Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • teamcoaching teambuildingTeam Journey: teams coachen op ambitie, volgende uitdaging: om medewerkers betrokken te houden en te binden. Diversiteit in teams levert meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen. Hoe zorg je dat je onderling vanuit commitment en verantwoordelijkheid de samenwerking en communicatie optimaal faciliteert? Employee journey: "Een gelukkige medewerker (team) zorgt voor een gelukkige klant".  De teamcoach werkt met het team aan een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen, waarbij successen en aandachtspunten/belemmeringen gedeeld worden en van geleerd wordt. Soms verkeert het team in een fase waarbij conflicten in samenwerking zijn, waardoor de resultaten naar de klanten onder druk komen te staan. Ruimte om vanuit duidelijke spelregels en open communicatie verwachtingen, eventuele pijn of onzekerheid te delen en met elkaar oplossingen te benoemen: de kracht van de kwetsbaarheid. Inclusie en erkenning. Wat verbindt ons als team, wat is onze gezamenlijke visie en opdracht, meerwaarde naar klanten/doelgroepen en hoe kunnen wij elkaar hierin ondersteunen en de diverse rollen op elkaar afstemmen? Inzet van waarderende, professioneel constructieve feedback. Inzicht in mijlpalen, drijfveren, wat kost en wat geeft energie. Waar moeten we mee stoppen, waar moeten we mee beginnen en wat gaat goed? Ervarend leren en benutten praktijkvoorbeelden om van en met elkaar te leren: leerplezier en humor, respect en openheid, afspraken, eerstvolgende stap. Sterktekaarten en visualiseren. Systemisch en oplossingsgericht teamcoachen vanuit een lerende mindset en resultaatgericht! Liberating Structures.

 • zelfsturend

  Zelforganiserende teams in de praktijk: Hoe succesvol in te voeren? In Company (Team)Coach/trainer zelforganiserende teams: Principes, succesfactoren, coachvaardigheden, effectieve zelforganiserende teams, teamfasering en samenwerken/leren, constructieve feedback, (team) ondernemerschap, proactief leiderschap, lerende teams. Aanleiding, motivatie en transitie: visie, kaders,  de rol van de top en veranderende rol en stijl van leidinggevenden; succesfactoren van zelfsturende en lerende teams en professionals. Stappenplan bij invoering. Tools passend bij uw organisatie, context, cultuur en klanten/doelgroepen: OIM Buurtzorg, Scrum Framework, Oplossingsgericht coachen: Maatwerk en keuzes passend bij de organisatie en gewenste resultaten. Teamfasering; rollen in het team en samenwerken; elkaar succesvol oplossingsgericht coachen, acht stappen model; klant meerwaarde en wendbaarheid, leer- en verbetercirkel, professionele en constructieve feedback; gewenste resultaten en voortgangsbewaking, transparantie en kengetallen; teamtaken/rollen en teamhandboek, kaders, praktijkgericht. Leer- en verbetercyclus: leren door te doen, leren van successen en van “fouten”. 

 • zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen zelforganiserende Teams benoemt u als organisatie uw visie (bedoeling) en kaders (in de transitie naar) zelforganiserende teams. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing om vanuit de bedoeling meer waarde naar de doelgroepen en klanten te leveren. Zelforganiserende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang (Team)Coaching  - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award. Zie https://www.kuincoaching.nl/leergang-coaching-nobco/leergang-coaching-hr-managers-professionals-en-interne-coaches-nobco.html

 • zelfsturendDoelgroep: professionals/teams in organisatieveranderingsprocessen naar zelforganiserende teams, om elkaar onderling oplossingsgericht te coachen naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen (regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen daarbij behorende randvoorwaarden en kaders). Vanuit respect, vertrouwen en in dialoog. Intrainen en toepassen vanuit open communicatie en oplossingsgericht (samen)werken en oplossingsgerichte coachingsvaardigheden. De ervaringen vanuit de praktijk zijn hierin leidend. Aandacht voor en maatwerk modules: basis principes zelfsturing, besluitvorming en adviesmethode, vergaderen, teambuilding, professionele feedback, teamrollen en benutten/afstemmen verschillende stijlen en kwaliteiten, leer- en verbetercyclus (op basis van SWOT; gewenste resultaten en kwaliteit). Teams en professionals als lerend team om performance naar klanten/doelgroepen en omgeving/(arbeids)markt te optimaliseren. Professionele feedback en feed forward.Zie ook raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma en duurzame inzetbaarheid met ESF-subsidie, o.a. ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers!

 • BarcelonaMasterclass Oplossingsgericht Coachen

  Inspiratie en social design: architect van jouw organisatie en performance

  Toekomstbestendig, van meerwaarde naar klanten en doelgroepen - (zelforganiserende) teams

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.