Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

Programma

Opleiding coachingDe Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap bestaat uit tien losse trainingsdagen (studieblokken I t/m VIII) en een aantal extra bijeenkomsten (intervisie en supervisie). Het programma is verder uitgewerkt in de brochure en kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opvragen. Tijdens de intake worden onderstaande modules aan u toegelicht.

Blok I     Visie, definitie, leerklimaat voor coaching

Programma-onderdelen dag 1

 • Context, de lerende organisatie
 • Lerende organisatie, strategie, structuur en cultuur
 • Leerklimaat: psychologisch contract, veiligheid en vertrouwen
 • Visie op coaching
 • Definities van coaching: een keuze
 • Een eerste aanzet voor het coachprofiel en condities voor effectief coachen
 • Oefenen met het coachend gesprek

Blok II   Gedragscodes, houding en vaardigheden van de coach

Programma-onderdelen dag 2

 • Het spectrum van directief versus non-directief
 • Aandacht voor weerstand; opbouw en start klantrelatie
 • Expert versus coach rol (interne versus externe coach)
 • Gedragscodes, competenties van de coach (coach profiel)
 • Houding van de coach
 • Coachingsvaardigheden
 • Zelfsturend vermogen bij klant, eigenaarschap
 • Persoonlijk profiel coachingsvaardigheden
 • Gewenste ontwikkelingslijn coachingsprofiel
 • Coachingsgesprekken, oefenen met vaardigheden en feedback coach

Blok III    Ervarend leren, zelfsturend leren en werken.De werkrelatie en het contract tussen coach en klant.

Programma-onderdelen dag 3 en dag 4

 • Coaching: fasering, houding en vaardigheden
 • Relatie coach - klant: vertrouwen, veiligheid en zelfsturing
 • (Psychologisch) contract; verwachtingen en werkwijze expliciteren
 • Kolb, leerstijlen, coachingscyclus
 • Inzicht in persoonlijke leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Inzicht in leerstijl van je klant, je medewerker en afstemmen op leer en werkstijl klant
 • Cyclus van zelfsturend leren tijdens coaching
 • Coachingscyclus: van contact naar contract naar tussentijdse naar eindevaluatie
 • Werkrelatie vormgeven, methoden en technieken inzetten
 • Intakegesprek en feedback
 • Coachgesprekken, oefenen en feedback coach
 • Vertrouwen, commitment en gelijkwaardigheid in de interactie (niveaus in communicatie)
 • Competenties, kwaliteit en gedragscodes van de coach

Blok IV    Cirkel van zelfsturend leren en het Grow-model; methoden en technieken

Programma-onderdelen dag 3 en dag 4

 • Verhoeven, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en bewustzijn
 • Circulair model van het coachingsproces Whitmore: het GROW-model
 • Verhoeven, tien principes van coaching
 • Context bewustzijn (TGI model)
 • Oplossingsgericht coachen
 • Resultaatgerichtheid, actieplan (krachtenveldanalyse); zelfsturing klant
 • Fasering in klantrelatie en werkrelatie klant (intake en contract - tussentijdse en eindevaluatie)
 • Coachgesprekken, oefenen en feedback

Blok V       De persoonlijke stijl en professionalisering van de coach

Programma-onderdelen dag 5

 • De persoonlijkheid en gelaagdheden bij coaching, leren af te stemmen op niveau
 • Het IJsbergmodel van McClelland (bewustzijn en zelfreflectie coach)
 • Codes vanuit levens- en werkbiografie (eigen rugzakje)
 • Valkuilen Top Tien van de coach en je persoonlijke uitdaging
 • De persoonlijke stijl en professionalisering van de coach
 • Kernkwadrant; kwaliteiten, valkuilen, allergie en uitdaging
 • Oefenen met coachingsvaardigheden, fasering en vaardigheden
 • Afstemmen op referentiekader klant en taal klant volgen
 • Oefeningen uit de Mindfulness, je leeg maken als coach, ruimte maken, innerlijke rust
 • Aandacht voor bestaansniveau klant en coach (gevoelens, beleving)

Blok VI       Fasering, methodieken en interventies, vervolg

Programma-onderdelen dag 6

 • Inbreng casuïstiek, ervaringen uit de praktijk als coach/manager
 • Observatieschema: fasering, houding en vaardigheden van de coach
 • Interventiestijlen en fasering tijdens het coachingstraject (interventieniveaus in de communicatie met klant)
 • Opnieuw: luisteren en open vragen stellen; verschillende vragen weten te stellen
 • Fasering in de relatie met de klant
 • Coachingscyclus en actieplan
 • Inzet verschillende methoden en technieken bij coaching
 • Feedback kunnen hanteren in de interactie met de klant

Blok VII en VIII         Over veranderen en leren; eindevaluatie, certificering

Programma-onderdelen  dag 7, dag 8, dag 9, dag 10

 • Over veranderen en leren; veranderingsprocessen (interventies gedurende het gehele veranderingstraject)
 • Inbreng klantgesprekken, klantverslagen, reflectie op persoonlijke stijl, wat is van klant, wat is van coach?
 • Solutions Focused Coaching
 • Inzicht interactiepatronen en de Dramadriehoek
 • Competenties en Gedragscodes van de coach (zie nulmeting dag 1; gewenste ontwikkelingslijn)
 • Tussentijdse evaluatie, kernkwadrant van de coach, feedback
 • Praktijksimulatie en feedback
 • Interventies en metaniveau in de relatie met je klant
 • Leren professionaliseren als coach
 • Evaluatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan
 • Supervisie bijeenkomsten met trainer
 • Reflectie leerproces en Eindwerkstuk: presentatie dag 10
 • Feedback
 • Evaluatie Leergang Coaching en bijsturing op kwaliteit Leergang
 • Evalueren is oogsten; interventies voor de coach, terugblik en vooruitblik
 • Intervisie: casuïstiek uit de praktijk
 • Supervisie
 • Praktijksimualitie en feedback
 • Feedback in relatie tot (inter)nationale gedragscodes en competenties coach
 • Voor verdieping op de Leergang Coaching die wij als basis voor de coach zien, zie Masterclass Persoonsgerichte Coaching met o.s.  T.A. RET, Mindfulness, Voice Dialogue, werken met opstellingen)

Certificaat Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap

Deelnemers ontvangen een certificaat Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap, op basis van een aantal condities afgestemd op de vereiste opleidingscriteria voor de kwalificatie en kwaliteit van de coach manager en de (inter) nationale competenties en gedragscodes van de coach manager (EQA; EMCC/NOBCO). De voorwaarden voor certificering worden ook toegelicht in het intakegesprek. De deelnemers volgen gedurende de Leergang het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (verplicht) en oefenen met het coachen van minimaal vijf interne klanten. Ze maken hiervan verslagen die worden besproken met en getoetst door de trainer(s). Bij aanvang van de Leergang vult iedere deelnemer zijn/haar persoonlijk coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor hem/haar als coach manager, bestuurder, professional. Daarnaast bestuderen de deelnemers de syllabus en presenteren zij twee artikelen. Presentatie van de eigen visie op coaching vanuit het bedrijf behoort ook tot de verplichte onderdelen. De praktijksimulatie is een synthese van het geleerde gedurende deze Leergang: de student laat vanaf dag 8 van deze Leergang tijdens een praktijksimulatie zien in hoeverre hij/zij de geleerde stof van de Leergang beheerst, uitgaande van de competenties en gedragscodes van de coach. Aan het einde van de Leergang presenteert iedere deelnemer een reflectie op zijn/haar leerproces. Op basis van de competenties en gedragscodes van de coach heeft ieder een sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding middels de Verdiepingsmodule Persoonsgericht Coachen en reflectie op de eigen coachpraktijk via intervisie. Vanuit de eindevaluatie van de Leergang worden suggesties en opmerkingen ter verbetering van de kwaliteit van de Leergang meegenomen in de volgende leergroep. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies  ter ondersteuning van de professionele ontwikkeling als coach en voor het bespreken van de coachgesprekken en verslagen (supervisie). Aanwezigheid is verplicht in verband met aantal contacturen.

Het trainingsprogramma van de Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap voor bestuurders, managers, professionals en interne begeleiders is EQA (European Quality Award) gecertificeerd op Foundation-level door EMCC/NOBCO.

Meerdere deelnemers hebben met het certificaat van deze Leergang met positief resultaat het assessment van Intercoach doorlopen. 

Studiebelasting en doorlooptijd

CRKBO-logoDe Leergang is geregistreerd in het CRKBO register als kortlopende beroepsopleiding.
Wij gaan uit van een doorlooptijd van tien maanden, zodat de studenten voldoende ervaring opdoen met het coachen van (oefen) klanten en supervisie en intervisie hier op.
Naast de tien trainingsdagen, het coachen van (oefen) klanten, supervisie en intervisie, gaan wij uit van een studiebelasting van vier uur per week.
De student heeft gedurende de Leergang Coaching minimaal twee keer een supervisiegesprek met de trainer. De student participeert vier keer in een intervisiebijeenkomst.

 

Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap, In Company en Open Inschrijving

Leergang Coachend Leidinggeven/Oplossingsgericht coachen - In Company

nobcoDe Leergang Coaching-Foundation Level wordt vaak In-Company ingezet als een professionaliseringstraject voor bestuurders, managers en professionals in een veranderende organisatie in een veranderende markt. Gericht op een lerende marktgerichte innovatieve organisatie, klantgericht (intern en extern), waarbij aandacht besteed wordt aan een leer- en communicatiestructuur en cultuur, waarbij dialoog, verantwoordelijkheid en resultaatgericht werken in samenwerking (top-down en bottom-up) versterkt worden. Dit vraagt letterlijk ruimte, tijd en aandacht van het management en de professionals om zich te professionaliseren op deze gewenste managementstijl en interne communicatie en samenwerking. Persoonlijk leiderschap staat hierbij centraal. Het programma houdt rekening met het beschikbaar aantal dagdelen bij het management en het opleidingsbudget bij de desbetreffende organisatie. 

Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap - Open Inschrijving

Intakegesprek

De intakegesprekken zijn op afspraak.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251-670026 of 06-46065362

Masterclass Persoonsgerichte Coaching (Persoonsgerichte interventies voor de coach, manager of professional)

De Leergang Coaching is de basismodule voor de coaches. Vervolgens kunnen coaches een Masterclass, verdiepingsmodule Persoonsgericht Coachen, volgen. Deze bestaat uit zes dagen.

Hierbij staan centraal: persoonsgerichte interventies, zoals RET, TA, Focussen en Voice Dialogue. We werken met ontspannings- en associatieve oefeningen, en maken kennis met opstellingen. Van iedere deelnemers wordt inbreng van casuïstiek verwacht. Intervisie met aandacht voor: keuze in interventies, metaniveau, parallelproces. Een intakegesprek gaat vooraf aan de deelname. Najaar 2018 is een Masterclass Persoonsgerichte interventies voor de coach van start gegaan. Voorjaar 2019 en najaar 2019 gaat er weer een Masterclass van start; zie voor data Masterclass Persoonsgerichte Coaching. 

Informatie op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze Leergang Coaching naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
De gehele Leergang Coaching wordt tussentijds en aan het einde van de Leergang geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze Leergang en binnen de professionale gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende Leergang  meegenomen.
De trainers volgen intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het trainingsprogramma van de Leergang te borgen is deze EQA gecertificeerd (Foundation-level) door EMCC/NOBCO.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.