanuit een maatwerk mindset, het team is leidend, de teamcoach is een tijdelijks gids en coacht het team op eigenaarschap "from one step behind". Leeft de professionele competenties en ethische gedragscodes van de (team)coach voor en is een rolmodel. en ook zelf op journey, zichzelf continu verbeterend... lerend met vallen en opstaan. Practices and lessons, oogsten van successen, leren van "fouten", feedback opvragend en inzetten, "to balance the never balanced" in een schitterend vak: het ambacht van teamcoach, de discipline van meesterschap. In een lerende community stapjes te maken en te delen met andere professionals (en er even niet alleen voor te staan). Co-creatie, te geven en te ontvangen, zoals in een team, en wel een lerend team!  

Deelnemers brengen de ervaringen vanuit de eigen praktijk in. En gaan aan de slag met diverse tools en interventies om teams te coachen naar gewenste veranderingen, doelen en gedrag. 

Na de Leergang Teamcoaching kunt u zich verder professionaliseren met de Masterclass Persoonsgerichte Coaching of de Masterclass Systemisch werken en coachen of de Masterclass Oplossingsgericht (Progressiegericht) Coachen

Doelgroep

 • Teamcoaches
 • Teamleiders
 • Professionals, teams
 • MZ opleiders/adviseurs
 • (HR) leidinggevenden en MT

Inhoud

 • Context en de bedoeling; als teamcoach jouw teams coachen binnen de context vanuit de bedoeling op gewenste resultaten. Coachen op visie (purpose, de bedoeling) en kaders? "Het wat" en "het hoe".
 • Teamcoachen wat verstaan we er onder? Competenties teamcoach. Vertaalslag naar je eigen praktijk als teamcoach. Jouw profiel als teamcoach en gewenste ontwikkelingen als teamcoach en gewenste verbetering voor de teams
 • Houding en basisvaardigheden van de teamcoach; jouw profiel opnieuw en gewenste ontwikkeling coachingsvaardigheden (uitbreiden van je palet en oefenen; feedback basis coachingsvaardigheden)
 • Fasering in coaching, diverse modellen - oefenen en feedback - leren door te doen
 • Gelaagdheden in veranderingsprocessen; diverse interventies voor de coach
 • succesfactoren coachen van teams
 • tien uitgangspunten voor de teamcoach
 • coachen boven en onder de waterlijn: bovenstroom en onderstroom
 • coachen naar steeds meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid (de meetlat; eigenaarschap, boven en onderstroom)
 • veiligheid en vertrouwen; spelregels om met het team een veilig leerklimaat te scheppen, een leer- en verbetercultuur Een cultuur van vertrouwen en veiligheid waarin successen geoogst worden en van "fouten" en successen met elkaar optimaal geleerd wordt. Faciliteren op "experiëntal learning", experimenteren met nieuw of anders passend gedrag, feedback opvragen, leren door te doen - ervarend leren
 • lerende teams, spelregels om elkaar te coachen op innovatieve oplossingen, (potentieel) aan krachtbronnen in het team (en tussen de teams)
 • gelaagdheden in coachen, coachen op interacties in het team; faciliteren diversiteit en inclusie
 • zelfreflectie teamcoach (tweeslagleren)
 • leerstijlen in het team; ervarend leren
 • coachen op bestaans- en zingevingsniveau - over erkenning en inclusie - over autonomie, zingeving en de discipline van meesterschap
 • teams coachen bij conflicten
 • teams coachen bij besluitvorming, afstemmen op organisatiecultuur en gewenste ontwikkeling en performance naar klanten/doelgroepen
 • systemisch coachen bij fasering in teamontwikkeling naar zelforganiserende teams
 • transitiefasen; coachen vanuit het hier-en-nu
 • teams coachen op resultaten en veiligheid onderling, diverse tools; teamscan
 • oplossingsgericht coachen op volgende uitdaging, schaalvragen, schaalwandelen. de vier axioma's bij coaching.
 • coachen met behulp van metaforen
 • kracht en verbeterpunten van het team; feedback en voortgang vanuit eigenaarschap
 • presence and silence, stiltes kunnen hanteren; bestaansniveau: de moed van de kwetsbaarheid; als teamcoach kunnen afstemmen op de energie in het team; interacties observeren (drieluik reflectie - diagnose - interventie voor de teamcoach): eigenaarschap bij het team faciliteren op purpose team en het hoe.
 • faciliteren van waarderende en professioneel constructieve feedback binnen en tussen de teams
 • kunnen schakelen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, feedback klanten/doelgroepen op performance en bijsturing
 • valkuilen van de teamcoach; gewenste ontwikkeling  - kernkwadrant
 • fasering in teams, diverse modellen o.a. Tuckmann; vertaalslag naar je eigen praktijk en ro
 • Hoe te coachen op veiligheid, vertrouwen, commitment en resultaat binnen en tussen teams? Teammodel om teams te coachen op onderlinge samenwerking en inzet teamthermometer; effectief samenwerken 
 • Coachen op eigenaarschap "from one step behind"
 • Faciliteren van experiëntal learning in het zelforganiserend team
 • Inzet van korte cycli en feedback - continu benutten van waarderende en constructieve feedback (tools leren in te zetten)
 • fasering in het traject met jouw team: van entreefase (contact en psychologisch contract) diagnosefase (reflectie en interventies), containment (veiligheid) naar het kloppend hart, transities faciliteren naar de afrondende fase, met tussentijds en eindevaluatie (eigenaarschap bij team)
 • veranderingen faciliteren vanuit en naar een lerende mindset; teamcoach als rolmodel; feedback opvragen hoe je jezelf kunt verbeteren
 • meerwaarde naar potentiële klanten en doelgroepen; hoe meet het team dit? hoe bij te sturen? gewoontepatronen bij stress/spanning, wat nodig van elkaar?
 • hoe het team te coachen naar een vitaal team, gelukscompetenties en trust in het team
 • context: informatie van stakeholders
 • visie en kaders voor teams helder? hoe bij te sturen vanuit gezamenlijkheid en als lerende organisatie en community?
 • dialoog weten te faciliteren; talking stick; metafoor kampvuur; coachen met visualisaties
 • tools en tips vanuit de groep; benutten van de collectieve intelligentie; diverse speelse werkvormen 
 • tools om teams te faciliteren het geleerde van de teamsessie de volgende dag in de praktijk te brengen, leren door te doen. 
 • teams te coachen op flow, vitaliteit, veerkracht bij tegenslagen (to embrace change, to embrace obstacles); 12 steps to Happiness, Happiness in teams
 • curve in leer- en veranderingsprocessen; de cirkel van verandering; de creatie- en leerspiraal
 • Reserve: OIM methoden Buurtzorg; iedere Leergang is ook maatwerk afgestemd op deelnemers met hun praktijkervaringen en gewenste ontwikkeling: definition of done en definition of fun!
 • Reflectie op jezelf als professional en benoemen gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling, profiel en competenties van de teamcoach; tussentijds successen benoemen en oogsten; aandachtspunten lastige situaties in je praktijk inbrengen en mee oefenen - diverse tools - zelfinzicht en bewustzijn teamcoach - zie competenties teamcoach
 • Feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk
 • Op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de vereiste professionele kwaliteit en naar de EMCC/NOBCO (inter-)nationale ethische (gedrags)codes en competenties van de professionele teamcoach - zowel NOBCO als ST!R competenties teamcoach.

Certificaat Leergang (Team)Coaching - NOBCO/EMCC Gedragscode - Coachen: de discipline van meesterschap

EMCC logonobcoCRKBO-logoHet trainingsprogramma van de Leergang (Team)Coaching  is EQA (European Quality Award) gecertificeerd op Foundation-level door EMCC/NOBCO. Deelnemers ontvangen een certificaat Leergang (Team)Coaching. De volgende voorwaarden worden gesteld:

 • De deelnemers, studenten werken aan gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling - learning objectives
 • Studenten oefenen met het coachen (minimaal 50 praktijkuren)
 • Studenten reflecteren hierop en brengen deze reflecties in tijdens supervisie 
 • Bij aanvang van de Leergang Teamcoaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor haar/hem als teamcoach.
 • Bestudering van vakliteratuur; uitwerking Top Tien en eigen visie op teamcoaching en werkwijze naar de eigen teams
 • Presentatie van behaalde resultaten als teamcoach bij de eigen teams en organisatie (verwijzend naar de EMCC/NOBCO Ethische Codes en competenties als coach)
 • Participatie aan intervisiebijeenkomsten en inbreng leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk als coach
 • In de praktijksimulatie laat de student vanaf dag 8 van deze Leergang zien in hoeverre zij/hij de geleerde stof van de Leergang Teamcoaching beheerst en toepast, uitgaande van de competenties en ethische (gedrags-)codes van de (team)coach en ontvangt hierop feedback (is ook toetsingsmoment).
 • Aan het einde van de Leergang levert de student een eindwerkstuk aan bij de trainer en presenteert iedere deelnemer een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten bij de eigen teams en/of organisatie.

Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Teamcoaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten gevolgd en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies. Aanwezigheid is verplicht in verband met het vereist aantal contacturen voor certificering. Deze Leergang Teamcoaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten.

Studiebelasting en doorlooptijd

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Bij de gecertificeerde Leergang gaan wij uit van een doorlooptijd van tien maanden, zodat de studenten voldoende ervaring opdoen met het coachen van (oefen) klanten en supervisie en intervisie hier op. Met de 10 trainingsdagen (80 uur) en daarnaast het coachen van (oefen) klanten (50 uur), supervisie (2 x 1,5 uur) en intervisie (4 x 3 uur), gaan wij uit van een studiebelasting van vier uur per week.  

 

Feedback klanten

“Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om open en kwetsbaar te zijn.” - Uitzendbureau

"Eén van de meest invloedrijke inzichten van het coachen, is dat ik geleerd heb mij te blijven concentreren op de vraag/het probleem van de ander: het is aan de klant. Dus, niet invullen of oordelen, maar gewoon echt actief luisteren." - Gemeente

"De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen." - externe teamcoach 

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in één woord super."   - Rabobank

"Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." - Afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine

Intakegesprek

In een intakegesprek worden de persoonlijke en professionele leerdoelen van de studenten besproken en de eisen en criteria voor deelname en certficering in het programma toegelicht. Daarnaast worden de persoonlijke en professionele leerdoelen bewaakt door de student en toegepast in de praktijk. Ervaringen, vragen, successen "fouten" worden de eerstvolgende bijeenkomst weer ingebracht.

Kosten

De trainingskosten van de Leergang Teamcoaching zijn €4.650,- exclusief btw, (non profit organisaties btw vrij), exclusief locatie- en verblijfskosten. Voor de Leergang waarvan de data verspreid zijn over 2019 en 2020 is het mogelijk de kosten van de facturen te spreiden over het opleidingsbudget van 2019 en 2020.

Data

Intakegesprekken: Januari, Februari  2019; de leergroep voorjaar 2019 is 22 mei 2019 van start gegaan. Het is mogelijk de Leergang In Company te volgen. En als Open Inschrijving.

Intakegesprek: September, Oktober 2019.

Open Inschrijving: Data  Najaar 2019 en Voorjaar 2020

 1. Donderdag 14 of vrijdag 15 November 2019  
 2. Donderdag 5 of vrijdag 6 December 2019
 3. Donderdag 9 of vrijdag 10 Januari 2020
 4. Dag 4 tot en met dag 10: Februari, Maart, April, Mei, Juni 2020 (data in overleg; zie planning op deze website) De keuze van de data gaat voor zo lang mogelijk in overleg met deelnemers. Laat je horen via mail als je belangstelling hebt. Definitieve data volgen binnekort op deze website. 

 

Locatie

De locatie is in principe in Castricum aan zee (in de duinen) en vindt ook zeer regelmatig plaats in de praktijkruimte de Mient tegenover het Intercitystation Castricum. Indien gewenst en in overleg met de groep is het mogelijk op andere locaties zoals Amsterdam te trainen. Bij een In Company Leergang Coaching is de locatie afgestemd op de wensen van de klant(organisatie).

Senior Trainers/Coaches

astridanakuin2Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach, teamcoach en trainer met 30 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van leidinggevenden en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisaties sociale psychologie, TA en groepsdynamica, de lerende organisatie en teams, organisatie- en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in de psychologie, therapie en counseling als supervisor en als (team)coach. Zij heeft samen met Jan Remmerswaal de Leergang Train de Trainer gegeven. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Verdere specialisaties zijn: Mindfulness en Compassietraining, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, systemisch werken, Oplossingsgericht Coachen en werken; Teamcoaching.

Indien gewenst wordt er tijdens de Leergang Coaching samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van Coaching in Organisaties.  Zowel Ahsan Mahmud (Agile Coach, trainer),  Evert Hulleman (Transactionele Analyse), Ineke Pet (systemisch werk) en andere deskundigen brengen dan vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze Leergang.  

Ahsan Mahmud, Facilitator, Trainer, Agile coach:"Living Change to deliver value for people, teams & organizations"
Ik geloof dat het succes van elke organisatie voortkomt uit het creëren van samenwerking op basis van positiviteit en transparantie, waarin mensen eigenaarschap kunnen en willen nemen. Ik geloof in een betere uitkomst door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel in een team met diverse functies en rollen. Ik ben nieuwsgierig, analytisch en proactief op zoek naar uitdagingen om mezelf en mijn omgeving te verbeteren. Met meer dan 15 jaar ervaring in het faciliteren, coachen, leiden, ontwikkelen en implementeren van veranderingen in verschillende rollen en functies.  

Evert Hulleman, senior trainer en teamcoach: "Als teamcoach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior teamcoach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.