Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

huis van werkvermogenVitaliteitsprogramma en Oplossingsgericht coachen: het huis van werkvermogen als sleutel tot duurzame inzetbaarheid en vitaliteit bij professionals, teams en leidinggevenden. Hoe herken je de knelpunten op de diverse verdiepingen en hoe de knelpunten op de "werk"-verdieping, de 'normen en waarden'-verdieping, de çompetenties'-verdieping en de 'gezondheidsverdieping' te voorkomen/herstellen? Vitaliteit en een evenwichtige Work/Life Balance: oplossingsericht coachen en werken vanuit talenten, krachtbronnen en successen.

Hoe Future Proof en duurzaam is uw performance? En hoe te coachen op de gewenste veranderingen, doelen en gedrag? Brochure op aanvraag!  Positieve evaluaties vitaliteitsprogramma bij beste werkgever non-profit. Aandacht voor gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling, ambitie en dromen, benutten van talenten en werken en leren te werken vanuit positieve stress. Proactief leiderschap inzetten op gewenste verandering en gedrag vanuit waarderend coachen en eigenaarschap. Covey Habit 8: luisteren naar de ander en naar je eigen innerlijk kompas. Aandacht voor lerende mindset, voeding en beweging. Het acht stappen model oplossingsgericht coachen bekrachtigt en benut constructieve en positieve feedback in het vitaliteitsplan. Dit programma is toegepast bij o.a. beste werkgever non-profit organisatie. Wij werken vanuit (kleine) successen en voorbeelden vanuit de praktijk, hoe je groei en leermindset dusdanig in te zetten dat je het eigen leer- en verbeterpotentieel optimaal kunt benutten in de praktijk. Je leert het pragmatisch en resultaatgericht coachingsmodel op jezelf, team en/of doelgroep(en) in te zetten. - "De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf vorm te geven.".

ESFMet het vitaliteitsprogramma werken en coachen wij met de professionals/leidinggevenden met het model van coachend en proactief leiderschap (zie ook ons door NOBCO/EMCC gecertificeerde Leergang Coaching (HR) managers en professionals en de Leergang Coachend Leiderschap -  In Company Programma. Future Proof: investeren in uw professioneel kapitaal van de organisatie en teams binnen het bestaande opleidingsbudget ofmet ESF subsidie. Onze allround trainers/coaches met ruime en brede ervaring in profit en non-profit organisaties, worden steeds vaker ingezet bij vitalitetisprogramma's met ons model vanuit de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Proactief Leiderschap en ontspanningsoefeningen onder andere vanuit Mindfulness. Trainen en werken met het pragmatische acht stappen coachingsmodel. Ambities en dromen vormgeven met duidelijk stappenmodel vanuit (kleine) successen en waarderend leiderschapsmodel en Work/Life balance.  Wij werken ook met strippenkaart, waarmee je individueel of als team het vitaliteitsprogramma kunt inzetten. Wij gaan graag in gesprek met jou en je organisatie voor een passend maatwerk vitaliteitsprogramma. 

Vitaliteitsprogramma: Het Huis van werkvermogen
duurzame inzetbaarheid - preventie ziekteverzuim - coachen bij stress/werkdruk - leiderschapsvaardigheden vanuit persoonlijk en proactief leiderschap en eigenaarschap

Coachen vanuit het huis van werkvermogen aan duurzame inzetbaarheid, preventie ziekteverzuim. Signalen benoemen en bijsturen: wat zijn de knipperlichten in organisatie/team en op welke verdieping te renoveren? Knelpunten voorkomen op de 'werk'-verdieping: omstandigheden, inhoud en eisen, organisatie en/of management en leiderschapsvaardigheden. Ontwikkelen van management- en leiderschapsvaardigheden, waarderend leiderschap, oplossingsgericht coachen en werken. Goede communicatie en overleg (samenwerking en participatie); professionele en constructieve feedback. Goed verzuimbeleid en interventies re-integratie. Proactief en persoonlijk leiderschap. Voorkomen of herstellen van knelpunten op de 'normen en waarden' verdieping: als organisatie het werkplezier, intrinsieke motivatie, eigenaarschap en professionele zelfreflectie, open en veilig leerklimaat als team, bekrachtigen. Erkenning en zelfsturing op vitaliteit, oplossingsgericht coachen en werken, omdenken vanuit talenten en mogelijkheden. Elkaar en als leidinggevenden coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Successen vieren, lerende mindset, supporters. De 'competenties'-verdieping: elkaar en als leidinggevende coachen op competenties en leer- en ontplooiingsmogelijkheden onderzoeken en inzetten. Het (h)erkennen van sterktes en inzetten op verdere gewenste professionele ontwikkelingslijn (vier axioma's). Elkaar en je laten coachen zodat persoonlijke kennis en vaardigheden duurzaam ontwikkeld worden. De 'gezondheids’-verdieping: Jezelf en als leidinggevende je medewerkers coachen op vitaliteit en gezondheid, de gezondheid verdieping. Op peil houden van werkvermogen: veiligheidsregels en kaders in de organisatie (en werkdruk); gezonde levensstijl; voldoende tijd voor rust en ontspanning; een goede Work/Life Balance. 

Vitaliteitsprogramma Het huis van werkvermogen en oplossingsgericht coachen en werken
- Vitaliteit en Proactief Leiderschap: pragmatisch model om vanuit gelijkwaardigheid waarderend en oplossingsgericht te coachen en coachingsvaardigheden in te zetten op gewenste verandering, doelen en gedrag -          
"Proactive Leadership is not a position or a title, it is action and example."

EMCCnobcoDe Masterclass/Teamtraining Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en proactief leiderschap helpt je de ander en jezelf te coachen naar de gewenste verandering in gedrag en vaardigheden. Omdenken en omhandelen; je bent zelf de sleutel in je communicatie naar de ander. Jezelf en elkaar coachen op gewenste resultaten en eigenaarschap vanuit zelfsturing en vertrouwen: one-step-behind. Pragmatische en resultaatgericht model, coachen en leiderschapsvaardigheden om vanuit gelijkwaardigheid en als sparring partners tot een optimaal en klantgericht resultaat te komen. Zowel als (zelfsturend)team als ook individueel als Intensive te volgen om je klanten en medewerkers te ondersteunen en te bekrachtigen in hun zelfsturend en zelfoplossend vermogen. Deze Masterclass is zeer praktijkgericht: tijdens onze bijeenkomsten wordt de theorie middels praktische oefeningen toegepast op je eigen professionele ontwikkeling. JE brengt als manager of professional je praktijkvoorbeelden in; en je leert vanuit het acht stappen model hoe uw medewerker of klant te coachen naar meer passend gedrag en vaardigheden in de praktijk. U leert hoe vanuit successen en positieve feedback naar de gewenste veranderingen te coachen en af te sluiten met een actieplan. Deze Masterclass/Intensive is een combinatie van training en coaching en zowel met het team als ook individueel als Intensive te volgen: het acht stappen plan en diverse hand-outs zijn ondersteunend in het leerproces van de manager, professionals, teams en teamcoaches. Een zeer pragmatisch leertraject, waarin de praktijk leidend is met syllabus - theorie en hand-outs om direct aan de slag te gaan! Startdata: najaar 2017 en voorjaar 2018 - In Company. Bij volledige participatie en eindopdracht ontvangt u het certificaat Masterclass. Wij maken ook bij persoonlijke en teamcoaching gericht op meer vitaliteit en veerkracht binnen het team en met de professionals gebruik van dit model: zie vitaliteitsprogramma Work/Life Balance - Positief Coachen bij stress/werkdruk : resultaat- en oplossingsgericht coachen. Benutten constructieve professionele feedback. Vanuit een lerende mindset en toekomstgericht: feedforward benutten in proactief leiderschap om vanuit gelijkwaardigheid, als gelijkwaardige partners in business, de (interne) klant te faciliteren.

De Masterclass/Teamtraining Vitaliteit & Oplossingsgericht Coachen geeft je handvatten om bij te sturen richting gewenste verandering, met elkaar, vanuit positieve, constructieve professionele feedback. De soms negatieve gesprekken, waarbij men blijft hangen in de problemen te vertalen naar positieve en oplossingsgerichte gesprekken, waarbij je de ander uitnodigt zijn/haar oplossingen te benoemen en per direct toe te passen in de praktijk ('commitment and agreement') . Tijdens de Masterclass werken we vanuit de drie basis regels vanuit positief en oplossingsgericht werken: stoppen met wat niet werkt, doorgaan met wat goed werkt en dit aan anderen leren, beginnen en toepassen van nieuw en meer passend gedrag die gewenst zijn in bepaalde praktijksituaties. Door met elkaar te werken vanuit een positieve focus en gericht op de gewenste verandering (heldere visie op de toekomst). Iedere dag meer passend gedrag in te zetten en vanuit kleine successen verder uit te bouwen. Leer jezelf en de ander te coachen vanuit successen en mogelijkheden en positieve daadkracht. Een training in veerkracht en mentale fitness als een topsporter die ieder dag oefent en het geleerde toepast: oefening baart kunst. Resultaatgericht en klantgericht leiderschap vanuit professionele feedback gericht op meer zelfsturing en verantwoordelijkheid bij de medewerkers en het team. Leiderschapsstijl waarbij je de medewerker en het team stimuleert naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen vanuit een positief leerklimaat.

Feedback van klanten halverwege het programma: “Ik heb de theorie en de oefeningen als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

Eindevaluaties van diverse klanten:

“De kennis en andere vaardigheden (“tools”) zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”.

Vitaliteit en duurzamen inzetbaarheid: proactief leiderschap naar steeds meer zelfsturend en oplossend vermogen bij jezelf, je team en medewerkers

De huidige ontwikkelingen vragen van de (HR) manager en professional een proactieve leiderschapsstijl om vanuit verbinding en vertrouwen het zelfsturend en oplossend vermogen bij zichzelf en bij de ander in te zetten.  Waarderend coachen en leiderschap gaat er vanuit dat de professional en manager de expertise en verantwoordelijkheid heeft zelf zijn/haar eigen regie en leiderschap op het vitaliteitsplan te formuleren en in de praktijk vorm te geven. De coach nodigt de deelnemer uit zijn/haar oplossingen te benoemen, in te zetten en in de daarop volgende bijeenkomst deze ervaringen te bespreken en vanuit een leermindset te optimaliseren. 

impossibleVitaliteit en je ontwikkelen naar een evenwichtige Work/Life Balance als ook gewenst toekomstperspectief, vragen om een andere stijl van communiceren, samenwerken en leiderschap, vanuit vertrouwen en een waarderende en lerende mindset naar jezelf en naar de anderen om je heen. Interventies op interactieniveau en zingevingsniveau, transitie en leercyclus naar aanleiding van stress, een lastige situatie of crisis in je loopbaan of leven en gewenste en passende verandering op je energie en vitaliteit als ook effectiviteit.

Boek een sessie Vitaliteitsprogramma Oplossingsgericht Coachen naar meer Vitaliteit om kennis te maken met deze vernieuwende werkwijze met uw team of individueel.  Als Intensive of voor PE punten is de methodiek van oplossingsgericht coachen en persoonlijke leiderschaps-vaardigheden (proactief leiderschap) ook in te zetten voor supervisie, intervisie en teambuilding. Als teambuilding is het ook mogelijk voor uw (MT)team deze Master in een dag aan te bieden. Masterclass Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en proactief leiderschap: zes dagen in groepsverband, zes dagdelen individueel of in twee- of drietallen (In Company) Voorjaar 2018: data op aanvraag en in overleg. 

Coachen op succes en kracht: dit programma wordt zowel individueel (als Intensive) ingezet, waarin persoonlijke coaching en ontwikkeling op eigen leiderschapsstijl ondersteund worden met de methoden en werkvormen vanuit het oplossingsgericht coachen en werken. Dit betekent dat uw praktijk en casuïstiek uit uw praktijk naast de methodiek van het oplossingsgericht werken afwisselend aandacht krijgen in de bijeenkomsten. U kunt deze Master individueel als Intensive volgen, of met meerdere deelnemers of in teamverband. Op basis van een eerste gesprek ontvangt u van ons een passend maatwerkprogramma afgestemd op uw praktijk, agenda en opleidingsbudget. Uw praktijk en succeservaringen zijn leidend in dit programma, de methode en werkvormen ondersteunen u in uw verdere gewenste professionele ontwikkeling en leiderschap binnen uw organisatie. Neem geheel vrijblijvend contact op voor een intakegesprek met een van onze trainers via onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 06-46065362. De modules uit deze Masterclass zijn inzetbaar als Intensive en als In Company Masterclass en programma voor medewerkers, managers en (young) professionals in een organisatie. Astrid Anna Kuin is bedrijfskundige (sociale en organisatie psychologie) en opgeleid tot coach/trainer en heeft meerdere certificaten behaald als coach/trainer voor oplossingsgericht coachen.

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat Coaching in Organisaties een geregistreerde onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Daarnaast is ons bureau al 25 jaar aangesloten bij NVO2 de Nederlandse Vereniging voor HRD-Professionals in Ontwikkeling en Opleiding en is opgenomen in het HRD-register en handelt vanuit de gedrags- en beroepscodes. Onze trainers en coaches zijn met de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC en volgen hierin de gedragscodes voor coaches.

Iedere Masterclass Intensive en In Company is maatwerk en afgestemd op persoonlijke, team en organisatieontwikkelingen. Op basis van het intakegesprek worden onderstaande doelstellingen en gewenste resultaten aangepast en aangevuld:

 • Inzicht in uw persoonlijke leiderschapsstijl en gewenste ontwikkelingslijnen vormgeven - gedeeld en creatief leiderschap
 • Uw visie; cultuur en structuur binnen uw organisatie en team: ombuigen naar oplossingen en mogelijkheden
 • Aansturen en inzetten van proactief leiderschap
 • Verantwoordelijkheid en zelfsturing: de (interne) klant faciliteren in het (steeds meer) leiden vanuit talent
 • Leidinggeven: sturen en coachen naar gewenste verandering/doelen
 • relatie naar leiderschapsmodel - Presence in Leadership (Senge) en de lerende organisatie en lerende teams
 • Oplossingsgerichte vaardigheden kunnen inzetten
 • Reflectie op uw eigen stijl; feedback weten te integreren in uw dagelijkse praktijk
 • Oplossingen weten in te zetten n.a.v. persoonlijke leervragen; bewustzijn op successen en eigen kracht/sterkten; lerend in ander gedrag vanuit bespreking casuïstiek (ervarend leren)
 • Coachen van klacht naar kracht, van problem talk (negatieve spiraal) naar solutions talk (vanuit oplossingsgericht perspectief)
 • Paradigma verschuiving in uw team en organisatie weten te faciliteren: ombuigen van problem island (weerstand) naar solution island (motivatie; participatie vanuit mogelijkheden; innoveren en co-creatie)
 • Kunnen omgaan met weerstand en bijsturen naar oplossingen vanuit autonomie en zelfsturing werknemer/professional
 • "Lastige medewerker" of "lastige klant" kunnen coachen met inzet van oplossingsgerichte coachende vaardigheden
 • Met de organisatie steeds optimaler klant en kwaliteitsgericht te werken (sharing partners)
 • Teamontwikkeling vanuit sterkteperspectief coachen; inzetten methodiek Reflecting Team; werken en leren vanuit kracht en zelfsturing
 • Oplossingsgericht vragen stellen en leren aan de ander
 • Professioneel feedback geven vanuit sterkteperspectief en gewenste verandering
 • Omdenken en omhandelen: ander, meer passend gedrag inzetten met elkaar
 • Groei- en leermindset vormgeven en uitdragen; voorbeeldgedrag uitstralen en inzetten ('Teach what you preach')
 • Teamontwikkeling: inzet reflecting team en overige krachtige intervisievormen; van I-land naar WIJland - Kwaliteitslemniscaat
 • Veranderingsprocessen faciliteren: van Angelsaksisch naar Rijnlands denken; verschillende interventies voor de manager/professional
 • Faciliteren van het zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen van u zelf en van uw team/collega's in een veilig leerklimaat.

Tijdsinvestering en certificering

De Masterclass/Intensive is op verschillende wijze in te zetten. Bij een In Company of Intensive is er de keuze uit een 1-daagse voor (MT) teambuilding en uit een zesdaagse Masterclass. De student ontvangt een syllabus en bestudeert literatuur, tijdens de bijeenkomsten heeft u mini colleges, daarnaast wordt er veel geoefend met diverse werkvormen, de deelnemers brengen praktijkervaringen in en leren hoe hier mee anders om te gaan met behulp van het acht stappen plan. Bij In Company teamtrajecten benutten we voor de gewenste teamontwikkeling diverse pragmatische methoden om elkaar op positieve en constructieve wijze feedback te geven. Met een zesdaagse Masterclass werken de deelnemers aan verdere professionalisering en ontwikkeling van de (SL) competenties van leiderschap en van het coachend en persoonlijk leiderschap voor managers, professionals en (interne) coaches. 

Mochten deelnemers deze Masterclass benutten voor PE-punten, dan worden zij gevraagd aan de certificeringseisen, zie het intakegesprek, te voldoen. De Masterclass wordt geëvalueerd op kwaliteit en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende programma.  

ESF subsidie, opleidingsbudget zelfsturende teams

U kunt met uw organisatie een aanvraag doen voor een ESF subsidie. Voor deelnemers vanuit zelfsturende teams kan er volgens afspraak met de werkgever, zoals bij RABO, gewerkt worden met een strippenkaart voor de deelnemers, waarbij de deelnemer op jaarbasis passend binnen het eigen opleidingsbudget deze Masterclass kan inzetten. In samenspraak met klant en passend binnen het opleidingsbudget werkgever worden de Masterclasses samengesteld en de planning gaat in overleg met de deelnemers. Iedere Masterclass is maatwerk en volgt de klant in gewenste leerresultaten. Leerdoelen worden benoemd in eerste intakegesprek met deelnemer(s). 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.