Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

agileDe ontstaansgeschiedenis van Agile | Scrum

De organisatie en teams van de toekomst - van de 21e eeuw - vragen om organisatieontwikkeling waarbij een cultuur van vertrouwen, respect, transparantie en ondernemerschap met en van elkaar gevraagd wordt.
De intensieve samenwerking, de zelforganisatie, de feedback en de snelle resultaten zorgen bijna onvermijdelijk voor meer plezier en focus in het werk en betere afstemming op meerwaarde naar klant. Steeds meer bedrijven en organisaties zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van zelforganisatie. Want, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, het leidt tot een hogere kwaliteit, tevredener klanten en trotsere professionals. Ook past het beter bij de huidige samenleving die ook vraagt om methodieken als agile, lean en scrum. Maar waar begin je met het zelforganiserend maken van je organisatie en wat zijn de voorwaarden voor succes? Wederzijds vertrouwen: er valt veel te leren van het succes van organisaties als Buurtzorg, BSO/ Origin, Van Hutten Catering, Semler en Morning Star. Bij al deze bedrijven is de basis wederzijds vertrouwen. Het diepe geloof dat mensen uit zichzelf gemotiveerd zijn en in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen werk. Pas als dat er is, kunnen bestuurders en managers echt loslaten. En dat is niet hetzelfde als alles laten vallen, zelfsturing heeft namelijk ook sturing nodig. Uit Europees onderzoek blijkt zelfs dat zelfsturende teams meer aansturing nodig hebben dan veelal gedacht wordt. Het zo laag Loslaten is niet het- zelfde als laten vallen ‘Zelfsturing is geen wonderlijk verschijnsel, het is de manier waarop de wereld zichzelf heeft gecreëerd’ Margaret Wheatleyt.

 

 

Scrum is ontstaan uit de verwondering van een wetenschapper, Jeff Sutherland, die per ongeluk in het bedrijfsleven terechtkwam. Hij verbaasde zich over de moeite die bedrijven hebben om snel resultaten te leveren en te ontdekken welk soort software goed aansluit bij de behoefte van de markt. Langzaam maar zeker weefden zijn inzichten zich tot een nieuwe aanpak, die radicaal verschilde van de traditionele projectmanagementmethoden. 

Samen met Ken Schwaber ontwikkelde Sutherland in de jaren negentig een vaste set instructies die teams houvast biedt om effectief aan de slag te gaan. Zij werden geïnspireerd door een artikel uit Harvard Business Review van Takeuchi en Nonaka, ‘The New New Product Development Game’ (1986). Hierin stond beschreven hoe de meest effectieve teams in de wereld werkten. De Japanners gebruikten de rugbyterm ‘scrum’ als metafoor voor een team dat vanuit de gezamenlijke kracht van alle teamleden het maximale bereikt. Scrum won in het daaropvolgende decennium snel aan populariteit. Ook andere softwareontwikkelaars kwamen met nieuwe werkwijzen als reactie op de klassieke planningsmethoden, die als traag en bureaucratisch werden ervaren en te weinig ruimte boden voor creativiteit en bovenal bijna altijd faalden. In 2001 zijn zeventien uitvinders van Agile methodes bij elkaar gekomen in Utah om de overeenkomsten tussen we verschillende methodes te bespreken. Uiteindelijk zijn zij tot een hele korte tekst gekomen en ook op het woord ‘Agile’: wendbaar, je als organisatie continu weten aan te passen en af te stemmen op ontwikkelingen in je omgeving en bij je doelgroepen/klanten. Deze tekst heet het Agile Manifesto en is de enige definitie van Agile. Er is een Nederlandse vertaling gegeven inclusief de achterliggende principes. Het Agile Manifesto is ook vertaald naar andere sectoren en disciplines: leidend is dat de mens en de interactie tussen mensen en teams centraal staat en de directe relatie naar klanten/doelgroepen, feedback, en dat er continu bijgesteld wordt tussentijds tussen alle betrokkenen, stakeholders, teams en klanten. Dit levert meer focus en meer werkplezier en creatieve oplossingen naar klant.

Het Agile Manifesto is het document waarin Agile software-ontwikkeling is gedefinieerd en bevat de belangrijkste principes van Agile werken. Agile, letterlijk wendbaar of behendig, is een van de populairste stromingen tegenwoordig binnen software-ontwikkeling. Agile zelf is geen methode maar een verzamelnaam. Er zijn meerdere Agile methodes (o.a. XP, SCRUM, Kanban, DSDM, ASD, Crystal, FDD). Deze zijn tussen 1980 en 1999 onafhankelijk ontwikkeld op basis van de eigen ervaring van verschillende experts. Het gemeenschappelijke kenmerk van de methodes is dat ze allemaal minder bureaucratie (hiërarchie, afdelingen die langs elkaar heen werken of niet optimaal samenwerken in meerwaarde naar klant) nastreven. Agile werd ontwikkeld als reactie op een chronisch probleem: softwareprojecten overschreden de deadline en budget en resultaten waren over het algemeen achterhaalde oplossingen in een sneller veranderende wereld.

Agile en Scrum is inzetbaar voor alle organisaties, markten  en sectoren

In de IT-sector is Scrum de norm geworden. Daarbuiten is de aanpak nog veel minder bekend. Ten onrechte, want Scrum is een manier van werken die voor elke organisatie en in elk team winst kan opleveren. Wij ervaren dit in onze praktijk als scrum masters en Agile coaches bij bedrijven, overheden, onderwijs- en zorginstellingen en verenigingen/stichtingen. En zelfs thuis blijkt Scrum plezierig effectief.

Scrum heeft aantal basisprincipes en waarden waarop de methodiek is gebaseerd:

 • Gedetailleerde planningen zijn alleen effectief voor de korte termijn.
 • Projecten worden opgesplitst in korte sprints, waarin je waardevolle tussenproducten voor de klant oplevert.
 • Het team dat het werk uitvoert, plant en organiseert het werk zelf en beschikt over alle professionele disciplines om de klus te klaren.
 • Het team maakt zichtbaar waaraan gewerkt wordt en wat de voortgang is.
 • Klanten en stakeholders geven regelmatig feedback op de tussenproducten, zodat er een beter eindresultaat ontstaat.
 • Het team neemt op gezette tijden met elkaar door of het de werkwijze kan verbeteren, waardoor het steeds effectiever gaat werken (elkaar coachen op een leer- en verbetercultuur vanuit een lerende mindset en waarderende constructieve feedback; benutten van het potentieel aan krachtbronnen en oplossingsmogelijkheden binnen en tussen de teams).
 • De intensieve samenwerking, de zelforganisatie, de feedback en de snelle resultaten zorgen bijna onvermijdelijk voor meer plezier in het werk.

Mensen die voor het eerst over Scrum horen, roepen vaak dat ze dit eigenlijk allemaal al doen. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. De effectiviteit van Scrum staat of valt met een consequente en zuivere uitvoering, het gaat er niet om of je scrumt, maar hoe goed je scrumt. Daarmee kun je het verschil maken.
Scrum is een manier van werken die de productiviteit van teams enorm verhoogt. Daarnaast laat je in Agile en Scrum overbodige controle en papierwerk los en krijgen mensen meer houvast in de uitvoering. Hierdoor worden teams niet alleen steeds beter, maar werken ze ook met meer plezier en focus. Organisaties die werken met Scrum worden stap voor stap daadkrachtiger en vergroten hun aanpassingsvermogen.

Hoe kan je hiermee morgen aan de slag? Door gewoon te beginnen en met één scrumteam aan de slag te gaan. Dat een nieuwe aanpak nodig is, is overduidelijk. We stoppen te veel tijd in het maken van plannen, terwijl de wereld om ons heen in hoog tempo verandert. We moeten toe naar minder plannen en meer inspelen op verandering. Dat vraagt om meer dynamische werkwijzen en andere wijze van organiseren, waarbij je klein kunt beginnen, kleine successen kunt boeken. Om voorop te blijven lopen, om strakke deadlines te halen, om energie slurpende projecten en processen, echt eens anders aan te pakken. De laatste jaren ervaren steeds meer organisaties de kracht van Scrum als methodiek en het Agile organiseren (wendbaarheid en meerwaarde naar klanten).
De organisatie en teams van de toekomst - van de 21e eeuw - vragen om organisatieontwikkeling waarbij een cultuur van vertrouwen, transparantie en ondernemerschap met en van elkaar gevraagd wordt. Agile en Scrum sluiten hier naadloos op aan. Coaching in Organisaties helpt u met de eerste stappen te zetten. U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken met een van onze Agile coaches of scrum masters. En ontvangt een passend maatwerk aanbod afgestemd op gewenste resultaten en meerwaarde naar en met uw klant.

Maatwerk programma afgestemd op uw organisatie, cultuur en doelgroep

 • Scrum Framework; kernprincipes, Scrum waarden en spelregels. Implementatie in de praktijk, de cultuur en technieken
 • Agile Manifesto en de 12 principes;
 • Communicatieve en coachingsvaardigheden, coachen op onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheid, samen sturing en eigenaarschap faciliteren
 • Leren door te doen, je het Scrum Framework eigen maken: de rollen Product Owner, het team en de Scrum Master; de ceremonies Sprints, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review en Retrospective; Product Backlog, Sprint Backlog en Increment; de waarden focus, openheid/transparantie, commmitment, de moed om te delen en van en met elkaar te leren, respect; ondersteunende elementen: Scrum Team, Stakeholders, Definition of Done and Definition of Fun, Sprint Goal, Product Backlog Refinement. Speelse werkvormen.
 • Praktijkvoorbeelden; leren door te doen: oefenen en toepassen Scrum
 • Coaching vaardigheden voor de scrum masters: teams coachen en faciliteren, teamontwikkeling
 • Multidisciplinaire samenstelling van het team, benutten van verschillen; teamontwikkeling en autonomie
 • De faciliterende rol van leidinggevenden en de top: dienend en faciliterend leiderschap, strategisch visie en wendbaarheid naar de markt en (potentiële) klanten en doelgroepen. Resultaten en doelen helder en transparant formuleren en afstemmen met zelforganiserende teams; kaders en mandaat.
 • Agile leiderschap, agile organiseren, bottom-up en top-down, hoe anders? "About the engagement and inclusion quotiënt in uw organisatie", inzicht in patronen en interacties; hoe het potentieel aan collectieve intelligentie binnen de teams en de organisaties te ontsluiten. Divers palet aan passende werkvormen per organisatie.
 • Faciliteren en coachen op eigenaarschap (Oplossingsgericht/Progressiegericht coachen: potentieel aan krachtbronnen vanuit sterkteperspectief en mogelijkheden)
 • Benutten van constructieve en professionele feedback en feed-forward (toekomstgericht) vanuit sterkteperspectief.
 • Training bereidt u voor op behalen van certificering PSM of CSM.

 

Trainers, teamcoaches, Professional Scrum Master, Agile Coach

Onze trainers hebben zowel als scrum master als ook als agile coach ervaring in het onderwijs als in het bedrijfsleven en andere organisaties. Daarnaast worden wij regelmatig ingezet als teamcoach en als vitaliteitscoach (flow, effectiviteit, Happiness and Fun) vanuit het oplossingsgerichte coachen: faciliteren vanuit eigen kracht en eigen regie. Gecertificeerd teamcoach Buurtzorg, (team)coach/trainer in het onderwijs, diverse onderwijsinstellingen in Amsterdam met positieve resultaten, gecertificeerd trainer met het programma Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap  (European Quality Award certificaat NOBCO/EMCC in 2012 en 2017), Management 3.0. Ruim 25 jaar expertise en ervaring in het teamcoachen en trainen van teams, professionals en leidinggevenden in profit en non-profit organisaties. (ING, RABO, AON, AEGON, Shell BV, KPN, Kinderopvang, Veilig Thuis, Rode Kruis, Politie Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, GGZ, Onderwijs – de diverse onderwijsorganisaties van primair tot VO, VSO, MBO, HBO en Universitair als ook DUO, Koninklijke Marine en Luchtmacht, UVA/VU, Hogeschool Rotterdam).Onze partners zijn deskundigen met ervaring als facilitator, agile coach en scrum master in diverse organisaties en in het onderwijs.

Feedback van klanten:

“Voor ons als team was het belangrijkste dat er tijdens de bijeenkomsten voldoende veiligheid was om ons kwetsbaar op te stellen en van elkaar te leren.” - MT

 “Voor mij was een van de belangrijkste lessen dat ik de ander vragen blijf stellen en stop met oordelen en te adviseren hoe het moet. Ik leerde vanuit verstilling te luisteren en omgekeerd leerde de anderen naar mij te luisteren, waardoor wij als team bewuster werden van elkaars drijfveren en samen tot betere oplossingen kwamen.” – Leidinggevenden overheidsinstelling

“De teamcoach met veel ervaringen in het coachen van teams, leerde ons de essentie van persoonlijke aandacht en het stellen van open vragen. En om waarderende, professioneel constructieve feedback in te zetten. Met elkaar de volgende uitdaging als team te benoemen vanuit urgentie en ambitie. Wij leerden ieder afzonderlijk en als team te focussen op onze gewenste ontwikkeling met diverse en afwisselende werkvormen.” – twee teams na fusie overheidsinstelling
“Ik heb het teamcoachen als erg prettig, persoonlijk en doelgericht ervaren. Astrid Anna is betrokken en aandachtig op de leerbehoefte van ons team en stemt af zowel op de interacties in het team als ieder persoonlijk. Zij luistert oprecht en coacht ons naar oplossingen vanuit commitment.”- Professional team overheidsinstelling
“Ik heb Astrid Anna ervaren als een sensitieve teamcoach die teams en professionals stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling op gewenste resultaten en (meer)waarde naar klanten en doelgroepen.” - Professional Team onderwijsinstellingSenior Trainers/Coachesastridanakuin

Drs Astrid Anna Kuin, is senior coach, team coach/trainer, professional scrum master, agile coach en trainer met 30 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van leidinggevenden en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisaties sociale psychologie, TA en groepsdynamica, de lerende organisatie en teams, organisatie- en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in de psychologie, therapie en counseling als supervisor en als (team)coach. Zij heeft samen met Jan Remmerswaal de Leergang Train de Trainer gegeven. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Verdere specialisaties zijn: Mindfulness en Compassietraining, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, systemisch werken, Oplossingsgericht Coachen en werken; Teamcoaching.
Vragen? Contact ons gericht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0646065362


Ahsan Mahmud, Facilitator, trainer, Agile coach, professional scrum master:   "Living Change to deliver value for people, teams & organizations"ahsan2019
 
Ik geloof dat het succes van elke organisatie voortkomt uit het creëren van samenwerking op basis van positiviteit en transparantie, waarin mensen eigenaarschap kunnen en willen nemen.
Ik geloof in een betere uitkomst door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel in een team met diverse functies en rollen.
Ik ben nieuwsgierig, analytisch en proactief op zoek naar uitdagingen om mezelf en mijn omgeving te verbeteren.
Met meer dan 15 jaar ervaring in het faciliteren, coachen, leiden, ontwikkelen en implementeren van veranderingen in verschillende rollen en functies. Contact? Via 0612997113

 

Meer informatie

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  U kunt ook bellen via Astrid Anna Kuin op 06-46065362  Coaching in Organisaties heeft een landelijke dekking met haar partners (senior coaches en trainers).

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.