Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

agileDe Leergang Coaching, Coachend en Agile leiderschap; doelgroep: (HR) managers, professionals,(interne) teamcoaches, scrummasters, begeleiders, mentoren (Foundationlevel-NOBCO/EMCC EQA-gecertificeerd), biedt de basisbeginselen van coaching, Agile organiseren en coachend en persoonlijk leiderschap (Covey). Persoonlijk en proactief leiderschap binnen de context van de lerende organisatie: regie en eigenaarschap - Faciliteren en coachen van zelfsturend leren en werken, zelforganiserende teams, diverse tools (Scrum Framework, Kanban, Management 3.0, 12 steps to Happiness). Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen, interventies op interactie niveau, leren, experimenteren, korte cycli en feedback. Persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de context van de organisatie en doelgroepen - Ervarend leren, leren door te doen en inzicht in (je persoonlijke) leerstijlen - Coachingsgesprekken voeren en feedback integreren in de dagelijkse praktijk - Coachen naar gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag - Covey Cirkel van invloed, omdenken,proactief leiderschap en zelfsturing - Constructieve professionele feedback geven en ontvangen - Oplossingsgericht coachen vanuit talenten en mogelijkheden naar de gewenste performance van de klant - Lerende professionals en teams vanuit sterkteperspectief en lerende mindset - Interventies voor de coach - Fasering, vaardigheden en methoden bij coachings- en veranderingstrajecten - European Quality Award Certificering op Foundation niveau afgestemd op (inter-)nationale ethische (gedrags)codes en competenties van de coach (EMCC/NOBCO). Studenten leren door te doen door parallel aan deze Leergang klanten/medewerkers te coachen en deze ervaringen in te brengen en nieuwe inzichten in de praktijk toe te passen. Deze Leergang is de basis, de studenten stromen vervolgens door naar de Masterclass Persoonsgerichte Coaching bij stress/werkdruk, Masterclass Systemisch werken en/of naar de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Proactief Leiderschap.

De Leergang Coaching en Coachend Leiderschap werkt onder andere vanuit het GROW-model en het oplossingsgerichte coachen. We coachen de klant naar steeds meer zelfsturing en regie, vanuit proactief en persoonlijk leiderschap, het Oplossingsgericht Coachmodel en het waarderend coachen in een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid elkaar te coachen vanuit een lerende mindset. De kracht van deze Leergang is dat de student tijdens de trainingsdagen zowel oefent met de rol van coach, als met de rol van klant. Door ieder praktijksimulatie te observeren en te relateren aan de theorie, ervaart de student daadwerkelijk de coaching en de diverse coachingsmethoden gedurende de Leergang. Inzichten en reflectie op ervaringen worden bijgehouden in het Persoonlijk Ontwikkelings- en Actieplan. Deze Leergang Coaching is op Foundation niveau geaccrediteerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC als ook erkend door CRKBO. U kunt de uitgebreide brochure Leergang Coaching (HR)managers, professionals en (interne) coaches via de mail bij ons opvragen en een eerste telefonische afspraak maken voor een eerste kennismaking met een van onze trainers. Het programma van deze Leergang Coaching op Foundation-niveau is afgestemd op de EMCC Ethische Code en competenties van de professionele en excellente coach.

Na de Leergang Coaching kunt u zich vervolgens verder professionaliseren met de Masterclass Persoonsgerichte Coaching en met de Masterclass Oplossingsgericht Coachen. Met deze verdieping beschikt u als coach, coachende leidinggevende of professional over een goed basispakket aan methoden. De Leergang is ook voor specifieke doelgroepen/teams en organisaties, voor managers en (young) professionals In Company in te zetten. Ieder die actief wordt als coach, wordt geadviseerd per kwartaal zijn/haar supervisie in te zetten. Zie de EMCC/NOBCO Ethische (Gedrags)Codes.

Certificaat Leergang Coaching - NOBCO/EMCC Ethische Code - Coachen als professie

EMCC logonobcoCRKBO-logoHet trainingsprogramma van de Leergang Coaching - Coachend Leiderschap (HR) managers, professionals en (interne) coaches is EQA (European Quality Award) gecertificeerd op Foundation-level door EMCC/NOBCO. Deelnemers ontvangen een certificaat Leergang Coaching. De volgende voorwaarden worden gesteld:

 • De deelnemers werken gedurende de Leergang vanuit het Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelings Plan (verplicht)
 • Studenten oefenen met het coachen van minimaal vijf klanten een serie van zes tot acht gesprekken (minimaal 50 praktijkuren)
 • Ze maken hiervan klantverslagen; deze zijn input tijdens de verplichte supervisie met daaraan gekoppeld de leervragen van de student 
 • Bij aanvang van de Leergang Coaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor hem/haar als coach.
 • Bestudering van de syllabus Leergang Coaching; uitwerking Top Tien en eigen visie op coaching en werkwijze naar de eigen organisatie/doelgroep
 • Presentatie van de eigen visie op coaching en werkwijze als coach verwijzend naar de EMCC/NOBCO Ethische Codes en competenties als coach
 • Verplichte participatie aan intervisiebijeenkomsten en inbrengen van leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk als coach
 • In de praktijksimulatie laat de student vanaf dag 8 van deze Leergang zien in hoeverre hij/zij de geleerde stof van de Leergang Coaching beheerst en toepast, uitgaande van de competenties en ethische (gedrags)codes van de coach en ontvangt hierop feedback (is ook toetsingsmoment).
 • Aan het einde van de Leergang levert de student een eindwerkstuk aan bij de trainer en wordt getoetst of alle criteria en vereisten in voldoende mate ingezet worden door de student, en presenteert iedere deelnemer een reflectie op zijn/haar leerproces als professionele coach in opleiding.

Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Coaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies. Aanwezigheid is verplicht in verband met aantal contacturen. Deze Leergang Coaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten.

Studiebelasting en doorlooptijd

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Wij gaan uit van een doorlooptijd van tien maanden, zodat de studenten voldoende ervaring opdoen met het coachen van (oefen) klanten en supervisie en intervisie hier op. Met de 11 trainingsdagen (88 uur) en daarnaast het coachen van (oefen) klanten (50 uur), supervisie (2 x 1,5 uur) en intervisie (4 x 3 uur), gaan wij uit van een studiebelasting van vier uur per week. Tijdens ons intakegesprek lichten wij u deze studiebelasting toe, en vragen hierop commitment van de student en zijn/haar organisatie/bedrijf en leidinggevenden. De student heeft gedurende de Leergang Coaching minimaal drie keer een supervisiegesprek met de trainer; indien noodzakelijk wordt extra supervisie ingezet. De student participeert vier keer in een intervisiebijeenkomst.

Doelgroep

 • (HR) managers; MT; zelfsturende en zelforganiserende teams
 • (HR) Professionals
 • (Interne) coaches, intern begeleiders
 • Loopbaan(studie)begeleiders
 • MZ opleiders/adviseurs

Feedback klanten

“Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om open en kwetsbaar te zijn.”

(HR Professional Uitzendbureau)

"Eén van de meest invloedrijke inzichten van het coachen, is dat ik geleerd heb mij te blijven concentreren op de vraag/het probleem van de ander: het is aan de klant. Dus, niet invullen of oordelen, maar gewoon echt actief luisteren." (Organisatieadviseur/MZ-opleider)

"De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen." (HR-manager Gemeente)

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in één woord super."

(HR-professional Rabobank)

"Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." (Interim manager - Afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine)

Doelen/Resultaten

 • Inzicht in de theorie en achtergronden van coaching en de context van de lerende organisatie
 • Visie, definitie coaching binnen de context van de eigen organisatie en omgeving als ook doelgroep(En)
 • Bewustzijn van de houdingsaspecten van de coach en het eigen coachprofiel en gewenste professionele ontwikkeling
 • Het leren toepassen van de coachvaardigheden en integreren in de eigen persoonlijke  stijl
 • Kunnen afstemmen op de leervraag van de klant en gewenste verandering bij de klant (resultaat)
 • Stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de klant
 • Vertrouwensrelatie o.a. middels (psychologisch) contract en procedure coachrelatie (fasering)
 • Vormgeven van coachrelatie, van intake middels tussentijdse naar eindevaluatie
 • Toepassen van het geleerde parallel aan de Leergang door als (interne) coach/begeleider (coachende manager, professional) minimaal 50 uren praktijkervaring op te bouwen
 • Interventies en fasering in veranderingstraject; coachingsmethoden en technieken kunnen hanteren
 • Het leren observeren van de coachingsrelatie en interactie in het hier-en-nu (meta-niveau)
 • Reflectie op de eigen praktijk en professionaliteit (zelfinzicht en bewustzijn)
 • Inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste ontwikkeling: proactief leiderschap
 • Feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk
 • Op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de vereiste professionele kwaliteit en naar de EMCC/NOBCO (inter-)nationale ethische (gedrags)codes en competenties van de professionele coach.

Intakegesprek

In een intakegesprek worden de persoonlijke en professionele leerdoelen van de studenten besproken en de eisen en criteria voor deelname en certficering in het programma toegelicht. Daarnaast worden de persoonlijke en professionele leerdoelen bewaakt in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan van de student en bij aanvang, aan het einde en tussentijds geëvalueerd en gepresenteerd.

Kosten

De trainingskosten van de Leergang Coaching zijn €4.950,- exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten, inclusief de syllabus Leergang Coaching en het uitgebreide Werkboek Toolkit voor de coach. Maatwerk (verkorte) leerroute voor (ervaren) coaches, mentoren en begeleiders uit het onderwijs (start voorjaar/ najaar 2018 en 2019) met specifiek tarief doelgroepen uit het onderwijs: neem geheel vrijblijvend contact op.

Data

Intakegesprekken: februari, maart, april, mei 2018; Planning voorjaar en najaar 2018 In Company en per leergroep in overleg. Planning najaar 2018 en voorjaar 2019 verschijnt binnenkort op de website en wordt zoveel mogelijk afgestemd op de agenda deelnemers (dus meldt je gewoon aan via mail voor een eerste intakegsprek!).

 • Dag 1: 15 september 2017 (voor alle programma's geldt in overleg met betrokkenen een keuze uit de donderdag of vrijdag of indien gewenst de zaterdag)
 • Dag 2: 29 september 2017
 • Dag 3: 13 oktober 2017
 • Dag 4: 27 oktober 2017 (in overleg i.v.m. vakanties NL)
 • Dag 5: 10 november 2017  (start intervisie en supervisie)
 • Dag 6: 5 januari 2018
 • Dag 7: 2 februari 2018
 • Maanden  november 2017 tot en met april 2018 doorlopende intervisie en supervisie (data in overleg)
 • Dag 8: 9 maart 2018
 • Dag 9: 6 april 2018
 • Dag 10: 8 mei 2018

Locatie

De locatie wordt afgestemd op wensen locatie studenten (Amsterdam of Utrecht of Den Haag) en vindt ook zeer regelmatig plaats in de praktijkruimte de Mient tegenover het Intercitystation Castricum als ook op schitterende locaties in Castricum in duinen en/of aan zee. Bij een In Company Leergang Coaching is de locatie in overleg met de klant(organisatie).

Senior Trainers/Coaches

astridanakuin2Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 30 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van leidinggevenden en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisaties sociale psychologie, TA en groepsdynamica, de lerende organisatie en teams, organisatie- en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in de psychologie, therapie en counseling als supervisor en als (team)coach. Zij heeft samen met Jan Remmerswaal de Leergang Train de Trainer gegeven. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Anita Weinans, trainer en senior organisatieadviseur en (team)coach bij het Ministerie van OCW.

Verdere specialisaties zijn: Mindfulness en Compassietraining, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, systemisch werken, Oplossingsgericht Coachen en werken; Teamcoaching.

Indien gewenst wordt er tijdens de Leergang Coaching samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van Coaching in Organisaties.  Zowel  Evert Hulleman (Transactionele Analyse), Ineke Pet (systemisch werk) en andere deskundigen brengen dan vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze Leergang.

Anita Weinans, senior organisatieadviseur en coach bij het Ministerie van OCW, heeft als coach in opleiding en als collega trainer de Leergang Coaching twee maal doorlopen; daarnaast is zij door Astrid Kuin en Jan Remmerswaal opgeleid in de Leergang Train de Trainer. Zij wordt in haar eigen organisatie zeer regelmatig ingezet als (team) coach en is erkend door Intercoach en beschikt over het certificaat Leergang Coaching NOBCO/EMCC en Oplossingsgericht Coachen.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.