Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

scrum1

Energieke teams en optimaal resultaat: Agile en Scrum leerkracht, teams en organisaties in het onderwijs levert veel meer leerplezier, motivatie en resultaat. Je traint je teams en leerlingen in 21e eeuwse skills vanuit eigenaarschap, gewenste resultaten en leerplezier. Een verbetercultuur werkt aanstekelijk, waarbij de student, de leerling in zijn/haar ontwikkeling en te behalen resultaten, centraal staat. Met Scrum en agile organiseren zelforganiserende en leren teams ontstaat meer eigenaarschap en meer betrokkenheid op het werk en helpt om een soms jarenlang ingeslepen vergadercultuur te doorbreken. Teams werken aan eigen groei, vanuit zelfreflectie en met duidelijke methodiek, waarbij leerlingen en studenten de corebusiness zijn en alle verbetering met elkaar vanuit gedeelde en eigen verantwoordelijkheid ingezet worden. Bij sommige klanten zien we dat het initiatief bottom-up vanuit de teams geïnitieerd worden. Lerarenbeurs Gemeente Rotterdam. Zie ook Training SCRUM in het onderwijs - Scrum als methode resultaatgericht met werkplezier/energie.

Bij anderen zien we dat de regiodirecteur de aanjager is (top-down). Belangrijke waarden zijn focus, transparantie, respect en flow. Met de methodiek van agile en scrum (waarop ook LeerKRACHT haar methodiek baseert) faciliteren we organisaties of een deel van de organisatie in het optimaal benutten van kennis en expertise bij betrokkenen, dwars door de bestaande verbanden heen. Onze trainers, scrum masters en agile coaches hebben ervaring in het onderwijs en arbeidsmarkt. Het kan de mindset van betrokkenen veranderen, doordat in korte cycli diverse betrokkenen met elkaar spreken en samenwerken en gevraagd worden vanuit het gezamenlijk doel (met daarachter de visie) tot oplossingen te komen en elkaar te ondersteunen in meerwaarde naar de studenten en leerlingen. Een leer- en verbetercultuur vanuit veiligheid en vertrouwen staat centraal. Brochure op aanvraag. In overleg met uw organisatie, uw team, uw leerkrachten trainen wij vanuit een maatwerkprogramma, met keuzes uit de volgende onderdelen:

 • Agile in de praktijk: op bezoek bij bedrijven en organisaties zoals Coolblue, Bol.com, Booking.com, scholen, ING, PVH, Univée, NN om in de Agile keuken te kijken, wat zijn de ervaringen? Vragenuurtje en vertaalslag naar uw eigen organisatie. Het Agile Manifesto voor het onderwijs, waarden en principes toepassen ou de eigen praktijk. Aftrap in uw organisatie.
 • Basistraining in het Scrum framework in het onderwijs, zie de methodiek van LeerKRACHT, deze is gebaseerd op Eduscrum (het wereldwijd gebruikte scrum framework van Jeff Sutherland), iedere school, ieder teams maakt hierin zijn eigen keuzes. Maatwerk programma afgestemd op uw leerlingen/studenten en uw visie en cultuur als school om optimale waarde te behalen vanuit eigen regie en eigenaarschap bij de leerling/student ( 2 dagen, 2 losse dagen, ook mogelijk middag avond of 2 aaneengesloten dagen). 
 • Aan de slag met het Scrum Framework in uw eigen team, om de 3 a 4 weken coaching-on-the-job: onze trainers komen bij u op locatie om te observeren en tips voor Scrum in uw praktijk te geven (frequentie in overleg met de school, de teams); 3 a 4 keer een dagdeel met alle betrokkenen, daarna 2 of 4 x per 2 maanden een half dagdeel
 • Aan de slag met Scrum in uw klassen als leerkracht: de leerkracht, docent wordt nu getraind in de rol van Product Owner (geeft gewenste resultaten aan en bewaakt eindresultaten, zie examinering), een dagdeel. De docent voert Scrum in de klassen in en leerlingen gaan in teams aan de slag, ieder groepje heeft zijn eigen Scrum Master. 
 • Coaching-on-the-job als gewenst; in het begin om de 3 a 4 weken een bijeenkomst van een half dagdeel. Daarna om de twee maanden een bijeenkomst van een half dagdeel

Programma op aanvraag. Maatwerk per team, school. Leerlingen/studenten resultaten, ontwikkeling en kwaliteit zijn de corebusiness. Leerlingen eigenaarschap en eigen regie in leerproces naar optimale leerresultaten. Defintion of Done helder afstemmen en communiceren, Definition of Fun. 21e eeuwse vaardigheden en eigenaarschap bij de teams van docenten, leerkrachten en bij teams (klassen) leerlingen/studenten. Verhoogde motivatie en resultaten bij de leerkrachten/docenten, bij de leerlingen en op totaal scores. Leren van en bij elkaarl innoverende onderwijs waarbij de leerling centraal staat. Leren en coachen vanuit intrinsieke motivatie, 'leerpad' en 'resultaten', het 'wat' en het 'hoe'. Lerende teams en klassen vanuit diversiteit en samen te werken en te leren vanuit diversiteit, vanuit verschillen en krachtbronnen. Benutten en inzetten van het Scrum framework, de rollen en activiteiten. Faciliteren van eigenaarschap, zelfsturend leren en werken. Scrum, definitie, kernprincipes en technieken; waarden Scrum, het belang van de stakeholders (leerkrachten, leerlingen, ouders, schoolleiding, bestuur)! Productowner benoemt het WAT, de gewenste resultaten en doelen. Leerlingenteams in de klassen zijn zelf verantwoordelijk en autonoom op het HOE . Scrum als framework;spelregels, spelers en aansprakelijkheid, rollen, sprints, events, Product Backlog, Definition of Done en Definition of Fun voor een optimaal leerklimaat en leerplezier.

Scrum in het onderwijs, motiverend en resultaat! Eigenaarschap, zelfsturing en samenwerking lerende teams

Scrum in het onderwijs levert veel meer leerplezier, motivatie en resultaat! Coachen op zelfsturing, eigenaarschap en samenwerking! Met Scrum in het onderwijs coachen we de teams en de leerlingen, studenten op zelfsturing, eigenaarschap en samenwerking, belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Met onze methodiek leer je in korte tijd optimaal resultaat vanuit fun en flow te behalen. En samenwerking binnen en tussen teams optimaal te bevorderen, als ook in de gehele organisatie. Het biedt veel ruimte om te leren van elkaar en te experimenteren, waaruit nieuwe structuren en innovaties ontstaan en betrokkenheid hoog is en eigenaarschap en intrinsieke motivatie groeit.  Elkaar te coachen op een leer- en verbetercultuur, vanuit veiligheid en vertrouwen en respect, successen en "fouten" te delen van van te leren met elkaar. Met de scrumborden plannen de leerlingen welke lessen ze vandaag gaan afmaken. Ze verplaatsen met plakbriefjes vanaf to do naar doing. Met Definition of Done wordt door leerkrachten een check gemaakt of studenten/leerlingen de leerstof voldoende beheersen. Planningspoker en de Definition of Fun (leerklimaat en motivatie) laat de samenwerkende teams optimaal functioneren en leerlingen genieten daarvan en ontwikkelen zich tot steeds betere teamplayers, die waardering krijgen voor hun talenten (diversiteit in leerteams). Scrum werkt motiverend, want zorgt er voor dat leerlingen (studenten) gemotiveerd samenwerken binnen heldere kaders werken ze zelfsturend en die verantwoordelijkheid doet hen goed! Scrum werkt vanuit transparantie: dankzij Scrum weet elke leerling (student) wat hem of haar te doen staat en wat het belang daar van is, voor zichzelf en voor het team. Daardoor gaan leerlingen harder werken en behalen betere resultaten. Scrum voor teams van docenten/leerkrachten levert meer energie, samenwerking en afstemming op en plezier! Scrum Framework in het onderwijs toepassen in uw organisatie? Benut de Scholenbeurs om hiermee aan de slag te gaan.

Scrum in het onderwijs

Scrum Framework in het onderwijs, met als voorloper het Edu Scrum Framework, specifiek ontwikkeld for free in samenspraak met Jeff Sutherland, wordt afgestemd op uw organisatie en leerlingen: in kortere tijd meer en effectiever leren vanuit meer leerplezier en eigenaarschap. Het Scrum Framework biedt een co-creatief proces, waarbij leerlingen niet langer verantwoordelijk gehouden worden, maar zich verantwoordelijk voelen voor hun leerproces en eigen werk. Zie de positieve resultaten bij het bedrijfsleven en andere organisaties. De transfer naar het onderwijs blijkt een groot succes. We trainen en coachen de leerkrachten/docenten en leerlingen op deze wijze in hun soft skills zoals vereist op de arbeidsmarkt van NU en de nabije toekomst. Daniel Pink benoemt het belang van intrinsieke motivatie voor jongeren, hen oplossingsgericht te coachen en te motiveren door hen autonomie, duidelijke doelen en het trainen van meesterschap te bieden. Wij trainen u in het Scrum Framework, het toepassen in de praktijk door ervarend te leren, door te experimenteren. Het Scrum Framework helpt leerlingen /studenten en leerkrachten/docenten om beter te leren samenwerken als lerende teams, zichzelf en de ander beter te leren kennen. Al lerend te werken aan meer verantwoordelijkheid, energie en fun, en betere leerresultaten te behalen in kortere doorlooptijd met heldere leerdoelen en duidelijke kaders (transparantie).

Maatwerk programma afgestemd op uw organisatie, cultuur en doelgroep

Hoe stimuleren we transparantie, een goede prioriteitenstelling en verantwoordelijkheid? Scrum is primair gebaseerd op een simpel idee: als je aan een project begint, neem het dan regelmatig onder de loep, werk met kortcyclische constructieve feedback (Reflection and Action), kijk of alles de goede kant opgaat en of wat je doet werkelijk  is wat de doelgroep en betrokken instanties willen. En vraag je af of er manieren zijn om je werkwijze te verbeteren, om je werk beter en sneller te doen, én wat je daar op dit moment van weerhoudt. Scrum moedigt onzekerheid en creativiteit aan. Het voorziet het leerproces van een structuur en stelt teams in staat in te schatten 'wat' ze hebben gemaakt en minstens zo belangrijk 'hoe' ze dat hebben gedaan. De Scrum-methode ondersteunt de manier waarop teams in de praktijk werken en biedt ze instrumenten om zichzelf te organiseren en zowel het tempo als de kwaliteit van hun werk snel te verhogen.

scrum onderwijs

 • Scrum, definitie, kernprincipes en technieken
 • Scrum Framework
 • Scrum waarden en spelregels: implementatie in de praktijk en de cultuur
 • Agile Manifesto en de 12 principes; vertaald naar het onderwijs
 • Praktijkvoorbeelden; leren door te doen: oefenen en toepassen framework Scrum
 • Coachingsvaardigheden voor de Scrum Master: teams coachen en faciliteren, teamontwikkeling
 • Multidisciplinaire samenstelling van het team, benutten van verschillen; teamontwikkeling en autonomie
 • Scrum en agile waarop ook het LeerKRACHT model gebaseerd is, optimaal benutten en inzetten 
 • Faciliterend en coachend leiderschap naar steeds meer autonomie en eigenaarschap voor de lerende teams en klassen: het 'wat' en het 'hoe': faciliteren van en naar eigenaarschap en autonomie van de professionals en de leerlingen
 • Kaders, voorwaarden, resultaten (meerwaarde en wendbaarheid naar de klanten en doelgroepen) Binnen de organisatie: de rollen, interactie en samenwerking, afstemming van de Stakeholders, Product Owner, Scrum Master, Developing Team, Zelf-organiserend Team vraagt om ander gedrag, samenwerking en verantwoordelijkheid in de gehele organisatie ("Accountability")
 • De faciliterende rol van leidinggevenden en de top: dienend en faciliterend leiderschap, strategisch visie en wendbaarheid naar de markt en (potentiële) klanten en doelgroepen. Resultaten en doelen helder en transparant formuleren en afstemmen met zelforganiserende teams; kaders en mandaat.
 • Succesvolle teams en organisaties, High Performance Teams, spelregels en methodiek passend bij de cultuur van de organisatie en gewenste performance naar de (potentiële) klanten, doelgroepen
 • Faciliteren en coachen op eigenaarschap (OG coachen)
 • Benutten van constructieve en professionele feedback en feed-forward (toekomstgericht) vanuit sterkteperspectief

 

Trainers, teamcoaches, Professional Scrum Master, Agile Coach

Onze trainers hebben zowel als scrum master als ook als agile coach ervaring in het onderwijs als in het bedrijfsleven en andere organisaties. Daarnaast worden wij regelmatig ingezet als teamcoach en als vitaliteitscoach (flow, effectiviteit, Happiness and Fun) vanuit het oplossingsgerichte coachen: facliteren vanuit eigen kracht en eigen regie. Gecertificeerd teamcoach Buurtzorg, (team)coach/trainer in het onderwijs, diverse onderwijsinstellingen in Amsterdam met positieve resultaten, gecertificeerd trainer met het programma Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap  (European Quality Award certificaat NOBCO/EMCC in 2012 en 2017), Management 3.0.

Ruim 25 jaar expertise en ervaring in het teamcoachen en trainen van teams, professionals en leidinggevenden in profit en non-profit organisaties. (ING, RABO, AON, AEGON, Shell BV, KPN, Rode Kruis, Politie Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, GGZ, Onderwijs, Koninklijke Marine en Luchtmacht, UVA/VU, Hogeschool Rotterdam). Onze partners zijn deskundigen met ervaring als facilitator, agile coach en scrum master in diverse organisaties en in het onderwijs.

Meer informatie 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen via Astrid Anna Kuin op 06-46065362  Coaching in Organisaties heeft een landelijke dekking met haar partners (senior coaches en trainers). 

 

astridanakuin2

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.