Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

sail2De Leergang Coaching (NOBCO/EMCC gecertificeerd) biedt de basisbeginselen van coaching voor HR-managers en professionals, (interne) coaches, begeleiders. Persoonlijke Leiderschap binnen de context van de lerende organisatie - Faciliteren van zelfsturend leren en werken - Persoonlijke en professionele ontwikkeling - Ervarend leren en inzicht in leerstijlen - Coachingsgesprekken voeren en feedback integreren in dagelijkse praktijk - Coachen naar gewenste verandering en resultaten, doelen en gedrag - Covey Cirkel van invloed en proactief leiderschap en zelfsturing - Constructieve en professionele feedback - Presence in Leadership, persoonlijk leiderschap vanuit talenten en mogelijkheden: toekomstgerichte performance naar klant - Lerende professionals en teams vanuit sterkteperspectief en lerende mindset - Interventies, fasering, vaardigheden en methoden in veranderingstrajecten - European Quality Award Certificering afgestemd op (inter-)nationale gedragscodes en competenties van de coach (EMCC/NOBCO). Studenten leren door te doen door parallel aan deze Leergang klanten/medewerkers te coachen en deze ervaringen in te brengen en nieuwe inzichten in de praktijk toe te passen.

De Leergang Coaching en Coachend Leiderschap werkt onder andere vanuit het GROW-model, het Oplossingsgericht Coachmodel en het waarderend coachen in een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid elkaar te coachen vanuit een lerende mindset. De kracht van deze Leergang is dat de student tijdens de trainingsdagen zowel oefent met de rol van coach, als met de rol van klant. Door ieder praktijksimulatie te observeren en te relateren aan de theorie, ervaart de student aan den lijve de coaching en de diverse coachingsmethoden gedurende de Leergang. Inzichten en reflectie op ervaringen worden bijgehouden in het Persoonlijk Ontwikkelings- en Actieplan. Deze Leergang Coaching is op Foundation niveau geaccrediteerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC als ook erkend door CRKBO. U kunt de uitgebreide brochure via de mail bij ons opvragen.

Na de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap kunt u zich vervolgens verder professionaliseren met de Masterclass Persoonsgerichte Coaching. Met deze verdieping beschikt u als coach, coachende manager of professional over een goed basispakket aan methoden. De Leergang is ook voor specifieke doelgroepen/teams en organisaties, voor managers en (young) professionals In Company in te zetten. 

Certificaat Leergang Coaching - NOBCO registratie

EMCC logonobcoCRKBO-logoHet trainingsprogramma van de Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches is EQA (European Quality Award) gecertificeerd op Foundation-level door EMCC/NOBCO. Deelnemers ontvangen een certificaat Leergang Coaching. De volgende voorwaarden worden gesteld:

 • De deelnemers volgen gedurende de Leergang het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (verplicht)
 • Studenten oefenen met het coachen van minimaal vijf klanten een serie van zes tot acht gesprekken
 • Ze maken hiervan verslagen die worden besproken met en getoetst door de trainer(s).
 • Bij aanvang van de Leergang Coaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor hem/haar als coach.
 • Bestudering van de syllabus Leergang Coaching
 • Presenteren van 2 artikelen over onderwerpen uit de syllabus
 • Presentatie van de eigen visie op coaching vanuit het bedrijf
 • In de praktijksimulatie laat de student vanaf dag 8 van deze Leergang zien in hoeverre hij/zij de geleerde stof van de Leergang Coaching beheerst, uitgaande van de competenties en gedragscodes van de coach.
 • Aan het einde van de Leergang presenteert iedere deelnemer een reflectie op zijn/haar leerproces.

Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Coaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies. Aanwezigheid is verplicht in verband met aantal contacturen. Deze Leergang Coaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten.

Studiebelasting en doorlooptijd

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Wij gaan uit van een doorlooptijd van tien maanden, zodat de studenten voldoende ervaring opdoen met het coachen van (oefen) klanten en supervisie en intervisie hier op. Naast de 10 trainingsdagen (80 uur), het coachen van (oefen) klanten (50 uur), supervisie (2 x 1,5 uur) en intervisie (4 x 3 uur), gaan wij uit van een studiebelasting van vier uur per week. Tijdens ons intakegesprek lichten wij u deze studiebelasting toe, en vragen hierop commitment van de student en zijn/haar organisatie/bedrijf en het management. De student heeft gedurende de Leergang Coaching minimaal twee keer een supervisiegesprek met de trainer. De student participeert vier keer in een intervisiebijeenkomst.

Doelgroep

 • (HR) managers; MT teams
 • (HR) Professionals
 • (Interne) coaches, intern begeleiders
 • MZ opleiders/adviseurs

Feedback klanten

“Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om open en kwetsbaar te zijn.”

(HR Professional Uitzendbureau)

"Eén van de meest invloedrijke inzichten van het coachen, is dat ik geleerd heb mij te blijven concentreren op de vraag/het probleem van de ander: het is aan de klant. Dus, niet invullen of oordelen, maar gewoon echt actief luisteren." (Organisatieadviseur/MZ-opleider)

"De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen." (HR-manager Gemeente)

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in één woord super."

(HR-professional Rabobank)

"Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." (Interim manager - Afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine)

Doelen/Resultaten

 • Inzicht in de theorie en achtergronden van coaching en de context van de lerende organisatie
 • Visie, definitie coaching binnen de context van de eigen organisatie en omgeving als ook doelgroep(En)
 • Bewustzijn van de houdingsaspecten van de coach en het eigen coachprofiel en gewenste professionele ontwikkeling
 • Het leren toepassen van de coachingsvaardigheden en integreren in de eigen persoonlijke stijl
 • Kunnen afstemmen op de leervraag van de klant en gewenste verandering bij de klant (resultaat)
 • Stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de klant
 • Vertrouwensrelatie o.a. middels (psychologisch) contract en procedure coachrelatie (fasering)
 • Vormgeven van coachrelatie, van intake middels tussentijdse naar eindevaluatie
 • Toepassen van het geleerde parallel aan de Leergang door als (interne) coach/begeleider (coachende manager, professional) minimaal 50 uren praktijkervaring op te bouwen
 • Interventies en fasering in veranderingstraject; coachingsmethoden en technieken kunnen hanteren
 • Het leren observeren van de coachingsrelatie en interactie in het hier-en-nu (meta-niveau)
 • Reflectie op de eigen praktijk en professionaliteit (zelfinzicht en bewustzijn)
 • Inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste ontwikkeling: proactief leiderschap
 • Feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk
 • Op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de competenties, kwaliteit en (inter-)nationale gedragscodes voor de coach.

Intakegesprek

In een intakegesprek worden de persoonlijke leerdoelen van de studenten besproken en zoveel mogelijk geïntegreerd in het programma. Daarnaast worden de persoonlijke leerdoelen bewaakt in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan van de student en aan het einde en tussentijds en aan het einde geëvalueerd.

Kosten

De trainingskosten van de Leergang Coaching zijn €4.800,- exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten, inclusief de syllabus Leergang Coaching en het uitgebreide Werkboek Toolkit voor de coach.

Data

Intakegesprekken: april, mei en juni 2017

 • Dag 1: 15 september 2017 (voor alle data geldt nu nog vooralsnog een keuze uit de donderdag of vrijdag of indien gewenst de zaterdag; in overleg met studenten)
 • Dag 2: 29 september 2017
 • Dag 3: 13 oktober 2017
 • Dag 4: 27 oktober 2017 (in overleg i.v.m. vakanties NL)
 • Dag 5: 10 november 2017  (start intervisie en supervisie)
 • Dag 6: 5 januari 2018
 • Dag 7: 2 februari 2018
 • Maanden  november 2017 tot en met april 2018 doorlopende intervisie en supervisie (data in overleg)
 • Dag 8: 9 maart 2018
 • Dag 9: 6 april 2018
 • Dag 10: 4 mei 2018
 • Reservedatum: 1 juni 2018
 • Bij voldoende belangstelling start in het voorjaar 2017 een extra leergroep.

Locatie

De locatie wordt afgestemd op wensen locatie studenten (Amsterdam of Utrecht of Den Haag) en vindt ook zeer regelmatig plaats in de praktijkruimte de Mient tegenover het Intercitystation Castricum als ook op schitterende locaties in Castricum in duinen en/of aan zee. Bij een In Company Leergang Coaching is de locatie in overleg met de klant(organisatie).

Senior Trainers/Coaches

astridanakuin2Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 28 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van leidinggevenden en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie en teams, organisatie- en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in de psychologie, therapie en counseling als supervisor en als (team)coach. Zij heeft samen met Jan Remmerswaal de Leergang Train de Trainer gegeven. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Verdere specialisaties zijn: Mindfulness en Compassietraining, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, systemisch werken, Oplossingsgericht Coachen en werken; Teamcoaching.

Indien gewenst wordt er tijdens de Leergang Coaching samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van Coaching in Organisaties.  Zowel  Anita Weinans, Evert Hulleman (Transactionele Analyse), Ineke Pet en andere deskundigen brengen dan vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze Leergang.

Anita Weinans, senior organisatieadviseur en coach bij het Ministerie van OCW, heeft als coach in opleiding en als collega trainer de Leergang Coaching twee maal doorlopen; daarnaast is zij door Astrid Kuin en Jan Remmerswaal opgeleid in de Leergang Train de Trainer. Zij wordt in haar eigen organisatie zeer regelmatig ingezet als (team) coach en is erkend door Intercoach en beschikt over het certificaat Leergang Coaching NOBCO/EMCC.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.