Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

 • retraiteMediation is: Een interventie in een onderhandeling of een conflict door een geaccepteerde derde partij die een beperkte of geen dwingende beslissingsbevoegdheid heeft, die de betrokken deelnemers assisteert bij het bereiken van een vrijwillig tot stand gekomen, wederzijds acceptabele oplossing van de conflictkwesties.

 • mtb meeuwenTeams als bouwstenen binnen de lerende en zelfsturende organisatie: oplossingsgericht coachen vanuit succesfactoren en mogelijkheden van de professionals en teams. Aandacht voor de succesfactoren om geïnspireerd (samen) te werken: motiverende doelen, gedeelde verantwoordelijkheid, open communicatie, respect voor verschillen, flexibel aanpassen en initiatief tonen. Elke succesfactor helpt bij het vormen van een effectief en gemotiveerd team. Pragmatisch model van oplossingsgericht coachen voor teams; tien stappen plan met o.a. doelen stellen, vaardigheden benoemen, schaalvragen, positieve en professionele feedback, actieplan team en teamleden individueel, communiceren in een positief en veilig leerklimaat: vanuit vertrouwen en waarderen met elkaar te leren door te doen/actie. Verfrissende methodiek 12 stappenplan: speels, lerend en resultaatgericht!

 • ImageTeamcoaching met Talentontwikkeling en Talentenspel

  Met de Team APK Talentontwikkeling en Talentenspel wordt op creatieve wijze met de teamleden gewerkt met de talenten van de teamleden en het team. Er wordt een relatie gelegd naar visie en missie van het team en de verbetering van de diensten naar klant en markt. De teamscan ondersteunt het team in haar gewenste ontwikkeling en verandering.

 •  

  zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen Zelfsturende/Zelforganiserende Teams bepaalt u als organisatie uw visie op zelfsturing. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende en zelfsturende  teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing. Zelfsturende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Zie ook de raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma Duurzame Inzetbaarheid onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers 2017. Voor stappenplan en invoering zelfsturende teams, zie ook (Team)coachen bij invoeren zelfsturende teams. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award.

 • zelfsturendDoelgroep: professionals, die organisatieveranderingsprocessen naar zelforganiserende en zelfsturende teams in gang zetten en elkaar onderling oplossingsgericht coachen naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen (regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen daarbij behorende randvoorwaarden en kaders). Intrainen en toepassen van vaardigheden en competenties vanuit open communicatie en oplossingsgericht (samen)werken en oplossingsgerichte coachingsvaardigheden. Ieder team doorloopt in haar ontwikkeling naar en vanaf in de invoering als zelfsturend team tegen verschillen binnen het team aan. Hoe om te gaan met deze verschillen op een effectieve en respectvolle wijze? Bespreekbaar maken van diversiteit in rol en gedrag, afstemmen onderlinge verwachtingen en onderlinge afspraken vanuit autonomie benoemen. Conflicten in een team verdienen zo snel mogelijk aandacht, omdat deze "crisis" ook vaak een "kans" is om van en met elkaar te leren, vanuit de drie axioma's van oplossingsgericht communiceren. elkaar te versterken en van elkaar te leren, gericht op optimalere performance als team naar de klant en markt. 

 • coach Coaching in Organisaties heeft ruim 25 jaar ervaring met het coachen van leidinggevenden, professionals/teams in profit en non-profit organisaties. Met een persoonlijke of team APK, maak je de tussenbalans op: waar sta je, wat is je kracht? Wat vraagt aandacht en hoe wil je vanuit verbinding met je innerlijk kompas of teamkompas je toekomstperspectieven benoemen en vormgeven. Iedere klant ontvangt een maatwerk aanbod op basis van een eerste intakegesprek. Onze allround coaches zijn door NOBCO geaccrediteerd als trainers van de Leergang Coaching-Foundation Level met het European Quality Award. Feedback van een klant, schoolleider: "Ik heb meer inzicht gekregen in stressfactoren, wat levert te veel spanning op en waar voel ik me nog comfortabel bij (of eventueel als gezonde spanning). Ik heb geleerd hoe ik door zelf anders om te gaan met situaties en door er anders over te gaan denken, zelf ook invloed kan uitoefenen op de ervaring van stress. Een belangrijke factor hierbij was dat ik vrijwel altijd de lat te hoog leg voor mezelf, perfectionistisch ben en niet wil falen. Door de gedachten die hiermee gepaard gaan..."  Deze APK coaching kan ook worden ingezet in het kader van ERD ZW - ERD WGA.

 • retraiteLeer om te gaan met conflicten. Ieder team komt op een bepaald moment de verschillen tegen. Soms kan dit leiden tot conflicten, en is het tijd om met elkaar een pas op de plaats te maken en tijd en ruimte te nemen met elkaar te leren hoe met verschillen en met mogelijke conflicten op positieve en effectieve wijze om te gaan. zodat je met elkaar en van elkaar leert, zodat ieder vanuit autonomie en eigenheid, zijn/haar rol kan nemen en uitvoeren. zodat feedback onderling een positief instrument wordt en is om elkaar en jezelf bij te sturen naar een steeds betere en prettiger performance naar je klant of intern in de organisatie. Wij besteden aandacht aan de agenda van het team rondom dit thema, de verwachtingen onderling en hoe beter af te stemmen, expliciteren van wat impliciet aanwezig is. Respect en transparantie. vanuit de open communicatie spelregels, en bij weerstands- of verdedigingsmechanismen met elkaar te benoemen wat iets met je doet en wat je behoefte is. En vanuit de drie axioma's van oplossingsgericht communiceren en werken van en met elkaar te leren en je job beter en met meer energie te kunnen uitvoeren. spelregels voor professionele feedback en samenwerking.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.