Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • agile

  Coachingsvaardigheden zelfsturende/zelf-organiserende teams - Scrum, Kanban, Oplossingsgericht Coachen bij transitie en organisatieontwikkeling:

  • Scrum framework - teamcoachen zelforganiserende teams
  • Professional Scrum Master, Agile coach, trainen/coachen van transitieprocessen naar zelforganiserende teams
  • Faciliteren van eigenaarschap, zelfsturend leren en werken
  • Scrum, definitie, kernprincipes en technieken
  • Goals, meerwaarde naar klanten/doelgroepen, wendbaarheid faciliteren in complexe martkt/omgeving
  • Scrum als framework;spelregels, spelers en aansprakelijkheid, rollen, sprints, events, Product Backlog, Definition of Done
  • Agile Manifesto en de 12 principes
  • Scrum en teamontwikkeling - Tools 
  • Scrum values en Agile mindset; klantfocus; intrinsieke motivatie 
  • Meerdere Scrum teams
  • Trainen van coachend en faciliterend leiderschap vanuit vertrouwen - spelregels teamklimaat van vertrouwen en veiligheid
  • Transparant communiceren en faciliteren naar eigenaarschap; kortcyclische feedback 
  • Maatwerk formule en In company programma
  • Tools passend bij de organisatie en cultuur; Scrum, KANBAN, OIM (Buurtzorg) Oplossingsgericht Coachen, besluitvorming en samenwerking, vergaderen
  • Coachen en faciliteren van eigenaarschap
  • Klant impact en value meten en bijsturen
  • Teams en SCRUM Masters trainen in coachingsvaardighede zodat eigenaarschap bij de professional is
  • Succesfactoren High Performance Teams

   

 • retraiteMediation is: Een interventie in een onderhandeling of een conflict door een geaccepteerde derde partij die een beperkte of geen dwingende beslissingsbevoegdheid heeft, die de betrokken deelnemers assisteert bij het bereiken van een vrijwillig tot stand gekomen, wederzijds acceptabele oplossing van de conflictkwesties. Zie onze module conflicten leren hanteren voor zelfsturende en zelforganiserende teams vanuit onze OIM methodiek (Buurtzorg) conflicthantering voor professionals en voor leidinggevenden.

 • mtb meeuwenTeams als bouwstenen binnen de lerende en zelfsturende organisatie: oplossingsgericht coachen vanuit succesfactoren en mogelijkheden van de professionals en teams. Aandacht voor de succesfactoren om geïnspireerd (samen) te werken: motiverende doelen, gedeelde verantwoordelijkheid, open communicatie, respect voor verschillen, flexibel aanpassen en initiatief tonen. Elke succesfactor helpt bij het vormen van een effectief en gemotiveerd team. Pragmatisch model van oplossingsgericht coachen voor teams; tien stappen plan met o.a. doelen stellen, vaardigheden benoemen, schaalvragen, positieve en professionele feedback, actieplan team en teamleden individueel, communiceren in een positief en veilig leerklimaat: vanuit vertrouwen en waarderen met elkaar te leren door te doen/actie. Verfrissende methodiek 12 stappenplan: speels, lerend en resultaatgericht!

 • ImageTeamcoaching met Talentontwikkeling 

  Met de Team APK wordt op creatieve wijze met de teamleden gewerkt met de talenten van de teamleden en het team. Er wordt een relatie gelegd naar visie en missie van het team en de verbetering van de diensten naar klant en markt. De teamscan ondersteunt het team in haar gewenste ontwikkeling en verandering. We werken vanuit OIM (methodiek Buurtzorg) en feedback/feedforward vanuit sterkteperspectief en innoverend vermogen in team. Gewenste resultaten en kaders. Gewenste verandering/ambities, doelen en gedrag.

 • zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende Teams bepaalt u als organisatie uw visie op zelfsturing. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende en zelfsturende  teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing. Zelfsturende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Zie ook de raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma Duurzame Inzetbaarheid onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Voor stappenplan en invoering zelfsturende teams, zie ook (Team)coachen bij invoeren zelfsturende teams. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award.

 • zelfsturendDoelgroep: professionals, die organisatieveranderingsprocessen naar zelforganiserende en zelfsturende teams in gang zetten en elkaar onderling oplossingsgericht coachen naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen (regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen daarbij behorende randvoorwaarden en kaders). Intrainen en toepassen van vaardigheden en competenties vanuit open communicatie en oplossingsgericht (samen)werken en oplossingsgerichte coachingsvaardigheden. Ieder team doorloopt in haar ontwikkeling naar en vanaf in de invoering als zelfsturend team tegen verschillen binnen het team aan. Hoe om te gaan met deze verschillen op een effectieve en respectvolle wijze? Bespreekbaar maken van diversiteit in rol en gedrag, afstemmen onderlinge verwachtingen en onderlinge afspraken vanuit autonomie benoemen. Conflicten in een team verdienen zo snel mogelijk aandacht, omdat deze "crisis" ook vaak een "kans" is om van en met elkaar te leren, vanuit de drie axioma's van oplossingsgericht communiceren. elkaar te versterken en van elkaar te leren, gericht op optimalere performance als team naar de klant en markt. 

 • scrum1

  Energieke teams en optimaal resultaat: Scrum in het onderwijs levert veel meer leerplezier, motivatie en resultaat. Je traint je teams en leerlingen in 21e eeuwse skills vanuit eigenaarschap, gewenste resultaten en leerplezier. Een verbetercultuur werkt aanstekelijk, waarbij de student, de leerling centraal staat. Met Scrum en agile ontstaat meer eigenaarschap en meer betrokkenheid op het werk en helpt om jarenlang ingeslepen vergadercultuur te doorbreken. Teams werken aan eigen groei, vanuit zelfreflectie en met duidelijke methodiek, waarbij leerlingen en studenten de corebusiness zijn en alle verbetering met elkaar vanuit gedeelde en eigen verantwoordelijkheid ingezet worden. Bij sommige klanten zien we dat het initiatief bottom-up vanuit de teams geïnitieerd worden, 

 • retraiteLeer om te gaan met conflicten. Ieder team komt op een bepaald moment de verschillen tegen. Soms kan dit leiden tot conflicten, en is het tijd om met elkaar een pas op de plaats te maken en tijd en ruimte te nemen met elkaar te leren hoe met verschillen en met mogelijke conflicten op positieve en effectieve wijze om te gaan. zodat je met elkaar en van elkaar leert, zodat ieder vanuit autonomie en eigenheid, zijn/haar rol kan nemen en uitvoeren. zodat feedback onderling een positief instrument wordt en is om elkaar en jezelf bij te sturen naar een steeds betere en prettiger performance naar je klant of intern in de organisatie. Wij besteden aandacht aan de agenda van het team rondom dit thema, de verwachtingen onderling en hoe beter af te stemmen, expliciteren van wat impliciet aanwezig is. Respect en transparantie. vanuit de open communicatie spelregels, en bij weerstands- of verdedigingsmechanismen met elkaar te benoemen wat iets met je doet en wat je behoefte is. En vanuit de drie axioma's van oplossingsgericht communiceren en werken van en met elkaar te leren en je job beter en met meer energie te kunnen uitvoeren. spelregels voor professionele feedback en samenwerking.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.