Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

ImageVoice Dialogue en Systemisch werken: Bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende stemmen in je die enerzijds vinden dat ... maar anderzijds ook ... Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ´ikken´. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens  en een lichamelijke gewaarwording. Je kunt ze maar beter de ruimte geven, want ze zwijgen opleggen werkt alleen maar averechts. Koester je innerlijk kind. Het bewustzijnsmodel - oefenen. Focussen en Voice Dialogue: lichaamsgericht luisteren en focussen. Achtergronden Voice Dialogue. Technieken en stappenplan Voice Dialogue. Polariteiten en dilemma´s coachen. De deelnemer leert te coachen vanuit het focussen, systemische werk, Transactionele Analyse en Voice Dialogue.

Een leeratelier en creatieve werkplaats met ruimte om elkaar professioneel te ontmoeten en te faciliteren in casuïstiek van klanten, het team, de collega's of de organisatie. Een creatieve leerwerkplaats om ervarend en levend te leren vanuit de concepten van levend leren en persoonlijk leiderschap van Ruth Cohn (TGI) en vanuit Senge The Fifth Discipline en Presence, vanuit Eric Berne en Transactionele Analyse, vanuit Jon Kabat Zinn met Mindfulness en de relatie naar proactief leiderschap, vitaliseren en innoveren. Van toegevoegde waarde zijn in de samenleving en met elkaar te innoveren binnen de eigen cirkel van invloed en binnen de eigen organisatie en doelgroepen.

Partners/begeleiders van deze Masterclass: drs Astrid Anna Kuin (cultureel antropoloog/creatieve therapie/corporate coach: verbindende leergemeenschap/ community - duurzaamheid en wederkerigheid in organisaties/teams en de samenleving - diversiteit benutten en integreren en tot meerwaarde brengen; bedrijfskundige (Erasmus Rotterdam)- sociale psychologie, groeps- en teamdynamica, Transactionele Analyse; organisatie en teamontwikkeling; vitaliteitsprogramma's en coachen op vitaliseren en innoveren; teamcoach; trainer European Quality Award NOBCO/EMCC certificaat; Masterclasses Oplossingsgericht coachen en Persoonlijk Leiderschap) en Ineke Pet (Phoenix opleiding systemisch werk en Plata systemisch werk en Transactionele Analyse; voorheen adviseur GITP).

Doelgroep: (ervaren) interne (team) coaches en intern begeleiders, beeldcoaches, leerkrachten, (HR) leidinggevenden en (MZ) professionals

In deze Masterclass komt het focussen en Voice Dialogue uitgebreid aan de orde. De coach leert deze methoden toe te passen in de eigen praktijk, door ze tijdens de Masterclass te oefenen en plenair te observeren. We maken gebruik van het focussen, Voice Dialogue methoden en speelse werkvormen, Mindfulness methoden en methoden vanuit het systemisch werk. Daarnaast leert u te coachen vanuit het systemisch en energetisch werken (onder de waterlijn; dat wat impliciet is expliciet maken. Senge Presence: waarnemen en gewaar-zijn, reframing, oplossingsgericht coachen; Trap op/Trap af; acht stappen model).

Werken met (tafel)opstellingen als (interne) coach: het werken met opstellingen is gebaseerd op de systeemtheoretische inzichten en wordt daarom ook wel aangeduid als ´systemisch´ werk. Zowel door de relaties met het systeemdenken als het gebruik van de intuïtie heeft het een verwantschap met het werk van Senge (lerende organisatie).´Net als een familie is een organisatie een systeem. Door elementen van dat systeem op te stellen, wordt letterlijk zichtbaar in welke richting de oplossing voor dilemma´s gezocht mogen worden.´ De principes van de methode worden toegelicht en er wordt centraal en in tweetallen geoefend. Werken met o.a. tafelopstellingen is een zeer inzichtelijk instrument voor coach en gecoachte.

Een van onze dromen is vrij vanuit de ontmoeting met onze klanten - (HR) leidinggevenden en teams, professionals, (team)coaches en adviseurs, interimmanagers - op basis van de casuïstiek uit de praktijk de verscheidene professionele ontwikkelingstrumenten vanuit het systemisch werken, TA, VD, MF, focussen in te zetten. Te proeven als het ware met elkaar. Een learning community waar professionals elkaar ontmoeten vanuit verwondering, waardering, onvoorwaardelijke aandacht vanuit een lerende mindset (Senge: lerende teams en organisaties; action and experiëntal learning). Een relatie en leerklimaat waarin we mogen experimenteren met verschillende leervormen; de gelaagdheden in leren van jezelf als instrument en deze inzichten te vertalen naar je praktijk, organisatie, klanten en medewerkers.

Menukaart met programmaonderdelen te kiezen op basis van intake en casuïstiek:

 • Faciliteren van de dialoog en van de innerlijke dialoog (je innerlijke stem en kompas - Covey en Jon Kabat Zinn - vitaliseren en proactief en persoonlijk leiderschap).
 • Inzetten van energetisch werk, ruimtelijke vormgeven, de polariteiten in het energetisch veld. Systemisch luisteren. En ook: zonder oordeel luisteren, paradigma bewustwording…en mogelijke verschuiving van paradigma.
 • Storytelling/verhalend luisteren, Talking stick, vanuit meerdere posities je verhaal beluisteren, op verschillende manieren je verhaal beschouwen….bewustwording …keuzeprocessen ….afstemmen op jezelf en de klant/organisatie.
 • Werken en coachen met metaforen en medicijnkaarten; verankeren van leerprocessen; inzetten van visualiserend en vernieuwend vermogen
 • Leren van en met elkaar - community.
 • Interventieniveaus: het belang van het bestaans- en gevoelsniveau: erkenning en kwetsbaarheid als interventie. Relatie naar TA en energetisch werk en VD.
 • Jouw missie als professional/leidinggevende/(team)coach: de “redder” in je, wat in jou maakt dat je dit werk doet? Hoe zorg je voor je eigen voeding. De “rebel” in je? De innerlijke criticus/ouder in je? Ontwikkelen van mildheid en compassie, van mededogen. Hoe ziet je eigen voeding er uit? Ontwikkelen van je eigen innerlijke voedende ouder.
 • Verbinding in leiderschap, de relatie regelen. Hoe regel je je relatie met je klant/medewerkers. Een leerklimaat van accepteren, onvoorwaardelijke aandacht, fouten bespreekbaar maken, jezelf verbeteren, jezelf in de spiegel durven kijken.
 • Creatiespanning: hoe zorg je voor uitdaging en verbetering in je werk? Benutten van associatieve werkvormen.
 • Mindfulnessoefeningen: verbinding maken met je innerlijke wereld, afstemmen op jezelf, wat raakt de klant(organisatie) in jou? Hoe zorg je voor je eigen professionele maatstaf? Wat is de meetlat? Van doe-modus naar zijnsmodus. Opmerkzaam zijn van…zonder er mee samen te vallen. Vanuit je automatische piloot naar bewustzijn naar keuzes …
 • Afstemmen en faciliteren van de klantvraag/ontwikkeling: wat is de echte vraag? Wat is er nodig om te veranderen? De polariteiten ‘verlangen versus angsten’. Faciliteren van denken en doen vanuit onmogelijkheden (slachtoffer) naar mogelijkheden (sturen; regie nemen). Het kantelpunt faciliteren, de cirkel of influence, de innerlijke stem, van lijden aan naar leiden van talenten/kwaliteiten.
 • TGI: focussen op resultaten en kwaliteit, afstemmen op klant, context, persoonlijkheid en interactie (team/wij)
 • Werken met beelden/associatief lerend vermogen…. De relativering van het cognitieve leren, de ratio …metapositie en interventies op bestaansniveau, vanuit innerlijk weten en leren, leren van binnenuit….
 • Welke patronen ontwikkel je met je klant? Welke patronen zie je in de klantorganisatie? Hoe op te pakken? Wat doe je zelf daarin? Hoe faciliteer je de klant daarbij?
 • Visie op het vak? Gelijkwaardigheid….zelfsturing…leiderschap…authenticiteit en eigenheid…de relatie met je klant maar ook met jezelf….werken vanuit echtheid, ieder kan een kleine bijdrage leveren aan het geheel als je maar echt zegt wat er is, de relatie zuiver houden (systemisch gewaar zijn van ..). Interventies in het Hier-en-Nu. Dus geen sociaal wenselijke antwoorden. Vanuit inclusie. Faciliteren van een proces bij je klant (of organisatie) waarin deze zelf verantwoordelijkheid gaat nemen.
 • Voice Dialogue en focussen (lichaamsgericht luisteren naar wat is – iets – in je binnenwereld): verkennen van de verschillende stemmen in jezelf. Luisteren en bewustworden van deze verschillende “Ikken”. Wie is er aan het roer tot nog toe? Wie bestuurt de bus met verschillende Ikken in jezelf? Ben je je hiervan bewust? Hoe neem je de regie?... bij jezelf beluisteren, bij je klant beluisteren.
 • …over boosheid en grenzen stellen… je emoties (h)erkennen en beluisteren.
 • Parallelprocessen en synchroniteit….

Als (intern) coach, begeleider kennis maken met en inzicht verwerven in de achtergronden en methodiek van het systemisch werken (individuele coaching coachen met tafelopstellingen) en energetisch werken (coachen en interventies onder de waterlijn) en deze leren toe te passen bij de klant, afgestemd op de ontwikkelingsvraag en gewenste leerresultaten van de klant (eigenaarschap en zelfsturing klant); waarbij de klant zelf zijn/haar oplossend vermogen inzet in zijn/haar praktijk. De student past hierbij toe de vaardigheden vanuit Mindfulness:  je energetisch leegmaken, verstillen en vanuit een neutrale houding afstemmen op de klant en diens leer- en ontwikkelingsvragen. Systemisch te leren te luisteren naar de klant; (Senge: Presence and Reframing Mental Model, The Fifth Discipline, Belemmerende versus stimulerende oplossingsgericht overtuigingen, Mental Model: “Trap af- Trap op”). Met de tafelopstelling gecombineerd met de drie egoposities O-V-K, maakt de klant een opstelling en kan deze vervolgens observeren en energetisch ervaren. De klant leert bij zijn leervraag en de systemische opstelling hiervan, waar te nemen, bewust te zien en te zijn en vervolgens eigen keuzes vanuit persoonlijk leiderschap te maken naar de gewenste ontwikkeling en resultaten. Zie Cirkel van acht en de Mindfulness-Compassie training: accepteren wat is en bijsturen wat binnen de eigen mogelijkheden ligt. Inzetten persoonlijk leiderschap (de klant is ervaringsdeskundige) van eigen (verborgen) talent (schatkist) van de klant naar voor de klant gewenste situatie/toekomst.   “Visualiserend en Verbeeldend vermogen”: energetisch werken met beelden en energie verleden-heden-toekomst; afstemmen op gewenste resultaat bij klant (oefening droombeeld; visualisatieoefeningen).

Praktische informatie

 • Doelgroep: ervaren coaches/adviseurs/(HR) leidinggevenden, (team)coaches en overige (MZ) professionals
 • Planning is in overleg met de betrokkenen die zich reeds hebben ingeschreven. Start: najaar 2017 en voorjaar 2018
 • Frequentie en tijdsduur: acht bijeenkomsten om de vier weken; intakegesprek verplicht.  Locatie, data en tijdstippen gaan in overleg met de betrokkenen.
 • Kosten: 270 euro per bijeenkomst; exclusief locatie- en verblijfskosten, exclusief btw.
 • Locatie: Amsterdam centrum; Castricum of Castricum aan zee; locatie naar keuze; locatie organisatie deelnemers Als pilot is er met een aantal belangstellende deelnemers als trainingslocatie Barcelona. Meld je aan via mail als je hier belangstelling voor  hebt.
 • Toelating: na een intakegesprek.

Astrid Anna Kuin is Managing Director van Coaching in Organisaties. Met haar  bedrijfskundige achtergrond, specialisatie organisatieontwikkeling en sociale psychologie (en als creatief therapeute), heeft zij een eclectische en pragmatische aanpak. Astrid Anna Kuin werkt samen met partners uit diverse disciplines en organisaties, die zich richten zich op persoonlijk, professionele en organisatieontwikkeling. Zij geniet van het werken met teams en professionals. Haar aanpak is divers en zij heeft 25 jaar ervaring als senior coach en trainer en als adviseur en interim-manager in de profit en non-profit branche. Humor en doortastendheid, veiligheid en vertrouwen zijn kenmerkend voor haar werkstijl. Zij werkt met een team van coaches, trainers en adviseurs uit diverse disciplines en werkvelden. 

Astrid Anna Kuin verzorgt sinds 1988 trainingen persoonlijk leiderschap en zelfmanagement. Zij heeft onder andere zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op groepsdynamica en teamontwikkeling en leiderschap.  Zij heeft haar certificaten behaald vanuit de o.a. de avondopleiding psychologie, therapeutische modules bij het RINO, coachen met tafelopstellingen en TA (RINO)counseling, Enneagram, Transactionele Analyse, Voice Dialogue, Mindfulness en Focussen (lichaamsgericht luisteren).

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Ineke Pet is een vijftal jaren actief geweest bij GITP, en heeft haar opleiding TA en systemisch werken gevolgd bij Phoenix en Plata.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.