Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

agile

Coachingsvaardigheden zelfsturende/zelf-organiserende teams - Scrum, Kanban, Oplossingsgericht Coachen bij transitie en organisatieontwikkeling:

 • Scrum framework - teamcoachen zelforganiserende teams
 • Professional Scrum Master, Agile coach, trainen/coachen van transitieprocessen naar zelforganiserende teams
 • Faciliteren van eigenaarschap, zelfsturend leren en werken
 • Scrum, definitie, kernprincipes en technieken
 • Goals, meerwaarde naar klanten/doelgroepen, wendbaarheid faciliteren in complexe martkt/omgeving
 • Scrum als framework;spelregels, spelers en aansprakelijkheid, rollen, sprints, events, Product Backlog, Definition of Done
 • Agile Manifesto en de 12 principes
 • Scrum en teamontwikkeling - Tools 
 • Scrum values en Agile mindset; klantfocus; intrinsieke motivatie 
 • Meerdere Scrum teams
 • Trainen van coachend en faciliterend leiderschap vanuit vertrouwen - spelregels teamklimaat van vertrouwen en veiligheid
 • Transparant communiceren en faciliteren naar eigenaarschap; kortcyclische feedback 
 • Maatwerk formule en In company programma
 • Tools passend bij de organisatie en cultuur; Scrum, KANBAN, OIM (Buurtzorg) Oplossingsgericht Coachen, besluitvorming en samenwerking, vergaderen
 • Coachen en faciliteren van eigenaarschap
 • Klant impact en value meten en bijsturen
 • Teams en SCRUM Masters trainen in coachingsvaardighede zodat eigenaarschap bij de professional is
 • Succesfactoren High Performance Teams

 

In Company maatwerk programma

Hoe toekomstbestendig is de organisatiecultuur en performance naar de (potentiële) klanten en doelgroepen? Inzetten van Agile Leadership en Scrum Framework.U kunt Coaching in Organisaties ook inzetten bij organisatieverandering naar Agile. Meer informatie: zie Agile Coach en Leadership. Hoe stimuleren we transparantie, een goede prioriteitenstelling en verantwoordelijkheid? Scrum is primair gebaseerd op een simpel idee: als je aan een project begint, neem het dan regelmatig onder de loep, werk met kortcyclische constructieve feedback (Reflection in Action), kijk of alles de goede kant opgaat en of wat je doet werkelijk  is wat de mensen (klanten/doelgroepen) willen. En vraag je af of er manieren zijn om je werkwijze te verbeteren, om je werk beter en sneller te doen, én wat je daar op dit moment van weerhoudt. Scrum moedigt onzekerheid en creativiteit aan. Het voorziet het leerproces van een structuur en stelt teams in staat in te schatten 'wat' ze hebben gemaakt en minstens zo belangrijk 'hoe' ze dat hebben gedaan. De Scrum-methode ondersteunt de manier waarop teams in de praktijk werken en biedt ze instrumenten om zichzelf te organiseren en zowel het tempo als de kwaliteit van hun werk snel te verhogen.

 • Scrum, definitie, kernprincipes en technieken
 • Scrum Framework
 • Scrum Values: implementatie in de praktijk en de cultuur
 • Agile Manifesto en de 12 principes; van Industrieel Paradigma naar Agile Paradigma
 • Praktijkvoorbeelden; leren door te doen: oefenen en toepassen framework Scrum
 • Coachingsvaardigheden voor de Scrum Master: teams coachen en faciliteren, ontwikkeling in maturity, eigenaarschap bij zelf-organiserend team (Developing Team)
 • Multidisciplinaire samenstelling van het team; teamontwikkeling en autonomie
 • Het ING en Spotify-model, keuzes: wat past bij jouw organisatie en (potentiële) klanten/doelgroepen?
 • Faciliterend en coachend leiderschap naar steeds meer autonomie en eigenaarschap voor de zelfsturende teams: het 'wat' en het 'hoe': faciliteren van en naar eigenaarschap en autonomie van de professionals
 • Kaders, voorwaarden, resultaten (meerwaarde en wendbaarheid naar de klanten en doelgroepen) Binnen de organisatie: de rollen, interactie en samenwerking, afstemming van de Stakeholders, Product Owner, Scrum Master, Developing Team, Zelf-organiserend Team vraagt om ander gedrag, samenwerking en verantwoordelijkheid in de gehele organisatie ("Accountability")
 • De faciliterende rol van leidinggevenden en de top: dienend en faciliterend leiderschap, strategisch visie en wendbaarheid naar de markt en (potentiële) klanten en doelgroepen. Resultaten en doelen helder en transparant formuleren en afstemmen met zelforganiserende teams; kaders en mandaat.
 • Succesvolle teams en organisaties, High Performance Teams, spelregels en methodiek passend bij de cultuur van de organisatie en gewenste performance naar de (potentiële) klanten, doelgroepen
 • Faciliteren en coachen op eigenaarschap (OG coachen)
 • Benutten van constructieve en professionele feedback en feed-forward (toekomstgericht) vanuit sterkteperspectief

In Company Maatwerkprogramma’s; neem geheel vrijblijvend contact op voor een eerste gesprek! U kunt ons inzetten als Scrum Master, als Agile Coach, als teamcoach en als trainer. De scrummethode: discipline in de methode - Maatwerk in de uitvoering - Regelmatige reflecties in terugkerende sessies - Doorlopende betrokkenheid van de opdrachtgever - Ingebouwde aandacht voor dynamiek en creativiteit in oplossingen en samenwerking - Gezamenlijke verantwoordelijkheid - Professionele deskundigheid en afstemming - Cocreatie met betrokkenen en stakeholders - Meerwaarde en wendbaarheid naar de klanten/doelgroepen en de ontwikkelingen in de context, markt en sociaal, economische en politieke ontwikkelingen. Agile organiseren. 

Doelgroep

Professionals, zelfsturende/zelforganiserende teams, MT, management, Scrum masters

Teamcoach/trainer

Bedrijfskundige, specialisatie organisatie en teamontwikkeling, corporate coach (tribes, dialoog, netwerk organisatie), vitaliteitscoach (flow, effectiviteit, Happiness and Fun), oplossingsgerichte (team)coach (performance naar klant, klantwaarde en Agility op organisatieniveau naar de markt, innoverend vermogen naar klant/doelgroep faciliteren), gecertificeerd teamcoach IVS (Buurtzorg), gecertificeerd trainer met het programma Leergang (Agile) Coaching en Coachend/Faciliterend Leiderschap voor (HR) managers en professionals (European Quality Award certificaat NOBCO/EMCC), Professional Scrum Master, Agile coach. Ruim 25 jaar expertise en ervaring in het teamcoachen en trainen van professionals en hoger management in profit en non-profit organisaties. (ING, RABO, AON, AEGON, Shell BV, KPN) (Rode Kruis, Politie Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, GGZ, Onderwijs, Koninklijke Marine en Luchtmacht, UVA/VU, Hogeschool Rotterdam). Op projectbasis met inzet van diverse deskundigen met ervaring als professional en/of leidinggevende in profit en non-profit organisaties.

Meer informatie 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251-670026 of 06-46065362  Coaching in Organisaties heeft een landelijke dekking met haar partners (senior coaches en trainers).

 

Teams zijn de bouwstenen binnen de lerende en zelfsturende organisatie: oplossingsgericht coachen vanuit succesfactoren en mogelijkheden van de professionals en teams. Aandacht voor de succesfactoren om geïnspireerd (samen) te werken: motiverende doelen, gedeelde verantwoordelijkheid, open communicatie, respect voor verschillen, flexibel aanpassen en initiatief tonen. Elke succesfactor helpt bij het vormen van een effectief en gemotiveerd team. Pragmatisch model van oplossingsgericht coachen voor teams; tien stappen plan met o.a. doelen stellen, vaardigheden benoemen, schaalvragen, positieve en professionele feedback, actieplan team en teamleden individueel, communiceren in een positief en veilig leerklimaat: vanuit vertrouwen en waarderen met elkaar te leren door te doen/actie. Verfrissende methodiek 12 stappenplan: speels, lerend en resultaatgericht!

"Als we over problemen praten, willen we weten waarom die er zijn;
als we over doelen praten, willen we weten hoe je die bereikt
en gaan we aan de slag met elkaar.”

De organisatie en teams van de toekomst - van de 21e eeuw - vragen om organisatieontwikkeling waarbij een cultuur van vertrouwen, transparantie en ondernemerschap met en van elkaar gevraagd wordt. Als teamcoach maken wij gebruik van de teamscan om de gewenste verandering, resultaten en ontwikkeling te coachen. Voor succesvolle teams is vertrouwen essentieel. We werken vanuit vertrouwen en veiligheid aan het optimaliseren van de onderlinge relaties en de kracht van het team en de teamleden. Met aandacht voor wat er nu speelt en de gewenste veranderingen (ook in termen van gedrag en vaardigheden als ook resultaten) voor de nabije toekomst. We werken met speelse en creatieve werkvormen aan zee of op locatie klant.

Bij succesvolle teams zien we steeds meer de ontwikkeling naar zelfsturende eenheden en teams, zelfsturende professionals, het versterken van het lerend en innovatief vermogen, resultaatgericht, proactief leiderschap en persoonlijk ondernemerschap. Dit vraagt om vanuit steeds meer vertrouwen en een open dialoog gewenste resultaten en randvoorwaarden met elkaar te bespreken om als professionals en als organistie nog meer klantgericht en resultaatgericht te kunnen (samen)werken. Met het model van oplossingsgericht coachen nodigen we de teamleden uit een heldere visie met elkaar te communiceren (met elkaar het toekomstbeeld, de focus, de gewenste verandering benoemen), concreet doelen te benoemen, vaardigheden en gedrag direct in de praktijk in te zetten, positieve en professionele feedback te kunnen en te durven geven, schaalvragen om voortgang in verandering te stimuleren en uit te dagen, (kleine) successen te vieren, veranderingen gaan stap voor stap, vanuit succes groeit succes, communicatie en professionele feedback vanuit vertrouwen en transparantie, praten met in plaats van praten over, evalueren en voortgang in verandering en lerend gedrag, lerend vermogen verder uit te breiden. We werken met klanten vanuit het tien stappen plan om veranderingsprocessen in team en organisatie te faciliteren. 

Team Coaching is er op gericht om de teamleden te helpen kwalitatief betere resultaten te behalen, beter te leren en zich beter te ontwikkelen. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten mogelijke belemmeringen in de samenwerking besproken worden. Belemmeringen kunnen onder andere zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, angsten, rivaliteit, verborgen agenda's, niet luisteren. Vanuit het oplossinsgericht coachen richten wij ons op successen en mogelijkheden, de krachtbronnen in het team, positieve en professionele feedback, met elkaar delen van de visie op de preferred future en gewenste resultaten en condities, kleine stappen naar verbetering, werken met schaalvragen.  

Een succesvol team; de dynamiek van uw team

Een succesvol team slaagt er beter in de belemmeringen te bespreken en te verminderen. Je kunt zo'n team herkennen aan het schijnbaar ontbreken van hiërarchie in relaties en aan stevige kritische gesprekken. Voorts wordt er duidelijke professionele feedback gevraagd en gegeven, worden er 'onmogelijke' doelen nagestreefd en is er een geconcentreerde activiteit, een intuïtief gevoel waar elk teamlid zit en hoe het hem of haar vergaat. Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen en hulp of steun wordt gevraagd en aangeboden. 

Bij teamcoaching  gaat het over het stimuleren, ondersteunen, richting geven en sturen van leer- en ontwikkelingsvragen in de samenwerking, zodat optimale teamprestaties worden geleverd en het team een goede uitvalsbasis vormt. Het gaat hierbij om het inschatten, benutten en creëren van samenhang tussen de (potentiële) talenten en (voorkeurs)stijlen in het team. De teamcoach herkent de fase van teamontwikkeling en weet passende interventies in te zetten. Onze teamcoaches werken vanuit de gedragscodes (vertrouwelijkheid) en competenties van de coach. De Agile coach werkt in dit proces vanuit de gedragscodes neutraliteit, geen oordeel, faciliteren van een proces waarbij reflectie en actie elkaar versterken, zowel rationele als associatieve (innovatieve) werkvormen ingezet worden om het veranderingsproces met elkaar te doorlopen en te verankeren. De coach faciliteert het proces, de professionals vanuit het team het primaire proces en de gewenste resultaten hierin. Inzetten van praktische tools en werkvormen en deze overdragen naar de professionals gericht op zelfsturing en een effectieve uitvoering van het primaire proces (let op balans marktpositie en interne organisatieveranderingen; let op verhoging werkdruk bij aanvang van dit proces; tijd en ruimte reserveren om de verschillende fasen in deze veranderingsprocessen te doorlopen. Wij werken bij het faciliteren van het team en de organisatie vanuit het model oplossingsgericht coachen en werken. Op basis van een eerste gesprek met de klant, wordt een specifiek maatwerktraject voor uw organisatie en team ontworpen met een voor uw team en organisatie passende keuze uit onderstaande methoden:

 • Ondersteunen van zelfsturend leren en werken in uw organisatie - vertrouwen en respect
 • Invloed vanuit de omgeving en de organisatieontwikkeling en gewenste professionele ontwikkeling
 • Visie, kaders en gewenste resultaten benoemen en wat vraagt dit qua vaardigheden en gedrag in de praktijk? 
 • Heldere visie, plan van aanpak
 • Professionele ontwikkeling van de zelfsturende professional; waar ligt je kracht? Wat is je gewenste ontwikkeling? Hoe anders? Hoe kan je elkaar bekrachtigen en ondersteunen in verdere professionele ontwikkeling en kracht van het team en de output (klantgericht luisteren)
 • Faciliteren van teamontwikkeling en de teamprocessen (verschillen in talenten benutten); leren door te doen (12 stappen plan; methodiek oplossingsgericht werken en vragen stellen)
 • Reflecting Team
 • Ervarend leren: leren door te doen, inzicht in leerstijlen
 • Leer en verbetercyclus faciliteren: praktijksituaties inbrengen en verbeteringen benoemen in actieplan
 • Model van oplossingsgericht coachen voor teams; tien stappen plan (doelen stellen, vaardigheden benoemen, schaalvragen, positieve feedback, steun en support regelen, kleine successen en veranderingen delen, lerend vermogen) 
 • Van controle naar 'loslaten' vanuit vertrouwen en verbinding (openheid en transparantie; "delen van informatiesystemen klant")
 • Coachingsgesprekken oefenen en professionele feedback geven en ontvangen en meenemen in dagelijkse praktijk
 • Coachen naar zelfsturing: van reactief naar steeds meer proactief leiderschap en timemanagement
 • Veranderen en verbeteren vanuit gelijkwaardigheid en een open dialoog; communiceren met elkaar in plaats van over elkaar.

De rol van de Agile coach

De rol van de Agile coach is erop gericht het team te helpen om de belemmeringen te verminderen en een staat van een goede teamgeest te bereiken. Hierbij gebruiken wij de inzichten van het model van levend leren (Ruth Cohn) en het 12 stappenmodel van oplossingsgerichte teamcoaching. Met teams werken we niet alleen aan de gewenste resultaten in de context van de markt en de eigen organisatie, maar ook aan het verhelderen van ieders persoonlijke stijl en de verbetering van onderlinge samenwerking. Het model hecht veel waarde aan het zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leerproces: "Wees je eigen leider". Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen leiding geven aan jezelf en aan de ander, verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid geven, een afgestemde vorm van zelfsturend werken en samenwerken binnen een heldere teamvisie. Ligt uw vraag als team in de richting van intervisie? Zie dan Intervisie voor professionals/managers of Mediation en neemt u gerust contact met ons op over uw vragen binnen dit team.

Dynamiek van het team

De dynamiek van het team is belangrijk. Wanneer een team zich ontwikkelt en de teamleden meer inzicht in elkaar krijgen, doorloopt een team vier afzonderlijke stadia: "Forming, Storming, Norming, Performing". De Agile coach en Scrum Master faciliteert hierbij. Het laatste stadium valt samen met de kenmerken van het succesvolle, zelfsturende team. In eerdere stadia wordt gewerkt aan het bespreekbaar maken van blokkades en het komen tot afspraken en evalueren van die afspraken (afspraken-cultuur).

Een aantal technieken om belemmeringen in teams te verminderen, zijn:

 • een gemeenschappelijke visie genereren
 • kracht en ontwikkelingslijn team en teamleden en leiderschap
 • basisregels over de onderlinge communicatie met elkaar benoemen en gaan toepassen; professionele feedback om je verder te ontwikkelen en bij te sturen (afsprakencultuur)
 • reflecting team: positieve en professionele feedback benutten om elkaar professioneel uit te dagen en te leren - positief bekrachtigen/empowerment
 • ruimte voor verschillen in het team en juist gebruik leren te maken van elkaars verschillen in kracht en talenten
 • kernkwadrant: valkuilen, allergie en uitdaging leren (h)erkennen; kwaliteiten versterken
 • eventuele verschillen en conflicten bespreekbaar maken (belangrijke fase in de ontwikkeling naar een zelfsturend team)

Ons bureau werkt vanuit een diversiteit aan methoden en werkvormen, zoals teamcoaching vanuit oplossingsgericht coachen (veranderingsgericht - met elkaar de gewenste verandering benoemen en visualiseren; ander/nieuw gedrag leren in te zetten: vanuit kleine successen naar verdere successen; positieve focus en feedback) ; Belbin rollen, Kleurenleer en persoonlijke stijl; systemisch werk - werken met opstellingen; Team APK, Timemanagement en Vitaal leiderschap (o.a. Mindfulness en Leiderschap); Professioneel Leiderschap; deze worden in de intake met de klant besproken en doorgenomen. Zie ook: Intervisie op deze website en:

Evaluaties

"Het team heeft de dag als zeer de moeite waard ervaren en ze zijn vol spirit aan het werk geslagen met elkaar. Goed om te zien en deel vanuit te maken. Een dag samen met elkaar werken en al wandelend in gesprek langs zee, als ook de zeer bijzondere foto's hebben deze dag aan zee tot een succesvolle teambuilding gemaakt!". Manager non-profit organisatie

"Met de laatste reorganisatie waren wij met onze drie teams echt de totale samenwerking kwijt, terwijl we wel een gezamenlijke klant hadden. Ook ikzelf had geen vertrouwen meer in de samenwerking, na zoveel jaar geloof je er niet meer in. Ik ervaarde het als "oorlog". Tijdens de teamcoaching met 21 man hebben we eindelijk kunnen zeggen waar het op stond. Er zijn harde woorden gevallen, die al heel lang niet uitgesproken waren. Maar ik heb ook opnieuw verbinding kunnen maken met mijn visie als professional en onze gezamnelijke visie als team. In de teamopdracht waar we voor het eerst samenwerkten als 'een team', hebben we met elkaar een duidelijke en gezamenlijke visie neergezet. Het was ontspannen daarna. De lucht was geklaard. Er was weer vertrouwen en positieve energie. We zijn vervolgens met de drie nieuwe teams een gezamenlijke opleidingsprogramma voor verdere professionalisering en onderlinge afstemming gestart. Het was zeer waardevol dat tot en met het hoogste niveau (ook het management!) iedereen aanwezig was."  (Koninklijke Luchtmacht; professional van het team 'training leiderschapsvaardigheden').".

 "Het gaat hier goed met het team. De sfeer is weer open en toegankelijk na zeven jaar van sluimerende conflicten en de druk is er eindelijk af. De teamvergaderingen en het overleg verlopen soepel en dat heeft vooral te maken met het feit dat iedereen zijn verantwoordelijkheden neemt en ik als manager in overleg met het team mijn positie heb ingenomen en deze heb afgestemd op de behoeften vanuit het team. Ook het contact met mijn plaatsvervangend manager loopt nu goed. De twee coachingsgesprekken met ons beide hebben daartoe bijgedragen: we verstaan elkaar weer en geven eerder en duidelijker feedback en spreken onze verwachtingen en ervaringen eerder uit. Met als resultaat dat we op gezonde en professionele wijze op elkaar en het team anticiperen. Na deze teamcoaching  hebben we deze zomer ook het gebouw en onze werkruimte opgefrist, het ziet er allemaal opgeruimder en verzorgder uit. Er zijn ook een aantal personele wisselingen geweest, die er toe bijgedragen hebben dat het hier nog plezieriger loopt. Nogmaals met terugwerkende kracht dank!" (Manager non-profit organisatie)

"Er was echt sprake van een manifest conflict. We moesten dit uitspreken, maar wel onder begeleiding van een extern, neutraal persoon. Met de teamcoaching is alle aandacht gegaan naar de twee hoofdpersonen en alle andere betrokkenen. Het vertrouwen is hersteld, na de eerste dag was er weer commitment om met elkaar verder te gaan. Het model van de afsprakencultuur en aandacht voor wat er nog meer allemaal mis ging in ons team, heeft ons tijdens de daarop volgende teamcoachingssessies geholpen om elkaar weer rechtstreeks te durven en te mogen aanspreken op ieders verantwoordelijkheden. In een team van veiligheidsprofessionals is dit een absolute 'must'. Wij en ik als manager met een inhoudelijk technische achtergrond, zijn erg blij dat we weer door een deur kunnen met elkaar. De etentjes na afloop en de teambuildingsactiviteiten hebben weer een teamgeest en teamspirit gecreëerd." (Manager afdeling Veiligheid Financiële Sector) Zie ook mediation door Coaching in Organisaties.

astridanakuin2

Meer informatie over Team Coaching of Teambuilding? 

Astrid Anna Kuin is bedrijfskundige met als specialisatie de organisatieontwikkeling en Agile Leadership en coaching, zowel persoonlijke als teamcoaching. Zij is gecertificeerd als teamcoach zelfsturende teams door IVS, het adviesbureau Buurtzorg. Zijheeft haar opleiding gevolgd als Agile Coach en Agile Leadership. Zij is opgeleid als Professional Scrum Master. Zij is door NOBCO/EMCC gecertificeerd en leidt al 25 jaar professionals, coaches en coachende managers op in onder andere de Leergang Agile Coaching (HR) professionals, managers en interne coaches. Kenmerkend voor haar stijl van werken met teams is haar humor, pragmatische aanpak en in korte tijd een sfeer van vertrouwen en veiligheid op te bouwen. Haar methodiek vanuit het ervarend leren en het GROW-model is er opgericht hoe de klant in zo kort mogelijke tijd ander gedrag weet in te zetten (begeleiden van veranderingsprocessen op basis van feedback uit de praktijk). Zij is zowel supervisor van professionals en managers, coaches als ook intervisie begeleider. Zij heeft zich vanaf 1988 gespecialiseerd in de psychologie, counseling, Transactionele Analyse, systemisch werk en organisatieontwikkeling, oplossingsgericht werken en coachen als ook leiderschap om teams en professionals steeds verder te versterken in hun zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen (empowerment; positieve feedback; werken vanuit flow en innovatie, klachtgericht) (gelukkig werken). Zij werkt vanuit diverse methoden en certificaten aan inzicht voor managers en professionals in hun persoonlijke stijl en onderlinge samenwerking o.a. middels het enneagram, de rollen van Belbin als ook in thema's als vitaliteit in leiderschap: leren de work-life balance te bewaken o.a. met behulp van methoden als Mindfulness, Tai Chi. Bij de start van het bureau Coaching in Organisaties is zowel conflictbemiddeling, teamcoaching als loopbaancoaching ingezet bij diverse organisaties, profit en non-profit. Ons bureau werkt op projectbasis samen met een aantal partners die als (interim) manager en/op professional ervaring en expertise op de werkvloer van zowel profit als non-profit organisaties hebben.

U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een eerste gesprek; hierna ontvangt u een specifiek plan van aanpak voor uw team/organisatie en een offerte.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of 0251 670026 of 06-46065362

Een eerste gesprek is overigens zonder kosten.

surfers 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.