Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

ImageLeergang Coaching interne coaches, managers en professionals

 • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Context organisatieontwikkelingstraject en zelfsturende en zelforganiserende teams
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling van de coach, coachende manager en professional
 • Ervarend leren: leren door te doen, inzicht in leerstijlen
 • Coachingsgesprekken: veel oefenen en feedback integreren in dagelijkse praktijk
 • Coachen naar gewenste verandering en resultaten bij (interne) klant
 • Faciliteren van zelflerend en zelfoplossend vermogen bij (interne) klant
 • Faciliteren van zelforganiserende teams (organisatiecultuur en structuur)
 • Samen op onderzoek: een reis naar persoonlijk en authentiek leiderschap
 • EQA Certificering (inter)nationale gedragscodes en competenties van de coach (EMCC/NOBCO). Voor coaches die het EMCC/NOBCO certificaat willen behalen: zie de gecertificeerde Leergang coaching (HR)managers, professionals en (interne) coaches op deze website.

Doelgroep

De doelgroep voor deze Leergang Coaching is de interne coach, coachende manager, teamleider, professional van zowel profit en non-profit organisaties, die anderen (bege-) leiden en gericht zijn op verdere ontwikkeling van het zelflerend, zelfoplossend en zelfsturend vermogen van de medewerkers in de organisatie en de klant van de organisatie (eigen kracht; empowerment; zelfsturing). Deze Leergang Coaching biedt een inspirerend leerklimaat, waarbij theorie en praktijk afwisselend ingezet worden. Vanaf 1989 heeft mw. drs. Astrid Anna Kuin samen met Jan Remmerswaal de Leergang Train de Trainer - gericht op persoonsgerichte vaardigheden en coachend leiderschap - verzorgd voor zowel de Koninklijke Marine als de Koninklijke Luchtmacht. Vanaf 1995 heeft zij de Leergang Coaching opgezet voor de trainers en adviseurs van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Deze Leergang Coaching is vervolgens jaarlijks als In Company en Open Inschrijving voor vele organisaties (profit en non-profit) verzorgd. In verband met de landelijke en internationele certificering, die begin 2011 ingevoerd gaan worden, zijn de eisen voor certificering in deze Leergang Coaching aangepast en afgestemd op de (inter)nationale kwaliteitseisen en gedragscodes en competenties van de coach. Iedere deelnemer vult voorafgaand aan de Leergang Coaching zijn/haar coachprofiel in en werkt en leert aan de ontwikkelingslijnen van de coach. Bij de eindevaluatie is er een reflectie op dit leerproces. De Masterclass Persoonsgericht Coachen is een verdieping op de Leergang Coaching.

European Mentoring and Coaching Council (EMCC) heeft najaar 2010 een internationale standaard ontwikkeld om de kwaliteit van opleidingen coaching te bevorderen en te toetsen. Via NOBCO/EMCC heeft Coaching in Organisaties met  het trainingsprogramma van de Leergang Coaching (HR) managers, professionals en interne coaches haar EQA certificaat (European Quality Award) Foundation-level behaald. Deze Leergang Coaching is geheel afgestemd op deze kwaliteitseisen en gedragscodes voor de coach. In de In Company Leergang Coaching interne coaches nemen wij zoveel mogelijk van deze competenties en het professionaliserings en leerproces voor interne coaches (teamleiders, managers en professionals) mee.

Evaluaties Leergang Coaching

Een inspirerende Leergang waaruit mooie ontwikkelingen zijn voortgevloeid. Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om op bestaansniveau open en kwetsbaar te zijn.  Ik waardeer de combinatie van theorie en oefeningen en de verbeterde samenwerking in ons team op basis van de inzichten in de verschillende leerstijlen. 
(Interne Coach/Manager Uitzendorganisatie)

Omdat wij als organisatie intern de employability van medewerkers nog meer aandacht willen geven, kwamen we bij de instrumenten als coaching en loopbaancoaching uit. Omdat ik ook zelf participeer in dit traject, zocht ik naar een training die aansloot bij mijn manier van werken en stijl van leren. De manier van werken van de trainer - learning by doing - en het werken met veel praktijkopdrachten, heeft mij geïnspireerd en enthousiast gemaakt voor deze Leergang Coaching. De trainer weet in erg korte tijd een veilige en vertrouwde leeromgeving te creëren; dit was bijzonder en fijn om te ervaren. De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door juist in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen. Openheid en empathie, deskundigheid en inspirerend leren vanuit je persoonlijke kracht zijn trefwoorden voor deze trainer. (Beleidsmedewerker Personeel en Organisatie, Gemeente)

De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in een woord super. De meest leerzame onderdelen waren voor mij het inzicht en werken met de gespreksmodellen van Egan, het verschil in aanpak tussen directief en non-directief begeleiden en de daarbij behorende vaardigheden, de leerstijlen van Kolb en hoe de ontwikkelingslijnen bij mijn medewerkers te stimuleren, inzicht in de verschillende niveaus van coaching (IJsbergmodel). Erg nuttig en leerzaam!
(Manager RaboBank/zelfstandig coach)

De Leergang Coaching heeft bij onze afdeling leiderschapstrainingen tot zeer positieve resultaten geleid. Mijn doelstellingen als (interim)manager waren drieledig: 1. leren coachen  2. het geleerde meenemen in onze eigen opleiding  3. elkaar coachen in ontwikkeling tot trainer en senior-trainer. Dankzij deze Leergang is "coaching" nu verwerkt in onze nieuwe Leergang Managementvorming, door de kennis en ervaring die de trainers bij jou als coach en trainer hebben opgedaan. En mede door de Leergang is het team een prima club geworden met een uitstekende samenwerking en verbeterde onderlinge verhoudingen. Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert. (Interim manager - afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine)

"Voor mij als professional is deze training zo geslaagd omdat zij (de trainer) enorm SMART/STAR te werk gaat, dat vind ik haar kracht. deze trainingsdagen zijn vooral 'geen achterover leunen'. Juist door met elkaar en met jezelf en eigen praktijkvoorbeelden aan de slag te gaan werken deelnemers met behulp van geboden theorie en oefeningen hard aan de eigen ontwikkeling en sta je na een dag weer buiten met een berg aan zelfinzicht en actieplan hoe anders". (Professional non-profit organisatie)

Doelstelling; Resultaten

Gewenste resultaten van deze Leergang zijn:

 • inzicht in de theorie en achtergronden van coaching en de context van de lerende organisatie
 • bewustzijn van de houdingsaspecten van de coach en het eigen profiel
 • het leren toepassen van de coachingsvaardigheden en integreren in de eigen persoonlijke stijl
 • kunnen afstemmen op de leervraag van de klant en gewenste verandering bij de klant (resultaat)
 • stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de klant
 • vertrouwensrelatie o.a. middels (psychologisch) contract en procedure coachrelatie (fasering)
 • vormgeven van coachrelatie, van intake middels tussentijdse naar eindevaluatie
 • coachingsmethoden en technieken kunnen hanteren
 • faciliteren naar zelforganiserend teams; zelflerend en zelforganiserend vermogen faciliteren
 • het leren observeren van de coachingsrelatie en interactie in het hier-en-nu (meta-niveau)
 • reflectie op de eigen praktijk en professionaliteit (zelfinzicht en bewustzijn)
 • inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste ontwikkeling
 • feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk
 • op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de competenties, kwaliteit en gedragscodes voor de coach.

Intakegesprek

In een intake-gesprek worden de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers binnen de context van de gewenste ontwikkelingen op organisatieniveau, besproken en geïntegreerd in het programma. Daarnaast worden de persoonlijke leerdoelen bewaakt in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan van de deelnemer en aan het einde en tussentijds en aan het einde geëvalueerd. Bij de potentiële deelnemer wordt ook aandacht besteed aan de condities en voorwaarden voor deelname aan de Leergang Coaching In Company. 

Inhoud

Bij de Leergang Coaching voor de interne coach (coach manager/teamleider) komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Context, de lerende organisatie
 • Visie op coaching
 • Strategie, structuur en cultuur van de organisatie
 • Faciliteren van zelforganiserend teams
 • Definities van coaching
 • Reflectie, bewustzijn en verantwoordelijkheid
 • Zelfsturing klant stimuleren, faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Eigenaarschap bij de klant
 • Houdingsaspecten van de coach
 • Directieve versus non-directieve vaardigheden: een spectrum
 • Coachingsvaardigheden van de coach
 • Faciliteren van zelforganiserend en lerend vermogen in en buiten de organisatie 
 • Fasering gedurende coaching en de verschillende vaardigheden
 • Contact en psychologisch contract
 • Inzet van de methoden van Solutions Focused Coaching en Leiderschap
 • De verschillende interventieniveaus; inhoud, procedure en interactie
 • Bestaansniveau, een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid
 • Ervarend leren: de persoonlijke leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Coachingsprofiel: je persoonlijk profiel en leerdoelen
 • Competenties en gedragscodes coach, sterkten zwakten analyse en ontwikkeling
 • Gelaagdheden in niveaus van leren en coachen
 • IJsbergmodel McClelland
 • Inzicht en reflectie op je persoonlijke stijl 
 • Keuze uit: waarden, visie en missie, kwaliteiten, energiebalans
 • GROW-model (Goals –> Reality –> Options –> Will)
 • Fasering in het coachingstraject: van intake tot (tussentijdse) evaluatie
 • Het coachingscontract en werkwijze; gewenste resultaten
 • Fasering en interventiestijlen van de coach
 • Observeren, procesniveau en parallel proces (meta-niveau)
 • De coachingsrelatie in het hier-en-nu, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid
 • Valkuilen van de coach
 • De dramadriehoek (Van drama naar winnaarsdriehoek; de cirkel van 8; leiden vanuit talenten)
 • Veranderingsprocessen,  o.a. Lewin
 • Persoonlijk Ontwikkelings Plan
 • Rollen en competenties van de coach
 • Voor en nadelen van de interne versus de externe coach
 • Het situationeel coachingsmodel
 • Feedback coach
 • Ontspanningsmethoden en methoden uit de Mindfulness (leeg maken, rust, ontvankelijk)
 • Overige associatieve methoden en visualisaties (verankeren van leer- en veranderingsprocessen)

Methode

Bij deze Leergang wordt gebruik gemaakt van het zelfsturend leren en het ‘ervarend leren’: leren door te doen. Hierbij wordt de volgende cyclus gevolgd: ervaringen inbrengen, reflecteren op deze ervaringen en toepassen van nieuwe inzichten in de praktijk. Het GROW-model van Whitmore sluit hier op aan en is het kloppend hart van de Leergang. De kracht van deze Leergang is dat de deelnemers zelf aan het werk gezet worden met hun eigen ervaringen middels het Persoonlijk Ontwikkelings Plan, dus .....wat zij in hun werk met hun klant en medewerker doen, ervaren zij ook in de rol van klant gedurende deze Leergang. Methoden vanuit Solutions Focused Coaching en Leiderschap worden mede ingezet op verzoek en de ontwikkelingen bij de klantorganisatie. Zie Masterclass Solutions Focused Coaching en Leiderschap (oplossingsgericht coachen).

Deelnemers hebben tijdens de Leergang Coaching een aantal superivisiegesprekken over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling als coach en over zijn of haar verslagen van coachgesprekken met (interne) klanten en de professionele ontwikkeling als coach.

 

Syllabus Leergang Coaching en Werkboek 'Tools voor de coach'

De syllabus van de Leergang Coaching is een soort handboek met historische en actuele literatuur, artikelen en publicaties over coaching, achtergronden en context, visie en definities, principes en houding, vaardigheden en methoden. Er zijn ook veel voorbeelden opgenomen van coachgesprekken.  Er is ook een werkboek 'Tools voor de coach' met vragenlijsten, methoden, hand-outs, coachprofiel, coachingscontract, fasering in coaching, een format voor coachingstrajecten en een format voor klantverslagen van en reflectie op de coachingsgesprekken door de deelnemer.

Werkwijze

Tijdens de Leergang worden mini-colleges over eerder genoemde thema’s afgewisseld met het oefenen in de praktijk aan de hand van leervragen van de deelnemers uit hun praktijk en tijdens hun eigen ontwikkeling gedurende de Leergang. We maken ook gebruik van associatieve en ontspanningsmethoden.

Deelnemers bestuderen per blok de literatuur uit de syllabus Leergang Coaching en aanbevolen literatuur. Daarnaast sluit elke deelnemer het blok af met een persoonlijk ontwikkelingsplan (Reflection in Action), waarmee zij of hij tussentijds aan het werken en leren gaat. Deze ervaringen zijn de input voor het oefenen in de rol van klant in het coachgesprek van het daaropvolgende blok.

Maatwerk

Het programma van de Leergang Coaching wordt zoveel mogelijk afgestemd op de leerdoelen van de individuele deelnemers en de opleidingsvereisten voor een opleiding tot coach en de daarbij behorende certificering (competenties, gedragscodes), zie eerder.

Programma

De Leergang Coaching bestaat uit een aantal losse trainingsdagen met daaraan gekoppeld intervisie en supervisie. Hieronder vindt u een voorbeeldprogramma uitgaande van een tiendaagse training. Op basis van de gewenste organisatieontwikkeling en professionalisering van de deelnemers, ontvangt u een maatwerkprogramma na een intakegesprek met de contactpersonen binnen uw organisatie. Een standaardprogramma is verder uitgewerkt in de brochure en deze kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opvragen.

Blok I     Visie, definitie, leerklimaat voor coaching

Programma-onderdelen 

 • Context, de lerende organisatie
 • Lerende organisatie, strategie, structuur en cultuur
 • Faciliteren van zelforganiserende teams
 • Faciliteren van leervermogen bij de (interne) klant (eigenaarschap; verantwoordelijkheid)
 • Leerklimaat: psychologisch contract, veiligheid en vertrouwen
 • Visie op coaching
 • Definities van coaching: een keuze
 • Een eerste aanzet voor het coachprofiel en condities voor effectief coachen
 • Oefenen met het coachend gesprek

Blok II   Gedragscodes, houding en vaardigheden van de coach

 

Programma-onderdelen 

 • Het spectrum van directief versus non-directief
 • Aandacht voor weerstand; opbouw en start klantrelatie
 • Flow: inzetten op positieve energie en talenten binnen de organisatie
 • Benutten van methodieken uit Solutions Focused Coaching en Leiderschap t.b.v. gewenste verandering in de organisatie
 • Leren van en met elkaar; stimuleren van de dialoog (managers vanuit de diverse gelaagdheden binnen de organisaties met elkaar laten leren: kruisbestuiving): bouwstenen voor de lerende organisatie
 • Expert versus coach rol (interne versus externe coach)
 • Gedragscodes, competenties van de coach (coach profiel)
 • Houding van de coach
 • Coachingsvaardigheden
 • Zelfsturend vermogen bij klant, eigenaarschap
 • Persoonlijk profiel coachingsvaardigheden
 • Gewenste ontwikkelingslijn coachingsprofiel
 • Coachingsgesprekken, oefenen met vaardigheden en feedback coach

Blok III    Ervarend leren, zelfsturend leren en werken.De werkrelatie en het contract tussen coach en klant.

 

Programma-onderdelen 

 • Coaching: fasering, houding en vaardigheden
 • Relatie coach - klant: vertrouwen, veiligheid en zelfsturing
 • (Psychologisch) contract; verwachtingen en werkwijze expliciteren
 • Kolb, leerstijlen, coachingscyclus
 • Inzicht in persoonlijke leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Inzicht in leerstijl van je klant, je medewerker en afstemmen op leer en werkstijl klant
 • Cyclus van zelfsturend leren tijdens coaching
 • De leer- en verbetercyclus
 • Coachingscyclus: van contact naar contract naar tussentijdse naar eindevaluatie
 • Werkrelatie vormgeven, methoden en technieken inzetten
 • Intakegesprek en feedback
 • Coachgesprekken, oefenen en feedback coach
 • Vertrouwen, commitment en gelijkwaardigheid in de interactie (niveaus in communicatie)
 • Competenties, kwaliteit en gedragscodes van de coach

Blok IV    Cirkel van zelfsturend leren en het Grow-model; methoden en technieken

 

Programma-onderdelen 

 • Verhoeven, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en bewustzijn
 • Circulair model van het coachingsproces Whitmore: het GROW-model
 • Verhoeven, tien principes van coaching
 • Context bewustzijn (TGI model)
 • Resultaatgerichtheid, actieplan (krachtenveldanalyse); zelfsturing klant
 • Fasering in klantrelatie en werkrelatie klant (intake en contract - tussentijdse en eindevaluatie)
 • Coachgesprekken, oefenen en feedback
 • Teamcompetenties en leiderschap: kansen creëren en benutten; samenwerken en communiceren
 • Eventueel: de relatie naar proactief leiderschap (leiden vanuit vitaliteit en talenten) en de relatie naar de PDCA oftewel de Deming-cirkel

Blok V       De persoonlijke stijl en professionalisering van de coach

 

Programma-onderdelen 

 • De persoonlijkheid en gelaagdheden bij coaching, leren af te stemmen op niveau
 • Het IJsbergmodel van McClelland (bewustzijn en zelfreflectie coach)
 • Codes vanuit levens- en werkbiografie (eigen rugzakje)
 • Valkuilen Top Tien van de coach en je persoonlijke uitdaging
 • De persoonlijke stijl en professionalisering van de coach
 • Kernkwadrant; kwaliteiten, valkuilen, allergie en uitdaging
 • Oefenen met coachingsvaardigheden, fasering en vaardigheden
 • Afstemmen op referentiekader klant en taal klant volgen
 • Oefeningen uit de Mindfulness, je leeg maken als coach, ruimte maken, innerlijke rust
 • Aandacht voor bestaansniveau klant en coach (gevoelens, beleving)

Blok VI       Fasering, methodieken en interventies, vervolg

Programma-onderdelen 

 • Inbreng casuïstiek, ervaringen uit de praktijk als coach/manager
 • Dubbelslag leren: zelforganiserend focus op versterken samenwerking en verbeteringsprocessen
 • Observatieschema: fasering, houding en vaardigheden van de coach
 • Interventiestijlen en fasering tijdens het coachingstraject (interventieniveaus in de communicatie met klant)
 • Opnieuw: luisteren en open vragen stellen; verschillende vragen weten te stellen
 • Voor en nadelen interne versus externe coach
 • Fasering in de relatie met de klant
 • Coachingscyclus en actieplan
 • Inzet verschillende methoden en technieken bij coaching
 • Feedback kunnen hanteren in de interactie met de klant

Blok VII en VIII         Over veranderen en leren; eindevaluatie, certificering

Programma-onderdelen

 • Over veranderen en leren; veranderingsprocessen
 • Inbreng klantgesprekken, klantverslagen, reflectie op persoonlijke stijl, wat is van klant, wat is van coach?
 • Intervisie en supervisie op klantgesprekken
 • Inzicht interactiepatronen en de Dramadriehoek
 • Competenties en Gedragscodes van de coach (zie nulmeting dag 1; gewenste ontwikkelingslijn)
 • Leren professionaliseren als coach
 • Evaluatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan
 • Supervisie bijeenkomsten met trainer
 • Reflectie leerproces
 • Feedback
 • Evaluatie Leergang Coaching en bijsturing op kwaliteit Leergang

Extra bijeenkomsten 

 • Intervisie (vijf bijeenkomsten): casuïstiek uit de praktijk
 • Supervisie (drie gesprekken);Feedback in relatie tot (inter)nationale gedragscodes en competenties coach

 

Certificaat Leergang Coaching

Deelnemers ontvangen een certificaat van de In Company Leergang Coaching, op basis van een aantal condities afgestemd op de vereiste opleidingscriteria voor de kwalificatie en kwaliteit van de coach en de (inter) nationale competenties en gedragscodes van de coach. De voorwaarden voor certificering worden toegelicht in het maatwerkprogramma. De deelnemers volgen gedurende de Leergang het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (verplicht) en oefenen met minimaal drie (interne) klanten een serie van drie tot vijf gesprekken. Ze maken hiervan verslagen die worden besproken met en getoetst door de trainer(s). Bij aanvang van de Leergang Coaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor hem/haar als coach. Daarnaast bestuderen de deelnemers de syllabus Leergang Coaching. Presentatie van de eigen visie op coaching vanuit het bedrijf behoort ook tot de verplichte onderdelen. Aan het einde van de Leergang presenteert iedere deelnemer een reflectie op zijn/haar leerproces. Op basis van de competenties en gedragscodes van de coach heeft ieder een sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Coaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding middels bv. de Verdiepingsmodule Persoonsgericht Coachen en reflectie op de eigen coachpraktijk via intervisie. Vanuit de eindevaluatie van de Leergang Coaching worden suggesties en opmerkingen ter verbetering van de kwaliteit van de Leergang meegenomen in de volgende leergroep. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies  ter ondersteuning van de professionele ontwikkeling als coach en voor het bespreken van de coachgesprekken en verslagen (supervisie). Aanwezigheid is verplicht in verband met aantal contacturen.

Meerdere deelnemers hebben na het behalen van hun certificaat van deze Leergang met positief resultaat het assessment van Intercoach doorlopen.

Trainers/Coaches

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 20 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HRM professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Specialisaties zijn: Solutions Focused Coaching en Leiderschap, Mindfulness en Coaching/Leiderschap, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET, Transactionele Analyse en systemisch werken.

Indien gewenst wordt er tijdens de Leergang Coaching samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties. Zie trainers onder bureau Coaching in Organisaties.

 

Leergang Coaching, In Company 

Leergang Coaching (Coachend Leidinggeven), In Company

De Leergang Coaching wordt In-Company vaak ingezet als een professionaliseringstraject voor managers en professionals in een veranderende organisatie in een veranderende markt. Gericht op een lerende marktgerichte innovatieve organisatie, klantgericht (intern en extern), waarbij aandacht besteed wordt aan een leer- en communicatiestructuur en cultuur, waarbij dialoog, verantwoordelijkheid en resultaatgericht werken in samenwerking (top-down en bottom-up) versterkt worden. Dit vraagt letterlijk ruimte, tijd en aandacht van het management en de professionals om zich te professionaliseren op deze gewenste managementstijl en interne communicatie en samenwerking. Persoonlijk leiderschap staat hierbij centraal. Het programma houdt rekening met het beschikbaar aantal dagdelen bij het management en het opleidingsbudget bij de desbetreffende organisatie. Zie ook op deze website Leergang Coachend Leidinggeven en de Masterclass Solutions Focused Coaching en Leiderschap.

 

Intake gesprek

De intakegesprekken zijn op afspraak.

Meer informatie over de In Company Leergang Coaching interne coaches? 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251-670026 of 06-46065362  Coaching in Organisaties heeft een landelijke dekking met haar partners (senior coaches en trainers).

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze Leergang Coaching naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.

De gehele Leergang Coaching wordt tussentijds en aan het einde van de Leergang geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze Leergang en binnen de professionale gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende Leergang  meegenomen.

De trainers volgen intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.

Om de kwaliteit van het trainingsprogramma van de Leergang te borgen is deze EQA gecertificeerd (Foundation-level) door EMCC/NOBCO.

Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw. A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.