Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

scholenbeurs19Met deze training leer je als Scrum Master teams te coachen. Teams en de professionals  te faciliteren in de gewenste ontwikkeling naar een agile mindset. Betrokkenen te coachen in een cultuuromslag en transitie. Je brengt praktijkervaring en vragen vanuit je team(s) in en oefent met diverse tools om teams en de mensen te coachen. Om de verschillen in persoonlijkheden en diversiteit aan krachtbronnen in het team vanuit eigenaarschap te faciliteren. Dit vraagt van jou als Scrum Master zelfreflectie op jouw journey, je eigen praktijkervaring, interventies en gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij trainen je in de basisvaardigheden van het coachen. In deze omslag van "je verantwoordelijk voelen voor de ceremonies" naar "het faciliteren van eigenaarschap bij betrokkenen in het team". Je leert het team dusdanig te coachen dat een organische en unieke teamontwikkeling als zelforganiserend team plaats vindt. En binnen en tussen de teams de professionals en betrokkenen te coachen naar een cultuur van veiligheid en vertrouwen, waarbij (kleine) successen en "fouten" gedeeld worden en van geleerd wordt. 

Training: Coachen voor Scrum Masters - Skills en Tools om teams te coachen in gewenste transitie, veranderingen, doelen en gedrag

Wij trainen je in de axioma's van coaching en in het oplossingsgericht coachmodel. met aandacht voor communicatie, van expert gedrag naar coachend faciliterend gedrag, als rolmodel naar de teams. Teams en de organisatie te coachen in de cultuuromslag naar agile organiseren, waarbij meerwaarde en wendbaarheid naar de klant in het DNA van ieder getraind en uitgedragen wordt. Betrokkenen in de organisatie vanuit de scrum values en de principes van het Agile Manifesto met passende tools te coachen naar een cultuur van leren en verbeteren, in meerwaarde en wendbaarheid naar de klant. Je leert mensen te coachen in gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Interventies vanuit het NLP model boven en onder de waterlijn in te zetten (mindset en tools). Je traint om waarderende feedback in te zetten op het (potentieel) aan krachtbronnen binnen en tussen de teams, het zelfoplossend vermogen vanuit eigenaarschap te faciliteren. Als Scrum Master coach je teams in de overgang naar een leer- en verbetercultuur van vertrouwen en veiligheid, transparantie en respect, focus en moed. Dit vraagt van jou en het team een andere gespreksstijl (van directief naar non-directief), te lusiteren en afstand te nemen, te faciliteren op eigenaarschap bij het zelforganiserend team, los te laten, stiltes te kunnen hanteren, verschillen in het team of conflicten bespreekbaar te maken en van te leren. Je coacht het team op het innoverend en zelforganiserend vermogen om (steeds meer) meerwaarde en wendbaarheid naar klanten te leveren. Dit vraagt van jou als Scrum Master zelfreflectie en zelfinzicht, neutraal kunnen observeren van communicatie- en interactiepatronen. Om vanuit gelijkwaardigheid interventies naar het team in te zetten, waarbij het team eigenaar is van eventuele problemen en zelf oplossingen benoemt, uitvoert, leert van fouten en successen en zichzelf continu leert te verbeteren, We trainen en coachen je met diverse skills en tools  teams te faciliteren in de teamontwikkeling naar zelforganiserende teams. Tijdens de training wordt je uitgenodigd te reflecteren op je eigen rol en praktijk en bij te sturen op gewenste verandering, doelen en gedrag vanuit een lerende en Agile mindset. Training, supervisie/coaching (coaching op je praktijk) en intervisie. Programma op aanvraag. Zie ook de gecertificeerde Leergang Teamcoaching met versnelde leerroute voor ervaren coaches! 

De training Oplossingsgericht Coachen op eigenaarschap, geeft je tolls en skills om bij te sturen richting gewenste transitie, verandering met elkaar vanuit positieve, constructieve professionele feedback. De soms negatieve gesprekken, waarbij men blijft hangen in de problemen te vertalen naar positieve en oplossingsgerichte gesprekken, waarbij je de ander uitnodigt zijn/haar oplossingen te benoemen en per direct toe te passen in de praktijk ('commitment and agreement') . Tijdens de training werken we vanuit de drie axioma's van oplossingsgericht werken en coachen: stoppen met wat niet werkt, doorgaan met wat goed werkt en dit aan anderen leren, beginnen en toepassen van nieuw en meer passend gedrag naar meerwaarde en wendbaarheid naar klanten. Teams en betrokkenen te leren te coachen vanuit een positieve focus gericht op de gewenste verandering (vanuit een heldere visie met duidelijke targets en kaders) en met kleine successen verder uit te bouwen. Je leert teams en professionals te coachen en te faciliteren op eigen regie en eigenaarschap in een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen. 

Eindevaluaties van diverse klanten:

“De kennis en andere vaardigheden (“tools”) vanuit deze training zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

“Ik heb de theorie van de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Leiderschap als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu, na drie masterclassdagen, al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”.

Agile organiseren, organisatieontwikkeling naar zelforganiserende teams en professionals; coachen naar steeds meer zelfsturend en oplossend vermogen binnen en tussen teams 

De huidige organisatieontwikkelingen vragen van Srum Masters, Agile coaches en leiddinggevenden om vanuit verbinding en vertrouwen  teams te faciliteren in meerwaarde en wendbaarheid naar klanten. De Scrum Master coacht de teams op het zelforganiserend, zelflerend en zelfoplossend vermogen, met duidelijke doelen, targets (het WAT) en heldere visie en binnen duidelijke kaders (het HOE). Met oplossingsgericht coachen we teams vanuit de waarden en principes van Agile Manifesto: team en professional beschikt over de expertise en (het potentieel aan) krachtbronnen om zelf oplossingen in te zetten, successen te vieren en fouten te mogen maken. Zie values Scrum Framework en Agile Manifesto principes.

impossibleOrganisatieveranderingen en teamontwikkelingen vragen om een andere stijl van communiceren van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen.  Dit vraagt van de Scrum Master als ook van de professionals en teams coachingsvaardigheden om elkaar te coachen op eigenaarschap en eigen regie. 

Vragen? Neemt u gerust via mail coach@kuincoaching met Astrid Anna Kuin of via 0646065362

Coaching in Organisaties heeft het European Quality Award (2012 en 2017) en is internationaal gecertificeerd met haar trainingen door NOBCO/EMCC. En geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De training oplossingsgericht coachen voor zelforganiserend teams is in 2017 en 2018 ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Wij zijn aangesloten bij NVP, LVSC (Landelijk Beroepsvereniging voor coaches), Solutions Focused Community Amsterdam.

Programma

 • Coachen: Vertaalslag en relatie naar de eigen context (organisatie en markt/klanten/doelgroepen); eigenaarschap, coachen op zelfsturend en zelf-oplossend vermogen bij teams en professionals

 • Competenties en vaardigheden van de (team)coach; profiel en gewenste professionele ontwikkeling

 • Interventies van de coach, gelaagdheden in leervragen en gewenste resultaten (gedrag en mindset)

 • Coachingsvaardigheden, de basis, luisteren en open vragen stellen; stiltes kunnen hanteren, reflectie en actie; eigenaarschap bij de coachee (profiel van de coach)

 • Praktijkvoorbeelden en vragen en het geleerde tussentijds toepassen in je eigen praktijk met je klanten/doelgroepen

 • Oplossingsgericht coachen, van statische (controle) naar lerende mindset (vertrouwen), kantelen naar taal en interventies vanuit gelijkwaardigheid, coachen op mogelijkheden en oplossingen vanuit eigen regie en eigenaarschap (van negative, problem talk naar positive, solutions talk, wat wel)

 • Reframing van problem talk naar solutions talk en interventies. Omdenken van denken in problemen (negative energy) naar denken en handelen in mogelijkheden, kansen, oplossingen (wat wel: positive energy/flow en happiness). Coachen op zelfsturend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen: leren door te doen vanuit een lerende mindset

 • Interventies voor de (team)coach, coachen vanuit gelijkwaardigheid op eigenaarschap, Transactionele Analyse, interactiepatronen bijsturen; drie verschillende keuzes in de interactie met je klant

 • Inzicht in leerstijlen, fasering in leerprocessen, het model van ervarend leren en het GROW model voor coaching

 • Het coachmodel, acht stappen model (toepassen in de praktijk en feedback); successen bekrachtigen, krachtbronnen benoemen (“broaden-and-build”); veerkracht en flow

 • NLP, interventies boven en onder de waterlijn afstemmen op huidige en gewenste ontwikkeling team
 • Inzet van constructieve professionele feedback (doelgericht; krachtbronnen; potentieel vrijmaken door belemmeringen te benoemen en te kantelen naar mogelijkheden, kansen en lessen)

 • Lerende teams; methodiek om zelforganiserende teams te coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag -Oplossingsgerichte Interactie Methode – Visie en gewenste resultaten en kaders (zelforganiserende) teams en professionals - diverse tools

 • Coachen op een cultuur van leren en verbeteren; van innoveren – de vier axioma’s bij coaching; “broaden-and-build”; constructieve feedback op de volgende uitdaging

 • Coachen op de volgende uitdaging en krachtbronnen team (individueel); wondervraag, schaalvragen, first steps; 3e positie; leercirkel voor teams (krachtbronnen en verbeterpunten

 • Diverse associatieve tools om te reflecteren op ervaringen en ambities naar nabije toekomst te benoemen en eerste stappen in te zetten vanuit eigenaarschap

 • 12 stappen plan om te coachen op de volgende uitdaging (next challenge)

 • Hoe te coachen op eigenaarschap bij je klanten/doelgroepen; diverse tools

 • Professionele zelfreflectie: input voorbeelden vanuit je praktijk en hoe bij te sturen naar gewenste professionele ontwikkeling, volgende uitdaging, doelen en gedrag? Feedback opvragen en toepassen in je praktijk en tijdens de training (feedback op je rol als coach)

 • Hoe te coachen op een teamklimaat van veiligheid en vertrouwen - Interventies voor de (team)coach; coachen op het delen van “successen” en “fouten” en leren van, innoveren naar en interactie met je klant. Spelregels veilig leerklimaat, de driehoek veilig leerklimaat en performance als team

 • Deelnemers brengen gedurende de gehele Masterclass ervaringen vanuit het werk in en kunnen casuïstiek inbrengen waarmee geoefend kan worden.

Kosten en certificering

Deze training bestaat uit een basistraining van twee dagen. Vervolgens zijn er zes bijeenkomsten van een dagdeel, waarin de praktijkervaringen gekoppeld worden aan de verdieping. Open Inschrijving en In Company met een maatwerkprogramma afgestemd op de gewenste ontwikkelingen, veranderingen, doelen en gedrag bij de organisatie van de deelnemers. 

Certificering met PE-punten per dagdeel. De kosten voor de tweedaagse basistraining zijn 1.700 euro exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten. Voor de vervolg bijeenkomsten zijn de kosten voor zes dagdelen per dagdeel 350 euro exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten.

Locatie: (Castricum) aan zee, Amsterdam of Den Haag, of gewenste (klant)locatie. Start maart 2019, april 2019.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.