Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

Oplossingsgericht coachenMet deze training en coaching werk je aan jouw basisvaardigheden als Agile coach om betrokkenen in jouw organisatie te faciliteren in de gewenste ontwikkeling naar agile organiseren. Waar staat jouw organisatie nu en hoe kan jij je interventies als Agile coach optimaal afstemmen op de gelaagdheden en fasering in de transitie naar agile organiseren en zelforganiserend teams. Hoe coach je betrokkenen in de organisatie in een cultuuromslag van 'command-and-control' naar 'loslaten en vertrouwen. Waarbij leidinggevenden duidelijke targets en kaders voor zelforganiserende teams uitdragen en rolmodel zijn. Hoe bouw je met elkaar aan een cultuur van vertrouwen en veiligheid, waarbij zelforganiserende teams meerwaarde en wendbaarheid naar de klant leveren. Hoe coach je de organisatie in de dagelijks praktijk en gewenste transitie vanuit de waarden en principes van het Agile Manifesto. Met inzet van een pragmatisch coachmodel waarbij je betrokkenen faciliteert vanuit eigenaarschap op gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Hoe leer je je interventies af te stemmen op interactie- en communicatiepatronen binnen en tussen de teams en betrokkenen? 

 

(Team)Training/Coaching Oplossingsgericht coachen - Acht stappen model om te coachen naar gewenste resultaten en veranderingen, doelen, gedrag!   

Training "Coachen voor Agile coaches" met supervisie/coaching en intervisie (Coachlabs)

Hoe leer je je interventies af te stemmen op interactie- en communicatiepatronen binnen en tussen de teams en betrokkenen? Je brengt je eigen praktijksituaties en interventies in en benoemt je oplossingen en gaat daarmee aan de slag, om je ervaringen in de volgende bijeenkomst in te brengen. Je leert de betrokkenen in je organisatie te coachen op het potentieel aan krachtbronnen, op meerwaarde en wendbaarheid naar klant. Op diversiteit in teams, op benutten van diverse verschillende persoonlijkheden vanuit respect. Je coacht teams en de organisatie naar een leer- en verbetercultuur waarin successen en "fouten" gedeeld worden en van geleerd wordt. Je coacht teams en de organisatie op eigenaarschap vanuit diverse tools en een lerende en agile mindset. Je coacht teams en betrokkenen in waarderend leiderschap, in faciliterend leiderschap en te innoveren met inzet van professionele en constructieve feedback. Je coacht tussen teams en betrokkenen, maakt belemmeringen en kansen bespreekbaar en faciliteert betrokkenen op zelforganiserend, zelflerend en zelfoplossend vermogen. Jouw journey als Agile coach: je leert als Agile coach continu op jezelf te reflecteren en hoe je zelf te verbeteren als Agile coach. Je coacht Scrum Masters en andere betrokkenen hoe zij ook onderling van elkaar kunnen leren. Je observeert ceremonies en coacht naar verdere gewenste ontwikkling binnen en tussen de teams vanuit eigenaarschap en eigen regie bij betrokkenen. Dit vraagt van jou als Agile coach een coachende gespreksstijl (van directief naar non-directief) en zelfreflectie op je interventies vanuit je rol. Je bent rolmodel als Agile coach en bent continu in gesprek met alle betrokkenen om het agile organiseren te faciliteren Je coacht betrokkenen op zelfinzicht, op het innoverend en zelforganiserend vermogen om continu meerwaarde en wendbaarheid naar klanten te leveren. Dit vraagt van jou als Agile coach inzicht in interacties binnen en tussen de teams en de organisatie om passende interventies in te zetten. Tijdens de training leer je op jezelf en jouw organisatie te reflecteren, jezelf te verbeteren en collega agile coaches oplossingsgericht te coachen. Jezelf te trainen in Coach skills en tools om teams en betrokkenen in de journey naar agile organiseren te faciliteren. Als agile coach te coachen op eigenaarschap met inzet van oplossingsgerichte open vragen, stiltes te kunnen hanteren, conflicten te faciliteren, soms op je handen zitten (faciliteren van het leerpad van de betrokkenen). Je leert op professionele en constructieve wijze te feedback te faciliteren: gericht op leren en innoveren, meerwaarde en wendbaarheid naar de klant, next challenge. Je leert de basisvaardigheden van de coach, teamcoaching. Je brengt per bijeenkomst je praktijkervaringen in, om de oplossingen tussentijds toe te passen in je praktijk als Agile coach binnen en tussen teams. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Hoe zet je met elkaar vanuit eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid optimaal krachtbronnen en kwaliteiten binnen het team in? Investeren in een leer- en verbetercultuur, vanuit vertrouwen en veiligheid successen en "fouten" te delen en van te leren? Oplossingsgericht coachen op zelfoplossend en zelforganiserend vermogen bij teams, professionals. Focus, gewenste resultaten en kaders. Veerkracht en vitaliteit, Happiness en flow. Next Challenge, inzet acht stappen coachingmodel met waarderende, professionele en constructieve feedback en direct resultaat! Naast de training met de basis "Coaching voor Agile coaches, faciliteren van de journey agile organiseren", heb je drie keer een supervisie op je praktijk als Agile coach om vanuit steeds meer zelfreflectie je interventies ("from one step behind") steeds succesvoller in te zetten en blijvend te leren. Training, supervisie/coaching (coaching op je praktijk) en intervisie. Programma op aanvraag. Zie ook de gecertificeerde Leergang Teamcoaching met versnelde leerroute voor ervaren coaches! 

De training biedt je tools en interventies om als Agile coach bij te sturen richting gewenste verandering, met elkaar, vanuit positieve, constructieve professionele feedback. De soms negatieve situaties (negative talk/mindset) waarbij men blijft hangen in de problemen te vertalen naar positieve en oplossingsgerichte gesprekken, waarbij je de ander faciliteert zijn/haar oplossingen te benoemen en per direct toe te passen in de praktijk (leren door te doen; ervarend leren). Tijdens de training werken we vanuit de drie axioma's van oplossingsgericht werken en coachen: stoppen met wat niet werkt, doorgaan met wat goed werkt en dit aan anderen leren, beginnen en toepassen van nieuw en meer passend gedrag die gewenst zijn in bepaalde praktijksituaties. Door met elkaar te werken vanuit een positieve focus en gericht op de gewenste volgende verandering (Next Challenge met duidelijke targets) en vanuit kleine successen verder uit te bouwen vanuit een lerende mindset. Onderscheid tussen het wat en het hoe weet te faciliteren, waarbij je de betrokkenen in de organisatie faciliteert op steeds meer eigen regie en eigenaarschap in een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen. 

 

Eindevaluaties van diverse klanten:

“De kennis en andere vaardigheden (“tools”) vanuit deze training zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelforganiserend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

“Ik heb de training coaching als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als teamcoach kan ik nu al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”.

Agile organiseren, organisatieontwikkeling naar zelforganiserende teams en professionals; coachen naar steeds meer zelfsturend en oplossend vermogen bij teams en professionals

De huidige organisatieontwikkelingen vragen van Agile coaches en leiddinggevenden om vanuit verbinding en vertrouwen  teams te faciliteren in meerwaarde en wendbaarheid naar de klanten. Om teams en betrokkenen te coachen op zelforganiserend, zelflerend en zelfoplossend vermogen. Om lerende teams met diverse speelse tools te coachen naar gewenste veraneringen, doelen en gedrag. Met voor de teams transparantie en helderheid: duidelijke doelen, targets met duidelijke kaders, spelregels.  Met oplossingsgericht coachen gaan we er vanuit dat team en professional de expertise en (het potentieel aan) krachtbronnen heeft om zelf zijn/haar oplossingen in te zetten. Vanuit de waarden en principes Agile Manifest en Scrum Framework.

impossibleOrganisatieveranderingen en teamontwikkelingen vragen om een andere stijl van communiceren van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen.  Dit vraagt van de Agile coach als ook van de leidinggevenden en overige betrokkenen coachingsvaardigheden om elkaar te coachen op eigenaarschap en eigen regie. 

Vragen? Neemt u gerust via mail coach@kuincoaching met Astrid Anna Kuin of via 0646065362

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register en afglopen twee jaar ingezet bij de Top Drie Beste Werkgevers. Daarnaast is ons bureau al 25 jaar aangesloten bij NVO2 de Nederlandse Vereniging voor HRD-Professionals in Ontwikkeling en Opleiding en is opgenomen in het HRD-register en handelt vanuit deze gedrags- en beroepscodes. Onze trainers en coaches zijn met de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC in 2012 en 2017 en volgen hierin de gedragscodes voor coaches. Wij zijn aangesloten bij Solutions Focused Community. 

Programma

 • Coaching en Agile organiseren, wat verstaan we er onder? Visie op coaching en vertaalslag naar jouw context: je eigen organisatie, teams en klanten; gewenste ontwikkelingen

 • Coachen op gewenste transitie, interventies voor de Agile coach
 •  Profiel van de coach, zelfreflectie: nulmeting en gewenste ontwikkelingslijn

 •  Coachen op een leer- en verbetercultuur, een veilig leerklimaat, interventies van de coach (spelregels)

 • Coachen op eigenaarschap vanuit gelijkwaardigheid: coachingsvaardigheden, de basis en verdieping; van expertrol naar coachende faciliterende rol en gedrag, directief versus non-directief; luisteren en open vragen stellen (het spectrum directief versus non-directief) (van expert rol naar faciliterende rol, zelfreflectie op eigen journey gen gewenste ontwikkeling

 •  Coach model en vaardigheden om alle betrokkenen in de ontwikkeling naar agile organiseren te coachen

 •  Coachen op gewenste verandering en journey naar agile organiseren, agile mindset

 •  Coachen op een leer- en verbetercultuur waarin successen en “fouten”, aandachtspunten gedeeld worden en van geleerd wordt

 •  Interacties in teams faciliteren, diversiteit, inclusie en intrinsieke motivatie

 • Gelaagdheden in het coachen van teams, vertrouwen en veiligheid (de driehoek)

 •  Coachen naar steeds meer eigenaarschap; diverse tools

 • Leren door te doen, ervarend leren en het GROW-model; diverse leerstijlen en hoe te coachen

 •  Faciliteren van cultuur verandering; faciliteren van alle betrokkenen in de organisatie (rolmodel; coachen; temporiseren)

 •  Faciliteren van transitie en personal change

 •  Inbreng van praktijkvragen en elkaar oplossingsgericht coachen met het acht stappen coach model

 •  Faciliteren met behulp van professioneel constructieve feedback

 •  Coachen op gewenste verandering, doelen en gedrag; diverse tools

 •  Veranderingsprocessen verankeren, werken met associatieve en visuele methoden, NLP

 • Coaching en supervisie op jouw praktijkervaringen met teams, de meerwaarde en wendbaarheid naar klanten, je professionele ontwikkeling als Agile coach

Training en certificering

Deze training bestaat uit een basistraining van vier dagen. Vervolgens zijn er zes bijeenkomsten van een dagdeel, waarin de praktijkervaringen gekoppeld worden aan de verdieping. Open Inschrijving en In Company met een maatwerkprogramma afgestemd op de gewenste ontwikkelingen, veranderingen, doelen en gedrag bij de organisatie van de deelnemers. 

Certificering met PE-punten per dagdeel. Kosten op aanvraag. In company en Open Inschrijving

Locatie: (Castricum) aan zee, Amsterdam of Den Haag, of andere gewenste (klant)locatie. Start maart 2019, april 2019.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.